BURSA 30.08.2018
mărește imaginea
       Centenarul este mai mult decât o simplă ocazie aniversară. Cei 100 de ani de nouă Europă se constituie într-o unitate de cunoaștere, un cronotop cu funcție epistemologică axială în procesul de cunoaștere și de memorare a Europei profunde și a unității de destin a neamului românesc. Un dialog asupra Centenarului este, de aceea, un dialog despre luminile centenarului, adică despre ceea ce putem înțelege și învăța din cei 100 de ani de la Marea Unire Întregitoare a românilor, care se suprapune peste cel mai însemnat prag al Europei, grație căruia putem vorbi despre Noua Europă, Europa națiunilor, nu a imperiilor, o Europă care a rupt lanțul subordinaționis­mului devenind primul continent locuit de popoare libere, asociate printr-un tratat comunalist, de ins­pirație testamentară vădită, Tratatul de la Trianon. Vă propunem aici un dialog despre luminile (și umbrele) Centenarului spre triumful deplin al științei mărturisitoare ca să se risipească ceața de pe zorii dimineții popoarelor și să fie denunțate forțele saturniene care împing lumea spre un ciclu de nouă domnie a forțelor întunericului, după cum afirmă profesorul Ilie Bădescu. Interlocutorul nostru de astăzi este format la școala de gândire a unei prestigioase tradiții sociologice românești, urmând, ca student, cursurile unuia dintre reprezentanții iluștri ai acestei școli, profesorul H.H. Stahl, a cărui metodă de gândire și de studiu a urmat-o în câteva dintre numeroasele sale cărți. Profesorul Ilie Bădescu a fructificat totodată și ocaziile de studiu și de specializare la prestigioase universități americane, fiind în prezent exponentul conceptului de Noologie ("sociology through the eyes of faith"), pe care îl dezvoltă cu acribie în lucrările sale recente. În zonele de submedia de pe frontul online de limbă română aproximativă, detractorii profesorului Ilie Bădescu s-au gândit să-l picteze drept "dughinist", cu trimitere la o Postfață (pentru un alt necititor al ei, Mircea Morariu de la Adevărul - "Prefață"!) scrisă de acesta la cartea lui Aleksandr Dughin, "Bazele geopolitice". Trolii telecomandați în cauză nici nu s-au obosit să citească sau măcar să facă trimitere la Postfață, unde altfel orice cititor cu mai mult de o urmă de creier ar fi descoperit cea mai bună analiză critică - și singura din România - la adresa geopoliticianului rus și a direcțiilor "Noii Rusii". Profesorul Bădescu este de părere, între altele, că sărbătoarea Centenarului Marii Uniri trebuie să continue până la celebrarea Centenarului Trianonului.

 
     (Interviu cu profesorul Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei și membru corespondent al Academiei Române)
     
     *  Mișcări și mulțimi sociale în 1918 și în 2018
     
     Victor Roncea: Domnule profesor, aș vrea ca, înainte de a vorbi despre anul Centenarului, să faceți o referire la mișcările recente din 10 august și de după aceea, din București. Ce înțeles le atribuiți? Cum trebuie abordată ches­tiunea aniversării celor 100 de ani de la Marea Unire Întregitoare din 1918-2018 în contextul unor asemenea sfâșieri lăuntrice?
     Ilie Bădescu: Aș sesiza, mai întâi, distincția dintre cele două tipuri de mulțimi și de mișcări, cele de la începutul veacului al XX-lea, care au premers și au realizat Marea Unire, și cele de acum, la 100 de ani de atunci. Marea Unire Întregitoare din 1918 acoperă cu sensurile ei durata lungă a istoriei poporului românesc. Acel mare moment și toate manifestările înfăptuitoare de atunci țin de teoria dăinuirii neamurilor și nu pur și simplu de istoria circumstanțială, de frământările și de necazurile vieții zilnice ale celor care compun neamurile. Noi, cei de azi, s-ar putea să nu sesizăm diferențele când privim în urmă cu un veac, ba neliniștile legate de dăinuire par să ne fie tot mai străine. În lumea aceea, acest tip de neliniște înconjura chiar și comunitățile mici, satul sau familia. Familiile voiau să aibă mulți copii ca "să nu se stingă neamul", spița casei. Frica și grija pentru dăinuirea familiei, a spiței de neam se transmitea și planului mai înalt al grijii pentru dăinuirea de neam a nației însăși, a poporului ca ființă morală pe lărgimea pământului. Azi, tema dăinuirii nu pare să mai fie în vreun fel preocuparea cuiva, nici a celor mici, nici a celor mari, care ar trebui să-și facă din această temă neliniștea și nesomnul vieții lor. Or ceea ce vedem nu este deloc încurajator: viața celor de sus se derulează într-o manea continuă, fără de chemări mai înalte, și, în orice caz, fără de altruism și spirit de jertfă pentru cei mulți, pentru dăinuirea cea de obște, nici măcar pentru ziua de mâine. Nu pretind, desigur, că unghiul meu de privire este cel corect. În fond, semnificația chiar a unor evenimente majore ale istoriei unui popor variază în timp, uneori în chip surprinzător, după cum se schimbă unghiul privitorului. Principial vorbind, orice evaluare a stărilor trecute, evenimente, prefaceri etc., se realizează în lumina unor stări și evenimente prezente. Marea Unire de la 1918 și Tratatul de la Trianon își schimbă culoarea, nuanțându-și înțelesurile, după stările și evenimentele actuale din unghiul cărora privim în urmă spre acele evenimente cruciale. Chestiunea devine și mai complicată atunci când evoluții recente par a contrazice prefacerile trecute. Mișcări ca cele din 10 august sunt nutrite de energii care vin dintr-o direcție opusă spiritului marilor transformări și evenimente de acum 100 de ani. Acum 100 de ani, mulțimile veneau spre ființa neamului cu evlavie, cu spirit de sacrificiu, pregătite spre jertfă, încrezătoare și altruiste, mișcate de pasiuni înălțătoare, primind numai sentimente ale ascensiunii, emoții celeste, eutopiene, nimic din atractul teluric, regresiv, distopian care îneacă uneori sufletele mulțimilor din zilele noastre.
     Părțile erau solidare în jurul unui ideal și deci a unei mari idei, idealul și ideea de unitate a neamului. Prin contrast, mișcările de stradă, ca cele de azi din România, de ieri din Grecia, din Ucraina, de alaltăieri în țările din Cornul Africii, din Spania, Italia etc., atestă o trăsătură comună: frenezia mâniei (K. Jowitt le-a și denumit movements of rage, mișcări ale mâniei, mulțimi furioase), cu polari­zări puternice, care, odată stârnite, se autoîntrețin prin impulsul unor sloganuri, variind în funcție de conjuncturile locale, dar și de vectori meniți să electrizeze mulțimea parcă pregătită pentru pasiuni violente, saturniene, spre evoluții lumeriene. Dedesubtul acestor mișcări, vizibile în sistemele de la suprafață, putem intui curentul latent-manifest al unei anarhii stârnit de acumularea unor nemulțumiri cronicizate, mai degrabă difuze, a unei decepții publice de mare întindere și adâncime, cu manifestări dezordonate, supradeterminate de mixtura unor interese intern-externe (de unde impresia de manipulare), agravate de ciocniri abil întreținute între partide și între instituții ale inteligence-ului național și internațional, ciocniri ale căror rădăcini se pierd în masa intereselor de fundal ale unor cercuri corporatiste. Însă niciunele dintre acestea, vizibile ori pre-vizibile în planul de la suprafață, nu controlează fenomenul. Asemenea manifestări anarho-nihilis­te își au cauza profundă în desubstanțializarea, golirea de substanță economică și morală a popoarelor în era postmodernă (și numai cel ce caută soluții vindecătoare la o asemenea stare poate lua sub control respectivele manifestări).
     Victor Roncea: Cum explicați declanșarea acestui fenomen global?
     Ilie Bădescu: În toate cercurile fierbinți ale globului putem identifica ușor propagarea, în cascadă uneori, a două procese de masivă desubstațializare (golire de conținut) a popoarelor: a) îndatorarea (cazul Greciei este lămuritor fiindcă acolo s-au văzut foarte bine ciclurile scurte de intrare și ieșire a banilor dinspre băncile globale spre cele din Grecia, de unde ieșeau lăsând în urmă imense dobânzi de plătit) și b) "revolta maselor" (Ortega Y Gasett), care lasă impresia unor societăți active (în realitate acestea sunt doar societăți dezbinate și haotice). Eu îmi explic această instabilitate, extrem de volatilă, prin efectele proceselor de "distrugere creatoare" (poate chiar a unor politici de acest tip), menite a pava drumul spre un nou tip de sistem mondial denumit globalism. Procesul este agravat de alternarea celor două stihii: stihia banilor speculativi și stihia "revoltei maselor". Fenomenul din urmă, precum am precizat, a fost cercetat de către Ortega y Gasett, care a proorocit generalizarea lui cu multe decenii în urmă, când, sub impulsul potențator al "șerpilor troțkiști", se dăduse startul acestui curent al marilor emoții de tip oceanic, saturnian, prin care se inaugura globalismul larvar, nonetnic, areligios, cu mase fără identitate, anaționale, anarhice și anarhizante, dirijate uneori de elite saturniene ascunse, cu o agendă foarte întunecată, cu reverberații la scara istoriei planetare. Noul sistem global, ca sistem golit de substanță, se distinge tocmai prin creșterea la proporții astronomice a datoriilor celor mici și deopotrivă a celor puternici, ale "mai marilor planetei" (statele mari și puternice au acumulat datorii cu cifre astronomice, de mii de miliarde de dolari), datorii transformate, pe piața secundară de capital, în credit monetizat, adică în monedă golită de valoare. Altminteri spus, societățile sunt golite de substanță valorică, trăiesc pe datorii, sunt îndatorate, uneori pentru două-trei generații, fiindcă banii care circulă sunt purtătorii unui gol, al unui deficit de valoare, trecut în sarcina muncii viitoare, îndatorate (cu mărimea datoriei) și supra­îndatorate (cu mărimea dobânzilor de plătit la masa datoriei). Alternarea celor două metode de golire de conținut a vieții colective a popoarelor - îndatorarea și revolta maselor - este agreată și, cu siguranță, inițiată de puterile purtătoare ale unor energii obscure, care năzuiesc să împingă omenirea spre un fel de eră nocturnă, saturniană. Ceea ce se vede la suprafață ascunde codul puterilor ocultate, adică a celor care, în ascunsul manifestărilor de la suprafață, tind să preia sub direcționare proprie energiile care susțin și mișcă lumea cu ierarhiile ei, cu guvernările ei etc. În golul acesta teribil trebuie să căutăm explicațiile de ultimă instanță ale unor mișcări ca cele din 10 august (fără a ignora desigur interacțiunea cauzei cu toate condiționalitățile discernabile, precum s-a precizat, în frunte, evident, cu golul moral din medalionul celor ce se perindă, orbiți de lăcomie, la cârma țării, semănând tot mai mult cu piloții orbi din eseul parabolă al lui Mircea Eliade).
     
