Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA / MIHAI FERCALĂ, SIF TRANSILVANIA:
BURSA 31.01.2018
mărește imaginea
"Nu cred că putem avea o piață de capital eficientă, modernă și restructurată cu emitenți și intermediari supravegheați care abia mai respiră de costuri și cerințe iraționale ale celor care reglementează și cu o Autoritate de Supraveghere prosperă pe banii emitenților, supraaglomerată cu personal angajat pe orice alte criterii în afară de cele profesionale".
     *  "Consiliul BVB - să răspundă dacă existența derivatelor nu este necesară promovării la piață emergentă"
     *  "Dividendele și răscumpărările reprezintă un mix de remunerare și consolidare a capitalului investit"
     *  "Apreciem ca necesare măsuri de protecție fiscală (derogatorii) privind implementarea IFRS 9 pentru SIF-uri"
     *  "O calificare a sectorului «turism» ca sector strategic pentru economia națională și însoțirea acestei calificări cu măsuri fiscale stimulative vor conduce la relansarea acestui important sector al economiei"
     *  "Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să treacă printr-un proces profund de restructurare"
     *  Interviu cu domnul Mihai Fercală, Președinte Executiv SIF Transilvania
       Reporter: Cum a evoluat SIF Transilvania, în 2017, având în vedere că ASF a avizat conducerea cu o mare întârziere față de momentul alegerilor?
     Mihai Fercală: În cursul anului 2017, independent de avizarea conducerii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, SIF Transilvania prin Directorat, Consiliul de Supraveghere și întreaga echipă executivă a urmărit realizarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2017, așa cum acestea au fost aprobate de acționari. Au fost perfecționate politicile și măsurile de gestionare eficientă la nivelul societății, au fost implementate obiectivele investiționale/dezinvestiționale, s-a continuat echilibrarea structurală a portofoliului, a fost operaționalizat vehiculul investițional privind participațiile în societățile neoperaționale, a continuat politica de remunerare prin dividende a acționarilor, a fost aprobat programul de răscumpărare a 1% din acțiunile proprii, au fost transpuse în practică orientările strategice privind administrarea riscului, au fost aplicate principiile de guvernanță corporativă, a fost finalizată documentația privind autorizarea societății ca administrator de fonduri de investiții alternative.
     Reporter: Ce modificări semnificative au intervenit în portofoliul societății?
     Mihai Fercală: În anul 2017, a continuat procesul de restructurare a portofoliului în conformitate cu orientările strategice aprobate de acționari. Mutații semnificative s-au înregistrat în ceea ce privește numărul societăților din portofoliu: la 31.12.2017 numărul societăților din portofoliu era de 115 - față de 151 la 31.12.2016, ca efect al procesului de restructurare ce a vizat operaționalizarea vehiculului investițional pentru societățile neoperaționale și restructurarea societăților necotate din portofoliu.
     Din punct de vedere calitativ, dividendele încasate de la societățile din portofoliu au contribuit semnificativ și în creștere față de anul anterior - la realizarea bugetului de venituri și cheltuieli anual (dividendele încasate de SIF Transilvania în 2017 sunt cu 65% mai mari decât cele încasate în anul 2016).
     Per ansamblu, față de anul 2016, în anul 2017 s-a redus numărul total al participațiilor, s-a diminuat numărul participațiilor din turism, a crescut numărul participațiilor în industrie, a crescut ușor ponderea subportofoliilor din sectoarele financiar și energie.
     (Vezi evoluția portofoliului la 30 septembrie 2017).
     Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră pentru acest an?
     Mihai Fercală: Și în anul 2018 SIF Transilvania va transpune în practică orientările strategice 2017-2021 aprobate de acționari.
     Se află în plină derulare lucrările de închidere a exercițiului financiar 2017 și în același timp se fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2018.
     Coordonatele de bază ale activității anului 2018 vizează continuarea eficientizării portofoliului, managementul activ al acestuia, managementul activ și eficient al riscurilor, aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, modernizări de natură strategică și funcțională, funcționarea ca AFIA la momentul autorizării de către ASF, derularea de programe de răscumpărare de acțiuni - toate în scopul remunerării și consolidării capitalului investit de acționari.
      Reporter: Când veți demara programul de răscumpărare și ce așteptări aveți în urma acestuia?
     Mihai Fercală: Se află în derulare procedurile de punere în practică a programului de răscumpărare de acțiuni SIF Transilvania, program aprobat de acționari în ședința AGEA din data de 15.12.2017. Apreciem că derularea de programe de răscumpărare aprobate de acționari îmbină în mod echitabil interesul valorificării pe termen scurt și încurajarea, în același timp, a deținerii pe termen lung de acțiuni SIF Transilvania. Aceste programe de răscumpărare influențează, în sensul reducerii, discountul între cotația acțiunilor și valoarea unitară a activului net. De asemenea, estimăm că va crește lichiditatea acțiunilor SIF Transilvania. De altfel, distribuirea de dividende și derularea de programe de răscumpărare reprezintă un mix de remunerare și consolidare a capitalului investit, așa cum a fost aprobat de acționari.
