Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA / TUDOR CIUREZU, SIF OLTENIA:
BURSA 31.01.2018
mărește imaginea
"Una din problemele cu care se confruntă societatea este efortul managementului societății de a asigura echilibrul optim între sumele alocate investițiilor și sumele necesare plății dividendelor urmare a dorinței acționarilor de a distribui anual dividende cât mai ridicate, cu toate că în fiecare an suma alocată dividendelor a reprezentat un procent important din profitul net realizat", a declarat Tudor Ciurezu.
     * (Interviu cu domnul Tudor Ciurezu, Director General SIF Oltenia)
       Reporter: Cum a evoluat SIF Oltenia, în 2017?
     Tudor Ciurezu:SIF Oltenia SA a avut în opinia noastră o evoluție bună în cursul anului 2017. Astfel, activul net, principalul indicator care denotă performanțele societății, a crescut cu 18% față de decembrie 2016. Această apreciere demonstrea­ză calitatea portofoliului adminis­trat. Concomitent, am asistat și la o reducere a discount-ului dintre prețul de piață și valoarea activului net unitar. Acesta este de 28% la 31.12.2017, comparativ cu 37% la 31.12.2016, ceea ce ne face să credem că investitorii apreciază activitatea SIF Oltenia SA și sunt încrezători în perspectivele de dezvoltare a societății.
     În ceea ce privește profitabilitatea activității, remarcăm că, deși SIF-urile au obținut anul trecut câștiguri mai mici cu 6% decât în 2016, al doilea profit l-a avut SIF Oltenia, de 73,20 milioane lei.
     Comparativ cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) aprobat în AGOA din aprilie 2017 de 71,11 milioane lei, SIF Oltenia și-a îndeplinit obiectivul propus și din punct de vedere al realizării profitului net, înregistrând și o depășire a acestuia de 2,94%, fructificând orice oportunitate în interesul acționarilor săi.
     Profitul realizat în anul 2017 denotă interesul societății în îndeplinirea promisiunilor față de acționari și investitori, pe fondul unei lichidități destul de scăzute a pieței.
     Reporter: Ce modificări semnificative au intervenit în portofoliul societății?
     Tudor Ciurezu:Portofoliul administrat nu a suferit modificări semnificative deoarece, conform strategiei aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, SIF Oltenia SA menține și va continua să mențină un nucleu investițional de 10 societăți, care, la 31.12.2017, reprezenta 78,47% din total portofoliu administrat, vizat pentru a asigura atât fluxuri de dividende constante, cât și lichiditatea portofoliului.
     Viziunea strategică a managementului societății este de a menține și întări acest nucleu, ca bază de asigurare a cash-flow-lui necesar asigurării politicii de dividende a societății, acoperirea costurilor de funcționare și, în egală măsură, a lichidității necesare desfășurării activității de investire, fructificând oportunitățile de moment oferite de piața de capital.
     Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră pentru acest an?
     Tudor Ciurezu: Planurile SIF Oltenia pentru anul 2018 care sperăm să nu fie afectate semnificativ de schimbările legislative destul de dese sunt:
     - continuarea restructurării cantitative și calitative a portofoliului, pentru a obține un număr minim de participații în scopul monitorizării mai atente și cu costuri cât mai reduse a acestora;
     - stimularea încrederii acționarilor în valoarea titlurilor pe care le dețin, promovând o politică de creștere a atractivității acțiunii SIF Oltenia (dividende, creșterea prețurilor în piață, reducerea discountului între prețul de piață și activul net);
     - creșterea lichidității participațiilor SIF, pe de-o parte pe calea realizării exit-ului din societățile închise care nu au performat și care nu au perspective de creștere în perioada viitoare și pentru care există pers­pectiva valorificării la prețuri cores­punzătoare valorii patrimoniale, iar pe de altă parte prin efectuarea de plasamente în acțiuni lichide, listate pe piața de capital, subevaluate și cu perspective de creștere în perioada viitoare;
     - continuarea aplicării și dezvoltării în practică la nivelul societății a principiilor guvernanței corporative, cu accent direct pe creșterea transparenței în activitate, evitarea conflictelor de interese la toate nivelurile organizatorice, perfecționarea sistemelor și proceselor implementate la nivelul societății (exemplu: comitetele în cadrul CA) în scopul creșterii performanței și valorii acesteia.