     *  Stihia revoltei oarbe
     
     Victor Roncea: Ați vrea să detali­ați? În altă parte ați vorbit despre paradigma științei mărturisitoare. Ce-ar aduce aceasta în plus la lămurirea ches­tiunii discutate aici?
     Ilie Bădescu: Știința mărturisitoare atestă războiul nevăzut, dar vădit al omului tocmai cu cele două puteri obscure stihiale: stihia banilor (masa datoriei) și masa turbulentă. Acest război s-a arătat în toată grozăvia lui universală chiar în vremurile de început ale Noului Legământ. Atunci, Iisus Domnul deconspiră sensul abisal al puterii banilor (care sunt purtătorii forței întunecate ce năzuiește să aducă la închinăciune idolatră omenirea, încât Dumnezeu Fiul avertizează în chip răs­picat asupra primejdiei noului tip de robie față de puterea abisală a banului spunând: "Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt" (Matei, 6, 24). Tot atunci, în vremea vieții pe pământ a lui Iisus, ni se descoperă, în chipul unei profeții sociale, primejdia maselor subjugate de cealaltă putere abisală, care aduce orbirea minții, adică stihia revoltei oarbe, a maselor orbite. Masa devenită roaba puterilor obscure, din adâncurile întunericului, cere, în orbirea ei, răstignirea lui Dumnezeu. Într-un fel, atunci și în toate paginile Vechiului și Noului Testament se dă startul științei mărturisitoare res­tauratoare. Sfânta Scriptură este opera omnia, sublimată, a lungii serii a științei mărturisitoare, având o caracteristică unică - cuprinde în ea toate celelalte expresii ale științei mărturisitoare din lunga serie istorică a exprimărilor sale, ceea ce ne îngăduie să punem o primă concluzie: știința mărturisitoare este una singură în toată seria variațiunilor sale istorice, iar exponenții ei sunt parte dintr-una și aceeași comunitate sfințitoare de luptători ai adevărului întreg. Atunci, la momentul judecării lui Iisus, masa revoltei abisale se arată în formula ei prototipică de izvor malefic al revoluțiilor abisale, care vor traversa istoria universală sub tendința planetarizării, adică a ridicării sale la scara revoluției mondiale așa cum o voise Troțki (cei ce, astăzi, din mediul unor mișcări saturniene, strigă sloganuri împotriva catedralei devastați de sugestia obscură că tocmai cheltuielile construirii acesteea ar amenința bunăstarea poporului se fac martorii acestei tentații lemuriene, a unui atract obs­cur, pătimaș, descendent). Dar să rememorăm momentul acelei revolte abisale prototipice fulgerate de impulsul morții și al marelui întuneric: atunci a fost înduplecat norodul să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis: "Pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc?" "Pe Baraba", au răspuns ei. Pilat le-a zis: "Dar ce să fac cu Isus, care se numește Hristos?" "Să fie răstignit", i-au răspuns cu toții. Dregătorul a zis: "Dar ce rău a făcut?" Ei au început să strige și mai tare: "Să fie răstignit!" (Matei, 27, 20-23). Trăsăturile dominatoare ale acestor mase ale revoltei obscure sunt acestea: a) ele sunt mase pulsionare, b) sunt lovite de orbire sufleteas­că (sunt brusc lipsite de privirea cu sufletul) și, deci, c) intră sub puterea unei încrâncenări oarbe, a unei pulsiuni care poate atinge praguri incontrolabile (o formă de posesiune), d) se mișcă prin autoaprindere (self-reinforcement) până la momentul epuizării impulsului pasionar care le menține în agitație oarbă. Istoricește, mai toate revoluțiile au avut de rezolvat această chestiune a punctului de inflexiune, de la care mulțimile până ieri cucerite de energii luminoase, intră brusc într-o altă constelație când devin oarbe, ba chiar înclinate spre violență și distrugere. Este momentul care desparte mulțimea floriilor (din dimineața intrării lui Iisus în Ierusalim) de mulțimea oarbă, care-i va cere răstignirea (în una și aceeași masă agitată). Felul acesta are veracitatea unei legități în sensul că fenomenul s-a petrecut mereu și se va repeta mereu, indiferent de profilul etnic al mulțimilor. Nu trebuie confundate niciodată stările de mulțime cu popoarele și ca atare trebuie părăsit referențialul etnic în asemenea analize. Măcar atâta lucru să învățăm din știința sociologiei noologice a mișcărilor sociale dacă altceva nu suntem abili să deprindem. Și tot astfel, trebuie să înțelegem că nu putem înlocui la temelia schimbărilor de orice fel (de la ciclurile electorale la marile reforme) "poporul" cu "mulțimile agitate". Nici nu le putem delegitima pe una prin cealaltă, dar nu trebuie să le confundăm, adică să ne închipuim că putem schimba o entitate cu alta. Prin urmare, trebuie să căutăm mult mai adânc decât adâncul etnic atunci când voim să pătrundem înțelesuri altfel impenetrabile ale unor situații și/sau mișcări etc. Există altfel spus, puteri obscure, de adâncime mai mare decât adâncimea la care ne-ar coborî o perspectivă etnopolitică asupra trecutului ori a prezentului.
     
