SUPLIMENTUL FONDUL PROPRIETATEAMircea Ursache:"ASF nu s-a implicat şi nu se va implica în strategia şi politica investiţională a Fondului Proprietatea"

Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Fondul Proprietatea / 25 ianuarie 2016

Mircea Ursache:"ASF nu s-a implicat şi nu se va implica în strategia şi politica investiţională a Fondului Proprietatea"

Autoritatea de Supraveghere Financiară nu s-a implicat şi nu se va implica în strategia şi politica investiţională a Fondului Proprietatea, ne-a declarat Mircea Ursache, vicepreşedinte al ASF, în contextul în care voci din piaţă au criticat decizia ASF să oblige administratorul FP să prezinte acţionarilor, la proxima adunare generală, o analiză care să arate modul în care răscumpărările şi restituirile de numerar şi-au atins obiectivul de reducere a discountului.

"De asemenea, Franklin Templeton are obligaţia identificării şi prezentării acţionarilor în cadrul respectivei adunări generale a unor soluţii alternative care să fie corelate cu obiectivul fundamental al activităţii de administrare a portofoliului colectiv, respectiv reinvestirea fondurilor obţinute din vânzarea activelor pe baza unei strategii bine definite", se mai arată în avizul ASF.

Mircea Ursache ne-a spus, în cadrul unui interviu, că, în activitatea sa de supraveghere a Fondului Proprietatea în calitate de organism de plasament colectiv, ASF a considerat necesar reiterarea în cadrul corespondenţei purtate de-a lungul timpului cu Franklin Templeton a importanţei construirii politicii investiţionale a fondului plecând de la obiectivul fundamental al activităţii de administrare a portofoliului colectiv.

Reporter: Cum apreciaţi managementul Franklin Templeton în funcţie de obiectivele iniţiale ale FP?

Mircea Ursache: În considerarea atribuţiilor fundamentale ale ASF de reglementare, autorizare şi supraveghere a entităţilor şi operaţiunilor pe piaţa de capital, ce generează doar rolul de "arbitru" al autorităţii, ce veghează la respectarea "regulilor jocului", nu apreciez oportun să exprim o opinie cu privire la performanţa Franklin Templeton ca administrator al Fondului Proprietatea, aceasta fiind, în principal, atributul Adunării Generale a Acţionarilor şi a organului desemnat de aceasta.

Subliniez doar că, în activitatea sa de supraveghere a Fondului Proprietatea în calitate de organism de plasament colectiv, ASF a considerat necesar reiterarea în cadrul corespondenţei purtate de-a lungul timpului cu Franklin Templeton a importanţei construirii politicii investiţionale a fondului, plecând de la obiectivul fundamental al activităţii de administrare a portofoliului colectiv, respectiv reinvestirea fondurilor obţinute din vânzarea activelor pe baza unei strategii bine definite, cu luarea în considerare a obiectivelor şi limitelor de risc ale AOPC administrat, având la bază prognoze şi analize privind contribuţia investiţiei respective la compoziţia, lichiditatea şi profilul de risc şi de randament al portofoliului.

Oricum, o spun cu toată tăria, ASF nu s-a implicat şi nu se va implica în strategia şi politica investiţională a Fondului Proprietatea. Cred, totodată, că recentele recomandări ale Consiliului ASF sunt doar expresia dialogului permanent pe care îl avem cu administratorul FP şi că investitorii le vor considera ca atare. Pot să asigur investitorii FP că au în continuare puterea deplină de a decide asupra politicii investiţionale.

Trebuie în acelaşi timp remarcat faptul că administratorul activelor Fondului Proprietatea a manifestat o implicare activă în creşterea transparenţei şi a gradului de guvernanţă corporativă în companiile în care fondul deţine sau a deţinut calitatea de acţionar şi a depus eforturi constante în vederea creşterii vizibilităţii fondului faţă de investitorii instituţionali străini prin admiterea la tranzacţionare pe alte pieţe reglementate din UE.

Reporter: Este un insucces faptul că acţiunile nu au ajuns niciodată la preţul de un leu?

