RAPORT AL CORPULUI DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU ÎN ANUL 2017
BURSA 16.04.2018

ANCUȚA STANCIU
 
mărește imaginea
     Mai mult de jumătate din actele de control/documentare ale Corpului de Control al premierului (CCPM) au avut, anul trecut, constatări cu relevanță penală, iar un număr de 14 acte de control/documentare au conținut constatări privind deficiențe adminis­trative, potrivit Raportului CCPM în anul 2017.
     Corpul de control al primului-minis­tru a finalizat, anul trecut, 33 de acțiuni de control și documentare, fiind întocmite tot atâtea acte de control, cu privire la activitatea unor ministere, autorități publice centrale, instituții publice, societăți naționale, companii naționale, societăți cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonome, precum și autorități ale administrației publice locale.
     Din totalul acțiunilor de control finalizate în cursul anului 2017, un număr de 19 de acte de control-documentare au avut constatări cu relevanță penală, restul având constatări privind deficiențe administrative.
     În domeniul sănătății au fost finalizate cinci acțiuni de control/documentare care au vizat atât activitatea unor entități publice care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății, cât și companii de stat care activează în acest domeniu.
     În domeniul transporturilor au fost finalizate patru acțiuni de control/documentare care au vizat, atât activitatea Ministerului transporturilor, cât și companiile de stat care activează în domeniul transporturilor.
     În ceea ce privește întreprinderile publice/companiile de stat altele decât cele care activează în domeniul sănătății și cel al transporturilor, la nivelul Corpului de control al primului-ministru au fost finalizate patru acțiuni de control/documentare.
     Principalele constatări menționate în rapoartele de control/notele de informare au relevat următoarele aspecte: atribuirea și încheierea unor contracte de achiziție publică cu încălcarea dispozițiilor legale; exercitarea defectuoasă a atribuțiilor în legătură cu execuția bugetului de venituri și cheltuieli; plata contravalorii unor bunuri, servicii sau lucrări fără ca acestea să fi fost livrate/prestate/executate sau fără a se verifica realitatea furnizării bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor; nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor obiective de investiții finanțate din bugetul de stat; nerespectarea normelor legale și/sau a normelor interne în procesul de inițiere, elaborare, avizare, prezentare și adoptare a unor acte normative; disfuncționalități cu privire la organizarea și funcționarea entităților controlate, precum și neîndeplinirea atribuțiilor de către persoanele care au asigurat conducerea unor entități controlate; nerespectarea prevederilor legale în ceea ce privește constituirea și utilizarea fondurilor; nerespectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea resurselor umane.
     Actele de control/documentare cu relevanță penală au vizat următoa­rele instituții: Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, Agenția Națională de Resurse Minerale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Romi, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA (în prezent Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA), Opera Națională București, Ministerul Trans­porturilor, Compania Națională "Aeroporturi București", Tarom, administrația publică locală a comunei Jegălia (județul Călărași), Compania Națională de Investiții CNI - SA, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Agenția Națională a Medicamentului și a Dis­pozitivelor Medicale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Brașov, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri cu privire la demersurile întreprinse pentru participarea operatorilor economici din România la Târgul SIAL - Paris 2016, entități implicate în acordarea unor facilități la energie electrică persoanelor domiciliate într-una din localitățile situate în Rezervația Biosferei "Delta Dunării".
     Urmare a controlului efectuat la unități din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății, Corpul de control al premierului a întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu achizițiile produselor biocide și a serviciilor de curățenie și igienizare realizate de unitățile sanitare publice, care a fost transmis organelor de urmărire penală. Raportul de control a fost transmis și către Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Consiliul Concurenței.
     Corpul de Control al premierului a constatat deficiențe administrative la Agenția Națională Antidoping, la Ministerul Ministerul Apelor și Pădurilor și la Ministerul Economiei, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman, Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 - 1989, Instituția Prefectului - județul Giurgiu, la Consiliul Județean Giurgiu și la Ministerul Afacerilor Interne, dar și la stadiul proiectului "Sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Cluj", derulat de Consiliul Județean Cluj.
     Cât privește achizițiile de sisteme informatice de risc, precum și a celor care furnizează servicii electronice către cetățeni, realizate la nivelul ministerelor Guvernului României și unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, în perioada 01.01.2012 -31.03.2017, nota de informare a fost transmisă la Cabinetul Prim - Ministrului Guvernului României și la Secretariatul General al Guvernului.
     Potrivit actului de control, au fost identificate o serie de deficiențe trans­mise de ministere în ceea ce privește gestionarea sistemelor informatice de risc și a celor care furnizează servicii electronice către cetățeni.
     * Nereguli la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
     Raportul de control privind verificările efectuate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a fost transmis către Ministerul Economiei și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Din concluziile actului de control au rezultat că nu au fost respectate dispozițiile legale și normele interne privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (neadaptarea ROF - ului la modificările aduse statului de funcții și structurii organizatorice, neasigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern). De asemenea, nu au fost res­pectate prevederile legale referitoare la gestionarea resurselor financiare (neregularități privind întocmirea documentelor necesare decontării drepturilor bănești în valută pentru deplasările temporare în străinătate, nerecuperarea de către instituție a sumelor reprezentând contravaloarea biletelor de avion pentru unele deplasări externe neefectuate).
     Corpul de Control al premierului susține că au fost încălcate și prevederi legale în domeniul achizițiilor publice (nereguli în legătură cu întocmirea Programului anual al achizițiilor pentru anii 2014 și 2015, neres­pectarea termenelor de comunicare a rezultatului procedurii, precum și necomunicarea motivelor care au stat la baza deciziilor luate în cadrul anumitor proceduri).
     Actul de control mai arată că nu au fost respectate prevederile legale referitoare la gestionarea resurselor umane (identificarea unor dosare de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, incomplete, neaplicarea de sanc­țiuni disciplinare, sau efectuarea cercetării disciplinare, în anumite cazuri, în mod defectuos).
     * CCPM: "Ministerul Energiei nu a declanșat procedura de selecție pentru posturile vacante de administratori ai ROMGAZ, încălcându-se termenul de declanșare a selecției"
     Raportul de control privind verificările efectuate la "Romgaz" a fost transmis către Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice, Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ", Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Curtea de Conturi a României și Ministerul Justiției.
     Din concluziile actului de control a rezultat că desemnarea celor patru administratori provizorii din data de 25.04.2017 a avut drept consecință ocuparea posturilor de administrator în Consiliul de administrație al societății ROMGAZ de către trei persoane din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, cu încălcarea dis­pozițiilor legale, întrucât numărul maxim al persoanelor din rândul categoriilor de personal sus-menționate care puteau face parte din consiliul de administrație al societății era de două persoane.
     De asemenea, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea ROMGAZ S.A., nu a declanșat procedura de selecție pentru posturile vacante de administratori ai societății ROMGAZ, încălcându-se astfel de către conducătorul autorității publice tutelare termenul de declanșare a selecției pentru posturile vacante de adminis­tratori ai întreprinderilor publice aflate în subordine.
     * Contracte de închiriere cu diferiți operatori economici, încheiate în defavoarea RADEF "Româniafilm"
     Corpul de Control al premierului a constatat că, la Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "Româniafilm", nu s-a respectat obligația privind reevaluarea cinematografelor, grădinilor de vară și a sediilor administrative. De asemenea, autoritatea de control a descoperit că nu existau proceduri/norme interne privind urmărirea și încasarea creanțelor, dar existau contracte de închiriere cu diferiți operatori economici, încheiate în defavoarea RADEF "Româniafilm".
     Deși RADEF "Româniafilm" a înregistrat pierderi semnificative atât în anul 2015 (3.759.006,88 lei), cât și în anul 2016 (2.053.181,08 lei), conducerea acesteia nu a urmărit și implicit regia nu a încasat sume semnificative, facturate, care au provenit din: contracte de colaborare și convenții, din contracte de asociere în participațiune și în principal din închirierea spațiilor aferente unor cinematografe, grădini de vară și spații anexă aflate în patrimoniul RADEF, potrivit CCPM.
     Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "Româniafilm" a fost transmis către Ministerul Culturii și Identității Naționale și Curtea de Conturi a României.
     * Lucrări neautorizate, care au afectat biodiversitatea și habitatele protejate din zona malurilor în Aria Națională Protejată Lac Snagov
     Corpul de Control al premierului a descoperit că, în zona lacului Snagov, au fost realizate lucrări neautorizate, care au afectat biodiversitatea și habitatele protejate din zona malurilor în Aria Națională Protejată Lac Snagov.
     Autoritatea a mai dezvăluit că exista un conflict legislativ cu privire la dreptul de proprietate și administrare asupra lacului Snagov, având în vedere că există hotărâri ale Guvernului potrivit cărora aces­ta figurează atât în domeniul public al statului și administrarea Administrația Națională "Apele Române", cât și în domeniul public al comunei Snagov.
     Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov și la Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - București a fost transmis către Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională "Apele Române".
     * Statul român beneficiază de mai puțin de 50% din valoarea obținută ca urmare a vânzării bunurilor administrate de RA - APPS
     Statul român, proprietar al bunurilor administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (RA - APPS) beneficiază de mai puțin de 50% din valoarea obținută ca urmare a vânzării acestora, în urma modificărilor legislative aduse de OUG nr. 101/2011, conform raportului Corpului de Control al premierului.
     De asemenea, tot prin această modificare legislativă, a fost diminuat patrimoniului statului cu valoarea neamortizată a imobilelor proprietate privată a statului, vândute de RA - APPS.
     * "Dezvoltarea unui sistem integrat de management informațional pentru situații de urgență nu era funcțională"
     Raportul de control privind verificările efectuate la Departamentul pentru Situații de Urgență și la entitățile aflate în coordonarea acestuia a fost transmis către Cabinetul Prim - Minis­trului Guvernului României, Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății, Agenția Națională de Achiziții Publice.
     Din concluziile actului de control a rezultat că, în anul 2014, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a achiziționat materiale și echipamente sanitare, în vederea implementării măsurilor de prevenire și creștere a capacității de intervenție în combaterea infecțiilor cu virus hemoragic Ebola.
     CCPM a mai descoperit că, la nivelul lunii septembrie 2016 pct./subcomponenta A2 - Dezvoltarea unui sistem integrat de management informațional pentru situații de urgență nu era funcțională și nu există un cadru normativ care să reglementeze transportul medical în și din afara granițelor țării pentru pacienți, cu privire la modalitatea depunerilor solicitărilor pentru efectuarea acestor transporturi medicale asistate/neasistate, la documentele justificative care stau la baza avizării/aprobării transportului și la condițiile logistice și financiare privind efectuarea și justificarea efectuării transportului. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Trimite părerea ta.
Nume (maxim 50 caractere)
E-mail (optional)
Titlu (maxim 50 caractere)
Mesaj
 
REGULAMENTUL MESAJELOR
Acord
Prin trimiterea opiniei ne confirmați că ați citit regulamentul de mai sus și că vă asumați prevederile sale !
Aceeasi sectiune (Strategia Nationala Anticoruptie)
FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN PENITENCIARE:
Internaţional
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, SUA, au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Internaţional
     Principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Piaţa de Capital
LA MIJLOCUL ȘEDINȚEI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 49,33 milioane lei (10,60 milioane de euro).  click să citești tot articolul
Bănci-Asigurări
     * Dolarul a crescut la 4,0128 lei
     
     * Francul a crescut la 4,0578 lei  click să citești tot articolul
Internaţional
     Indicii bursieri europeni au deschis ședinta de tranzacționare de astăzi în scădere.  click să citești tot articolul
Calendarul BURSA 2018
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.07.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii în teritoriul negativ, majoritatea cotațiilor terminând ziua în scădere, pe fondul...  click să citești tot articolul
19.07.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv, ieri, în baza rezultatelor financiare anunțate de companii.
     Titlurile producătorului suedez de echipamente de rețea "Ericsson" AB s-au...  click să citești tot articolul
18.07.2018
BET-FI, SINGURUL INDICE ÎN SCĂDERE
     Opt din cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au cunoscut aprecieri moderate, în ședința de tranzacționare de ieri, pe fondul unui volum de numai 26,2 milioane de lei, sub valoarea...  click să citești tot articolul
18.07.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au avut o evoluție mixtă ieri, investitorii fiind atenți la rezultatele anunțate de corporațiile listate.  click să citești tot articolul
17.07.2018
BVB
     * Volum de numai 15 milioane de lei
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a avut debut slab de săptămână din punctul de vedere al valorii tranzacționate, rulajul consemnat,...  click să citești tot articolul
17.07.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs descendent ieri, cu pierderi importante în sectorul minier, după ce publicarea unor date privind economia Chinei a evidențiat efectele războiului comercial global.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 iulie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9496
2.3800
3.0322
4.0037
0.1798
0.6245
0.2243
4.6549
5.2150
1.4325
3.5498
0.2403
0.4866
1.0777
0.0632
0.4490
0.8298
4.0128
0.2985
1.0420
0.5919
0.0581
0.3520
0.2108
2.7028
0.0395
0.1514
1.0925
0.6294
0.1199
156.9985
5.6105
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
09.07.2018
FOOTBALL AND MONEY
     Cristiano Ronaldo (33 years old) had several hits over the last few days, even though in the final tournament of the World Championship he failed to exceed expectations, as Portugal was eliminated in the round of eight.  click here to read the entire article
05.07.2018
     The world is intensely preparing for a water crisis, the most important resource for human life. The signs, on a continental and global level, that there is a water problem are increasingly clear.  click here to read the entire article
02.07.2018
     The Bursa Construcțiilor magazine, published by the BURSA press group, has taken the first step in the third decade of existence and has awarded, in this year's Gala, no fewer than 20 awards of excellence, to some of the most important associations in the sector, as well as to companies that have stood out through their activity.  click here to read the entire article
27.06.2018
A VOTE FOR AN UNFORGETTABLE SUMMER
     In the plenum joint meeting of the Chamber of Deputies and the Senate, which will be held today starting at 14:00, will be debated and put up for vote the vote of no-confidence against the government submitted by 152 members of the opposition.
     The document which incriminates the failures of the Dăncilă government has been read in the Parliament on Monday, June 25th.  click here to read the entire article
25.06.2018
     Even without the court ruling rendered in first instance by the High Court of Cassation and Justice in the lawsuit of the fictitious hiring at the Child Protection Department of Teleorman the focus on getting all the institutional levers under the - informal, but all the more important - authority of Liviu Dragnea. But, after his conviction on June 21, this trend will speed up. But only through this kind of concentration of power can the president of the Chamber of Deputies hope to change not only the balance of power - which is already favorable to him, even though nothing is final in politics -, but the legislation based on which he has been sentenced, so that he gets exonerated of any legal responsibility. Or, when the powers of the state are concentrated in the hands of one man, democracy, even though it may be only a façade, moves aside to be replaced by autocracy. And in Romania, the temptation of autocracy, hidden under the veil of illiberalism, is more powerful than it has ever been, after the fall of communism. Could this be just an accident owed to the meteoric apparition of Liviu Dragnea?  click here to read the entire article
19.06.2018
     The Romanian Constitution:
     Art. 80 - The role of the president
     (1) The Romanian president represents the Romanian government and is the guarantor of national independence, unity and territorial integrity.
     (2) The Romanian president must watch for the compliance with the Constitution and the good functioning of the public authorities. For that purpose, the president serves as a mediating entity between the powers of the state, as well as between the state and society.  click here to read the entire article
12.06.2018
     The reunion scheduled today between Donald Trump and Kim Jong-un is taking place in Singapore due to the relative neutrality and the security this city-state provides. Singapore is one of the few countries that still hosts a North-Korean embassy, and many of the deals of the Kim regime were conducted here, according to the foreign press.  click here to read the entire article
05.06.2018
     "It is a good thing that the public doesn't understand the functioning of our banking and monetary system, because otherwise I think there would be a revolution in the streets by dawn".
     HENRY FORD, founder of the American automotive industry

     Fed up with subsidizing the commercial banks with their own money, the Swiss, mobilized through the "Sovereign Money" initiative, have proposed the organization of a Referendum which will be held on Sunday, June 10th 2018 - is a historical referendum, revolutionary for the banking industry, of international resonance -, by which the initiators want to amend the Constitution, which would impose to the commercial banks to grant loans only within the limits of the bank's money, forbidding them to issue scrip money and ensuring the monopoly of the Confederation (of the Swiss state) on issuance of money free of debt.  click here to read the entire article
23.05.2018
     The "pension apocalypse is coming"! The more or less qualified keep talking in the written press, TV and on the radio. The uncertainty is being preserved - deliberately by some, by the government members out of pure stupidity!  click here to read the entire article
16.05.2018
GABRIELA MIHAELA VOICILĂ, THE BUSINESS ENVIRONMENT MINISTER:
     Where there are many entrepreneurs there is creation, where there are many women entrepreneurs there is divine creation, says Gabriela Mihaela Voicilă, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA). In her opinion, entrepreneurship means joy, a better situation, but less time for the family: "Taken together, entrepreneurship means achievements (...) Every one of us needs validation, for having built, having created something".  click here to read the entire article
14.05.2018
IN THE LAWSUITS AGAINST THE BANKS
     * Piperea: "In the Andriciuc case, the EU Court of Justice has not limited its argumentation to the CHF, but expanded it to cover any currency for which the debtors weren't hedged"
     The courts in the country have begun ruling in favor of borrowers and freezing the value of the European currency at the exchange rate valid on the date the loans were originated, in the lawsuits brought against the banks.  click here to read the entire article
09.05.2018
IN THE ROMANIAN BANANA REPUBLIC...
     The urge "Mircea, act like you're working!", back in the days of the so-called revolution of December 1989, was brought back recently by a new "director".
     We are talking of course, about the meeting between NBR governor Mugur Isărescu, and a government "delegation" led by chamber of deputies chairman Liviu Dragnea, together with PM Viorica Dăncilă.
     Sources from within the PSD, quoted by ziare.com, have claimed that, "in the meeting with the NBR governor, Liviu Dragnea seemed to be looking for a way out, and he seems confused, as he didn't expect his decisions to lead to such effects in the economy".  click here to read the entire article
08.05.2018
     Liviu Dragnea's insistence in moving the Romanian embassy from Tel Aviv, to Jerusalem, feeds an older, widespread confusion. Much older. Politically, Jerusalem has been divided from the first presence of the Judeans on the lands of the Palestinians, since back in the days of Abraham and Abimelec. "The indivisible Jerusalem" wanted by Benjamin Netanyahu is a spiritual creation.
     Definitely, pilgrims and locals claim that Jerusalem has a geography, meaning that the city would be compatible with the cardinal points and that is why Palestinians, Israelis and people overall, including those of the UN, EU and the US, speak about Eastern Jerusalem and Western Jerusalem, without anybody being surprised that that is happening at the center of the world, where the god of the Judeans began his creation, starting from the very rock from which later Archangel Gabriel raised Mohammed to visit Heaven, the same place of origin where one of the seven angels "and showed me the Holy City, Jerusalem, coming down out of heaven from God." (Apocalypse, 21: 10), where God is one of the same.  click here to read the entire article
03.05.2018
     Financial fair play is a concept that comes from the world of soccer. The notion is simple, don't spend more than you earn in a month, or in a year, regardless of what shareholder, mogul or investor enters the business.  click here to read the entire article
.