     Reporter: Care sunt intențiile dumneavoastră cu privire la pachetul de 6% deținut la BCR? Ați mai avut discuții privind valorificarea acestuia cu acționarul majoritar?
     Tudor Ciurezu:SIF Oltenia SA este în acest moment în litigiu cu BCR, unele hotărâri ale AGA BCR fiind contestate în instanță.
     Considerăm că până la finalizarea litigiilor nu este oportună discutarea unei eventuale valorificări a pachetului de 6,29% deținut în capitalul social al BCR.
     Bineînțeles că, în viitor, suntem interesați de o ieșire din acționariatul BCR, dar participația deținută va fi valorificată numai în condițiile obținerii unui preț care să reflecte valoarea reală a băncii, ținând seama de poziția sa în sectorul financiar-bancar din România, de mărimea și de calitatea portofoliului său, de cota de piață, de performanța sa financiară, în corelație cu valoarea de piață a principalelor sale două competitoare -TLV și BRD - listate pe piața de capital din România și care funcționează în același mediu economic.
     Reporter: Când intenționați să derulați programul de răscumpărare?
     Tudor Ciurezu:Așa cum s-a hotărât în cadrul AGOA din 06.09.2017, la a doua convocare, planul de răscumpărare de acțiuni SIF se va derula în maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.
     Consiliul de Administrație al SIF Oltenia va hotărî, în conformitate cu cadrul legal aplicabil convocarea, organizarea și desfășurarea AGEA pentru aprobarea condițiilor de realizare a programului de răscumpărare a acțiunilor.
     Reporter: Care sunt domeniile de interes pentru investiții?
     Tudor Ciurezu:Obiectivul investițional permanent al SIF Oltenia SA a fost și este creșterea valorii activelor prin investiții realizate în special în acțiuni listate pe piața de capital românească, unde avem un nivel de expertiză ridicat.
     Domeniile de interes pentru investiții sunt:
     - domeniul energetic și al utilităților;
     - industria farmaceutică;
     - domeniul financiar-bancar;
     - infrastructură;
     - industria alimentară.
     Sectorul energetic și al utilităților rămâne în atenția investițională a SIF Oltenia SA în contextul unei macrostabilități a României. Acest domeniu este unul cu un grad de risc scăzut, care conferă stabilitate portofoliului administrat și totodată emitenții au o politică de dividend consistentă, care asigură o bună parte din resursele financiare ale SIF Oltenia SA.
     În ceea ce privește industria farmaceutică, acesta este un domeniu extrem de dinamic, piața din România având încă premise ale unei creșteri ridicate.
     În contextul macroeconomic global, perspectivele pentru anul 2018 continuă să fie incerte, astfel că politica managerială va fi una de strategie investițională prudentă și realistă.
     Reporter: Care sunt problemele cu care se confruntă societatea în prezent?
     Tudor Ciurezu:Una din problemele cu care se confruntă societatea este efortul managementului societății de a asigura echilibrul optim între sumele alocate investițiilor și sumele necesare plății dividendelor urmare a dorinței acționarilor de a distribui anual dividende cât mai ridicate, cu toate că în fiecare an suma alocată dividendelor a reprezentat un procent important din profitul net realizat. În acest scop activitatea de tranzacționare trebuie să fie intensă pentru a specula momentele de apreciere a cotațiilor pentru a vinde pachete de acțiuni în scopul asigurării de lichidități, precum și cele de scădere a cotațiilor când se creează oportunități investiționale.
     Această activitate de tranzacționare scoate în evidență o problemă importantă a pieței românești și anume lipsa de lichiditate care influențează negativ performanțele noastre.
     Alte elemente care ridică probleme activității sunt multiplele modificări legislative la nivelul pieței de capital, implementarea de către piața de capital românească a legislației impusă de Uniunea Europeană, diversitatea acesteia și cerințele unui personal specializat pe problematici stricte, greutățile întâmpinate în recrutarea de personal cu experiență care să ocupe funcțiile cheie obligatorii pentru noua structură (exemplu: manager de risc).
     Reporter: SIF-urile sunt printre cei mai buni performeri de la BVB în 2017. Cum vă explicați?