     *  Opțiunea saturniană
     
     Victor Roncea: Cum devin aceste fenomene metode de guvernare și încă la scara sistemelor mondiale?
     Ilie Bădescu: Puterile care vin asupra lumii, cu incidență planetară, sus­țin cele două manifestări stihiale ca pe cele mai eficiente metode de "supraguvernare" planetară, adică de control asupra percepției globale sau planetare și deci asupra energiilor intelectului (de scară universală). Aceste energii au îmbrăcat, în faza mediană a erei nocturne, forma ideologiilor și astfel s-a derulat războiul sau ciocnirea aces­tora (Huntington l-a denumit "război al ideologiilor") cunoscut sub denumirea de "război rece". Ne dăm seama ușor (și repetăm ideea aceasta) că forțele care susțin cele două stihii aparțin puterilor din adâncuri, adică unor puteri care tind spre autonomie abisală (și care se folosesc de cele două vehicule ale lor: banii datoriilor planetare și marile mișcări de mase din categoria revoltei maselor proorocite de Ortega). Ținta acestor puteri este schimbarea identităților abisale la scară colectivă și cel mai teribil experiment în această direcție a fost derulat în Rusia asupra identității abisale a poporului rus. Chestiunea fusese proorocită din interiorul cercului cel mai lăuntric al imperiului țarist, lucru dovedit de publicarea celebrului Testament al lui Rasputin, de care avea știință Țarina Alexandra, fiindcă pentru țar și pentru ea îl redactase Rasputin cu puțin timp înainte de uciderea lui (testamentul a fost descoperit la Odessa în 1927, ne spune Jean Parvulesco, 2017, p. 79) și publicat în Occident abia în 1973. Într-un fel, lucrarea abisală a puterilor nocturne a început cu marea deflagrație de anarhie, memorată o vreme sub sintagma de "mare revoluție socialistă din octombrie", și a fost acompaniată la polul atlantist de "revoluția sexuală" (experimentată ca metodă de metaguvernare în Ungaria prin inițiativa lui G. Lukacs și în Rusia sovietizată, valorificând inițiativele comisarului cultural Lunacearski), dusă la adeverire tragică în Occidentul atlantist actual, prin revoluția sexuală, statul magic și corectitudinea politică. Merită să reproducem aici Testamentul lui Rasputin (prin mijlocirea datorată unui excepțional portret al acestui personaj saturnian): "Scriu și las în urma mea această scrisoare la Sankt Petersburg. Simt că voi părăsi această viață înainte de 1 ianuarie. Vreau să fac cunoscut poporului rus, Papei, Rusiei, mamei și copiilor mei, pământului rusesc ce trebuie să înțeleagă. Dacă voi fi ucis de asasini de rând, și în mod special de frații mei, țăranii ruși, tu, țarul Rusiei, nu trebuie să te temi de nimic pentru copiii tăi, ei vor domni sute de ani în Rusia. Dar dacă voi fi omorât de boieri, nobili și dacă ei îmi vor vărsa sângele, mâinile lor vor rămâne mânjite cu sângele meu, pentru 25 de ani, și ei nu-și vor spăla mâinile de sângele meu. Ei vor părăsi Rusia. Frații își vor ucide frații, se vor ucide și se vor urî și pentru 25 de ani nu vor fi nobili în țară. Țar al pământului Rusiei, dacă vei auzi sunetul clopotului care îți va spune că Grigori a fost ucis, trebuie să știi asta: dacă rudele tale mi-au provocat moartea, atunci nimeni din familia ta, adică niciunul dintre copiii tăi sau dintre rudele tale nu vor mai rămâne în viață pentru mai mult de doi ani. Vor fi uciși de poporul rus. Eu mă duc și simt nevoia să spun țarului Rusiei cum trebuie să trăiască dacă eu am dispărut. Trebuie să gândești și să acționezi cu prudență. Gândește-te la siguranța ta și spune rudelor tale că am plătit pentru ele cu sângele meu. Voi fi ucis. Nu mai sunt printre cei vii. Roagă-te, roagă-te, fii puternic, gândește-te la familia ta binecuvântată. Grigori". (Apud Șchiopu Ana Maria: cf.: https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/rasputin-misterul-despre-care-rusii-prefera-sa-vorbeasca-n-soapta). Vom pune o primă concluzie la cele de până aici: știința mărturisitoare de ieri și de azi a fost și este chemată să cerceteze și să mărturisească ordinea divină, așa cum ne este ea descoperită de Dumnezeu prin legile firii, ale zidirii, ale curăției și ale harului (confirmând că toată făptura este susținută nu doar de energiile lucrurilor care compun materia pieritoare a existenței, ci și de energiile necreate care compun substratul nepieritor din tot ceea ce este vremelnic și care la om îmbracă forma latențelor sufletești).
     
