Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
RAPORT AL CORPULUI DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU ÎN ANUL 2017
BURSA 16.04.2018

ANCUȚA STANCIU
 
mărește imaginea
     Mai mult de jumătate din actele de control/documentare ale Corpului de Control al premierului (CCPM) au avut, anul trecut, constatări cu relevanță penală, iar un număr de 14 acte de control/documentare au conținut constatări privind deficiențe adminis­trative, potrivit Raportului CCPM în anul 2017.
     Corpul de control al primului-minis­tru a finalizat, anul trecut, 33 de acțiuni de control și documentare, fiind întocmite tot atâtea acte de control, cu privire la activitatea unor ministere, autorități publice centrale, instituții publice, societăți naționale, companii naționale, societăți cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonome, precum și autorități ale administrației publice locale.
     Din totalul acțiunilor de control finalizate în cursul anului 2017, un număr de 19 de acte de control-documentare au avut constatări cu relevanță penală, restul având constatări privind deficiențe administrative.
     În domeniul sănătății au fost finalizate cinci acțiuni de control/documentare care au vizat atât activitatea unor entități publice care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății, cât și companii de stat care activează în acest domeniu.
     În domeniul transporturilor au fost finalizate patru acțiuni de control/documentare care au vizat, atât activitatea Ministerului transporturilor, cât și companiile de stat care activează în domeniul transporturilor.
     În ceea ce privește întreprinderile publice/companiile de stat altele decât cele care activează în domeniul sănătății și cel al transporturilor, la nivelul Corpului de control al primului-ministru au fost finalizate patru acțiuni de control/documentare.
     Principalele constatări menționate în rapoartele de control/notele de informare au relevat următoarele aspecte: atribuirea și încheierea unor contracte de achiziție publică cu încălcarea dispozițiilor legale; exercitarea defectuoasă a atribuțiilor în legătură cu execuția bugetului de venituri și cheltuieli; plata contravalorii unor bunuri, servicii sau lucrări fără ca acestea să fi fost livrate/prestate/executate sau fără a se verifica realitatea furnizării bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor; nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor obiective de investiții finanțate din bugetul de stat; nerespectarea normelor legale și/sau a normelor interne în procesul de inițiere, elaborare, avizare, prezentare și adoptare a unor acte normative; disfuncționalități cu privire la organizarea și funcționarea entităților controlate, precum și neîndeplinirea atribuțiilor de către persoanele care au asigurat conducerea unor entități controlate; nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește constituirea și utilizarea fondurilor; nerespectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea resurselor umane.
     Actele de control/documentare cu relevanță penală au vizat următoa­rele instituții: Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, Agenția Națională de Resurse Minerale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Romi, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA (în prezent Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA), Opera Națională București, Ministerul Trans­porturilor, Compania Națională "Aeroporturi București", Tarom, administrația publică locală a comunei Jegălia (județul Călărași), Compania Națională de Investiții CNI - SA, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Agenția Națională a Medicamentului și a Dis­pozitivelor Medicale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Brașov, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri cu privire la demersurile întreprinse pentru participarea operatorilor economici din România la Târgul SIAL - Paris 2016, entități implicate în acordarea unor facilități la energie electrică persoanelor domiciliate într-una din localitățile situate în Rezervația Biosferei "Delta Dunării".
     Urmare a controlului efectuat la unități din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății, Corpul de control al premierului a întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu achizițiile produselor biocide și a serviciilor de curățenie și igienizare realizate de unitățile sanitare publice, care a fost transmis organelor de urmărire penală. Raportul de control a fost transmis și către Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Consiliul Concurenței.
     Corpul de Control al premierului a constatat deficiențe administrative la Agenția Națională Antidoping, la Ministerul Ministerul Apelor și Pădurilor și la Ministerul Economiei, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman, Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 - 1989, Instituția Prefectului - județul Giurgiu, la Consiliul Județean Giurgiu și la Ministerul Afacerilor Interne, dar și la stadiul proiectului "Sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Cluj", derulat de Consiliul Județean Cluj.
     Cât privește achizițiile de sisteme informatice de risc, precum și a celor care furnizează servicii electronice către cetățeni, realizate la nivelul ministerelor Guvernului României și unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, în perioada 01.01.2012 -31.03.2017, nota de informare a fost transmisă la Cabinetul Prim - Ministrului Guvernului României și la Secretariatul General al Guvernului.
     Potrivit actului de control, au fost identificate o serie de deficiențe trans­mise de ministere în ceea ce privește gestionarea sistemelor informatice de risc și a celor care furnizează servicii electronice către cetățeni.
     * Nereguli la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
     Raportul de control privind verificările efectuate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a fost transmis către Ministerul Economiei și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Din concluziile actului de control au rezultat că nu au fost respectate dispozițiile legale și normele interne privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (neadaptarea ROF - ului la modificările aduse statului de funcții și structurii organizatorice, neasigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern). De asemenea, nu au fost res­pectate prevederile legale referitoare la gestionarea resurselor financiare (neregularități privind întocmirea documentelor necesare decontării drepturilor bănești în valută pentru deplasările temporare în străinătate, nerecuperarea de către instituție a sumelor reprezentând contravaloarea biletelor de avion pentru unele deplasări externe neefectuate).
     Corpul de Control al premierului susține că au fost încălcate și prevederi legale în domeniul achizițiilor publice (nereguli în legătură cu întocmirea Programului anual al achizițiilor pentru anii 2014 și 2015, neres­pectarea termenelor de comunicare a rezultatului procedurii, precum și necomunicarea motivelor care au stat la baza deciziilor luate în cadrul anumitor proceduri).
     Actul de control mai arată că nu au fost respectate prevederile legale referitoare la gestionarea resurselor umane (identificarea unor dosare de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, incomplete, neaplicarea de sanc­țiuni disciplinare, sau efectuarea cercetării disciplinare, în anumite cazuri, în mod defectuos).
     * CCPM: "Ministerul Energiei nu a declanșat procedura de selecție pentru posturile vacante de administratori ai ROMGAZ, încălcându-se termenul de declanșare a selecției"
     Raportul de control privind verificările efectuate la "Romgaz" a fost transmis către Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ", Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Curtea de Conturi a României și Ministerul Justiției.
     Din concluziile actului de control a rezultat că desemnarea celor patru administratori provizorii din data de 25.04.2017 a avut drept consecință ocuparea posturilor de administrator în Consiliul de administrație al societății ROMGAZ de către trei persoane din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, cu încălcarea dis­pozițiilor legale, întrucât numărul maxim al persoanelor din rândul categoriilor de personal sus-menționate care puteau face parte din consiliul de administrație al societății era de două persoane.
     De asemenea, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea ROMGAZ S.A., nu a declanșat procedura de selecție pentru posturile vacante de administratori ai societății ROMGAZ, încălcându-se astfel de către conducătorul autorității publice tutelare termenul de declanșare a selecției pentru posturile vacante de adminis­tratori ai întreprinderilor publice aflate în subordine.
     * Contracte de închiriere cu diferiți operatori economici, încheiate în defavoarea RADEF "Româniafilm"
     Corpul de Control al premierului a constatat că, la Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "Româniafilm", nu s-a respectat obligația privind reevaluarea cinematografelor, grădinilor de vară și a sediilor administrative. De asemenea, autoritatea de control a descoperit că nu existau proceduri/norme interne privind urmărirea și încasarea creanțelor, dar existau contracte de închiriere cu diferiți operatori economici, încheiate în defavoarea RADEF "Româniafilm".
     Deși RADEF "Româniafilm" a înregistrat pierderi semnificative atât în anul 2015 (3.759.006,88 lei), cât și în anul 2016 (2.053.181,08 lei), conducerea acesteia nu a urmărit și implicit regia nu a încasat sume semnificative, facturate, care au provenit din: contracte de colaborare și convenții, din contracte de asociere în participațiune și în principal din închirierea spațiilor aferente unor cinematografe, grădini de vară și spații anexă aflate în patrimoniul RADEF, potrivit CCPM.
     Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "Româniafilm" a fost transmis către Ministerul Culturii și Identității Naționale și Curtea de Conturi a României.
     * Lucrări neautorizate, care au afectat biodiversitatea și habitatele protejate din zona malurilor în Aria Națională Protejată Lac Snagov
     Corpul de Control al premierului a descoperit că, în zona lacului Snagov, au fost realizate lucrări neautorizate, care au afectat biodiversitatea și habitatele protejate din zona malurilor în Aria Națională Protejată Lac Snagov.
     Autoritatea a mai dezvăluit că exista un conflict legislativ cu privire la dreptul de proprietate și administrare asupra lacului Snagov, având în vedere că există hotărâri ale Guvernului potrivit cărora aces­ta figurează atât în domeniul public al statului și administrarea Administrația Națională "Apele Române", cât și în domeniul public al comunei Snagov.
     Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov și la Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - București a fost transmis către Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională "Apele Române".
     * Statul român beneficiază de mai puțin de 50% din valoarea obținută ca urmare a vânzării bunurilor administrate de RA - APPS
     Statul român, proprietar al bunurilor administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (RA - APPS) beneficiază de mai puțin de 50% din valoarea obținută ca urmare a vânzării acestora, în urma modificărilor legislative aduse de OUG nr. 101/2011, conform raportului Corpului de Control al premierului.
     De asemenea, tot prin această modificare legislativă, a fost diminuat patrimoniului statului cu valoarea neamortizată a imobilelor proprietate privată a statului, vândute de RA - APPS.
     * "Dezvoltarea unui sistem integrat de management informațional pentru situații de urgență nu era funcțională"
     Raportul de control privind verificările efectuate la Departamentul pentru Situații de Urgență și la entitățile aflate în coordonarea acestuia a fost transmis către Cabinetul Prim - Minis­trului Guvernului României, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății, Agenția Națională de Achiziții Publice.
     Din concluziile actului de control a rezultat că, în anul 2014, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a achiziționat materiale și echipamente sanitare, în vederea implementării măsurilor de prevenire și creștere a capacității de intervenție în combaterea infecțiilor cu virus hemoragic Ebola.
     CCPM a mai descoperit că, la nivelul lunii septembrie 2016 pct./subcomponenta A2 - Dezvoltarea unui sistem integrat de management informațional pentru situații de urgență nu era funcțională și nu există un cadru normativ care să reglementeze transportul medical în și din afara granițelor țării pentru pacienți, cu privire la modalitatea depunerilor solicitărilor pentru efectuarea acestor transporturi medicale asistate/neasistate, la documentele justificative care stau la baza avizării/aprobării transportului și la condițiile logistice și financiare privind efectuarea și justificarea efectuării transportului. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Strategia Nationala Anticoruptie)
ÎN AȘTEPTAREA NOMINALIZĂRII VIITORULUI ȘEF AL DNA
DUPĂ REVOCAREA ȘEFEI DNA, URMEAZĂ CEA A ȘEFEI ÎCCJ?
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Indicii de pe Bursa de Valori București (BVB) au deschis în depreciere ședința de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au închis în apreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
     Principalii indici bursieri asiatici erau în apreciere la mijlocul ședinței de tranzacționare de astăzi.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
18.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au avut un curs mixt ieri după-amiază, pe fondul revenirii temerilor legate de escaladarea războiului comercial dintre cele mai mari economii ale lumii: SUA și China.  click să citești tot articolul
17.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri, în scădere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ultima ședință de tranzacționare a săptămânii, un rulaj în creștere de 61,09 milioane...  click să citești tot articolul
14.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri, în scădere
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de ieri, un rulaj în creștere de 43,41 milioane de lei, aproape dublu față de...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 18 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8686
2.3764
3.0576
4.1386
0.1826
0.6230
0.2219
4.6478
5.2258
1.4303
3.5542
0.2376
0.4872
1.0807
0.0588
0.4469
0.6249
3.9793
0.2669
0.9626
0.5795
0.0547
0.3536
0.2114
2.6248
0.0393
0.1412
1.0833
0.6257
0.1222
153.4282
5.5771
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.