"PROGRAMELE ELECTORALE" ANSVMStrategie privind dezvoltarea pieţei de capital

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 16 aprilie 2004

Brokerii vor decide noua componenţă a Consiliului Director al ANSVM, vor alege preşedintele ANSVM precum şi noul consiliu de administraţie al Rasdaq în cadrul Adunărilor generale ale Rasdaq şi ANSVM, programate pentru zilele de vineri şi sîmbătă, la Sinaia. Prezentăm în continuare strategiile de dezvoltare ale pieţei propuse de fiecare dintre cei zece candidaţi la conducerea ANSVM şi Rasdaq. Precizăm că unul dintre candidaţi - Mircea Botta, preşedintele "Romcapital" - pînă ieri, încă nu îşi făcuse publice propunerile, ci îşi transmisese doar propriul curriculum vitae.

Siminel Andrei, actual preşedinte al Rasdaq şi ANSVM

(1) Pieţele au o strategie de dezvoltare şi aceasta a fost prezentată brokerilor în cadrul întîlnirii de la Balvanyos din anul 2003 - consider această strategie ca fiind în continuare validă şi potrivită pentru a fi urmată. După cum vă amintiţi, viziunea acestei strategii este "Construirea celei mai performante pieţe de capital din regiune, în scopul integrării cu succes a României în Uniunea Europeană". Direcţiile principale de acţiune sînt (a) listarea de noi entităţi, (b) promovarea pieţelor, (c) instrumente noi, (d) integrarea europeană.

(2) Un prim pas îl reprezintă fuziunea celor două burse - ca două entităţi egale, şi cred că acest deziderat trebuie îndeplinit; diminuarea importanţei uneia dintre burse prin achiziţie sau fuziune prin absorbţie nu serveşte prestigiului pieţei - dimpotrivă trebuie să promovăm două pieţe mari care, prin fuziune, au decis să formeze o entitate de prim rang. De asemenea, disputele de tot felul despre cum să nu facem fuziunea nu servesc pieţei - există un plan şi el trebuie urmat.

(3) În mod extraordinar faţă de strategia de bază cred că este util să alocăm resurse şi către următoarele direcţii:

(a) Profesionalizarea relaţiei cu CNVM prin promovarea unui cadru organizat de lucru;

(b) Prioritizarea interesului pieţelor, a SSIF-urilor, a emitenţilor şi investitorilor, stoparea delistărilor şi păstrarea în cadrul BVB-BER a cel puţin 400-500 companii;

(c) Înfiinţarea "Corpului Raportorilor Pieţei" care semianual vor trebui să raporteze pieţei, parlamentului, mediei în genere care este "starea pieţei";

(d) Trebuie să obţinem în spiritul democraţiei europene transparenţa votului comisarilor CNVM în acele decizii ce creează o nouă dimensiune în piaţă; votul trebuie să fie susţinut (atît opinia majoritară precum şi opiniile divergente) după modelul Curţii Supreme;

(e) Alcătuirea unui plan comun de dezvoltare care să includă CNVM-ul, registrele, SNCDD-ul şi SSIF-urile întrucît toate acestea sînt componente ale unei singure pieţe şi trebuie să acţioneze după un plan comun;

(f) Crearea unui departament juridic în cadrul ANSVM care să asiste şi să sfătuiască brokerii privind standardele etice ale profesiei şi relaţia cu autorităţile; de asemenea acest corp va trebui să intervină în situaţia extremă în care apar abuzuri;

(g) Înfiinţarea şi promovarea unui patrimoniu intern de valori morale în rîndul societăţilor de brokeraj;

(h) Investigarea cu mai multă aplecare a unor listări în cooperare cu Bursa de la Chişinău; începerea unei colaborări cu Bursa de Mărfuri Bucureşti şi Bursa de la Sibiu în vedere tranzacţionării instrumentelor derivate şi pe Bursa Bucureşti.

(Aşa cum am precizat, strategia de la Balvanyos este strategia de bază, iar punctele de mai sus sînt doar adăugări la aceasta.)

(4) Relaţia cu CNVM trebuie să continue să fie pozitivă, iar direcţiile precizate mai sus trebuie să aibă în vedere faptul că o construcţie comună presupune din partea brokerilor respectarea opiniei CNVM. Autoritatea pieţei, în comparaţie cu intermediarii, răspunde unui set mult mai amplu de factori şi are în plus o răspundere faţă de întreaga piaţă - de aceea ANSVM trebuie să fie pregătită să îşi reanalizeze în permananţă poziţia şi să şi-o schimbe atunci cînd este cazul.

(5) O atenţie specială va trebui să fie acordată ANSVM şi creşterii importanţei acestei organizaţii; fuziunea BVB-BER va conduce la dispariţia adunărilor generale ale BER şi va pune probleme de finanţare şi exprimare ANSVM. În concluzie, va trebui să asigurăm viabilitatea atît organizatorică, cît şi financiară a ANSVM.

(6) În mod clar preşedintele ANSVM nu trebuie să fie aceeaşi persoană cu preşedintele bursei fuzionate - este o minimă condiţie în asigurarea democraţiei pieţelor.

(7) Personal voi propune şi susţine transformarea ANSVM din organizaţie a SSIF-urilor într-o organizaţie care să cuprindă ca membri şi brokerii ca persoane fizice - cred că trebuie să permitem unei noi generaţii de brokeri să se exprime, iar ANSVM este cadrul cel mai propice în acest sens. Recentele presiuni la care au fost supuşi brokerii prin intervenţia unor persoane din comitetul BVB la conducerile firmelor din care fac parte, dar şi categoria de argumente utilizate cu această ocazie au arătat că, în fapt, brokerii nu sînt protejaţi.

(8) România are nevoie de o alternativă de finanţare pentru economia privată care acum se întăreşte şi, în curînd, va avea nevoie de şi mai multe resurse. În acest proces, nu este vorba atît despre cine şi cum conduce piaţa, ci despre economia României, despre o alternativă solidă la lumea bancară, pe care trebuie să o construim.

(9) Cred că pieţele trebuie să rămînă independente politic; persoanele care sînt afiliate politic sau care intenţionează să se afilieze politic nu trebuie să facă parte din conducerea pieţelor sau a ANSVM.

(10) Finalmente, avînd în vedere intenţia de devalizare a BVB-ului prin recenta propunere de achiziţie, aş prefera să susţinem o formulă care să conducă la modificarea condiţiei din propunerea de lege privind capitalul social minim în vederea includerii valorii reale a deţinerilor la BER (şi BVB) a SSIF-urilor. Piaţa RASDAQ a costat peste $25 de mln şi valoarea sa între timp a crescut, ori de aceea este mult mai corect ca o valoare apropiată să fie luată în calcul şi nu costul istoric.

Strategia şi programul de dezvoltare al ANSVM/BER pe durata mandatului

Rusu Nicolae Alexandru, Preşedinte director general Orizont Vest SA

"Toate planurile mele de strategie sînt făcute din frînghie, cînd se rupe, o înnod din nou, mai bine şi continuu lupta" - Wellington

Direcţiile strategice pe care se vor alinia eforturile mele în perioada mandatului sînt următoarele:

1. Promovarea pieţei de capital, a BER în special - prin realizare fuziunii burselor în scopul construirii unei pieţe de capital puternice şi performante în Româ-nia.

2. Susţinerea listării de noi societăţi în scopul creşterii interesului investitorilor pentru piaţa de capital.

3. Susţinerea prin ANSVM/BER a implementării unei legislaţii stabile în concordanţă cu Directivele Uniunii Europene.

4. Eliminarea cheltuielilor inutile şi împovărătoare prin aplicarea unei strategii financiare prudente şi eficiente care să se materializeze în utilizarea atentă a fondurilor.

5. Promovarea intereselor şi a imaginii ANSVM/BER prin toate mijloacele mass-media.

6. Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor, a siguranţei investiţiilor şi a transparenţei emitenţilor.

7. Responsabilitate şi profesionalism în desfăşurarea activităţii prin soluţii concrete care să se materializeze în promovarea şi susţinerea intereselor SSIF şi a investitorilor.

