Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 12.09.2018
Cum conectează ASF legea cu etica?
click aici
     Această analiză tratează cazul angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) care au calitatea de lectori în cadrul unor Organisme de Formare Profesională (O.F.P.) autorizate chiar de către A.S.F. Așa cum voi arăta în cele ce urmează, aceas­tă situație reflectă un comportament atât imoral, cât și nelegal, având în vedere propria legislație a A.S.F. Acest caz poate reprezenta un bun punct de pornire pentru orice alt studiu al unei situații similare, în care există suspiciuni referitoare la incompatibilități și acțiuni aparent legale, ce se dovedesc a fi contrariul.

     Moralitatea și etica sunt valori fundamentale ale societății moderne. De fapt, încă din timpuri îndepărtate, cei mai dedicați gânditori și filozofi ai lumii au încercat să definească și să pună bazele conceptelor mai sus numite. De exemplu, în apărarea lui Locke, Victor Nuovo explica: "moralitatea poate fi demonstrată pentru că se bazează pe însăși natura lucrurilor, atât în ceea ce privește atribuțiile noastre, cât și în ceea ce privește obligațiile noastre"1.

     Enciclopedia filozofică rezumă ideile gânditorilor și sugerează că moralitatea poate fi utilizată în sens descriptiv sau în sens normativ. În sens des­criptiv, moralitatea se referă la anumite coduri de conduită puse în aplicare într-o societate sau într-un grup2; în sens normativ, se referă la un cod de conduită care, în cadrul anumitor condiții specifice, ar putea fi pus în aplicare de orice persoană rațională3.

     Așadar, etica este o ramură a filozofiei ce se ocupă de valorile morale4. În mod curent, atunci când ne gândim la etică și moralitate, cuvintele cel mai des întâlnite sunt: bine, rău, corect, incorect. Desigur, adesea moralitatea și dreptul sunt concepte ce se suprapun. Prin urmare, Thiroux si Krasemann comentează că dreptul poate fi văzut precum o codificare publică a moralității unei culturi (chiar dacă anumite legi ale sistemului sau chiar sistemul în sine poate fi considerat imoral)5. Prin urmare, dreptul nu este un atribut necesar al moralității, însă moralitatea este cu siguranță considerată un atribut necesar al dreptului6.

     După o scurtă incursiune în semnificația conceptului de etică, îmi voi îndrepta atenția spre cazul ce va fi analizat în continuare. În anul 2017, un O.F.P. a organizat cursuri de formare profesională pentru persoane care se pregătesc pentru a activa în domeniul administrării banilor. După promovarea acestor cursuri, participanții urmau să fie autorizați de către A.S.F., pentru îndeplinirea unor funcții în piața de capital, ce nu pot fi exercitate fără autorizarea menționată.

     Aceste cursuri pot fi organizate de orice entitate juridică autorizată de A.S.F. ca organism de formare profesională. De asemenea, lista lectorilor fiecărui organism de formare profesională, precum și orice actualizare a aces­teia, se supun autorizării A.S.F, iar lectorii sunt remunerați de către organizatorul cursurilor (O.F.P.). Fiecare modul de curs este în prealabil autorizat de A.S.F. După finalizarea fiecărui curs, participanții susțin un examen. Comisia de examinare este compusă din doi reprezentanți ai A.S.F. (dintre care unul este și președintele Comisiei) și un reprezentant al O.F.P. Grila de examinare, conținând subiectele propuse de lectori, se alege prin tragere la sorți, înainte de începerea examenului, sub supravegherea președintelui Comisiei.

     Cu toate acestea, începând cu anul 2017, pe lista lectorilor O.F.P. au fost autorizați si doi angajați ai A.S.F.7 A.S.F. are rol de Autoritate de reglementare și autorizare, prin urmare, A.S.F. este arbitrul pieței de capital. Analizând situația, în mod normal apare următoarea întrebare: este A.S.F. în acest caz și arbitru și jucător? În ce măsură se poate considera acest caz unul lipsit de etică (profesională), având în vedere că angajații A.S.F. primesc bani de la O.F.P. și tot ei acordă acestora licența de muncă? Prin urmare, în cele ce urmează, vom dezbate mai atent această situație.