     Tudor Ciurezu:SIF-urile sunt interesante pentru investitori prin pris­ma portofoliilor administrate, prin nivelul dividendelor distribuite și mai ales prin discount-ul între prețul de piață și valoarea activului net. Acesta este încă mare în cazul SIF-urilor și creează așteptări privind evoluția pozitivă a prețurilor de tranzacționare a acțiunilor emise de SIF.
     Un alt element de atractivitate îl constituie programele de răscumpărare derulate de acești emitenți.
     Reporter: Cum vă impactează gradul de dezvoltare al BVB?
     Tudor Ciurezu:BVB este principalul operator al pieței de capital din România. Bursa de Valori București a cunoscut și ea diverse transformări odată cu modificările legislative survenite. Fuzionarea BVB cu societatea Sibex Stock Exchange a fost un eveniment înregistrat de BVB la final de an 2017, urmările acestuia se vor face simțite abia pe parcursul anului 2018. Dezvoltarea BVB nu poate decât să ne bucure, o piață de capital dezvoltată înseamnă creșterea încrederii investitorilor în BVB, o lichiditate mai ridicată a pieței și inevitabil un context favorabil pentru societățile listate și în subsidiar pentru SIF Oltenia.
     Am dori ca oferta investițională a BVB să crească prin listarea de noi emitenți (sunt de dorit cât mai multe oferte primare) din domenii de activitate cât mai diverse precum și oferirea de produse investiționale diverse: obligațiuni, titluri de stat etc.
     Dezvoltarea BVB, creșterea gradului de lichiditate vor avea efecte benefice asupra activității noastre. SIF Oltenia continuă să aibă încredere în potențialul Bursei de Valori București și intenționează să fie cât mai activă pe această piață.
     Reporter: Cum vă impactează noile reglementări europene - MiFID II?
     Tudor Ciurezu:SIF Oltenia se va conforma cadrului legal prin aplicarea noilor reglementări europene indiferent de impactul pozitiv sau negativ - prin prisma costurilor generate, neputându-se prevala de necunoașterea legii sau de amploarea costurilor implicate. Primul pas făcut de SIF Oltenia în aplicarea noilor reglementări referitoare la MiFID II a fost obținerea codului LEI (Legal Entity Identifier) care permite armonizarea informațiilor și identificarea la nivel global a companiilor prezente pe piețele financiare contribuind la creșterea gradului de încredere în rândul participanților la piață.
     Există la nivelul societății preocuparea continuă pentru transpunerea în practică a tuturor reglementărilor din legislația primară și secundară.
     Reporter: Cum vedeți măsurile fiscale adoptate de Guvern? Ce așteptări aveți de la autorități, cu privire la încurajarea afacerilor?
     Tudor Ciurezu:Măsurile fiscale adoptate de guvern au impact mare la nivelul societăților din portofoliu, multe din acestea având dificultăți în corelarea salariilor în urma trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat și costuri suplimentare generate de necesitatea menținerii nivelului de încredere a salariaților. Aceste modificări legislative în domeniul fiscal nu fac decât să bulverseze mediul de afaceri. Este destul de greu să ai așteptări de la autorități, în condițiile în care în România au loc schimbări foarte dese ale guvernului. O măsură nerealizată, înscrisă în programul de guvernare, cu impact pozitiv în piața de capital o constituie eliminarea impozitului pe dividende.
     Reporter: Ce așteptări aveți de la ASF?
     Tudor Ciurezu:Desele modificări legislative, necesitatea finalizării autorizării SIF Oltenia ca AFIA (proces început în mai 2016), precum și autorizarea unor funcții cheie la nivel de societate (administrator de risc) pe de o parte, induc anumite riscuri legate în special de înțelegerea complexității activității și de adaptarea acesteia la cerințele legislative, iar pe de altă parte, conduc la o supraveghere mai ridicată (profesionistă) a activităților generatoare de risc. Sperăm că anul 2018 va aduce din partea ASF autorizarea ca AFIA a SIF Oltenia SA.
     Reporter: Cum vedeți viitorul SIF-urilor?
     Tudor Ciurezu:Viitorul sper că va fi unul pozitiv fără a face abstracție de faptul că acesta este strâns legat de evoluția pieței de capital în ansamblu, de evoluția economiei românești, de desele modificări ale cadrului legislativ și de contextul politic instabil care pot afecta viitorul SIF-urilor.
     Reporter: Vă mulțumesc! 