8. Susţinerea realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă printr-o administrare adecvată.

9. Susţinerea extinderii instrumentelor financiare tranzacţionate, în contextul fuziunii burselor.

Menţionez că în perioada exercitării mandatului voi încerca să-mi dedic o mare parte din timp atingerii obiectivelor sus-menţionate.

Strategie propusă

Septimiu Stoica, actual membru în Comitetul BVB

1. Aspecte formale

Decurgînd din repsectarea îndrumarului propus de către ANSVM/BER, îndrumar care pare a pune accent, în special, pe aspectele de procedură, declar că:

- scopurile înscrierii candidaturii şi ale exerciţiului funcţiei/funcţiilor vizate sînt: a) implementarea solu-ţiei optime şi operative, alese de SSIF-uri, pentru integrarea BVB-BER;

b) promovarea intereselor soci-e-tă-ţilor de servicii de investiţii financiare;

c) dezvoltarea pieţei româneşti de capital

- în raport cu celelalte instituţii ale pieţei de capital voi promova o politică de colaborare, fermă (dacă este cazul), bazată pe dialog şi pe civilitatea relaţiilor instituţionale şi umane

- în interiorul CD/CA voi susţine şi cultiva spiritul de echipă, bazat pe exprimarea opiniilor individuale, dezbatere, decizie colectivă şi aplicare a hotărîrilor luate în practică

- ţintele majore ale mandatului sînt:

a) realizarea cît mai rapidă a integrării celor două burse;

b) conservarea "zestrei" BER în piaţa integrată;

c) scăderea preţurilor de operare prin unificarea post-tranzacţionă-rii;

d) impunerea ANSVM ca partener real de dialog cu autorităţile statului şi cu comunitatea de afaceri;

e) creşterea standardelor de calitate pentru operatorii pieţei;

f) promovarea intereselor societăţii de servicii de investiţii

- voi afecta cît timp este necesar poziţiilor pe care le voi deţine, considerîndu-le de prioritate maximă atît timp cît am fost preşedinte Rasdaq, cît şi în perioada de cînd sînt vicepreşedintre la BVB am consumat zile integrale ocupate cu activitatea acestor instituţii (ultima medie se cifrează la aproximativ 30% din timpul propriu de muncă)

- pe procedurile legale, oricînd membrii/asociaţii îmi vor putea cere demisia; de asemenea, dacă voi sesiza că există o nemulţumire justificată, sau că direcţia în care cred şi o promovez nu este una productivă, sau că prezenţa şi stilul meu de lucru produc neajunsuri comunităţii, nu voi ezita să solicit un vot de încredere, sau, dacă este cazul, să-mi înaintez demisia.

- elemente de nereuşită ar putea fi întîrzierea în integrarea BVB/Rasdaq şi menţinerea lipsei de vizibilitate reală şi de rezultate la ANSVM.

2. Strategia referitoare la BER

2.1. Structura organizatorică

Întrucît toate luările de poziţie ale celor interesaţi converg spre realizarea integrării pieţei româneşti de capital, evident obiectivul strategic major va fi tocmai în împlinirea cît mai rapidă a acesteia, în condiţii de optim pentru părţile implicate.

Comunitatea SSIF-urilor va decide varianta pe care o consideră potrivită (fuziune, preluare prin oferta de cumpărare de acţiuni, preluare prin mărire de capital, preluare printr-o metodă combinată).

Personal - şi vor argumenta acest lucru în dezbaterile viitoare - consider că varianta preluării (în special al celei prin mărire de capital, cel puţin în prima fază) este cea mai potrivită, conducînd la cele mai rapide efecte pozitive. În plus, ea poate fi ulterior continuată cu variantele celelalte.

2.2. Structura funcţională

Aspectele cele mai importante în dezvoltările viitoare, pentru care structura funcţională constituie doar un suport (oricare ar fi forma sub care acea structură organizatorică s-ar cristaliza) sînt:

- conservarea integrală a "zestrei" BER, din punct de vedere al societăţilor tranzacţionate;

- conservarea (cel puţin) a resurselor de infrastructură şi păstrarea/întărirea siguranţei sistemelor;

- păstrarea sub control a costurilor post-tranzacţionări.

