ASOCIAȚIILE DE CONSUMATORI ȘI ÎMPRUMUTAȚII ÎN CHF I-AU SCRIS PREMIERULUI:
BURSA 13.06.2018

Emilia Olescu
 
mărește imaginea
     Asociațiile de consumatori Parakletos și APC Româ­nia și Grupul Clienților cu Credite în CHF (GCCC) își exprimă dezacordul cu privire la programul guvernamental "Investește în tine", care facilitează accesul la credite de maxim 40.000 de lei pentru tinerii ce nu au împlinit vârsta de 26 de ani și care sunt cuprinși în sistemul de învățământ, dar și la împrumuturi de cel mult 35.000 de lei pentru persoanele de minim 26 și maxim 55 de ani care urmează cursuri de reconversie și specializare profesională autorizate de către Ministerul Educației Naționale. Statul garantează 80% din valoarea acestor credite, iar rata dobânzii și cheltuielile privind comisioanele de analiză și de gestiune a garanțiilor vor fi suportate din bugetul de stat, prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, conform unui proiect de lege.
     Clienții cu credite în franci elvețieni au transmis un memoriu premierului Viorica Dăncilă, precum și domnilor Viorel Ștefan, viceprim-ministru, Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prog­noză și Liviu Dragnea, liderul PSD.
     Documentul menționează: "În forma actuală, proiectul programului «Inves­tește în tine» se îndepărtează, în mod vizibil și nejustificat, de nevoia identificată în societate și care a generat această propunere: acordarea posibilității tinerilor cu o situație materială precară de a accesa un credit subvenționat de stat pentru a urma cursurile unei instituții de învățământ superior. Apreciem că un asemenea program ar trebui adoptat după ample dezbateri, ținând cont de strategia pe termen lung a Ministerului Educației Naționale și cu participarea tuturor instituțiilor cu atribuții legale, precum și a reprezentanților beneficiarilor programului - asociațiile studențești, asociațiile elevilor, asociațiile pentru protecția consumatorilor, asociațiile industriei (ne)bancare etc. Având în vedere aceste argumente, considerăm că măsura de implementare a programului «Investește în tine» nu prezintă caracter urgent, motiv pentru care necesitatea unui asemenea program ar trebui cumpănită și analizată în detaliu pentru a nu crea efecte contrare celor prezentate de către Guvernul României.
     Prin prezentul memoriu, ne raliem opiniei prezentate de către reprezentanții Consiliului Național al Elevilor (CNE), ai Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și ai Consiliului Tineretului din România, opinie potrivit căreia adoptarea acestui program ar putea conduce la creșterea taxelor de studii și la scăderea gradului de finanțare a sistemului de învățământ. În calitate de reprezentanți ai consumatorilor de servicii financiar-bancare, considerăm că un asemenea scenariu este posibil, dacă avem în vedere contribuția programului «Prima Casă» la creșterea prețurilor pe piața imobiliară din România. De asemenea, apreciem că Guvernul României poate aduce la îndeplinire obiectivele trasate în program prin suplimentarea locurilor bugetate în cadrul universităților de stat, precum și prin alocarea de fonduri suplimentare destinate acordării burselor (...). Așadar, s-ar evita (supra) îndatorarea tinerilor (cu toate consecințele negative care decurg din această stare), iar Guvernul ar putea aloca banii de subvenționare a programului «Inves­tește în tine» direct către învățământul superior din România și fără existența unor intermediari (instituțiile de credit și instituțiile financiarnebancare)".
     *  Obiecțiile clienților și asociațiilor de consumatori
     Printre obiecțiile semnatarilor cu privire la textul proiectului Ordonanței de Urgență privind programul "Investește în tine" se numără, conform textului memoriului:
     "1. Beneficiarii programului ar putea plăti comisioane nejustificate, reprezentând chiar și o treime din rata lunară a creditului contractat. (...).
     Istoria ne-a arătat că băncile din România au practicat comisioane de administrare aplicate ca procent la soldul creditului, fapt care a condus la majorarea semnificativă a ratei lunare. De observat că aceste comisioane nu sunt cuprinse în art. 1 alin. (3), ceea ce conduce la concluzia că ar fi permise. Pe cale de consecință, Guvernul Româ­niei ar trebui să aplice norme stricte în eventualitatea implementării acestui program, și, totodată, să își asume subvenționarea dobânzii anuale efective care include toate costurile împrumutului.