     Reporter: Care sunt domeniile de interes pentru investiții?
     Mihai Fercală: SIF Transilvania va continua echilibrarea structurală a portofoliului din punct de vedere sectorial și al claselor de active. Fundamentarea, conținutul și execuția programelor investiționale vizează achiziția de titluri cotate cu lichiditate ridicată și politici atractive de dividend, dezvoltarea activităților cu caracter speculativ și diversificarea investițională.
     Reporter: Care sunt problemele cu care se confruntă societatea în prezent?
     Mihai Fercală: Ca la orice final de exercițiu financiar și început de nou an principalele preocupări sunt cele referitoare la întocmirea și finalizarea situațiilor financiare ale anului 2017 și pregătirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2018. Sunt pe agenda prioritară, de asemenea:
     - derularea programului de răscumpărare de acțiuni aprobat de acționari;
     - transpunerea prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative;
     - optimizarea clasificării instrumentelor financiare ale SIF Transilvania din perspectiva aplicării Standardelor internaționale de raportare financiară IFRS 9 începând cu anul 2018;
     - implementarea cerințelor Regulamentului UE nr. 697/2017 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
     Reporter: SIF-urile sunt printre cei mai buni performeri de la BVB în 2017. Cum vă explicați?
     Mihai Fercală: Sunt binecunoscute dinamica și performanța activității societăților de investiții financiare. Încă de la înființarea lor, aceste societăți au beneficiat de o atenție specială din partea pieței, a investitorilor, a instituțiilor pieței, a acționarilor, a aparatului legislativ. De fiecare dată, indiferent de provocările existente, acestea au găsit soluții optime de funcționare și și-au îndeplinit obligațiile față de acționari, investitori, piață, instituțiile de reglementare și autorizare, economia reală. Se poate spune că societățile de investiții financiare în ansamblul lor, cu toate dificultățile, adversitățile și incoerențele mediului economic, legislativ și de reglementare, reprezintă un model de guvernanță corporativă, un model de corporație capitalistă și management românesc. Evoluția constant bună și foarte bună a societăților de investiții financiare este expresia administrării performante a acestora. Aceasta-i explicația pentru performanțele societăților de investiții financiare.
     Toate comentariile negative cu privire la SIF-uri - comentarii care au fost și vor mai fi - nu reflectă decât dreptul la liberă exprimare al celor care, în afară de critici sterile și fără fundament, nu se pot lăuda cu vreo realizare notabilă. Energia profesională a societăților de investiții financiare nu se irosește în dialoguri cu aceștia decât în măsura în care este necesară o informare corectă a investitorilor și a pieței; activitatea profesională a managementului SIF-urilor se constituie într-o premisă suficientă pentru performanțele viitoare ale acestor societăți; se urmărește constant satisfacerea intereselor pe termen scurt și lung ale acționarilor.
      Reporter: Cum vă impactează gradul de dezvoltare al BVB?
     Mihai Fercală: Sunt cunoscute declarațiile de la nivelul BVB cu privire la obiectivul de promovare a pieței de capital românești de la categoria de piață de frontieră la cea de piață emergentă. Sunt multe așteptări de la viitorul nou director general al Bursei. Este important însă ca actualul Consiliu de Administrație al BVB (același care a funcționat și pe perioada celui mai recent director general al Bursei - domnul Sobolewski) să răspundă la multiplele provocări actuale ale bursei dintre care menționăm doar câteva:
     - cum își îndeplinește BVB, la modul concret și nu declarativ, rolul de finanțator al pieței;
     - cum dovedește BVB că este capabilă să dezvolte o piață de derivate în România în condițiile în care după absorbția prin fuziune a Sibex Stock Exchange S.A. "a uitat" să depună documentația la ASF pentru autorizare și nu avem cunoștință că se preocupă în vreun fel de acest lucru.
     Oare în viziunea BVB fuziunea trebuia finalizată pentru a dispărea piața de derivate din România? Existența pieței de derivate nu este necesară pieței românești? Existența pieței de derivate nu este necesară promovării pieței de capital românești la categoria de piață emergentă?
     Reporter: Cum vă impactează noile reglementări europene - MiFID II?
     Mihai Fercală: Această directivă se adresează cu prioritate intermediarilor și fondurilor de investiții, dar va avea efecte în întreaga industrie a fondurilor. Obiectivul principal al acestei directive europene, care reglementează tranzacțiile cu instrumente financiare, este creșterea transparenței, a eficienței piețelor și reducerea costurilor pentru investitori. Conform acestei directive, în calitate de client vom primi rapoarte mai detaliate, cu privire la tranzacțiile efectuate, așa încât, atât în calitate de emitent, cât și de investitor, aplicarea acestei directive va reprezenta un avantaj.