     *  Forțe mai puternice decât forțele istoricității
     
     Victor Roncea: Să înțelegem că lucrarea anarhizantă este mai adâncă și mai amplă decât ceea ce ne arată strada în și prin violențele ei?
     Ilie Bădescu: Cu siguranță da, și sis­temul de noologie, la care am trudit un număr de ani (hulit, nu întâmplător, dar și din vina mea), se referă tocmai la asemenea deformări. În zilele noastre, stricăciunea și lucrarea deformatoare aplicată ordinii divine a toată existența și zidirea se propagă, o repet, sub forma unor stihii precum: a) stihia banului care a făcut din societățile omenești libere societăți îndatorate și deci înrobite băncilor; b) stihia mulțimii orbite, zguduită de o rebeliune incontinentă, care o face inabilă să mai distingă binele de rău, pe Iisus de Baraba; c) "demența digitală", dezvăluită prin grozăviile ei planetare de Spitzer; d) revoluția sexuală cu toate deviațiile care pot îngropa sufletul iubitor în impulsul idolatriei sexuale, a unui hedonism devastator care o readuce pe soclul idolilor postmoderni pe binecunoscuta Venus vulgivoga; d) corectitudinea politică prin care se derulează cea mai crâncenă bătălie împotriva logosului și deci a rațiunilor divine din cele firești (create) și din cele zidite de Dumnezeu; e) antigenia, care atinge proporții înspăimântătoare ale unuia dintre cele mai monstruoase războaie contra pruncilor nenăscuți (între 1958 și 2015, deci în 57 de ani, în România, au fost uciși în pântece peste 20 de milioane de prunci, arătând indirect ce declin a înregistrat în România sentimentul dăinuirii neamului. Când ai o asemenea deflagrație de pruncucideri ai dovada prăbușirii spre stingere a sentimentului dăinuirii. Acele mame nu mai vor dăinuirea familiilor lor de vreme ce consimt așa de grabnic și cu totul patologic să-și omoare pruncul nevinovat și neajutorat în pântece, transformându-și pântecele din loc al zămislirii în loc al înmormântării). Toate acestea și alte stricăciuni fac din știința mărturisitoare un imperativ divin și deci o chemare la mucenicie și martiriu pentru adevărul creației.
     Victor Roncea: Sugerați că dincolo de istorie există ceva care poate influența fluxul istoriei la un moment dat. Ce vreți să spuneți?
     Ilie Bădescu: În pragul primului război mondial, un savant britanic, H. Mackinder, publica un studiu care a influențat decisiv și mișcarea științei societății și concepția organizatorilor păcii europene după război. Acel studiu are titlul: "The Geographical Pivot of History" (1904). În viziunea geopoliticianului britanic, există în dinamis­mul istoriei ceva mai puternic decât istoricitatea însăși, acel "pivot geografic", care este heartland-ul geografiei politice planetare și care induce influențe modelatoare asupra comportamentului politic al tuturor statelor. În raport cu acest heartland se constituie și prima linie de ciocniri între puterile uscatului (continentaliste, cu termenul consacrat) și puterile maritime (cu termenul lui Mahan), dar se afirmă și o "conștiință geopolitică", cum ar zice Parvulesco, mai puternică și ea decât istoria. Lucrul încă mai curios este că există epoci în care se precipită un fel de conștiință malefică la nivelul unor segmente semnificative ale elitelor de care depind deciziile majore în istorie, așa cum s-a întâmplat, de pildă, cu intrarea bolșevicilor antiteiști, anarho-nihiliști, pe scena unei Rusii creștine. Parvulesco face demonstrația că aceștia vin de dincolo de lume și de realitate, dintr-un rău abisal, care chiar dacă n-are echivalență ontologică cu binele, are totuși eficacitate istorică relativă. Dacă admitem că dincolo de istorie este un fel de structură și conștiință geopolitică și dincolo de lume, dincolo de realitate (au dehors du monde et de realite), cum se exprimă J Pârvulescu, există forțe obscure, care răzbat în istorie și în dinamica realității sub forma unor episoade funciar inutile și perverse, absurde, aberante, precum a fost episodul de 70 de ani al comunismului în lunga și marea istorie a Rusiei, atunci trebuie să ne întrebăm dacă nu sunt canale tot irațional prezente, mijlocite de localnici, pentru ca acele stranii energii să răzbată în viața unui popor. Care a fost rolul localnicilor în asemenea deviații datorate unor asemenea energii de dincolo de realitate și deci de lume? Nu cumva, la nivelul istoriilor locale se structurează asemenea canalizări ale răului pe care cultura vieții și a învierii nu încetează niciodată să le proorocească!? În veacul al XIX-lea Amos Cassioli (1832-1891) picta celebrul Carroccio din Legnano, în care zărim acel "altar de război pe patru roți, tras de boi, un fel de platformă rectangulară pe care era așezat un fel de altar și preoți oficiind în bătălii, cu trâmbițași meniți a încuraja luptătorii, iar în planul de jos al tabloului este pictat masacrul bătăliei. Acel Carroccio fusese inventat de republicile italiene, simbolizând o bizară binecuvântare acordată războiului de către și prin mijlocirea altarului creștin, sugerând astfel legitimitatea acelui război. Pictorul Cassioli intuia adevărul acesta simplu: forțele din afară de lume și de realitate ale războiului primiseră canalizare la cel mai înalt nivel de exprimare simbolică a localnicilor - platforma altarului. Este drept că acest Carroccio poate fi folosit și pentru a mijloci intrarea în fluxul istoricității a forțelor benefice, de dincolo de realitatea imanentă, dar poate fi întors și pentru a legitima canalizarea unor energii malefice. Cum se întâmplă lucrul acesta și de ce, este o chestiune care ține mai degrabă de teologie, iconomie și noopolitică (sau geopolitică, în sensul dat acestui termen de către J Parvulesco). În studiul meu dedicat explicării acelui masacru împotriva familiei ultimilor Romanovi am încercat să arăt canalizarea localnică a acelei "iraționalități dogmatice", canalizare pe care exponenții profetici ai culturii vieții și învierii din Rusia au preanunțat-o în felul lor (beletristic, precum literatura lui Dostoievski, neptunic, precum aflăm din acel document numit Testamentul lui Rasputin adresat țarului de care a aflat apoi și împărăteasa Alexandra etc., pe care l-am reprodus mai înainte, prin mijlocire).
     
     *  "Conștiința geopolitică" și dinamica istoricității. Ființă, neființă, înființare și desființare
     
     Victor Roncea: Jean Pârvulescu mă suna adeseori din Franța după câte un articol de opinie din Ziua, pentru a-l comenta. A fost un personaj foarte res­pectat în mediile înalte franceze, plurivalent, din păcate complet necunoscut publicului larg din România. Ce credeți că înțelege Parvulesco prin "conștiință geopolitică" și în ce sens putem admite cu el că aceasta este mai puternică decât jocul istoricității?
     Ilie Bădescu: Pentru Jean Parvulesco, geopolitica este "o proiecție vitală a ființei", încât ființial orice popor are propria sa geopolitică, adică deși este scufundat în istorie, acel popor străbate, prin conștiința sa geopolitică, în ceasul său astral, deasupra oceanului istoric și astfel se împotrivește alienărilor pe care neființa și puterile ei de intervenție și de subversiune activă și secretă încearcă până la urmă să le impună istoriei acelui popor și deopotrivă marii istorii. "Istoria se lasă uneori alienată, geopolitica niciodată" (J. Parvulesco, "Semnificația supraistorică a ultimului masacru asupra ultimilor Romanovi", conferință ținută de Jean Parvulesco în fața "cercului intern" al Societății filosofice, la Neuilly, pe 20 decembrie, 1994). În fine, Parvulescu ignoră, se pare, faptul elementar că liniile rețelelor care compun un tot, precum este și ceea ce el denumește Imperiul european al sfârșitului edificabil pe axa Paris-Berlin-Moscova, sunt un fel de legături circulatorii ale unui organism, adică sunt menite să slujească unor circuite energetice și informaționale. Asemenea canale sunt viguroase în organismele tinere, dar încep a se obtura și chiar osifica în organismele îmbătrânite, adică deformate de apucături precum tentația bogăției și orgoliul puterii. Un J. Cl. Junker, de exemplu, intervine în afacerile juridice ale României, atestând, altfel spus, o deviație a organismului european. În felul acesta, se dezvoltă în interiorul organismului forțele morții în luptă cu cele ale vieții și învierii, ceea ce poate aduce decesul organismului însuși, adică declinul final al unei civilizații monumentale. În aceste condiții, nonintervenția culturii învierii face inevitabilă apocalipsa istorică a proiectului unui imperiu al sfârșitului, acel "Imperiu Eurasiatic al Sfârșitului", al cărui nucleu pulsator ar fi, în viziunea teoreticianului acestui imperiu soteriologic, polul franco-german. Politicile hiperfiscaliste ale Berlinului, suprafinanciarizarea subalternistă a Europei, metoda stratificării Europei "unite" prin politica prețurilor, ceea ce aduce după sine o a doua osificare a canalelor interne dintre entitățile lăuntrice ale "poporului european", numite națiuni, toate acestea, ca și refuzul de a consemna creștinătatea europenilor în tratatul constituțional de la Lisabona, arată semnele unor osificări grave, rău prevestitoare ale Europei unite. De ce-ar susține națiunile un asemenea edificiu, și foarte apăsător, și foarte cos­tisitor? Necesitatea lui metaistorică este indubitabilă, dar realitatea lui istorică este inamicul său interior cel mai puternic, redutabil.
     Victor Roncea: Vă mulțumesc!
     