     2. Perioada de grație limitată la 5 ani nu acoperă toate situațiile ivite în practică. (...)
     În primul rând, trebuie spus că finanțatorul, cel mai adesea, va impune o perioadă de grație. Beneficiarul-consumator al programului nu dis­pune de o putere de negociere suficient de mare pentru a modifica condițiile impuse de către finanțator. În al doilea rând, impunerea unei perioade de grație de cel mult 5 ani este incompatibilă cu durata studiilor de licență în anumite domenii, cum ar fi medicina. Astfel, tânărul creditat ar putea fi pus în poziția de a începe achitarea ratelor mai înainte de a fi finalizat studiile.
     3. Tinerii cu situație materială precară ar putea să nu beneficieze de programul guvernamental. (...) Dacă nu este angajat, în vederea accesării creditului el este obligat să aducă un codebitor. Însă, cel mai adesea, codebitorul este un membru al familiei, familie despre care arătam anterior că nu are o situație materială grozavă. În această situație, finanțatorul face o analiză și decide că nu poate acorda creditul, întrucât codebitorul nu realizează suficiente venituri. Astfel, destinatarului principal nu i se va aplica programul guvernamental. Din cealaltă perspectivă, având în vedere rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, de 18,3%, este destul de dificil ca un tânăr să se angajeze în domeniul de interes, iar dacă totuși se angajează, este de așteptat ca randamentul tânărului să scadă în ceea ce privește latura educațională. Or, din această perspectivă, scenariul intră în contradicție cu scopul programului astfel cum a fost fundamentat. Pe de altă parte, finanțatorul poate solicita tânărului angajat o perioadă minimă în câmpul muncii, ceea ce nu i-ar permite acestuia să devină codebitor, și, pe cale de consecință, să nu poată accesa facilitatea de credit necesară derulării în continuare a studiilor.
     4. Guvernul are obligația de a informa beneficiarii, precum și codebitorii, asupra riscurilor la care se expun ca urmare a accesării unui credit, având în vedere că legislația care acordă protecție sporită consumatorilor nu este aplicabilă în cazul lor. (...) Nu mai puțin importante sunt clauzele legate de garanții și de modalitatea în care «răspund» beneficiarul și codebitorul dacă, din diverse motive, nu au posibilitatea de a achita creditul. Cel care accesează creditul trebuie să cunoască toate consecințele în materie de executare silită. Atât Guvernul, cât și finanțatorul, trebuie să se asigure că beneficiarul creditului a înțeles toate aceste consecințe deosebit de importante.
     5. Aria cheltuielilor eligibile depășește limita rezonabilității, fapt care ar putea conduce nu doar la supraîndatorarea tinerilor, ci și la perspectiva efectuării de cheltuieli nechibzuite. (...) Totodată, având în vedere că prin lege se impune o limită a facilității de credit, este important ca beneficiarul să dispună permanent de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor principale care vizează dezvoltarea în plan personal.
     6. Stabilirea in concreto a destinatarilor proiectului guvernamental (...) - Guvernul României trebuie să se asigure că nu vor exista persoane care să se înscrie temporar în sistemul de învățământ/la cursuri de reconversie profesională/la cursuri de specializare, cu intenția strictă de a accesa un credit subvenționat și garantat de către statul român.
     7. Studiu de caz: Un student accesează programul guvernamental și, de-a lungul facultății, acumulează o datorie la bancă de 40.000 lei. Beneficiază de o perioadă de grație de 5 ani, urmând să achite creditul în următorii 5 ani, adică 60 de luni. Astfel, rata lunară plătibilă de către împrumutat este de 666 lei. Să presupunem că studentul este, de origine, dintr-un oraș de provincie. Adăugăm astfel cheltuielile cu chiria în cuantum de 250 euro, fără utilități. Salariul mediu net din România, la acest moment, este de 2700 lei. Presupunând că acesta va fi și venitul studentului după finalizarea facultății, este suficient acest venit pentru a acoperi rata creditului, plata chiriei, utilitățile, precum și cheltuielile de zi cu zi?"