Cele două idei cheie pe care se bazează, în viziunea mea, rezolvarea acestor obiective, dacă ele sînt agreate de comunitate, sînt:

- utilizarea resurselor BER pentru constituirea unui ATS, pe care să se tranzacţioneze toate societăţile aflate actualmente pe RASDAQ şi care nu sînt eligibile pentru BVB

- realizarea tuturor decontărilor pe sistemul BVB (cît timp - scurt - acest lucru mai este posibil) şi demararea constituirii unei instituţii de decontare/depozitare/compensare/înregistrare (care să aparţină comunităţii instituţionale a brokerilor şi pieţei), instituţie care poate să coguleze o parte din alte entităţi de acelaşi fel de pe piaţă.

Mărirmea recomandată de ANSVM/BER pentru această strategie fiind de una-două pagini, nu voi intra în detalii, care ţin, în ultima instanţă de know-how. Nu pot să nu remarc însă că, în perioada scurtă de timp care guvernează viaţa următorului CA al BER, ar trebui asigurate, pe lîngă bunul mers al societăţii, şi:

- pregătirea transformării în ATD (regulamente, proceduri, etc) inclusiv în baza obţinerii unui suport extern

- modificarea actului constitutiv al societăţii (în varianta preluării)

- evaluarea societăţii (şi a BVB), în baza unei finanţări (externe)

Finalmente, se poate ajunge la o structură de piaţă în care un operator de piaţă (viitoarea SC BVB SA) va opera:

- o piaţă reglementată (cu societăţile de pe BVB şi cele eligibile de pe BER)

- un ATS (restul masiv al societăţilor de pe BER)

Operarea, supravegherea şi decontarea operaţiunilor va fi unică. La fel, conducerea şi - practic - administrarea.

Desenul instituţional este întregit de instituţia post-tranzacţionare amintită (în fond depozitarul - contrapartea - centrala), de ANSVM (redefinit), de Institutul de Guvernanţă Corporativă şi de Camera Arbitrară a BVB.

3. Strategia referitoare la ANSVM

Pe termen scurt, ANSVM va trebui să se implice în rezolvarea (conducerea, pe partea BER) problemelor legate de integrarea celor două burse.

Pe termen mediu, Asociaţia va trebui să-şi regăsească însă vocaţia. Aceasta ar putea consta, în principal, din:

- asigurarea reprezentării intereselor SSIF-urilor în modul cum sînt conduse şi funcţionează instituţiile pieţei

- promovarea, în sens larg, a intereselor SSIF-urilor

- reprezentarea şi promovarea intereselor SSIF-urilor în faţa autorităţilor române şi străine şi a opiniei publice

- ridicarea standardelor profesionale, prin implicarea în procesul de instruire/atestare a profesioniştilor din piaţă

- introducerea unui sistem de mediere a conflictelor, ca palier anterior arbitrajului

- promovarea pieţei de capital şi a instituţiilor sale

- stabilirea de legături şi de schimburi de informaţii cu organizaţii similare ale societăţilor de investiţii din alte ţări sau internaţionale

- realizarea unui mediu de dezbatere pentru SSIF-urile din România

- oferirea unor sisteme de asistenţă profesională SSIF-urilor româneşti

Pentru ca aceste obiective să poată fi realizate, trebuie găsite - evident - soluţii, inclusiv de natură financiară, pentru reactivarea Asociaţiei, aflate în acest moment, din punct de vedere material, într-o situaţie de anexă a BER. Este necesară, deci, regîndirea structurii funcţiilor şi obiectivelor Asociaţiei, cu modificarea corespunzătoare a actului său constitutiv şi poziţionarea sa instituţională/reprezentativă în prim plan, în apropierea şi alături de bursa de valori.