     
     A consemnat VICTOR RONCEA 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2018, ora 00:16)  
 La o bere cu protocronismul ceaușist
 Sau PCR plus BOR.
 Atâtea baliverne ...
 Penibil


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.08.2018, ora 00:32)
 
 Condurateanu de la etno


 
  1.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.08.2018, ora 00:34)
 
 Varianta de la Academie


 
  1.3.   Cain, Cain...  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Pater , in data de 30.08.2018, ora 07:26)
 
 Doar atât puteti Tov, Tismaneanu?
 Cam slabut!...
 Oricum, mai bine decat doar PCR, ca dvs.


 
  1.4.   Original  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Salomeea , in data de 30.08.2018, ora 22:59)
 
 Excellent!


 
2.  "societăți ... inrobite băncilor"
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2018, ora 04:17)  
 Tind să-i dau dreptate dacă ne uităm la Venezuela, Siria, Grecia?
 Ceaușescu a fost tampit de s-a supărat pe bănci?
 După '89 băncile hotărau ce ramură ,"mai e viabilă"?
 "Popoare libere" ???
 Istoria ne arată că popoarele au avut un stăpân: faraon, țar, sultan ... ?
 La centenarul ăsta al nostru mai avem Parlament românesc care joacă în joc de glezne după cum canta bancutele?


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.08.2018, ora 08:21)
 
 Corect! Parlamentul e decorativ, Guvernul e de paie, Presedintia de ficus. Ce mai avem reprezentativ?


 
  2.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.08.2018, ora 23:08)
 
 Just!


 
3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2018, ora 08:13)  
 Un interviu de salvat si pentru la iarna, ceea ce am facut si eu dupa ce l-am citit de doua ori. Marturisesc ca n-am intalnit nicaieri in presa, pana acum, o explicatie stiintifica a acestor revolte in lant - a acestei manii dezlantuite dar in acelasi timp inlantuita de anumite forte. E clar, cum spune si intervievatul, ca se profita de o stare generala de nemultumire. Dar cata dezbinare... Intr-adevar, pacat ca ni se intampla asta in an centenar. Va multumesc ca m-ati mai lamurit cu unele probleme desi mi-ati adancit altele, dar ma bucur ca am mai putut sa citesc si alt-ceva in presa romaneasca (de la o vreme o prefer doar pe cda straina - ca sa nu mai dau de vrajba si manipulari ieftine ale unora care ne cred pe toti prosti). PS: Am ajuns aici de pe Facebook ca nu prea citeam Bursa. Acum o sa o fac mai des. Felicitari!


 
  3.1.   Kakao  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de Kakao , in data de 30.08.2018, ora 08:25)
 
 Kakao.


 
  3.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.08.2018, ora 21:26)
 
 Pofta buna!


 
4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2018, ora 10:39)  
 Felicitări Bursa! Este o ediție excepțională, nu doar prin acest interviu (deosebit de interesant, deși, iertata-mi fie indrazneala, concepția profesorului Bădescu nu prea are legătură cu știința sociologiei) dar și prin celălalt interviu, cel cu macedoneanul și încă alte vreo șase articole. Bravo!


 
5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2018, ora 11:45)  
 
  Bursa, sustineti ca cititorii vostri sunt inteligenti?. Analizati postarile "cititorilor".


 
6.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2018, ora 11:50)  
 
  Domnul Make ne-ati putea posta o parere/analiza a articolului?.
  Multumiri.


 
  6.1.   Opinia mea, la cererea publicului  (răspuns la opinia nr. 6 )
    (mesaj trimis de MAKE , in data de 30.08.2018, ora 16:07)
 
 Scuze pentru intirzierea raspunsului.
 Nu cunosc opera profesorului Ilie Bădescu, nu ma simt in stare sa analizez articolul, cu atit mai mult cu cit descinde dintr-o perspectiva sociologista - sociologii ma exced intotdeauna datorita abilitatii lor sa ajunga la concluzii de principiu, pornind de la fapte concrete si trecind prin statistici.
 Dar pot constata ca profesorul se exprima intr-un sistem conceptual dedicat unei viziuni (cu care nu sint familiarizat), corespunzator unei metafizici (pe care nu o pot configura), livrind un model explicativ, care, uneori, valorificind fenomenul, isca scintei de inteligibilitate si impresioneaza.
 Este motivul pentru care mi s-a parut ca interviul este interesant.
 Personal, desi admir astfel de riguroasa intreprindere intelectuala, prefer sa ratez o tinta, in favoarea unei descoperiri.


 
7.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2018, ora 13:10)  
 Un singur cuvant, pardon doua : JENANT, PENIBIL !!!


 
  7.1.   S-a trezit Tismaneanu (urmariti orele postarilor)  (răspuns la opinia nr. 7 )
    (mesaj trimis de Padre , in data de 30.08.2018, ora 15:45)
 
 Tov Cain, repetam: doar atât poti?
 Radio Erevan raspunde: In lipsa de idealul stradal, UE in grup, se multumeste cum poate si el, individual.


 
8.  Cam mult misticism si prea putina stiinta
    (mesaj trimis de Alex S în data de 30.08.2018, ora 18:15)  
 Cu tot respectul pt domnul profesor


 
  8.1.   Articol cuprinzator  (răspuns la opinia nr. 8 )
    (mesaj trimis de The Brute , in data de 30.08.2018, ora 19:33)
 
 si foarte bine scris. Felicitari


 
  8.2.   Jenant  (răspuns la opinia nr. 8.1 )
    (mesaj trimis de Dan Irinescu , in data de 30.08.2018, ora 21:15)
 
 O zeama lunga plina de E-uri. O mai mare aiureala nu am vazut publicata pana acum la Bursa.


 
  8.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.08.2018, ora 22:00)
 
 Toată breasla de sociologi se dezice de insul asta.
 Nimeni nu îl citește .


 
  8.4.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.08.2018, ora 22:20)
 
 Si mai ales toate fabricile si uzinele cu toti oamenii muncii si intelectuali de pe ogoare, de la sate si orase. Mai putin Academia care s-a usurat domol pe cine trebuie...


