Abonament gratuit
Videoconferinţa “Afaceri în agricultură”Videoconferinţa “Afaceri în agricultură”

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU DIRECTORAT AL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

Comunicate de presă /

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU DIRECTORAT AL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. anunţă iniţierea procesului de recrutare şi selecţie de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii echipei Directorale a C.N.T.E.E. Transelectrica SA.

Procesul de recrutare şi selecţie are ca scop identificarea, recrutarea şi selectarea celor mai potriviţi candidaţi pentru ocuparea postului de membru Directorat al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.. Acest proces de recrutare şi selectare se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, Art. 35 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi ale Legii 46/2008.

Anexat se găsesc:

"Anunţul de recrutare pentru poziţia de membru Directoratal CNTEE Transelectrica SA", cuprinzând etapele procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor, condiţiile de participare, depunerea dosarelor de candidatură, documentele necesare pentru depunerea candidaturii, criteriile de selecţie şi alte informaţii.

Formularele ce însoţesc anunţul de selecţie;

Scrisoarea de aşteptări pentru CNTEE Transelectrica SA.

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE

MEMBRU DIRECTORAT AL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.anunţă iniţierea procesului de recrutare şi selecţie de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numiriiMembrilor DirectoratuluiC.N.T.E.E. Transelectrica SA.

Procesul de recrutare şi selecţie are ca scop identificarea, recrutarea şi selectarea celor mai potriviţi candidaţi pentru ocuparea postului de membru al DirectoratuluiC.N.T.E.E. Transelectrica S.A.. Acest proces de recrutare şi selectare se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011,Art 35. privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi ale Legii 46/2008.

1. PLAN DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Fiecare dintre aceste etape sunt eliminatorii!

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU DIRECTORAT AL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU DIRECTORAT AL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE - CRITERII CUMULATIVE DE SELECŢIE

Ariile de responsabilitate prospectate pentru a putea ocupa postul de Membru Directoratal Directoratului C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. sunt:

M1 - Leadership, Management, Strategie

M2 - Strategie Economică, Management Juridic, Relaţii Autorităţi

M3 - Management Operaţiuni Tehnologie, Digitalizare, Investiţii pentru Dezvoltare Infrastructură

M4 - Guvernanţă Corporativă si Management Administrativ

M5 - Comercial, Managementul Pieţelor de Profil

Profilul de candidat căutat este cel care îndeplineşte criteriilede selecţie cumulative, după cum urmează:

a) cunosc limba română- înţelegere (ascultare, citire), scris şi vorbit - la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referinţe pentru Limbi Străine şi limba engleză - înţelegere (ascultare, citire), scris şi vorbit - la nivel B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine;

b) au experienţă în conducerea unor companii cu acoperire naţională, cu minimum 2.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de minimum 500 milioane euro;

c) sunt:

i. profil M1: absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă în domeniul management, energetic şi/sau tehnologie, strategia afacerilor, studii postuniversitare în management şi/sau tehnologie, specializare în atragerea de fonduri europene, experienţă:

a. minimum 20 ani în domeniul energetic şi/sau tehnologie;

b. minimum 10 ani de activitate managerială.

ii. profil M2: absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă în domeniul juridic şi/sau administrarea societăţilor comerciale, studii postuniversitare în domeniul comunicării şi relaţii publice, pieţe de capital, experienţă:

a. minimum 10 ani în domeniul energetic şi/sau tehnologie;

b. minimum 10 ani de activitate managerială.

iii. profil M3: absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomăîn domeniul energetică şi/sau tehnologie, studii postuniversitare în energetică, specializări în protecţia mediului, experienţă:

a. minimum 15 ani în domeniul energetic şi/sau tehnologie;

b. minimum 3 ani de activitate managerială.

iv. profil M4: absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă în domeniul financiar şi/sau relaţii cu publicul, studii postuniversitare în Administraţia Publică, experienţă:

a. minimum 5 ani în domeniul energetic şi/sau tehnologie;

b. minimum 5 ani de activitate managerială.

v. profil M5: absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente, absolvite cu diplomă în domeniul financiar, economic şi/sau juridic, experienţă de:

a. minimum 10 ani în domeniul energetic şi/sau tehnologie, servicii publice (ex.- telecomunicatii, bănci, asigurări ...etc.);

b. minimum 10 ani de activitate managerială.

d) sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;

e) nu au fost destituiţi(te) dintr-o funcţie din cadrul unor instituţii publice în ultimii 5 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 5 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni şi nu au fost revocaţi de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanţă în ultimii 5 ani;

f) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei de Membru al Directoratului CNTEE Transelectrica SA;

g) la data numiriişipetoataduratamandatului de membru al Directoratului, persoananumită nu se va regăsiregasiînsituaţiile de incompatibilitatestabilite de legeaaplicabilăsauprevederileActuluiconstitutiv al Companiei.

h) nu au fost condamnaţi(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instruirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;

i) nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;

j) îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea ce urmează a fi deţinută.

3. DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 30octombrie 2020, pe suport hârtie, la Registratura sediului C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. din strada Olteni 2-4, sectorul 3, Bucureşti. Candidaturile vor putea fi înregistrate în cadrul programului de lucru cu publicul, de luni până joi, în intervalul 07:30 - 16:00, vineri 07:30 - 13:30.

Dosarele vor fi depuse personal sau prin mandatar. Documentele aferente dosarului vor fi depuse în original sau copie legalizată (conform formular 6), inventariate şi înregistrate la Registratură pe un Opis care va fi semnat de depunător. Toate documentele vor fi introduseîntr-un plic A4împreună cu Opisul semnat de candidat şi sigilat în faţa acestuia. Candidatul va primi o copie a Opisului semnat.

4. DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a. Curriculum Vitae (CV),

b. Carte de Identitate - copie conform cu originalul care se va efectua la Registratură, în momentul depunerii dosarului;

c. Diplomă absolvire studii superioare - copie legalizată;

d. Diplomă absolvire studii post-universitare - copie legalizată;

e. Cazier judiciar -original;

f. Cazier fiscal-original;

g. Adeverinţă medicală-original;

h. Certificat constatator de persoană, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la funcţia de Administrator ocupată până la data candidaturii-original;

i. Copie Carte de Muncă, extras REVISAL/Reges, contracte de mandat / management, adeverinţe eliberate de angajatori - copie legalizată, original pentru adeverinţe;

j. Formular 1-cerere de înscriere;

k. Formular 2-declaraţie conflict de interese;

l. Formular 3-revocare din funcţia de Administrator;

m. Formular 4-statutul de independent conform Art. 1382 alin. 2 din legea 31/1990;

n. Formular 5-acord privind utilizarea datelor cu caracter personal;

o. Formular 6-opis.

În cazul în care unul din documentele menţionate anterior lipseşte din dosarul de candidatură (cu excepţia "Diplomă absolvire studii post-universitare") sau este depus în alt format faţă de cel solicitat în anunţ, candidatura nu va fi considerată validă.

5. CRITERII CUMULATIVE DE SELECŢIE

Competenţele candidaţilor si trăsăturile comportamentale vor fi evaluate în etapele de evaluare online a compatibilitatii personale cu profilul ales şi Centrul de evaluare.

Principalele criterii cumulative de selecţie sunt:

a. Competenţe profesionale de importanţă strategică - gandire strategică, managementul afacerilor, leadership;

b. Competenţe de guvernanţă corporativă - management prin obiective, judecată, hotărâre;

c. Competenţe sociale şi personale - leadership, comunicare,integritate;

d. Experienţă managerială - managementul afacerilor, management prin obiective;

e. Trăsături comportamentale - independenţă, lucru în echipa, comunicare.

6. ALTE INFORMAŢII

Pentru elaborarea Declaraţiei de Intenţie, candidaţii vor folosi Scrisoarea de aşteptări publicată de Secretariatul General al Guvernuluişi C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. pe propriile pagini de internet şi celelate informaţii publice disponibile despre contextul actual al Companiei. Formatul declaraţiei de intenţie trebuie să respecte prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa FONDURI EUROPENE
DTLAWYERS
BTPay
Nuclearelectrica

Curs valutar BNR

23 Oct. 2020
Euro (EUR)Euro4.8744
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1145
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5485
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3849
Gram de aur (XAU)Gram de aur252.5738

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

AAGES GROUP
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
14 Noiembrie - Noaptea Muzeelor
Legal Accelerators
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie