Apanova
RAPORT AL CORPULUI DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU ÎN ANUL 2017
BURSA 16.04.2018

ANCUȚA STANCIU
 
mărește imaginea
     Mai mult de jumătate din actele de control/documentare ale Corpului de Control al premierului (CCPM) au avut, anul trecut, constatări cu relevanță penală, iar un număr de 14 acte de control/documentare au conținut constatări privind deficiențe adminis­trative, potrivit Raportului CCPM în anul 2017.
     Corpul de control al primului-minis­tru a finalizat, anul trecut, 33 de acțiuni de control și documentare, fiind întocmite tot atâtea acte de control, cu privire la activitatea unor ministere, autorități publice centrale, instituții publice, societăți naționale, companii naționale, societăți cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonome, precum și autorități ale administrației publice locale.
     Din totalul acțiunilor de control finalizate în cursul anului 2017, un număr de 19 de acte de control-documentare au avut constatări cu relevanță penală, restul având constatări privind deficiențe administrative.
     În domeniul sănătății au fost finalizate cinci acțiuni de control/documentare care au vizat atât activitatea unor entități publice care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății, cât și companii de stat care activează în acest domeniu.
     În domeniul transporturilor au fost finalizate patru acțiuni de control/documentare care au vizat, atât activitatea Ministerului transporturilor, cât și companiile de stat care activează în domeniul transporturilor.
     În ceea ce privește întreprinderile publice/companiile de stat altele decât cele care activează în domeniul sănătății și cel al transporturilor, la nivelul Corpului de control al primului-ministru au fost finalizate patru acțiuni de control/documentare.
     Principalele constatări menționate în rapoartele de control/notele de informare au relevat următoarele aspecte: atribuirea și încheierea unor contracte de achiziție publică cu încălcarea dispozițiilor legale; exercitarea defectuoasă a atribuțiilor în legătură cu execuția bugetului de venituri și cheltuieli; plata contravalorii unor bunuri, servicii sau lucrări fără ca acestea să fi fost livrate/prestate/executate sau fără a se verifica realitatea furnizării bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor; nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor obiective de investiții finanțate din bugetul de stat; nerespectarea normelor legale și/sau a normelor interne în procesul de inițiere, elaborare, avizare, prezentare și adoptare a unor acte normative; disfuncționalități cu privire la organizarea și funcționarea entităților controlate, precum și neîndeplinirea atribuțiilor de către persoanele care au asigurat conducerea unor entități controlate; nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește constituirea și utilizarea fondurilor; nerespectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea resurselor umane.
     Actele de control/documentare cu relevanță penală au vizat următoa­rele instituții: Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, Agenția Națională de Resurse Minerale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Romi, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA (în prezent Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA), Opera Națională București, Ministerul Trans­porturilor, Compania Națională "Aeroporturi București", Tarom, administrația publică locală a comunei Jegălia (județul Călărași), Compania Națională de Investiții CNI - SA, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Agenția Națională a Medicamentului și a Dis­pozitivelor Medicale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Brașov, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri cu privire la demersurile întreprinse pentru participarea operatorilor economici din România la Târgul SIAL - Paris 2016, entități implicate în acordarea unor facilități la energie electrică persoanelor domiciliate într-una din localitățile situate în Rezervația Biosferei "Delta Dunării".
     Urmare a controlului efectuat la unități din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății, Corpul de control al premierului a întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu achizițiile produselor biocide și a serviciilor de curățenie și igienizare realizate de unitățile sanitare publice, care a fost transmis organelor de urmărire penală. Raportul de control a fost transmis și către Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Consiliul Concurenței.
     Corpul de Control al premierului a constatat deficiențe administrative la Agenția Națională Antidoping, la Ministerul Ministerul Apelor și Pădurilor și la Ministerul Economiei, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman, Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 - 1989, Instituția Prefectului - județul Giurgiu, la Consiliul Județean Giurgiu și la Ministerul Afacerilor Interne, dar și la stadiul proiectului "Sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Cluj", derulat de Consiliul Județean Cluj.