     În conformitate cu cerințele MiFID II am achiziționat încă din luna august 2017 Codul LEI, cod de identificare electronic, fără de carenu se puteau efectua tranzacții pe piețele de capital începând cu prima zi a anului 2018.
     Ca o concluzie, apreciem că aplicarea prevederilor MiFID II va contribui semnificativ la integrarea piețelor, creșterea transparenței fondurilor administrate, reducerea costurilor investitorilor și protecția acestora.
     Reporter: Cum vedeți măsurile fiscale adoptate de Guvern? Ce așteptări aveți de la autorități cu privire la încurajarea afacerilor?
     Mihai Fercală: Aș face referire la două aspecte din multitudinea de măsuri fiscale promovate de Guvern:
     1 - având în vedere obligativitatea implementării de către Societățile de Investiții Financiare a IFRS 9 "Instrumente financiare" începând cu 01.01.2018, conform prevederilor Normei ASF nr. 39/2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, se constată inexistența unui cadru legislativ/fiscal clar, coerent privind tratamentul fiscal al modificării de reglementări contabile privind implementarea IFRS 9. Apreciem ca necesare măsuri de protecție fiscală (derogatorii) privind implementarea IFRS 9 pentru SIF-uri (având în vedere afectarea rezultatului fiscal prin aplicarea acestor reglementări) începând cu 01.01.2018;
     2 - aprobarea de către Guvern a Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu privire la transferul plății unor contribuții de la angajator la angajat, soluționează probleme de interes general, la nivel macroeconomic. La nivelul portofoliului SIF3 am luat măsurile necesare contracarării eventualului impact negativ cu privire la remunerarea resursei umane. Acest lucru se impune, cu atât mai mult cu cât asistăm în întreaga economie românească la o criză de personal calificat și înalt calificat.
     Privind așteptările de la autorități, credem că o calificare a sectorului "turism" ca sector strategic pentru economia națională și însoțirea acestei calificări cu măsuri fiscale stimulative va conduce la relansarea acestui important sector al economiei. Apreciem aceasta pentru că ne confruntăm direct cu cerințele și exigențele sectorului "turism" prin ponderea pe care acesta îl deține în portofoliul SIF3 (27,6% la 30.09.2017).
     Reporter: Ce așteptări aveți de la ASF?
     Mihai Fercală: Cred în rolul și importanța autorităților statului în domeniul de activitate în care acționează. Apreciez că în sectorul pieței de capital Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să treacă printr-un proces profund de restructurare pentru a-și putea îndeplini în mod constructiv atribuțiile ce-i revin. Nu numai actorii pieței ci și Autoritatea de Supraveghere trebuie să dea dovadă de maturitate, să se profesionalizeze, să construiască și să nu distrugă, să se restructureze pe criterii profesionale și nu de conjunctură sau de altă natură, să contribuie direct și efectiv la reducerea costurilor pieței - nu numai să ceară emitenților supravegheați.
     Nu cred că putem avea o piață de capital eficientă, modernă și restructurată cu emitenți și intermediari supravegheați care abia mai respiră de costuri și cerințe iraționale ale celor care reglementează și cu o Autoritate de Supraveghere prosperă pe banii emitenților, supraaglomerată cu personal angajat pe orice alte criterii în afară de cele profesionale.
     La ce se poate aștepta o piață întreagă de la Autoritatea de Supraveghere Financiară atât timp cât beneficiază de "consultanță personală" de la foști și actuali angajați ai ASF care au devalizat și falimentat societăți comerciale și care au fost revocați din funcțiile de conducere din Directoratul SIF Transilvania?
     Fără recâștigarea capitalului de încredere de care trebuie să se bucure o autoritate a statului nu putem vorbi de o autentică Autoritate de Supraveghere Financiară în România, al cărei rol ar trebui să fie și de îndrumare, nu numai de sancționare a entităților supravegheate.
     Reporter: Cum vedeți viitorul SIF-urilor?
     Mihai Fercală: SIF-urile sunt construcții economice și financiare durabile cu rol determinant în economia reală și piața de capital.
     SIF-urile sunt cele care s-au implicat masiv în finanțarea de proiecte investiționale ale economiei reale, SIF-urile au susținut activ economia românească, SIF-urile au promovat în mod concret capitalismul autohton.
     SIF-urile sunt principalii formatori și susținători ai pieței de capital românești, SIF-urile susțin semnificativ lichiditatea BVB, SIF-urile sunt adevărate modele de guvernanță corporativă, SIF-urile susțin și contribuie la procesul de educație financiară în cadrul pieței, SIF-urile sunt cele care încorporează managementul riscurilor în cultura organizațională și contribuie la perfecționarea și implementarea cadrului legislativ și de reglementare a pieței de capital.
     Alături de ceilalți emitenți, asociațiile profesionale, BVB și ASF, SIF-urile vor continua să aibă un rol determinant în cadrul pieței de capital, la un orizont mediu și lung de timp, atât timp cât nu vor fi "desființate" prin diverse proiecte care, chipurile, au la bază anumite Directive UE aplicate incoerent în România.
     Reporter: Vă mulțumesc! 