 
  8.5.   Abordare planuri multiple  (răspuns la opinia nr. 8.2 )
    (mesaj trimis de The Brute , in data de 30.08.2018, ora 22:21)
 
 Economia este zero fara istorie, aceasta este nula fara finante si la randul sau neglijabila fara religie. Este una din putinele persoane care le abordeaza consolidat.


 
  8.6.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.2 )
    (mesaj trimis de penibilul Jenant , in data de 30.08.2018, ora 22:22)
 
 Hai ca a reusit sa depaseasca doua cuvinte. Il trecem la grupa pionierilor fruntasi!


 
  8.7.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.08.2018, ora 23:06)
 
 Seriously? !


 
9.  PSD e Alba ca Zapada
    (mesaj trimis de Batut pe 10 august în data de 30.08.2018, ora 21:16)  
 Ce rezulta din dialogul acesta cu privire la manifestatia din 10 august: ca n-ar fi legitime si de bun augur iesirea in strada si protestul fata de nenorocirea asta de PSD distrugator de tara desi chiar profesorul constata "acumularea unor nemulțumiri cronicizate, mai degrabă difuze, a unei decepții publice de mare întindere și adâncime"...cel mai bine si mai bine, cand ai deceptii si nemultumiri, e sa stai in casa si sa butonezi pe telecomanda pana iti vine acru de atatea ineptii analfabete debitate de cvasi repetenta de Viorica din Videle, dupa care mai bine te arunci pe geam decat sa deranjezi jandarmii cu deplasari neautorizate prin fata Guvernului de care ti-e sila, cel mai idiot, infect, penibil, nemernic si hotoman de la 1918 incoace. Sa nu fim anarhici, sa iubim PSD ul, el e bun cu oamenii, e evlavios, lupta cu stihiile corporatiilor - cam asta sugereaza interviul asta. Mai lipseste un interviu fluviu cu Giuliani, desi ala cred ca cere un purcoi de bani nu-i prost sa pupe in cur PSD-ul gratis, profesoral.


 
  9.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 9 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 30.08.2018, ora 21:31)
 
 Mania e manie. CSF - NCSF. QED!


 
10.  Fiat Lux
    (mesaj trimis de Dragos Petrescu în data de 30.08.2018, ora 22:08)  
 M-a bucurat sa-l citesc pe profesorul Badescu in presa, atragand atentia asupra unora dintre marile probleme ale Romaniei care ne apasa in an Centenar. Nu inteleg de ce unii insista asupra stiintei... Este un interviu, for Christ sake, nu un studiu. Daca ar fi fost un studiu stiintific probabil cei care se exprima aici, in subsol, doct si monosilabic, ar fi fost siliti sa atinga nivelul exprimarii onomatopeice. Or, care este problema intelegerii "stiintifice" a faptului ca in ultimele decenii am pierdut prin avorturi inca o Romanie, dupa cum atrage atentia profesorul!? E prea greu de digerat pentru unii onomatopeisti care au scapat acestei pruncucideri in masa egale cu patru holocausturi? Probabil. Dar aceasta este doar o umbra, sangerie, care ne face sa nu ne putem simti fericiti in acest trist an Centenar... As fi preferat insa ca domnul profesor sa ne fi vorbit mai mult despre Luminile Centenarului, poate intr-un dialog vivant chiar cu dl. Make daca dl. Roncea n-a fost in stare sa obtina mai mult. Desigur, nu vrem explicarea luminilor stiintific, ca sa poata pricepe si necuvantatoarele. Glumesc, desigur, la ceas de seara, cu un vin de Burgundia sclipind in pahar si cu gandul la sclipirile ultimilor 100 de ani. La jertfa si daruire. V-am plictisit... Ave Make! PS: L-am cunoscut pe profesorul Badescu acum 29 de ani, pe cand incerca sa afle adevarul sespre Targu Mures. Daca oameni ca dansul ar fi ajuns in structurile de conducere ale statului astazi am fi numarat mult mai putine umbre... Fiat Lux!


 
11.  fără titlu
    (mesaj trimis de Florin în data de 30.08.2018, ora 22:12)  
 Profesorul, o personalitate a sociologiei romanesti, ofera o carne tare pentru dintii de lapte ai unora, angrenati intr-o directie sau alta din cele care polarizeaza societatea noastra, cea neocomunista a PSD si cealalta, hastag rezist, dintre care USR-istii par adeptii revolutiei permanente, trotkiste. Temele enuntate, de sociologie si geopolitica, ar merita ample dezbateri, fara patimi si partizanate.


 
12.  comunistii se dau stiintifici, precum Iliescu
    (mesaj trimis de Florin Palas în data de 30.08.2018, ora 22:22)  
 Pe vremea lui Ceausescu, elevii erau dusi cu forta la cursurile de "ateism stiintific". Astazi neomarxistii ne spun din nou ca religia ar fi incompatibila cu religia. Stiintificii astia ne amintesc de invatatura lui Marx cum ca "religia este opiumul poporului".


 
13.  Dăinuire
    (mesaj trimis de Mihai Tîrnoveanu în data de 30.08.2018, ora 22:25)  
 Aducerea ,, Dăinuirii" în discuția despre Centenar este genială. Într-adevar, preocuparea fiecăruia dintre noi pentru Dăinuire si de aici a poporului în ansamblu, definește situarea noastră pe Linia Nemuritoare a Neamului.
 Tot respectul pentru domnul Profesor Iie Bădescu!


 
14.  fără titlu
    (mesaj trimis de Florin Palas în data de 30.08.2018, ora 22:33)  
 Scuze pentru greseala. Neomarxistii contemporani ne spun ca religia ar fi incompatibila cu stiinta.


 
  14.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 14 )
    (mesaj trimis de Salomeea , in data de 30.08.2018, ora 23:02)
 
 Credinta BahaI reconciliaza credinta cu stint at.


 
15.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2018, ora 00:36)  
 Imi place articolul,respect pentru ziarist si opiniile domnului pofesor
 …. …….