     Cât privește achizițiile de sisteme informatice de risc, precum și a celor care furnizează servicii electronice către cetățeni, realizate la nivelul ministerelor Guvernului României și unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, în perioada 01.01.2012 -31.03.2017, nota de informare a fost transmisă la Cabinetul Prim - Ministrului Guvernului României și la Secretariatul General al Guvernului.
     Potrivit actului de control, au fost identificate o serie de deficiențe trans­mise de ministere în ceea ce privește gestionarea sistemelor informatice de risc și a celor care furnizează servicii electronice către cetățeni.
     * Nereguli la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
     Raportul de control privind verificările efectuate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a fost transmis către Ministerul Economiei și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Din concluziile actului de control au rezultat că nu au fost respectate dispozițiile legale și normele interne privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (neadaptarea ROF - ului la modificările aduse statului de funcții și structurii organizatorice, neasigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern). De asemenea, nu au fost res­pectate prevederile legale referitoare la gestionarea resurselor financiare (neregularități privind întocmirea documentelor necesare decontării drepturilor bănești în valută pentru deplasările temporare în străinătate, nerecuperarea de către instituție a sumelor reprezentând contravaloarea biletelor de avion pentru unele deplasări externe neefectuate).
     Corpul de Control al premierului susține că au fost încălcate și prevederi legale în domeniul achizițiilor publice (nereguli în legătură cu întocmirea Programului anual al achizițiilor pentru anii 2014 și 2015, neres­pectarea termenelor de comunicare a rezultatului procedurii, precum și necomunicarea motivelor care au stat la baza deciziilor luate în cadrul anumitor proceduri).
     Actul de control mai arată că nu au fost respectate prevederile legale referitoare la gestionarea resurselor umane (identificarea unor dosare de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, incomplete, neaplicarea de sanc­țiuni disciplinare, sau efectuarea cercetării disciplinare, în anumite cazuri, în mod defectuos).
     * CCPM: "Ministerul Energiei nu a declanșat procedura de selecție pentru posturile vacante de administratori ai ROMGAZ, încălcându-se termenul de declanșare a selecției"
     Raportul de control privind verificările efectuate la "Romgaz" a fost transmis către Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ", Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Curtea de Conturi a României și Ministerul Justiției.
     Din concluziile actului de control a rezultat că desemnarea celor patru administratori provizorii din data de 25.04.2017 a avut drept consecință ocuparea posturilor de administrator în Consiliul de administrație al societății ROMGAZ de către trei persoane din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, cu încălcarea dis­pozițiilor legale, întrucât numărul maxim al persoanelor din rândul categoriilor de personal sus-menționate care puteau face parte din consiliul de administrație al societății era de două persoane.
     De asemenea, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea ROMGAZ S.A., nu a declanșat procedura de selecție pentru posturile vacante de administratori ai societății ROMGAZ, încălcându-se astfel de către conducătorul autorității publice tutelare termenul de declanșare a selecției pentru posturile vacante de adminis­tratori ai întreprinderilor publice aflate în subordine.
     * Contracte de închiriere cu diferiți operatori economici, încheiate în defavoarea RADEF "Româniafilm"
     Corpul de Control al premierului a constatat că, la Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "Româniafilm", nu s-a respectat obligația privind reevaluarea cinematografelor, grădinilor de vară și a sediilor administrative. De asemenea, autoritatea de control a descoperit că nu existau proceduri/norme interne privind urmărirea și încasarea creanțelor, dar existau contracte de închiriere cu diferiți operatori economici, încheiate în defavoarea RADEF "Româniafilm".