 link: SIF-urile încep să mizeze și pe răscumpărări pentru creșterea randamentelor

 link: Oportunitați de investiții și Idei de tranzacționare pentru 2018

 link: "Nu susțin niciun demers privind impozitarea returnărilor de capital"

 link: BVB a eșuat în obținerea statutului de piață emergentă, și de la MCSI, și de la FTSE Russell

 link: Atenționare de la Comisia Europeană, pentru că România nu a implementat MiFID II

 link: "Acționarii BVB ar trebui să evalueze CA-ul, care și-a arătat limitele"

 link: "Plănuim să menținem o politică de dividend predictibilă"

 link: Creșterea BET-FI, de peste patru ori mai mare față de cea a BET

 link: "Nu mai durează mult și acționarii «instituționali - vulture» ai FP vor reuși exit-ul total prin lichidare"

 link: "Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia României, în următorii trei ani, prin FSDI"

 link: Fondul suveran de dezvoltare și investiții sau dușmanul binelui e mai binele

 link: Elliott Associates și-a redus accelerat deținerea la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%

 link: Steven van Groningen, susținut de NN pentru un nou mandat în Comitetul Reprezentanților FP

 link: "Îndemnam Guvernul sa profite de condițiile de piața, ca sa listeze Hidroelectrica, Aeroporturi București și Salrom"

 link: "Lichiditatea redusă de la BVB se transpune în dificultăți de investire"

 link: "Nu putem avea o piață eficientă cu o Autoritate de Supraveghere prosperă, pe banii emitenților"

 link: "Noi pledăm, ca și până acum, pentru așezarea relației cu FP-ul pe baze de normalitate și colaborare"

 link: În România am ales să investesc în start-up-uri inovatoare, care urmau să schimbe ceva și să aducă un beneficiu societății
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !

1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vanatorul în data de 31.01.2018, ora 11:58)  
 Ati ratat valorificarea pachetului la BCR. Momentul optim a fost atunci cand au vandut celelalte SIF-uri. Acei bani, plasati rezonabil in active ar fi adus randamente excelente. Acum, nici macar banii de atunci nu ii veti mai primi pentru ca sunteti captivi si nu contati pentru conducerea BCR. Puteti marca in contabilitatea SIF-ului 0 (zero) lei pentru detinerea la BCR. Adio bani, adio dividende!
 A fost o mare greseala strategica iar conducerea de atunci (care este aceeasi si acum) trebuia sa plece. Ciurezule, trebuia sa fii plecat de mult timp de la conducerea SIF-ului pentru ca i-ai produs o mare gaura in contabilitate!!!!


 
  1.1.   corect  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de ion , in data de 01.02.2018, ora 09:54)
 
 O parere mai mult decat avizata si de bun simt.


 
  1.2.   Erste gresit ce spui  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 02.02.2018, ora 21:19)
 
 
  .... sunteti captivi si nu contati pentru conducerea BCR.
  Gresit, captivi sunt pentru conducerea ERSTE; aceasta decide politica BCR.


 
Piaţa de Capital
     Indicii bursieri europeni au închis ședinta de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au închis în teritoriu negativ, lichiditatea totală fiind de 37,39 milioane de lei (8,02 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în scădere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 6,74 milioane lei (1,44 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
24.09.2018
     * BET-BK, singurul indice în scădere
     Opt dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii în creștere, singurul coș de acțiuni care a...  click să citești tot articolul
24.09.2018
     Piețele din Europa au încheiat săptămâna trecută în ton optimist, investitorii fiind atenți la datele pozitive privind economia SUA (producția industrială și activitatea din sectorul privat)....  click să citești tot articolul
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 24 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8774
2.3815
3.0579
4.1276
0.1817
0.6244
0.2210
4.6578
5.1941
1.4395
3.5127
0.2353
0.4872
1.0821
0.0600
0.4516
0.6364
3.9575
0.2774
0.9771
0.5771
0.0545
0.3541
0.2100
2.6380
0.0394
0.1409
1.0774
0.6272
0.1220
152.4712
5.5582
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.