 link: SIF-urile încep să mizeze și pe răscumpărări pentru creșterea randamentelor

 link: Oportunitați de investiții și Idei de tranzacționare pentru 2018

 link: "Nu susțin niciun demers privind impozitarea returnărilor de capital"

 link: BVB a eșuat în obținerea statutului de piață emergentă, și de la MCSI, și de la FTSE Russell

 link: Atenționare de la Comisia Europeană, pentru că România nu a implementat MiFID II

 link: "Acționarii BVB ar trebui să evalueze CA-ul, care și-a arătat limitele"

 link: "Plănuim să menținem o politică de dividend predictibilă"

 link: Creșterea BET-FI, de peste patru ori mai mare față de cea a BET

 link: "Nu mai durează mult și acționarii «instituționali - vulture» ai FP vor reuși exit-ul total prin lichidare"

 link: "Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia României, în următorii trei ani, prin FSDI"

 link: Fondul suveran de dezvoltare și investiții sau dușmanul binelui e mai binele

 link: Elliott Associates și-a redus accelerat deținerea la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%

 link: Steven van Groningen, susținut de NN pentru un nou mandat în Comitetul Reprezentanților FP

 link: "Îndemnam Guvernul sa profite de condițiile de piața, ca sa listeze Hidroelectrica, Aeroporturi București și Salrom"

 link: "Nu este oportună o eventuală valorificare a pachetului din BCR, până la finalizarea litigiilor"

 link: "Lichiditatea redusă de la BVB se transpune în dificultăți de investire"

 link: "Noi pledăm, ca și până acum, pentru așezarea relației cu FP-ul pe baze de normalitate și colaborare"

 link: În România am ales să investesc în start-up-uri inovatoare, care urmau să schimbe ceva și să aducă un beneficiu societății
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 31.01.2018, ora 10:13)  
 Ca brasovean consider scandaloasa si sfidatoare mentinerea acestui dinozaur iliescian la ciolanul SIF T !!! Sunt un cetatean de rand si imi este o rusine profunda de centrul orasului meu dpdv turistic ! Hotelul Capitol, complexul Panoramic, Cetatea Brasovului samd TOATE LASATE IN PARAGINA de shleahta acestui penibil "administrator" ! Nici o raspundere penala pentru degradarea a 95% din punctele turistice de maxima importanta ale Brasovului !
 RUSINE !!!