     Deși RADEF "Româniafilm" a înregistrat pierderi semnificative atât în anul 2015 (3.759.006,88 lei), cât și în anul 2016 (2.053.181,08 lei), conducerea acesteia nu a urmărit și implicit regia nu a încasat sume semnificative, facturate, care au provenit din: contracte de colaborare și convenții, din contracte de asociere în participațiune și în principal din închirierea spațiilor aferente unor cinematografe, grădini de vară și spații anexă aflate în patrimoniul RADEF, potrivit CCPM.
     Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "Româniafilm" a fost transmis către Ministerul Culturii și Identității Naționale și Curtea de Conturi a României.
     * Lucrări neautorizate, care au afectat biodiversitatea și habitatele protejate din zona malurilor în Aria Națională Protejată Lac Snagov
     Corpul de Control al premierului a descoperit că, în zona lacului Snagov, au fost realizate lucrări neautorizate, care au afectat biodiversitatea și habitatele protejate din zona malurilor în Aria Națională Protejată Lac Snagov.
     Autoritatea a mai dezvăluit că exista un conflict legislativ cu privire la dreptul de proprietate și administrare asupra lacului Snagov, având în vedere că există hotărâri ale Guvernului potrivit cărora aces­ta figurează atât în domeniul public al statului și administrarea Administrația Națională "Apele Române", cât și în domeniul public al comunei Snagov.
     Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov și la Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - București a fost transmis către Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională "Apele Române".
     * Statul român beneficiază de mai puțin de 50% din valoarea obținută ca urmare a vânzării bunurilor administrate de RA - APPS
     Statul român, proprietar al bunurilor administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (RA - APPS) beneficiază de mai puțin de 50% din valoarea obținută ca urmare a vânzării acestora, în urma modificărilor legislative aduse de OUG nr. 101/2011, conform raportului Corpului de Control al premierului.
     De asemenea, tot prin această modificare legislativă, a fost diminuat patrimoniului statului cu valoarea neamortizată a imobilelor proprietate privată a statului, vândute de RA - APPS.
     * "Dezvoltarea unui sistem integrat de management informațional pentru situații de urgență nu era funcțională"
     Raportul de control privind verificările efectuate la Departamentul pentru Situații de Urgență și la entitățile aflate în coordonarea acestuia a fost transmis către Cabinetul Prim - Minis­trului Guvernului României, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății, Agenția Națională de Achiziții Publice.
     Din concluziile actului de control a rezultat că, în anul 2014, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a achiziționat materiale și echipamente sanitare, în vederea implementării măsurilor de prevenire și creștere a capacității de intervenție în combaterea infecțiilor cu virus hemoragic Ebola.
     CCPM a mai descoperit că, la nivelul lunii septembrie 2016 pct./subcomponenta A2 - Dezvoltarea unui sistem integrat de management informațional pentru situații de urgență nu era funcțională și nu există un cadru normativ care să reglementeze transportul medical în și din afara granițelor țării pentru pacienți, cu privire la modalitatea depunerilor solicitărilor pentru efectuarea acestor transporturi medicale asistate/neasistate, la documentele justificative care stau la baza avizării/aprobării transportului și la condițiile logistice și financiare privind efectuarea și justificarea efectuării transportului. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
26.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs negativ ieri, investitorii fiind mai interesați de titlurile de stat americane - datorită randamentelor - decât de acțiuni.  click să citești tot articolul
26.04.2018
BVB
     Rulajul înregistrat în ședința de ieri a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 61,08 milioane de lei (13,14 milioane de euro), circa o treime din valoarea tranzacționată fiind realizată cu...  click să citești tot articolul
25.04.2018
BVB
     * Dragoș Mesaroș, Goldring: "Dacă BET reușește să construiască un suport în zona nivelului de 9.000 de puncte, există șanse importante ca indicele să continue să urce"
     
     Piața...  click să citești tot articolul
25.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au fluctuat ieri, investitorii din regiune fiind atenți la rezultatele financiare anunțate de companii.  click să citești tot articolul
24.04.2018
BVB
     Bursa de Valori București (BVB) a avut parte de un debut de săptămână pozitiv din punctul de vedere al cotațiilor, toți indicii încheind ședința de tranzacționare de ieri în creștere.  click să citești tot articolul
24.04.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au urmat un curs pozitiv în a doua parte a zilei de ieri, pe fondul unor date mixte privind economia regiunii.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 25 aprilie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8872
2.3762
2.9606
3.8777
0.1826
0.6240
0.2150
4.6474
5.3147
1.4856
3.4903
0.2308
0.4800
1.1024
0.0617
0.4459
0.9335
3.8065
0.3054
1.0960
0.6024
0.0570
0.3523
0.2012
2.7010
0.0393
0.1448
1.0364
0.6263
0.1207
162.1320
5.4996
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
25.04.2018
DEPUTY PRIME-MINISTER VIOREL ȘTEFAN:
     * Bogdan Chirițoiu: "The European Commission will force the future buyer of Sidex Galați to increase the output of steel"
     ArcelorMittal may only sell the Galați metallurgic plant with the explicit agreement of the Romanian state, and the European Commission will ensure that the output of the plant will increase after the transaction, deputy prime-minister Viorel Ștefan said yesterday, in a conference on the issue of major industrial energy consumers.  click here to read the entire article
20.04.2018
     * "Iliescu on trial for all the bloodshed!" was one of the powerful slogans of the University Square, as well as "Iliescu - KGB, go back to the USSR!".
     We, who had organized the marathon protest of the century, knew who Ion Iliescu was, as the rest of the Romanian people took a long time to catch on, even Brucan was wrong in his estimate that the much maligned "stupid people" would take two decades to "awake".  click here to read the entire article
16.04.2018
     * - The Syrian gas attack did not exist, the American missiles were brought down, then where are the dead coming from?!
     * - It is enough to tell Syrians that they are attacked and killing each other?
     Friday, Syria was attacked by war attacks, in which a warship of the United Nations which operate in the Red Sea (according to the American officials), American B-1 bombers, four British Royal Tornado GR4 aircraft (which fired Storm Shadow missiles) and French Rafale jets.  click here to read the entire article
12.04.2018
     New Delhi, March 4th, 2017 - I am in the garden of the Royal Plaza hotel, sitting next to the table of a group of Indians, probably Hindus, two women in colorful saris and two men, all of them in their fifties. They are checking me out, I catch them doing it a few times. A Romanian manea, with heavy Indian influences starts playing from the speakers, I am surprised, I start laughing.  click here to read the entire article
02.04.2018
FOR THE FIRST TIME AFTER THE LOSS OF 2.6 BILLION LEI OF 2014
     The Romanian Commercial Bank (BCR) has proposed to shareholders the distribution of dividends of 228.12 million lei, out of the profit of 570 million lei, for last year, this being the first year with such an item on the agenda of the General Shareholder Meeting, after the huge loss of 2014, of 2.6 billion lei, caused by the high provisions and the sale of non-performing loans.  click here to read the entire article
30.03.2018
     The website of the National Bank of Romania still includes the statement that its monetary policy strategy is the direct targeting of inflation.  click here to read the entire article
28.03.2018
     No investor has expressed interest in the privatization of the "Sanevit 2003" disposable syringes factory of Arad, as part of the last procedure initiated by the Ministry of the Economy, which took over the company in 2012 to save ut from bankruptcy, but since then, several attempts at privatization have failed, and since 2013 the plant hasn't manufactured anything, according to News.ro.  click here to read the entire article
27.03.2018
ALEXANDRU BOTEZ, ELECTRICA SHAREHOLDER:
     * The Ministry of Energy has requested the election of a new Board of Directors, even though the current management was elected in October, for a four-year term
     * The company's directors are entitled to compensation in the event of their unjustified dismissal
     * Challenges in court concerning the prior elections would remain groundless
       The proposal of the Ministry of Energy that the shareholders of Electrica (EL) decide, in the General Shareholder Meeting of April 27th, the election of the members of the Board of Directors, through the cumulative vote method, for a term of four years, even though the current directors were elected in October 2017, also for four years, has caused discontent among some shareholders.  click here to read the entire article
22.03.2018
     "The markets are turning into the markets' greatest enemy", wrote an analyst of Goldman Sachs in a note addressed to its customers, according to an article by Bloomberg, and the jump in the VIX volatility index last month "is a symptom of the financial fragility".  click here to read the entire article
19.03.2018
AS SHAREHOLDER,
     * The president of the Association of Brokers has taken the matter to the County Court of Cluj, to address the capital reduction of 2014 and the subsequent decisions of the company
     * Liviu Stoleru, CEO of Cemacon, told us on Thursday, that "no notification has been received from the company concerning such a topic"
     * The case was recorded on Friday, with the County Court of Cluj
     * BCR sold to BOF for 2 Euros the non-performing loans of 16.5 million Euros of "Cemacon" and "Ambient"
       * UPDATE 15.45 "Cemacon" confirms the lawsuit brought by Dan Paul
     "Cemacon" today sent the Bucharest Stock Exchange, a report whereby it confirms the existence of the lawsuit brought by Dan Paul, the president of the Association of Brokers. However, the officials of the company wrote that they have no details about the case.
     -------
     Dan Paul, the president of the Association of Brokers, has sued "Cemacon" (CEON), acting as shareholder, seeking the annulment of the shareholders' decision of March 24th, 2014, concerning the reduction of the share capital and of the subsequent acts, according to a notification seen by "BURSA".  click here to read the entire article
15.03.2018
THE NATIONAL BANK OF ROMANIA ISN'T COMMENTING, EVEN THOUGH BOTH COMMERCIAL BANKS ARE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE
     The National Bank of Romania (BNR) has blocked the acquisition of Banca Românească by OTP Bank România, according to information which appeared yesterday in the Romanian press, as well as on some foreign websites. Thus, the NBR hasn't issued an opinion on the transaction, even though the time by which it should have done so expired since back in autumn last year.  click here to read the entire article
14.03.2018
RAINER SEELE, OMV:
     * OMV has a budget of 10 billion Euros for takeovers, until 2025 and it is targeting the markets in the Middle East and Asia Pacific
     * Manfred Leitner: "It is unknown how the BRUA pipeline will be implemented, but I don't think that all the gas volumes of the Black Sea that get exported will only go to the West"
       OMV wants to reduce its dependence on the European market, between 2020-2025, and will focus on acquisitions in the Middle East and Asia Pacific, according to CEO Rainer Seele.  click here to read the entire article
07.03.2018
ACCORDING TO AN EUROPEAN COMMISSION DOCUMENT, SEEN BY BLOOMBERG
     The European Union (EU) intends to apply tariffs for imports of 2.8 billion Euros (3.5 billion dollars) in the US, from T-shirts and bourbon, to motorbikes, if American president Donald Trump continues its plan to impose 25% tariffs for foreign steel acquisitions, according to Bloomberg.  click here to read the entire article
06.03.2018
     * The EU, which is preparing retaliatory tariffs of its own against the US, is carrying out talks with the countries that will be affected by the taxes proposed by the Americans: Japan, Canada, Brazil and Turkey
     * German economy minister: "President Trump wants to play a game that no one can win"
       One of the top advisors to US president Donald Trump has recently announced that the US will not make any exception from the application of tariffs set on imported steel and aluminum, even if the EU is preparing reprisals, according to ft.com.  click here to read the entire article
05.03.2018
LAST WEEK, ROMANIA HAD THE BIGGEST IMPORTS OF NATURAL GAS IN THE LAST FIVE YEARS
     * In Europe, the cold weather has led to a significant rise in the price of natural gas
       Last week, Romania imported about one third of the daily natural gas consumption to get it through the cold winter period, these being the biggest daily imports of natural gas in the last five years, according to some sources from the energy sector, quoted by Agerpres.  click here to read the entire article
.