Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 08.06.2012
Ce puteți face dacă ați greșit completarea unei facturi
     În situațiile în care baza de impozitare a TVA se ajustează, furnizorii de bunuri și/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise și beneficiarului, cu excepția situației în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului.

     Dacă o persoană impozabilă a emis facturi aplicând regimul de taxare și ulterior intră în posesia documentelor justificative care îi dau dreptul la aplicarea unei scutiri de TVA, aceasta poate corecta facturile emise, aplicând regimul de scutire corespunzător operațiunilor realizate.

     Corectarea documentelor în cazul unei inspecții fiscale

      Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal și au fost constatate și stabilite erori în ceea ce privește stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, pot emite facturi de corecție către beneficiari.

     Organele de inspecție fiscală vor permite deducerea TVA în cazul în care documentele controlate aferente achizițiilor nu conțin toate informațiile prevăzute de lege sau dacă pe perioada desfășurării inspecției fiscale la beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator.

     Important! Furnizorul/Prestatorul are dreptul să corecteze anumite informații din factură care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natură să modifice baza de impozitare și/sau taxa aferentă operațiunilor ori nu modifică regimul fiscal al operațiunii facturate inițial, chiar dacă a fost supus unei inspecții fiscale. Această factură va fi atașată facturii inițiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei fiscale în care se operează corecția, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar.

     Furnizorii/Prestatorii care emit facturi de corecție după inspecția fiscală, vor înscrie aceste facturi în jurnalul pentru vânzări într-o rubrică separată, care vor fi preluate de asemenea într-o rubrică separată din decontul de taxă, fără a avea obligația să colecteze TVA înscrisă în respectivele facturi.

     Pentru a evita situațiile de abuz și pentru a permite identificarea situațiilor în care se emit facturi după inspecția fiscală, în cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor menționa că sunt emise după inspecția fiscală. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a TVA înscrise în aceste facturi, taxa fiind înscrisă în rubricile din decontul de taxă aferente achizițiilor de bunuri și servicii. Emiterea facturilor de corecție nu poate depăși perioada de 5 ani.

     De reținut! Prevederile privind corectarea documentelor se aplică numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România. 
Av. Coltuc Marius, Fondator Casa de Avocatură Coltuc
 


 link: www.coltuc.ro

 

.