 
2.  Lasă-ne Tovarășe!
    (mesaj trimis de Acționar SIF3 în data de 31.01.2018, ora 10:59)  
 Dle Fercala, sau mai bine spus Tovarase Fercala, deoarece v-ati definitivat cariera, cunostintele si tiparele cognitive in perioada comunista, si de atunci nu v-ati mai revenit, ati ramas acelasi om politic fara substanta si caracter, va prezint in continuare argumente serioase pentru care ar trebui sa va retrageti din conducerea SIF3 impreuna cu echipa Dvs de lachei pe care ati format-o acolo.
 1. Aveti mai multe sanctiuni pentru contraventii in piata de capital decat putem numara. Ultima intra in categoria infractiunilor! Da, exact, este vorba despre fapta de conducere a unei entitati autorizate si supravegheate de ASF, fara aviz! Si o zice ASF, in mod irevocabil!
 2. Ati devalizat filialele SIF3, impreuna cu complicii Dvs.
 3. Mintiti in legatura cu performanta, mintiti in legatura cu realizarile Dvs. SIF3 a ajuns in ultimii ani, sub magistrala DVS conducere, din cel mai mare SIF dupa active in cel mai mic si mai neperformant. Vorbeste evolutia pretului actiunii, si ca sa va scutesc de preocupari intelectuale uitati-va doar la anul 2017.
 4. Ati construit la SIF3 si filialele acestuia o caracatita, ale carei tentacule se rasfrang pana in Consiliul ASF, sa nu mai vorbim de PSD.
 5. Nu promovati profesionalismul, ci slugarnicia! Uitati-va in jurul Dvs.
 6. Conduceti prin frica si santaj, nu prin leadership!
 7. Adunarile Generale le ''rezolvati'' din Softul de numarare al voturilor, nu din ''votul efectiv al actionarilor''
 8. Va folositi de Fratila Ctin, si ati pacalit ani in sir actionarii sa va voteze, deoarece pareati prin contrast cu Fratila, o varianta mai ''decenta''. Asta este dovada a faptului ca sunteti malefic si machiavelic. Un ''animal politic'' desavrsit cu ADN de FSN.
 9. Nu aveti nicio legatura cu abilitatile manageriale necesare unui conducator de Fond de Investitii, daramite pentru un AFIA.
 10. Sunteti captiv al propriilor Dvs politici si fapte, unele dintre ele cu ''iz'' foarte penal, si pentru asta sunteti obligat sa ramaneti in SIF3, ca sa le acoperiti, sa le stergeti urmele.
 11. Aveti in vedere ca cifrele nu mint, raportarile financiare si ANC, spun povestea adevarata! Societatile care le transferati in vehiculul de neperformante de care mentionati, ca sa le ascundeti urma, sunt cele conduse magistral de Dvs?
 12. Daca ati fi un om onorabil, integru, cinstit si sincer, ati pleca! Dar nu sunteti!
 13. Daca la SIF3, considerati ca ati implementat un model de guvernanta corporativa, sunteti lamentabil, mincinos, sau habar nu aveti despre ce vorbiti! Si in acest caz ar trebui sa plecati!


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de Vanat , in data de 31.01.2018, ora 11:40)
 
 Bine scris. ASF-ul doarme in continuare.


 
Piaţa de Capital
      Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au închis în teritoriu pozitiv, lichiditatea totală fiind de 41,74 milioane de lei (8,95 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 22,68 milioane lei (4,86 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul s-a apreciat cu 0,38 bani în fața monedei naționale.
     * Francul s-a depreciat la 4,0997 lei.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
25.09.2018
BVB
     * Șapte din cei nouă indici, în scădere
     Lichiditatea înregistrată în prima ședință de tranzacționare a săptămâ­nii la Bursa de Valori București (BVB) a fost de 37,39 milioane de lei, 60% din...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     * BET-BK, singurul indice în scădere
     Opt dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii în creștere, singurul coș de acțiuni care a...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     Piețele din Europa au încheiat săptămâna trecută în ton optimist, investitorii fiind atenți la datele pozitive privind economia SUA (producția industrială și activitatea din sectorul privat)....  click să citești tot articolul
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 25 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8692
2.3828
3.0570
4.0997
0.1819
0.6248
0.2210
4.6603
5.2120
1.4399
3.5102
0.2353
0.4868
1.0865
0.0602
0.4506
0.6447
3.9613
0.2754
0.9679
0.5762
0.0545
0.3543
0.2088
2.6322
0.0394
0.1414
1.0785
0.6272
0.1222
152.8355
5.5615
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.