     Conform proiectului de lege, creditul acordat poate fi suplimentat cu până la 20.000 lei în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării Programului. Pentru acordarea creditului, beneficiarul va fi însoțit de cel puțin un codebitor, dacă nu este el angajat. Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu trageri multiple, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.
     Creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație. Beneficiarul, împreună cu finanțatorul, stabilește de comun acord o perioadă de grație, cu obligația finanțatorului de a asigura o perioadă de grație cel puțin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani.
     Conform inițiativei legislative, sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale familiei: "plata cărților, rechizitelor, cursurilor, revistelor de specialitate; plata creșelor, grădinițelor, școlilor particulare; plata cursurilor de specializare/calificare;
     plata cursurilor de pregătire profesională; taxe de studii aprofundate, master, doctorat, MBA, etc.; plata chiriei și a utilităților; plata locurilor de cazare în căminele studențești; o parte din construcția sau achiziția unei locuințe; modernizarea sau renovarea unei locuințe; costul medicamentelor, analizelor, serviciilor dentare și al intervențiilor chirurgicale; cheltuielile de transport pentru deplasări la manifestări științifice și concururi; abonamente sau bilete culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee; costul publicării cărților sau al studiilor de specialitate; articole sportive; taxa de participare la manifestări științifice și concursuri; achiziționarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate".
     Garanțiile vor fi acordate în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit, respectiv instituțiilor financiare nebancare și în normele de garantare ale Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, respectiv în normele de contragarantare ale Fondului Român de Contragarantare.
     Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare și a persoanelor fizice beneficiare ale Programului, regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc prin hotărâre de guvern.
     Cristian Pârvan, președintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM), ne-a spus, la începutul acestui an, că un astfel de program ar fi binevenit. Domnia sa ne-a declarat: "Ceea ce s-ar putea face, și din păcate nu este acceptat până la nivel de consilier al președinției, este trecerea, măcar în anumite zone deficitare cum sunt medicina, informatica, automatica, mecanica, construcțiile, la credite bancare garantate de stat, la studii pe credit. Sistemul nu este perfect, are mari probleme și, dacă ne uităm la SUA, vedem că aceste credite bancare garantate de stat presupun unele condiții. După ce beneficiarul ajunge cu salariul la un anumit nivel, acesta trebuie să înceapă rambursarea împrumutului într-un termen limitat. Așa funcționează în vest. Ca să urmezi o facultate, există două posibilități, în ceea ce privește sursele financiare - din partea statului, dacă locul este cu finanțare publică, sau cu bani de la student. La noi, dacă studiile nu îl costă pe cel care le urmează, costă societatea. Adică societatea investește, dar nu obține nimic. Creditul despre care vorbeam poate fi accesat când studentul începe studiile. Un student care are un angajament bancar, oriunde s-ar duce, după ce depășește salariul mediu al țării respective sau un nivel stabilit, să zicem, începe să ramburseze creditul".
     La începutul acestei luni, reprezentanții Asociației Române a Băncilor (ARB) au anunțat că discută cu Executivul proiectul înființării unui grup de lucru pentru identificarea unor soluții care să conducă la creșterea creditului privat, în condițiile în care intermedierea financiară este în continuă scădere, raportat la dimensiunea economiei. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Stelian Stancu în data de 13.06.2018, ora 00:47)  
 Scrisoare venita din partea unui grup condus de un pastor care mergea cu acordeonul dupa el prin comunitatile de rromi de langa Sibiu ca sa ii con verteasca si de un locatar de confort II din zona Lamotesti, ale carei carciumi le frecventeaza. Mari oameni, astia nu sunt in stare sa isi gestioneze cheltuielile lunare si sa isi plateasca datoriile dar dau sfaturi financiare. Aoleuu, ce-am mai ras.


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 13.06.2018, ora 10:51)
 
 Vezi sa nu te ineci, du-te ca te asteapta Neamtu de la PNL, sa te sarute dulce-dulce, pana la sange


 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
SUPLIMENTAR LA ÎMPRUMUTUL DE 500 MILIOANE LEI DE LUNI,
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis în apreciere ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
22.08.2018
BVB
     * OMV Petrom a asigurat aproximativ 33% din rulajul total
     
     Rulajul înregistrat în ședința de tranzacționare de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 38,61 milioane de lei (8,31...  click să citești tot articolul
22.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au crescut ieri, în așteptarea negocierilor comerciale SUA-China, din această săptămână.  click să citești tot articolul
21.08.2018
BVB
     * Prime Transaction: "Săptămâna se deschide cu creșteri pentru toți indicii bursieri"
     
     Prima ședință de tranzacționare a Bursei de Valori București (BVB) din această săptămână s-a...  click să citești tot articolul
21.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, în baza speranțelor legate de rezultatele negocierilor comercicale China - SUA, care vor avea loc săp­tămâna aceasta.
     Titlurile gigantului...  click să citești tot articolul
20.08.2018
BVB
     * Prime Transaction: "Circa jumătate din rulaj, dat de titlurile Banca Transilvania"
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat în teritoriul pozitiv ultima zi de...  click să citești tot articolul
20.08.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut ușor vineri, investitorii având temeri cu privire la situația băncilor din Italia. Sectorul bancar din Italia este în atenție din cauza îngrijorărilor ce privesc...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 august 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9655
2.3742
3.0947
4.0809
0.1804
0.6226
0.2250
4.6434
5.1688
1.4366
3.6561
0.2431
0.4782
1.0782
0.0599
0.4419
0.6566
4.0320
0.2801
1.0162
0.5889
0.0577
0.3604
0.2130
2.6875
0.0394
0.1455
1.0977
0.6258
0.1232
154.7773
5.6228
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
05.07.2018
     The world is intensely preparing for a water crisis, the most important resource for human life. The signs, on a continental and global level, that there is a water problem are increasingly clear.  click here to read the entire article
02.07.2018
     The Bursa Construcțiilor magazine, published by the BURSA press group, has taken the first step in the third decade of existence and has awarded, in this year's Gala, no fewer than 20 awards of excellence, to some of the most important associations in the sector, as well as to companies that have stood out through their activity.  click here to read the entire article
27.06.2018
A VOTE FOR AN UNFORGETTABLE SUMMER
     In the plenum joint meeting of the Chamber of Deputies and the Senate, which will be held today starting at 14:00, will be debated and put up for vote the vote of no-confidence against the government submitted by 152 members of the opposition.
     The document which incriminates the failures of the Dăncilă government has been read in the Parliament on Monday, June 25th.  click here to read the entire article
25.06.2018
     Even without the court ruling rendered in first instance by the High Court of Cassation and Justice in the lawsuit of the fictitious hiring at the Child Protection Department of Teleorman the focus on getting all the institutional levers under the - informal, but all the more important - authority of Liviu Dragnea. But, after his conviction on June 21, this trend will speed up. But only through this kind of concentration of power can the president of the Chamber of Deputies hope to change not only the balance of power - which is already favorable to him, even though nothing is final in politics -, but the legislation based on which he has been sentenced, so that he gets exonerated of any legal responsibility. Or, when the powers of the state are concentrated in the hands of one man, democracy, even though it may be only a façade, moves aside to be replaced by autocracy. And in Romania, the temptation of autocracy, hidden under the veil of illiberalism, is more powerful than it has ever been, after the fall of communism. Could this be just an accident owed to the meteoric apparition of Liviu Dragnea?  click here to read the entire article
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
.