      Imoral și/sau nelegal?

     Este moral sau imoral acest caz? Dar este legal, având în vedere că anumite prevederi din legislația care reglementează activitatea personalului A.S.F. par a fi încălcate în această situație. Astfel, conform dispozițiilor art. 4 din OUG 93/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.S.F.: "membrii conducerii și personalul acesteia nu vor solicita și nu vor accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor conferite de lege"8.

     Acest text trebuie citit împreună cu un alt text și anume cu dispozițiile art.4, alin 4., lit. c din OUG 25/2002 care reglementează statutul CNVM. Textul care face referire la membrii Autorității, dar și la personal, este următorul: " [...] se dedică exercitării atribuțiilor lor, cu posibilitatea desfășurării de activități didactice, de cercetare științifică, de consultanță sau expertiză pentru organismele internaționale, cu evitarea conflictului de interese"9. Ne aflăm în fața unui text de lege care ne vorbește despre evitarea conflictului de interese, adică despre deontologia profesională a personalului unei autorități. Legea reglementează, aici, activitățile pe care le poate exercita un funcționar în afara atribuțiilor de serviciu, dar și în această situație legiuitorul accentuează - "cu evitarea conflictului de interese". Cu alte cuvinte, aflăm ce activități au dreptul să desfășoare angajații în afara atribuțiilor lor, dar fără a intra în contradicție sau conflict cu activitatea zilnică, cea de funcționar al unei Autorități a Statului.

     Dacă analizăm mai departe, cuvintele cheie din acest text sunt: "activități didactice" și "pentru organismele internaționale"; astfel, înțelegem că legea a vrut ca aceste activități desfășurate în afara A.S.F. să fie mult restrânse, pentru evitarea unui conflict de interese, care ar duce la un comportament imoral. Din cele analizate mai sus, se poate deduce că ne aflăm în cazul unei activități "mascate" de o aparentă activitate didactică, care este lipsită de etică, pentru că leagă financiar arbitrul pieței de capital de jucătorul din piață, prin plata unor sume de bani într-o activitate privată.

     Acest lucru face ca funcționarul de stat să nu mai fie un arbitru corect, de aici lipsa de etică și de deontologie profesională, o distorsionare a concurenței în piață și o profundă lipsă de morală, prin nesocotirea unor reglementări legale și disprețul față de evitarea confictului de interese.

      Concluzie

     Un arbitru (îndeosebi, cel ai unei piețe financiare) ar trebui să fie deasupra oricăror bănuieli. El trebuie să res­pecte legea, să nu fie părtinitor, să aplice regulile corect, să trateze egal toți participanții din piață. După cum se poate deduce din analiza de față, se pare că, prin activitatea sa, A.S.F. nu a reușit sa respecte condițiile de bază din propria sa legislație, astfel încât poate fi acuzat pentru lipsa de moralitate și, mai ales, pentru acțiuni nelegale. Așadar, esența analizei de față poate fi restrânsă în următoarele întrebări retorice: Cum poate un organism public, care este responsabil pentru supravegherea activității din piața de capital, să le solicite transparență și o conduită adecvată jucătorilor din piață, dacă el însuși nu este capabil de a respecta regulamentul jocului? În spiritul transparenței, are A.S.F. cunoștință de onorariile încasate de angajații săi în calitate de lectori ai O.F.P. și le va face publice?

     

     

     Note:

     1 V.Nuovo, Christianity, Antiquity and Enlightenment. Interpretations of Locke (Springer Netherlands, 2011), p.259.

     2 The Standford Encyclopedia of Philosophy, The Definition of Morality

     (https://plato.stanford.edu/entries/morality-definition/, 2016).


     3 Ibid.

     4 4 J. P. Thiroux si K. W. Krasemann, Ethics: Theory and Practice (Pearson Education, 2012), p.2.

     5 Ibid

     6 Ibid

     7 ASF Romania, Despre Consiliu si Organizare, (https://asfromania.ro/despre-asf/consiliu-si-organizare, 2017)

     8 ASF Romania, Legislatie Primara ASF, (https://asfromania.ro/legislatie/legislatie-primara-asf, 2017).

     9 Ibid. 
Dan Paul
 

 

.