O comunitate, două sisteme: un model ce trebuie depăşit de piaţa de capital românească

Iancu Adrian Stavrositu, preşedinte "Interfinbrok Corporation"

Neajunsuri ale organizării actuale:

- o singură comunitate a brokerilor, dar două organisme care le reprezintă interesele (Asociaţia Bursei şi ANSVM);

- o singură piaţă de capital în România, dar două burse de valori (BVB şi BER).

Soluţie: Integrarea BVB - BER

1) transformarea BVB în societate pe acţiuni, premiza a continuării procesului de integrare efectivă BVB-BER;

2) existenţa unei singure asociaţii a brokerilor, care să ne reprezinte interesele; Avantaje: optimizare a costurilor financiare şi a timpului alocat de către membri, decizii mai rapide, flexibilitate sporită, forţă de reprezentare şi de negociere mărite;

3) existenţa unei singure pieţe reglementate, care să asigure:

- costuri de operare minime;

- vizibiltate sporită;

- atractivitate - alternative viabilă de finanţare a firmelor;

- performanţa (realizarea celei mai performante pieţe de capital din regiune);

4) operarea unei pieţe ATS centralizate, care să se facă:

a) folosind platforma de tranzacţionare a BEB;

b) folosind platforma de tranzacţionare a BVB;

- piaţa de tip "quote-driven", sau

- piaţa de tip "fixing"

5) comunitatea brokerilor să aibe o colaborare mai stînsă cu CNVM, astfel încît borkerii să participe la procesul de elaborare al legislaţiei pieţei de capital, dată fiind experienţa lor practică.

Această iniţiativă de integrare BVB-BER se încadrează şi în tendinţa de polarizare a pieţei, manifestată la bursele din tările vecine.

De exemplu, Bursa din Budapesta încearcă să se constituie în acest an într-un pol de atracţie pentru Bursa de Mărfuri din această ţară, ceea ce va permite concentrarea tranzacţiilor cu instrumente derivate pe o singură piaţă.

Concomitent, Bursa din Budapesta urmăreşte să-şi extindă participaţia la Depozitarul Central (Keler).

La rîndul său, Bursa din Varşovia îşi pune în acest an problema privatizării, avînd în vedere că statul este principalul acţionar al acestei instituţii. Se pune problema că această privatizare să fie realizată cu un investitor strategic, operator al uneia din principalele pieţe de valori mobiliare din Europa (Euronext, Deutsche Borse sau London Stock Exchange).

Miza acestor mutări este asigurarea unui viitor pieţelor bursiere în momentul integrării în UE.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Scrisoare de susţinere a candidaturii pentru calitatea de membru CD ANSVM/CA BER

Ioana Stan, Preşedinte Director General SSIF ACTINVEST Braşov

Strategie

Promovarea intereselor profesionale comune ale membrilor ANSVM/acţionarilor BER şi protejarea proprietăţii acestora în Bursa Electronică Rasdaq.

Consider că această strategie va putea fi îndeplinită prin continuarea activităţii din cadrul Comitetului ANSVM/BER în sensul viziunii asumate cu ocazia întîlnirii din anul 2003 de la Balvanyos şi anume, construirea celei mai performante pieţe de capital din regiune, în scopul integrării cu succes a României în Uniunea Europeană (din perspectiva pieţelor de capital).

Obiective

- Consolidarea pieţei de capital în varianta cea mai favorabilă brokerilor urmărind asigurarea unei imagini pozitive şi atractive viitoarei pieţe de capital.

- Conştientizarea în rîndul brokerilor a faptului că nu pot exista interese şi orientări diferite în ANSVM faţă de Asociaţia Bursei. Consider că un element important în consolidarea pieţei de capital din România îl constituie unificarea celor două asociaţii, pentru a înlătura impresia că sînt interese diferite cînd de fapt componenţa celor două asociaţii, în proporţie de 99%, este identică. Totodată, unificarea celor două asociaţii va conferi o coerenţă ridicată a brokerilor în problematica legislaţiei pieţei de capital şi o reprezentare unitară a comunităţii brokerilor în raport cu oficialităţile din România.

- Gestionarea eficientă a activităţilor care să permită scăderea comisioanelor de tranzacţionare.

- Continuarea programului de promovare a pieţei de capital prezentat în cadrul "Raportului CD ANSVM/BER pentru anul 2003".

- Transformarea BER, după apariţia legii consolidate a pieţei de capital, într-un sistem alternativ de tranzacţionare, care să asigure condiţii egale de participare la tranzacţionare pentru toţi membrii asociaţiei şi care să menţină la tranzacţionare toţi emitenţii care nu aleg varianta listării pe piaţa reglementată.

Neimplicarea în alte activităţi profesionale în afara poziţiei din cadrul SSIF Actinvest îmi va permite să mă implic activ în realizarea obiectivelor propuse.

Scrisoare de intenţie

Gabriela Onţica, director general al "Capital Securities"

Nu este totdeauna simplu să motivezi un demers de genul celui legat de a depune o candidatură. Singura mea altă "candidatură" istoric vorbind a fost cea "depusă" cu ocazia alegerilor trecute. Şi a fost făcută cînd "de facto" nu dorea nimeni să candideze, şi percepţia era un soi de "ruşine" în a fi asociat cu numele unei entităţi juridice ajunsă la mila statului, la discreţia autorităţii de reglementare şi ameninţată cu falimentul. Momentul alegerilor a trecut relativ uşor cu strîngeri de mînă şi încurajări mai mult sau mai puţin credibile din partea colegilor din piaţă. Ce au gîndit de fapt probabil ei ştiu mai bine. Primul moment în care am simţit însă "greul" a fost cel al validării echipei noastre de către CNVM. Iniţial am avut sentimentul deloc plăcut că am fi savîrşit o infracţiune sau că în orice caz noua echipă nu era cea dorită sau potrivită. Ulterior lucrurile s-au schimbat şi raporturile cu Comisia au intrat într-o fază de normalitate cu sprijin constant pentru activitatea noastră.

Ca realizări în această perioadă nu cred că este cazul să repet ceea ce se ştie deja, a fost depăşită criza şi s-a obţinut un climat de normalitate în activitatea zilnică, productivă pentru a "construi" şi a "gîndi" viitorul. Toate iniţiativele ANSVM din ultima perioadă sînt pe agenda tuturor operatorilor din piaţă, inclusiv al celuilalt pol de influenţă în cadrul comunităţii, respectiv al comitetului BVB.

Ultima provocare care a încins spiritele şi anume cea legată de "fuziunea" pieţelor este o preocupare de ultimă oră a tuturor.

Dacă ar fi să obţin voturile dvs. ca membru în Comitetul director al ANSVM sau al CA BER ce urmează să fie alese, aş dedica efortul şi energia mea pentru analiza tuturor aspectelor care derivă din demersul fuziunii, înainte de a recomanda o variantă.

Pentru a fi foarte realişti, nu trebuie să uităm că atît Bursa cît şi Rasdaq-ul sînt ale operatorilor din piaţă care le-au creat şi le-au dezvoltat de-a lungul perioadei care s-a scurs de la înfiinţarea acestora. Din acest motiv, orice demers de reorganizare trebuie să aibă în vedere interesele operatorilor şi nu în ultimul rînd tratamentul egal al acestora. Pe această formulă s-a întemeiat şi s-a creat piaţa de capital din România şi cred că acest principiu trebuie respectat şi în acest moment de cotitură. Dezvoltarea ulterioară va putea fi ghidată după alte principii, dar cel puţin în acest moment cred, trebuie acordate şanse egale operatorilor din piaţă.

În analiza fuziunii ca demers de sine stătător sau în raport cu achiziţia Rasdaq de către BVB sînt implicaţii de ordin fiscal, de costuri, de egalitate de tratament, de perspective de viitor. Cred că orice analiză va trebui dusă pînă la capăt cu simularea configurării pieţei după realizarea oricărei forme de consolidare.

Ulterior acestei analize, hotărîrea de fuziune/consolidare se va lua de bună seama tot de către membrii ANSVM/RASDAQ, respectiv ai asociaţiei BVB, în interesul fiecăruia dintre aceştia.