 
16.  Ce se întâmplă cu profesorii noștri?
    (mesaj trimis de Traian Brăileanu în data de 31.08.2018, ora 00:39)  
 Dacă tăceai…sociolog rămâneai. Parcă așa suna o vorbă veche din poporul lui Gusti.
 Nu știu ce se întâmplă cu profesorii de la noi – nu-și dau oare seama că ispita politicului (a politicianismului) le viciază și descalifică una dintre cele mai de preț calități, autoritatea profesională, dobândită în mulți ani de catedră și muncă academică?
 Profesorul Buzatu, reputat istoric, s-a însoțit cu Vadim Tudor, un personaj sulfuros, ca să mă exprim elegant, creat de Securitate.
 Profesorul Dinu Giurescu, reputat istoric și academician s-a însoțit politic cu Dan Voiculescu, cadru al Securității, corupt până la măduvă și pușcăriaș.
 Profesor ul Tismăneanu s-a însoțit cu Ion Iliescu, inculpat pentru crime deosebit de grave, apoi cu același Dan Voiculescu, editorialist de frunte al latrinei sale mediatice, plătit din bani furați, apoi cu Traian Băsescu, personaj ignar și sfertodoct, despre care nu mai e nevoie să mai spunem nimic.
 Profesorul Michael Schafir, este un alt exemplu funest, după ani la Vocea Americii îl găsim însoțit cu ministrul Andrei Marga, filorus strident, afișat public.
 Profesorul Mihai Șora, însoțit cu Ion Iliescu și Petre Roman, în trecut, ministru în epoca sinistră a Mineriadei, acum edecar la bărcuța lui Cioloș, o mediocritate absolută a politichiei, aproape că a îngropat PNL-ul, care l-a lansat și susținut.
 Profesorul Tudorel Toader, apreciat specialist în Drept procesual penal și rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a ajuns să gireze guvernarea unei sărăcuțe cu duhul și cu mintea, Viorica Dăncilă, care a picat și treapta I, și treapta a II-a la liceul din Ploiești, și examenul de admitere la facultate la Politehnica din București.
 Profesorul de istorie Crin Antonescu, liderul proiectului eșuat al USL, creație a lui Dan Voiculescu, a ajuns la coșul de gunoi al politicii românești.
 Profesorul de fizică Klaus Iohhanis, creația politică a lui Adrian Năstase, tot ”profesor”, a ajuns poate cel mai ridiculizat profesor de fizică din istoria recentă a României, supranumit Ficusul, Mutulică, etc samd.
 Profesoara Alina Mungiu-Pippidi, după ce a predat la Universitatea din București și la SNSPA, a ajuns să fie cea mai înjurată ideoloagă a PSD-ului lui Dragnea, după ce l-a servit pe Hrebenciuc și Băsescu, la paușal.
 Profesorul de istorie Adrian Cioroianu a ajuns ministru și slugă a fotomodelului de ciorapi Adesgo Călin Popescu Tăriceanu, crescut sub pulpana generoasă a Securității.
 Profesorul de istorie Mihai Răzvan Ungureanu a ajuns ministru, premier și șef al spionilor SIE, sub același Traian Băsescu de tristă amintire.
 Profesorul Emil Boc, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” ; din Cluj, a ajuns maimuțica aceluiași Traian Băsescu patru-clase.
 Acum vedem un reputat profesor, sociolog și academician, Ilie Bădescu, cum îl disculpă practic pe Liviu Dragnea, pe tema Represiunii din 10 august, despre care n-a cuvântat absolut nimic, deși momentul merita măcar o minimă analiză – expediind demonstranții antiPSD în zona anarhică – cu o frazare de genul: ”Mișcări ca cele din 10 august sunt nutrite de energii care vin dintr-o direcție opusă spiritului marilor transformări și evenimente de acum 100 de ani. Acum 100 de ani, mulțimile veneau spre ființa neamului cu evlavie, cu spirit de sacrificiu, pregătite spre jertfă, încrezătoare și altruiste, mișcate de pasiuni înălțătoare”.
 Mai mult, zice profesorul, ”acum (avem) manifestări anarho-nihiliste, ce țin de curentul latent-manifest al unei anarhii stârnit de acumularea unor nemulțumiri cronicizate, mai degrabă difuze, a unei decepții publice de mare întindere și adâncime, cu manifestări dezordonate - movements of rage, mișcări ale mâniei, mulțimi furioase”, cu sloganuri ce alimentează frenezia mâniei.
 Știm cu toții despre care slogan este vorba, cel care l-a destructurat pe Ponta și acum a devenit eticheta PSD, pus inclusiv pe plăcuțe de înmatriculare sau desenat pe holde și pe Lună.
 Momentul ar fi meritat o analiză sociologică, dar a fost expediat rapid, cu toate că momentul 10 august este asociat unei Represiuni fără precedent din anii 90 încoace, în schimb se bate monedă pe ”interesele de fundal ale unor cercuri corporatiste” – tema dragă lui Dragnea, care a ajuns la limita de jos a ridicolului cu povestea ”tentativei de asasinare pusă la cale de un om celebru”, este vorba de același Om cu O mare, care în data de 5 ianuarie 1990, sosea în România cu primul avion civil, pentru a întemeia armătura ideologică a PSD, cu Brucan, Ion Iliescu și Alin Teodorescu, colegul sociolog al profesorului Bădescu, ajuns Cancelar PSD după ce a întemeiat și condus Rețeaua Soroș, baza de substanță a FSN – PSD.
 …săracii noștri profesori, ne-au crescut complet aiurea, ”anarhici”…


 
  16.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 16 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 31.08.2018, ora 10:21)
 
 Vax, vorba Regelui! In istoria ultimilor 100 de ani, cu milioane de morti, prizonieri si detinuti poltic torturati si chinuiti, sau, ca ati pomenit de anul '90, de mutilari salbatice si crime si detineri ilegale, "Marea Represiune din August" e cat o intepatura de tantar. Parca ati fi Lenin cu Marea Revolutie din Octombrie! Si ce alternativa politica aveti - Mucusor Dan? Ha, ha, ha! Dincolo de gluma e de speriat boala asta a marilor revolutionari care blasfemiaza pana si steagul României in numele a ce? Boala cine nu e cu noi e impotriva noastra! Istoria va consemna momentul cum se cuvine. In rest, comparati caii cu magarii.


 
  16.2.   Tot idiotu stie politica  (răspuns la opinia nr. 16.1 )
    (mesaj trimis de Anonimatul imbecililor , in data de 31.08.2018, ora 10:44)
 
 Recunosti usor pesedistu dupa nivelul precar al discursului. Si dupa mizeria morala. In ultimii 100 de ani intaietatea in domeniul crimei si torturii apartine comunistilor. PSD, urmasul FSN, organizatie de front sovietica, este reprezentat de un criminal, judecat pentru crime deosebit de grave - Ion Iliescu - si de un infractor dovedit si condamnat, Liviu Dragnea. A lucra pentru astfel de personaje este nepotrivit pentru un profesor, deoarece profilul sau profesional include si norma morala. Spre deosebire de profesori, prostituale, ce presteaza o meserie cat se poate de necesara, la nivel social, - n-au nevoie de normativul moral, cand o sug, si asta nu socheaza pe nimeni. Sa vezi un profesor ca o suge, ei bine da, asta e socant. Mai ales de Centenar.


 
  16.3.   Imperativul onestitatii  (răspuns la opinia nr. 16.1 )
    (mesaj trimis de Fane, de la sculărie , in data de 31.08.2018, ora 11:15)
 
 Academicianul, ca și ziaristul, ca și oricare cetățean al României au dreptul la opinie politică. Dar să și-o asume explicit și răspicat altfel devin suspecți de manipulare a opiniei publice și de lipsă de onestitate, boală frecventă la noi, cam cum era sifilisul pe vremuri. De ce le este jenă să afirme răspicat că sunt pesediști? Este o rușine, ca o boală venerică, să fii pesedist? Dacă e așa să ne zică și nouă, în alt interviu fluviu, dar cu mențiunea P, de la publicitate sau propagandă, ce lipsește articolului din Bursa, deși era o prevedere legală afișarea publicității.


 
17.  uistii utili
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.08.2018, ora 15:52)  
 In lupta dintre PSD-istii mensevici si USR-istii bolsevici din Piata se-ascute pana utilei clase comentatoare. Traiasca lupta pentru pace!


 
  17.1.   Contestarea PSD nu este monopol USR  (răspuns la opinia nr. 16.1 )
    (mesaj trimis de USR, remake al FSN , in data de 31.08.2018, ora 17:18)
 
 Este stupid și ridicol să spui că în Piață protestatarii împotriva PSD sunt ai USR, un partiduleț minuscul de stânga cu aproximativ una mie (1000) membri. Partiduleț controlat de altfel de SRI, via Ghinea, obscur oengist la bază dar abonat la fonduri MAE și crescut de Alina Mungiu-Pipidi, ideoloaga și purtătoarea de cuvânt a PSD. Prin acțiunile sale ticăloase PSD-ul a generat masa uriașă de contestatari, cei care ies în stradă reprezintă vocea unui număr mult mai mare de oameni, după cum o știe orice sociolog, nu neapărat academician. De regulă cam 2 la sută dintr-o mulțime este reactivă. Dacă cei care au contestat public și vocal PSD-ul reprezintă 2 la sută din mulțimea tăcută calculați singuri masa românilor care și l-ar dori pe Dragnea în Costarica alături de colega sa de partid și de hoții, au avut amândoi același Profesor, nefastul Traian Băsescu, ilustrativ pentru modelul politic creat de Securitate. Pace socială nu va fi în România până nu dispar securiștii, leprele lacome și trădătoare care au distrus și au vândut aceasta țară și au făcut 5 milioane de români să-și ia lumea în cap. Desigur și securiștii și-au luat lumea în cap. La Monaco.


 
  17.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 17.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 31.08.2018, ora 23:39)
 
 Domnul de mai sus are dreptate. In Piata respectiva nu au fost numai USR-isti in acelasi numar cu cei care formau PCdR-ul in 23 august 1944. Dar istoria de invata ca anume aceia si acestia au profitat de situatie, cu sprijinul serviciilor speciale. Totodata, cum spuneam, au mai fost si facaturile SIE, PACT si cyborgul mumie Ciolos, cea mai sinistra forma de guvernare lipsita de umanitate pe care a avut-o România ever, depasindu-l si pe fandositul MRU. Plus alti venetici si acordeonisti, ca fiul de securist sadea Orban. Desigur, si oameni autentic revoltati, marea masa. Dar vi s-a parut vreodata (de ex '89) ca acestia au castigat? Niet, tavaris! Never! De ce Dumbrava nu mai e minunata si nici Capsuna ce era odata, v-ati intrebat?Concluzia: naivitatea e gratis, Guvernele costa. Daramite presedintiile (Cons Euro si Ro)!


 
  17.3.   ...Dumbravă nu mai e  (răspuns la opinia nr. 17.2 )
    (mesaj trimis de Anonim :) , in data de 01.09.2018, ora 01:24)
 
 Generalul Dumbravă, dobitocul cu "câmpul tactic" a fost zburat zilele trecute din SRI. Gașca Coldea este eliminată treptat din SRI, iar Coldea însuși se mută în provincie. Asta că veni vorba de Dumbrava :)...cât despre încercările de confiscare ale protestelor de către agenții serviciilor - inclusiv de afară, este evident că vor continua. Eu am o propunere simplă: cum îi vedem îi pocnim, dacă îi batem des și temeinic se cară că-s căcăcioși. Dacă v-ați uitat mai atent la imaginile din 10 august o să vedeți tineri motocicliști, dar și niște sportivi cu ceva kempo la bază, care le-au dat-o bine jandarmilor, de le-au zburat căștile cât colo. Și nu i-au deranjat nici gazele cine știe ce.
  Data viitoare, dacă vor mai exista confruntări, nu-i văd bine pe jandarmi, nici pe pesediști, nici pe securiști, - să nu dea Dumnezeu să se nască Mânia aia de care se tot teme pofesorul academician sociolog, sfetnicul pesediștilor, îi învață de bine, să se teamă, românii sunt toleranți, proști de buni, nu se reped la scandal, dar și când li se pune pata, e bai.
 Dușmanii de moarte ai românilor știu bine asta și nu ne uită nici azi. Nici noi pe ei.


 
18.  Alina Mungiu si Ilie Badescu egal love
    (mesaj trimis de Ghinea în data de 05.09.2018, ora 13:30)  
 amandoi profesorii in aceeasi barca, ce bine le sta, cum uneste PSD-ul marile caractere, profesorii de frunte ai tarii


 
Aceeasi sectiune (Politica)
Internaţional
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au închis în depreciere.  click să citești tot articolul
Internaţional
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI,
     Principalii indici bursieri asiatici erau în depreciere la mijlocul ședinței de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
175 milioane metrii cubi de apă
Jurnal Bursier
23.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs ușor pozitiv ieri, pe fondul redresării pieței din Italia, generată de faptul că agenția de rating Moody's a informat că nu va retrograda imediat țara...  click să citești tot articolul
23.10.2018
BVB
     * Rulaj de doar 28 milioane de lei
       * Rulaj de doar 28 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat un debut pozitiv de săptămână din punctul de vedere al cotațiilor, șapte dintre cei nouă...  click să citești tot articolul
22.10.2018
     * Rulaj de 39,86 milioane de lei
     Șapte dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au terminat ultima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în teritoriul pozitiv, în contextul...  click să citești tot articolul
22.10.2018
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au urmat un curs negativ vineri, din cauza rezultatelor financiare dezamăgitoare raportate de unele companii din sectorul auto și cel al...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BVB
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       * BET-NG, singurul indice în creștere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de joi, deprecieri pentru opt dintre cei nouă indici,...  click să citești tot articolul
19.10.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 22 octombrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8814
2.3863
3.0994
4.0659
0.1807
0.6256
0.2259
4.6671
5.2855
1.4444
3.5941
0.2397
0.4927
1.0873
0.0621
0.4516
0.7172
4.0557
0.2831
1.0917
0.5844
0.0552
0.3584
0.2103
2.6694
0.0394
0.1443
1.1042
0.6279
0.1238
159.4364
5.6439
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
22.10.2018
THE VENICE COMMISSION CLAIMS:
     * Klaus Iohannis is asking for the resignation of Tudorel Toader as minister of Justice
     * Ludovic Orban: "We are at risk of saying goodbye to Schengen, and goodbye to European funds"
     
     On Friday, the Venice Commission passed the report concerning the amendment of the laws of justice and the criminal legislation by the PSD-ALDE majority parliamentary coalition. In its opinion, the Commission expresses its concern over the fact that many of the changes made to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code in Romania seriously weaken the effectiveness of the criminal justice system when it comes to fighting corruption, violent crimes and organized crime.  click here to read the entire article
15.10.2018
     Italian finance minister, Giovanni Tria, recently said that the yield of government bonds is not justified by the fundamental aspects of the budget and it is expecting a drop in them, in order for "the negative effects on the banking system to be avoided".  click here to read the entire article
12.10.2018
     * American president criticized the central bank for raising the interest rates
     * Bloomberg: The richest people in the world have lost 99 billion dollars following the drops in the stock market
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "There is no real danger of us being faced with a stock market crash"
     
     The stock markets of the world saw major drops yesterday, especially those in Asia and Europe, following the Wednesday evolutions of the American markets. Yesterday, on the markets, panic came as a result of American president Donald Trump against the central bank (Federal Reserve - Fed), concerning the interest rate hikes.  click here to read the entire article
01.10.2018
REPORT FROM ROME
     Some people mistake direct democracy with "the popular democracy regime" of communism. No, it is called direct democracy, because the decision is not mediated by representatives.  click here to read the entire article
26.09.2018
THE ROMANIAN DEVELOPMENT CONFERENCE STRATEGY / LÁSZLÓ BORBÉLY, STATE ADVISOR:
     * "We should more seriously concern ourselves with the durable development concept"
     
     The National Strategy for Sustainable Development of Romania will be completed by October 1st, according to Laszlo Borbely, State Counselor, Head of the Department for Sustainable Development of the Government, who states:  click here to read the entire article
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
.