Mircea Ursache: Reperul nu ar trebui să fie o anumită cifră, ci VUAN-ul fondului (care a suferit modificări de la admiterea la tranzacţionare a FP). În general, din practica altor state cu tradiţie în domeniul administrării de investiţii, se observă că fondurile de investiţii listate, similare ca portofoliu şi politică de investiţii cu FP (fiind excluse fondurile de tip ETF, care au o eroare maximă de replicare a unui portofoliu suport sau indice) se tranzacţionează cu discount faţă de VUAN. Miza permanentă a asset-managerilor este de diminuare a acestui discount printr-o politică de investiţii activă.

Reporter: Cum evaluaţi retrospectiv ideea despăgubirii foştilor proprietari prin intermediul Fondului Proprietatea, având în vedere dosarele instrumentate de procurori, faptul ca actualul preşedint ANRP a evaluat jaful prin FP la 2 miliarde de euro, faptul că Fondul nu a fost suficient pentru încheierea procesului de restituire?

Mircea Ursache: România a fost printre puţine state din regiune care au aplicat principiul "restitutio in integrum" pentru despăgubirea foştilor proprietari deposedaţi de bunuri în mod abuziv de regimul comunist. Aplicarea acestui principiu a generat, inerent, dificultăţi în achitarea/onorarea integrală a tuturor pretenţiilor foştilor proprietari. Cu toate acestea, acest proces de despăgubire este încă în derulare (prin aplicarea legii nr.165/2013).

Asupra însă a întregului proces de restituire a proprietăţilor faţă de persoanele deposedate abuziv în perioada 1948-1989, voi putea exprima un punct de vedere în cadrul unui interviu distinct pe această temă, având în vedere că am gestionat în cadrul preşedinţiei mele la AVAS problemele de restituire a activelor ce au făcut obiectul Legii nr.10/2001.

Reporter: Cum caracterizaţi comportamentul Fondului Proprietatea ca emitent, în cei cinci ani de la listare?

Mircea Ursache: Fondul Proprietatea a fost şi rămâne cel mai important emitent admis la tranzacţionare pe un operator bursier din România, fiind inclus astăzi în radarul investiţional al majorităţii investitorilor care doresc că obţină/să îşi majoreze expunerea pe zona Europei Centrale şi de Est (CEE) sau pe zona Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA). Dacă iniţial fondul era mai puţin cunoscut investitorilor, în anul 2016, FP este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai importante fonduri de investiţii din regiune în funcţie de valoarea activelor din portofoliu.

Reporter: Consideraţi că FP a avut vreun aport la dezvoltarea BVB, în ultimii cinci ani? Care?

Mircea Ursache: Este bine cunoscut faptul că FP este în topul lichidităţii emitenţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate la BVB, fiind şi singurul emitent ce beneficiază de trei market makeri. În aceste condiţii, FP a reprezentat un instrument financiar atractiv pentru investitorii străini, aspect care a condus la diversificarea bazei de investitori prezenţi la BVB.

FP a fost primul emitent român ce a beneficiat de market makeri şi de tranzacţionarea pe sistemul de conturi globale.

Totodată, Fondul Proprietatea în calitate de acţionar semnificativ a susţinut inclusiv prin votul exprimat în adunările generale ale acţionarilor listarea pe bursă a companiilor având statul român ca acţionar majoritar.

Reporter: Cum apreciaţi evoluţia Fondului Proprietatea la cinci ani de la listare?

Mircea Ursache: Pe parcursul celor cinci ani de activitate, comportamentul emitentului FP a fost caracterizat de conformare la obligaţiile legale privind informarea acţionarilor şi potenţialilor investitori cu referire la evenimentele societare parcurse.

Evoluţia preţului acţiunilor FP a urmat tendinţa generală a pieţei de capital din Romania. În perioada 2011 - 2015, indicele BET a crescut cu peste 21%, iar acţiunile FP s-au apreciat cu 25%, similar cu evoluţia indicelui BET-FI (+24%).