Un al doilea aspect asupra căruia comitetul din care am făcut parte nu a avut timpul material de a face mai mult este cel legat de rolul ANSVM ca asociaţie profesională. Din momentul găsirii soluţiilor celor mai eficiente de fuziune/consolidare, ANSVM va trebui să fie gîndită ca o adevărată asociaţie profesională, cum din păcate nu a fost în bună parte şi datorită faptului că a avut multă vreme un rol de acţionar majoritar al Rasdaq şi unele dintre atribuţii se suprapuneau cu ale RASDAQ.

Cred că se simte din ce în ce mai acut nevoia unei adevărate asociaţii profesionale din care să facă parte nu numai persoane juridice, ci şi persoane fizice, profesionişti care să creeze şi să impună standardele profesionale ale breslei. Probabil iniţiativa recentă de creare a unei noi asociaţii a brokerilor are meritul de a atrage atenţia asupra faptului ca ANSVM nu reflectă aşa cum este construită acum spiritul de breaslă. Nu cred că avem nevoie neapărat de o altă asociaţie, ci mai degrabă de a restructura radical asociaţia existentă prin lărgirea accesului şi modalităţii de organizare ca asociaţie profesională.

Strategia de acţiune ca membru al Comitetului de Conducere a ANSVM/BER

Elena Cismaru, preşedinte "Harinvest" Rîmnicu Vîlcea

Consolidarea pieţelor bursiere prin creşterea performanţei şi scăderea costurilor prin integrarea (fuziunea) celor două pieţe de valori din România din punct de vedere tehnic, juridic şi economic.

În acest sens, avînd în vedere că fuziunea este condiţionată de adoptarea, în prealabil, a unor modificări legislative, voi acţiona pentru susţinerea adoptării consolidate privind piaţa de capital prin: acţiuni de lobby în Parlamentul României, iniţierea unei campanii de advocacy prin Academia de Advocacy din Timişoara, precum şi printr-o campanie agresivă de prezentare a finanţărilor societăţilor pe acţiuni prin intermediul Pieţei de Capital. Un astfel de demers a fost deja iniţiat prin includerea în programul Forumului de Afaceri de la Mangalia din 28 aprilie 2004 organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României, a expunerii personale ce se va susţine în plen.

Imprimarea unui spirit de colegialitate şi de respect şi promovarea intereselor comune membrilor ANSVM avînd ca suport experienţa profesională şi extraprofesională în conducerea organizaţiilor de afaceri, cel mai recent exemplu fiind contribuţia esenţială adusă în înfiinţarea Coaliţiei Asociaţiilor Femeilor de Afaceri din România.

Reaşezarea relaţiilor între ANSVM şi CNVM pe principii de parteneriat constructiv de reciprocitate relaţională şi de conlucrare dinamică, principii care trebuie să caracterizeze o piaţă modernă şi funcţională ce se va integra în piaţa europeană.

Promovarea unei strategii de reducere a fenomenului de delistare a societăţilor pe piaţa de capital şi atragerrea de noi companii pentru finanţare pe piaţa de capital, ca element esenţial în dezvoltarea durabilă a acestei activităţi.

Strategia propusă

Rareş Nilaş, director general al "BT Securities" Cluj Napoca

1. Generalităţi

Decurgînd din respectarea îndrumarului propus de către ANSVM/BER, declar că:

- scopurile înscrierii candidatului şi ale exerciţiului funcţiei/funcţiilor vizate sînt a) implementarea soluţiei alese de SSIF-uri, pentru integrarea BVB-BER; b) promovarea intereselor societăţilor de servicii de investiţii financiare;

- ţintele majore ale mandatului sînt: a) realizarea integrării celor două burse în interesul general al SSIF; scăderea preţurilor de operare pe piaţă; impunerea ANSVM ca partener real de dialog cu autorităţile statului şi cu comunitatea de afaceri; creşterrea standardelor de calitate pentru operatorii pieţei; promovarea intereselor societăţilor de servicii de investiţii.

-voi afecta cît timp este necesar poziţiilor pe care le voi deţine

-pe procedurile legale, oricînd membrii/asociaţii îmi vor putea cere demisia; de asemenea, dacă voi sesiza că există o nemulţumire justificată, sau că direcţia în care cred şi o promovez nu este una productivă, sau că prezenţa şi stilul meu de lucru produc neajunsuri comunităţii nu voi ezita să solicit un vot de încredere, sau, dacă este cazul, să-mi înaintez direct demisia

- elemente de nereuşită ar putea fi întîrzierea în integrarea BVB/RASDAQ şi menţinerea lipsei de vizibilitate reală şi de rezultate ale ANSVM

2. Strategia referitoare la BER/ANSVM

Comunitatea SSIF-urilor va decide varianta pe care o consideră potrivită (fuziune, preluare prin ofertă de cumpărare de acţiuni, preluare prin mărire de capital, preluare printr-o metodă combinată).

Personal consider că varianta preluării este cea mai potrivită, condu-cînd la cele mai rapide efecte pozitive.

Aspectele cele mai importante în dezvoltările viitoare, pentru care structura funcţională constituie doar un suport (oricare ar fi forma sub care acea structura organizatotică s-ar cristaliza) sînt: conservarea integrală BER, din punct de vedere al societăţilor tranzacţionate; conservarea (cel puţin) a resurselor de infrastructură şi păstrarea/întărirea siguranţei sistemelor; păstrarea sub control a costurilor post-tranzaţionării. În perioada scurtă de timp care guvernează viaţa următorului CA al BER, ar trebui asigurate, pe lîngă bunul mers al societăţii şi: pregătirea transformării în ATS (regulamente, proceduri etc), inclusiv în baza obţinerii unui suport extern; modificarea actului constitutiv al societăţii (în varianta preluării); evaluarea societăţii (si a BVB), în baza unei finanţări (externe). Finalmente, se poate ajunge la o structură de piaţă în care un operator de piaţă (viitoarea SC BVB SA) va opera: o piaţa reglementată (cu societăţile de pe BVB şi cele eligibile de pe BER); un ATS (societăţile de pe BER).

Operarea, supravegherea şi decontarea operaţiunilor va fi unică. La fel, conducerea şi administrarea.

Pe termen scurt, ANSVM va trebui să se implice în rezolvarea (conducerea, pe partea BER) problemelor legate de integrarea celor două burse.

- asigurarea reprezentării intereselor SSIF-urilor în modul cum sînt conduse şi funcţionează instituţiile pieţei;

- promovarea, în sens larg, a intereselor SSIF-urilor;

- reprezentarea şi promovarea intereselor SSIF-urilor în faţa autorităţilor române şi străine şi a opiniei publice;

- ridicarea standardelor profesionale, prin implicarea în procesul de instruire/atestare a profesioniştilor din piaţă

- promovarea pieţei de capital si a instituţiilor sale

- stabilirea de legături şi de schimburi de informaţii cu organizaţii similare ale societăţilor de investiţii din alte ţări sau internaţionale.

Strategia urmărită în exercitarea mandatului

Ionel Uleia, director general "Prime Transaction"

Avînd în vedere evoluţia pieţei de capital, precum şi eminenta fuziune BVB-BER, consider că toate eforturile trebuie orientate către realizarea fuziuni celor două pieţe cît mai repede şi în condiţii avantajoase brokerilor.

Principalele ţinte propuse sînt:

1. Promovarea unei politici unitare BVB-BER privind fuziunea pieţelor;

2. Reducerea costurilor de operare BER, SNCDD;

3. Promovarea mai insistentă a intereselor brokerilor prin intermediul ANSVM;

4. Obţinerea de facilităţi din partea statului pentru emitenţii listaţi pe o piaţă organizată.

Consider că pot aloca acestei activităţi o mare parte de timp, avînd în vedere că sînt acţionar al SC "Prime Transaction" SA, şi ca urmare am tot interesul pentru dezvoltarea pieţelor.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Securitatea cibernetică”
Avocat Ianul Alexandra
cautavocat.ro
BTPay
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

03 Feb. 2023
Euro (EUR)Euro4.9005
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4823
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9076
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4945
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.3749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro