Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 31.01.2018
SIF-URILE SI FONDUL PROPRIETATEA / TUDOR CIUREZU, SIF OLTENIA:
"Nu este oportună o eventuală valorificare a pachetului din BCR, până la finalizarea litigiilor"
click aici
"Una din problemele cu care se confruntă societatea este efortul managementului societății de a asigura echilibrul optim între sumele alocate investițiilor și sumele necesare plății dividendelor urmare a dorinței acționarilor de a distribui anual dividende cât mai ridicate, cu toate că în fiecare an suma alocată dividendelor a reprezentat un procent important din profitul net realizat", a declarat Tudor Ciurezu.
 
    * (Interviu cu domnul Tudor Ciurezu, Director General SIF Oltenia)
 
       Reporter: Cum a evoluat SIF Oltenia, în 2017?

     Tudor Ciurezu:SIF Oltenia SA a avut în opinia noastră o evoluție bună în cursul anului 2017. Astfel, activul net, principalul indicator care denotă performanțele societății, a crescut cu 18% față de decembrie 2016. Această apreciere demonstrea­ză calitatea portofoliului adminis­trat. Concomitent, am asistat și la o reducere a discount-ului dintre prețul de piață și valoarea activului net unitar. Acesta este de 28% la 31.12.2017, comparativ cu 37% la 31.12.2016, ceea ce ne face să credem că investitorii apreciază activitatea SIF Oltenia SA și sunt încrezători în perspectivele de dezvoltare a societății.

     În ceea ce privește profitabilitatea activității, remarcăm că, deși SIF-urile au obținut anul trecut câștiguri mai mici cu 6% decât în 2016, al doilea profit l-a avut SIF Oltenia, de 73,20 milioane lei.

     Comparativ cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) aprobat în AGOA din aprilie 2017 de 71,11 milioane lei, SIF Oltenia și-a îndeplinit obiectivul propus și din punct de vedere al realizării profitului net, înregistrând și o depășire a acestuia de 2,94%, fructificând orice oportunitate în interesul acționarilor săi.

     Profitul realizat în anul 2017 denotă interesul societății în îndeplinirea promisiunilor față de acționari și investitori, pe fondul unei lichidități destul de scăzute a pieței.

     Reporter: Ce modificări semnificative au intervenit în portofoliul societății?

     Tudor Ciurezu:Portofoliul administrat nu a suferit modificări semnificative deoarece, conform strategiei aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, SIF Oltenia SA menține și va continua să mențină un nucleu investițional de 10 societăți, care, la 31.12.2017, reprezenta 78,47% din total portofoliu administrat, vizat pentru a asigura atât fluxuri de dividende constante, cât și lichiditatea portofoliului.

     Viziunea strategică a managementului societății este de a menține și întări acest nucleu, ca bază de asigurare a cash-flow-lui necesar asigurării politicii de dividende a societății, acoperirea costurilor de funcționare și, în egală măsură, a lichidității necesare desfășurării activității de investire, fructificând oportunitățile de moment oferite de piața de capital.

     Reporter: Care sunt planurile dumneavoastră pentru acest an?

     Tudor Ciurezu: Planurile SIF Oltenia pentru anul 2018 care sperăm să nu fie afectate semnificativ de schimbările legislative destul de dese sunt:

     - continuarea restructurării cantitative și calitative a portofoliului, pentru a obține un număr minim de participații în scopul monitorizării mai atente și cu costuri cât mai reduse a acestora;

     - stimularea încrederii acționarilor în valoarea titlurilor pe care le dețin, promovând o politică de creștere a atractivității acțiunii SIF Oltenia (dividende, creșterea prețurilor în piață, reducerea discountului între prețul de piață și activul net);

     - creșterea lichidității participațiilor SIF, pe de-o parte pe calea realizării exit-ului din societățile închise care nu au performat și care nu au perspective de creștere în perioada viitoare și pentru care există pers­pectiva valorificării la prețuri cores­punzătoare valorii patrimoniale, iar pe de altă parte prin efectuarea de plasamente în acțiuni lichide, listate pe piața de capital, subevaluate și cu perspective de creștere în perioada viitoare;

     - continuarea aplicării și dezvoltării în practică la nivelul societății a principiilor guvernanței corporative, cu accent direct pe creșterea transparenței în activitate, evitarea conflictelor de interese la toate nivelurile organizatorice, perfecționarea sistemelor și proceselor implementate la nivelul societății (exemplu: comitetele în cadrul CA) în scopul creșterii performanței și valorii acesteia.

     Reporter: Care sunt intențiile dumneavoastră cu privire la pachetul de 6% deținut la BCR? Ați mai avut discuții privind valorificarea acestuia cu acționarul majoritar?

     Tudor Ciurezu:SIF Oltenia SA este în acest moment în litigiu cu BCR, unele hotărâri ale AGA BCR fiind contestate în instanță.

     Considerăm că până la finalizarea litigiilor nu este oportună discutarea unei eventuale valorificări a pachetului de 6,29% deținut în capitalul social al BCR.

     Bineînțeles că, în viitor, suntem interesați de o ieșire din acționariatul BCR, dar participația deținută va fi valorificată numai în condițiile obținerii unui preț care să reflecte valoarea reală a băncii, ținând seama de poziția sa în sectorul financiar-bancar din România, de mărimea și de calitatea portofoliului său, de cota de piață, de performanța sa financiară, în corelație cu valoarea de piață a principalelor sale două competitoare -TLV și BRD - listate pe piața de capital din România și care funcționează în același mediu economic.

     Reporter: Când intenționați să derulați programul de răscumpărare?

     Tudor Ciurezu:Așa cum s-a hotărât în cadrul AGOA din 06.09.2017, la a doua convocare, planul de răscumpărare de acțiuni SIF se va derula în maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

     Consiliul de Administrație al SIF Oltenia va hotărî, în conformitate cu cadrul legal aplicabil convocarea, organizarea și desfășurarea AGEA pentru aprobarea condițiilor de realizare a programului de răscumpărare a acțiunilor.

     Reporter: Care sunt domeniile de interes pentru investiții?

     Tudor Ciurezu:Obiectivul investițional permanent al SIF Oltenia SA a fost și este creșterea valorii activelor prin investiții realizate în special în acțiuni listate pe piața de capital românească, unde avem un nivel de expertiză ridicat.

     Domeniile de interes pentru investiții sunt:

     - domeniul energetic și al utilităților;

     - industria farmaceutică;

     - domeniul financiar-bancar;

     - infrastructură;

     - industria alimentară.

     Sectorul energetic și al utilităților rămâne în atenția investițională a SIF Oltenia SA în contextul unei macrostabilități a României. Acest domeniu este unul cu un grad de risc scăzut, care conferă stabilitate portofoliului administrat și totodată emitenții au o politică de dividend consistentă, care asigură o bună parte din resursele financiare ale SIF Oltenia SA.

     În ceea ce privește industria farmaceutică, acesta este un domeniu extrem de dinamic, piața din România având încă premise ale unei creșteri ridicate.

     În contextul macroeconomic global, perspectivele pentru anul 2018 continuă să fie incerte, astfel că politica managerială va fi una de strategie investițională prudentă și realistă.

     Reporter: Care sunt problemele cu care se confruntă societatea în prezent?

     Tudor Ciurezu:Una din problemele cu care se confruntă societatea este efortul managementului societății de a asigura echilibrul optim între sumele alocate investițiilor și sumele necesare plății dividendelor urmare a dorinței acționarilor de a distribui anual dividende cât mai ridicate, cu toate că în fiecare an suma alocată dividendelor a reprezentat un procent important din profitul net realizat. În acest scop activitatea de tranzacționare trebuie să fie intensă pentru a specula momentele de apreciere a cotațiilor pentru a vinde pachete de acțiuni în scopul asigurării de lichidități, precum și cele de scădere a cotațiilor când se creează oportunități investiționale.

     Această activitate de tranzacționare scoate în evidență o problemă importantă a pieței românești și anume lipsa de lichiditate care influențează negativ performanțele noastre.

     Alte elemente care ridică probleme activității sunt multiplele modificări legislative la nivelul pieței de capital, implementarea de către piața de capital românească a legislației impusă de Uniunea Europeană, diversitatea acesteia și cerințele unui personal specializat pe problematici stricte, greutățile întâmpinate în recrutarea de personal cu experiență care să ocupe funcțiile cheie obligatorii pentru noua structură (exemplu: manager de risc).

     Reporter: SIF-urile sunt printre cei mai buni performeri de la BVB în 2017. Cum vă explicați?

     Tudor Ciurezu:SIF-urile sunt interesante pentru investitori prin pris­ma portofoliilor administrate, prin nivelul dividendelor distribuite și mai ales prin discount-ul între prețul de piață și valoarea activului net. Acesta este încă mare în cazul SIF-urilor și creează așteptări privind evoluția pozitivă a prețurilor de tranzacționare a acțiunilor emise de SIF.

     Un alt element de atractivitate îl constituie programele de răscumpărare derulate de acești emitenți.

     Reporter: Cum vă impactează gradul de dezvoltare al BVB?

     Tudor Ciurezu:BVB este principalul operator al pieței de capital din România. Bursa de Valori București a cunoscut și ea diverse transformări odată cu modificările legislative survenite. Fuzionarea BVB cu societatea Sibex Stock Exchange a fost un eveniment înregistrat de BVB la final de an 2017, urmările acestuia se vor face simțite abia pe parcursul anului 2018. Dezvoltarea BVB nu poate decât să ne bucure, o piață de capital dezvoltată înseamnă creșterea încrederii investitorilor în BVB, o lichiditate mai ridicată a pieței și inevitabil un context favorabil pentru societățile listate și în subsidiar pentru SIF Oltenia.

     Am dori ca oferta investițională a BVB să crească prin listarea de noi emitenți (sunt de dorit cât mai multe oferte primare) din domenii de activitate cât mai diverse precum și oferirea de produse investiționale diverse: obligațiuni, titluri de stat etc.

     Dezvoltarea BVB, creșterea gradului de lichiditate vor avea efecte benefice asupra activității noastre. SIF Oltenia continuă să aibă încredere în potențialul Bursei de Valori București și intenționează să fie cât mai activă pe această piață.

     Reporter: Cum vă impactează noile reglementări europene - MiFID II?

     Tudor Ciurezu:SIF Oltenia se va conforma cadrului legal prin aplicarea noilor reglementări europene indiferent de impactul pozitiv sau negativ - prin prisma costurilor generate, neputându-se prevala de necunoașterea legii sau de amploarea costurilor implicate. Primul pas făcut de SIF Oltenia în aplicarea noilor reglementări referitoare la MiFID II a fost obținerea codului LEI (Legal Entity Identifier) care permite armonizarea informațiilor și identificarea la nivel global a companiilor prezente pe piețele financiare contribuind la creșterea gradului de încredere în rândul participanților la piață.

     Există la nivelul societății preocuparea continuă pentru transpunerea în practică a tuturor reglementărilor din legislația primară și secundară.

     Reporter: Cum vedeți măsurile fiscale adoptate de Guvern? Ce așteptări aveți de la autorități, cu privire la încurajarea afacerilor?

     Tudor Ciurezu:Măsurile fiscale adoptate de guvern au impact mare la nivelul societăților din portofoliu, multe din acestea având dificultăți în corelarea salariilor în urma trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat și costuri suplimentare generate de necesitatea menținerii nivelului de încredere a salariaților. Aceste modificări legislative în domeniul fiscal nu fac decât să bulverseze mediul de afaceri. Este destul de greu să ai așteptări de la autorități, în condițiile în care în România au loc schimbări foarte dese ale guvernului. O măsură nerealizată, înscrisă în programul de guvernare, cu impact pozitiv în piața de capital o constituie eliminarea impozitului pe dividende.

     Reporter: Ce așteptări aveți de la ASF?

     Tudor Ciurezu:Desele modificări legislative, necesitatea finalizării autorizării SIF Oltenia ca AFIA (proces început în mai 2016), precum și autorizarea unor funcții cheie la nivel de societate (administrator de risc) pe de o parte, induc anumite riscuri legate în special de înțelegerea complexității activității și de adaptarea acesteia la cerințele legislative, iar pe de altă parte, conduc la o supraveghere mai ridicată (profesionistă) a activităților generatoare de risc. Sperăm că anul 2018 va aduce din partea ASF autorizarea ca AFIA a SIF Oltenia SA.

     Reporter: Cum vedeți viitorul SIF-urilor?

     Tudor Ciurezu:Viitorul sper că va fi unul pozitiv fără a face abstracție de faptul că acesta este strâns legat de evoluția pieței de capital în ansamblu, de evoluția economiei românești, de desele modificări ale cadrului legislativ și de contextul politic instabil care pot afecta viitorul SIF-urilor.

     Reporter: Vă mulțumesc! 
.
 


 link: SIF-urile încep să mizeze și pe răscumpărări pentru creșterea randamentelor

 link: Oportunitați de investiții și Idei de tranzacționare pentru 2018

 link: "Nu susțin niciun demers privind impozitarea returnărilor de capital"

 link: BVB a eșuat în obținerea statutului de piață emergentă, și de la MCSI, și de la FTSE Russell

 link: Atenționare de la Comisia Europeană, pentru că România nu a implementat MiFID II

 link: "Acționarii BVB ar trebui să evalueze CA-ul, care și-a arătat limitele"

 link: "Plănuim să menținem o politică de dividend predictibilă"

 link: Creșterea BET-FI, de peste patru ori mai mare față de cea a BET

 link: "Nu mai durează mult și acționarii «instituționali - vulture» ai FP vor reuși exit-ul total prin lichidare"

 link: "Peste 8 miliarde de euro vor intra în economia României, în următorii trei ani, prin FSDI"

 link: Fondul suveran de dezvoltare și investiții sau dușmanul binelui e mai binele

 link: Elliott Associates și-a redus accelerat deținerea la Fondul Proprietatea, de la 21% la 10%

 link: Steven van Groningen, susținut de NN pentru un nou mandat în Comitetul Reprezentanților FP

 link: "Îndemnam Guvernul sa profite de condițiile de piața, ca sa listeze Hidroelectrica, Aeroporturi București și Salrom"

 link: "Lichiditatea redusă de la BVB se transpune în dificultăți de investire"

 link: "Nu putem avea o piață eficientă cu o Autoritate de Supraveghere prosperă, pe banii emitenților"

 link: "Noi pledăm, ca și până acum, pentru așezarea relației cu FP-ul pe baze de normalitate și colaborare"

 link: În România am ales să investesc în start-up-uri inovatoare, care urmau să schimbe ceva și să aducă un beneficiu societății

 

.