Capitalizarea FP în valoare absolută a înregistrat o creştere de peste 50% la finalul anului 2015 faţă de finalul anului 2011, iar capitalizarea FP raportată la cea totală a BVB a înregistrat valori cuprinse între 6,16% şi 8,62%.

Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni FP la BVB reprezintă în medie aproximativ 22% din rulajul zilnic al BVB (medie calculată pe parcursul ultimilor 5 ani pe piaţa principală - REGS).

Reporter: Mai există procese în instanţă între FP şi ASF? În ce probleme?

Mircea Ursache: La momentul de faţă, ASF mai are pe rol două litigii cu Fondul Proprietata:

- un litigiu (Dosar nr. 3819/2/2013) având ca obiect anularea Deciziei CNVM nr. 48/22.01.2013, prin care a fost respinsă solicitarea FP de avizare a modificărilor intervenite în contractul de administrare încheiat la data de 25.02.2010 între FP şi Franklin Templeton Investment Management UK - Sucursala Bucureşti (FP a solicitat CNVM avizarea actului adiţional nr.2, prin care stabilea onorariu de admitere suplimentar şi distribuţii suplimentare sub formă de dividend special ca urmare a înstrăinării investiţiilor de natura titlurilor de capital. CNVM a respins solicitările, întrucât nu respectau prevederile HG nr.1514/2008. Ulterior, prin amendamentele la OUG nr.32/2006, aprobată prin Legea nr.10/2014, solicitarea s-a soluţionat de către ASF prin aprobarea actelor adiţionale ale contractului de administrare).

Litigiul este în faza procesuală a recursului (promovat de FP), aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fiind deocamdată în procedura de regularizare (fază prealabilă de verificare de către instanţă a admisibilităţii recursului), nefiind acordat încă un termen de judecată. Menţionăm că ASF a câştigat în fond litigiul, astfel că prin Sentinţa Civilă nr. 1301/2014 23.04.2014, Curtea de Apel Bucureşti a respins acţiunea formulată de FP ca neîntemeiată şi a obligat FP la plata către ASF a sumei de 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat redus conform art. 451 alin. 2 NCpc.

- un litigiu (Dosar nr. 47874/3/2015) promovat de ASF în contradictoriu cu FP, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia Civilă, având ca obiect obligarea debitoarei Fondul Proprietatea de a achita tariful de menţinere a valorilor mobiliare la ASF , în conformitate cu dispoziţiile Anexei 2 la Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară. Nu s-a acordat încă termen de judecată. (Obligarea pârâtei Fondul Proprietatea prin administrator unic Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, la plata către ASF a sumei de 958.686 lei, compusă din suma de 881.145 lei, reprezentând comisionul de 0,0078% aplicat asupra activului net, aferent lunii ianuarie 2015, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de 77.541 lei, calculate la data de 01.09.2015, precum şi actualizarea acestei sume până la data plăţii efective;

- Plata cheltuielilor de judecată aferente acestui litigiu.

Menţionăm faptul că, prin adresele înregistrate la ASF cu nr. VPI/1323.1/10.02.2015, nr.P-DJ/1496/13.02.2015, nr. DFA 2419/30.03.2015, nr. 2105/08.05.2015, ASF a notificat Fondul Proprietatea cu privire la obligaţia achitării acestui debit, precum şi a calculării dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere corespunzătoare. Precizăm faptul că, până în prezent, Fondul Proprietatea SA nu a achitat acest debit către ASF.

Reporter: Ce evenimente interne şi externe consideraţi că vor influenţa piaţa de capital în 2016?

Mircea Ursache: Aşteptăm o influenţă semnificativă a factorilor externi asupra randamentelor BVB. Acest lucru s-a văzut deja în prima săptămână din 2016, marcată de scăderi generalizate pe pieţele globale şi inclusiv la BVB. Dintre factorii care ar putea genera o influenţă asupra BVB în 2016: încetinirea accentuată a evoluţiei economiei Chinei, o posibilă continuare a trendului de scădere a preţurilor materiilor prime (de ex: petrol), cu efecte majore asupra economiilor în dezvoltare. De asemenea ar trebui luată în calcul evoluţia conflictelor regionale, evenimente care ar putea avea un impact semnificativ asupra pieţelor de capital.

Pe plan intern, aplicarea politicilor guvernamentale în domeniul privatizărilor companiilor de stat prin listarea participaţiilor statului pe piaţa de capital din Romania ar putea avea efecte pozitive asupra capitalizării bursiere a pieţei autohtone.

Cu siguranţă că o posibilă decizie privind admiterea la tranzacţionare a Hidroelectrica ar reprezenta un eveniment cheie al pieţei interne de capital. Trebuie menţionat că, în relaţia sa cu autorităţile centrale, ASF a susţinut permanent necesitatea listării de noi participaţii deţinute de către statul român la companii naţionale.

Din perspectiva ASF, pot să vă spun că anul 2016 va fi un an semnificativ din punct de vedere al schimbărilor ce vor interveni pe piaţa de capital, atât în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă (ne referim la modificările importante apărute la nivel de legislaţie europeană ce vor deveni obligatoriu a fi aplicabile în perioada 2016 - 2017), cât şi din punct de vedere al infrastructurii specifice pieţei de capital.

Astfel, la nivel legislativ, se preconizează recalibrarea atât a cadrului legal primar specific pieţei de capital româneşti, cât şi a celui secundar subsecvent, în principal ca urmare a necesităţii transpunerii unui pachet important de acte legislative europene (e.g. Directiva privind abuzul pe piaţă, MIFID II)). Mai concret, Legea nr.297/2004 urmează a fi înlocuită printr-un pachet de legi concentrate expres pe anumite tipuri de entităţi şi operaţiuni, precum emitenţii şi operaţiunile de piaţă, pieţele de instrumente financiare etc.

Un element important care, din punct de vedere al pieţei de capital din România, ar trebui să constituie o prioritate în anul 2016, îl reprezintă fuzionarea celor doi operatori de piaţă existenţi în prezent în România, creându-se astfel premizele existenţei unui operator de piaţă naţional puternic, capabil să asigure creşterea lichidităţii şi atragerea unui număr cât mai mare de investitori pe piaţa de capital.

De asemenea, dezvoltarea unei pieţe de instrumente financiare derivate cu instrumente diversificate şi care să înregistreze niveluri ridicate de lichiditate ar trebui, de asemenea, să fie unul din obiectivele anului 2016.

Finalizarea cu succes a iniţiativei demarate de ASF la sfârşitul anului 2015 privind constituirea unei contrapărţi centrale în România ar putea reprezenta un eveniment important pentru anul 2016, care ar putea duce la crearea unei infrastructuri puternice şi la creşterea pieţei de capital româneşti.

"Ar trebui luată în calcul evoluţia conflictelor regionale, evenimente care ar putea avea un impact semnificativ asupra pieţelor de capital".

"Fondul Proprietatea a fost şi rămâne cel mai important emitent admis la tranzacţionare pe un operator bursier din România".

"La momentul de faţă, ASF mai are pe rol două litigii cu Fondul Proprietatea".

"Legea nr.297/2004 urmează a fi înlocuită printr-un pachet de legi concentrate expres pe anumite tipuri de entităţi şi operaţiuni, precum emitenţii şi operaţiunile de piaţă, pieţele de instrumente financiare etc".

"Fuzionarea celor doi operatori de piaţă existenţi în prezent în România, prioritate în 2016".

"ASF a considerat necesar reiterarea în cadrul corespondenţei purtate de-a lungul timpului cu Franklin Templeton a importanţei construirii politicii investiţionale a fondului".

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Cum tolerati de 5 ani un administrator nelegal? Simplu prin coruptie. Si atunci cand "uita" sa plateasca ratele ii reamintim cu cate o decizie incomoda. Cum tolerati lichidarea si devalizarea? Simplu prin ati ghicit coruptie!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
asbis.ro
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

22 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9675
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6709
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1538
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7134
Gram de aur (XAU)Gram de aur289.1272

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb