SUPRAVEGHETORUL PREZINTĂ CE A FĂCUT PENTRU PROMOVAREA LA "PIAŢĂ DE CAPITAL EMERGENTĂ"ASF vrea să stimuleze numărul de emitenţi şi lichiditatea, însă acestea sunt în scădere

A.A.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 29 iunie 2016

ASF vrea să stimuleze numărul de emitenţi şi lichiditatea, însă acestea sunt în scădere

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) se laudă cu proiectul STEAM, pentru "Atingerea statutului de piaţă de capital emergentă" şi în raportul anual pe 2015, pe care îl va prezenta în Parlament.

Deşi piaţa de capital locală nu îndeplineşte criteriul de lichiditate dintre cele necesare promovării în categoria superioară, după cum a anunţat Bursa de Valori Bucureşti, în martie, ASF înşiruie ce a făcut de la demararea proiectului (august 2014), enumerând printre activităţi măsuri pentru stimularea creşterii numărului de emitenţi şi a lichidităţii. Acestea sunt însă în scădere, pe 2015.

Anul trecut, nu a avut loc nici o listare a unor companii din portofoliul statului, iar lichiditatea medie zilnică a scăzut la 7,8 milioane de euro, anul trecut, de la 11,7 milioane de euro, în 2014.

Pentru dezvoltarea pieţei româneşti de capital, principalul obiectiv al strategiei ASF este de a depăşi statutul de "piaţă de frontieră" şi de a obţine calitatea de "piaţă emergentă", precizează ASF, în raportul pe 2015.

ASF menţionează că urmăreşte să obţină clasificarea pieţei de capital din România ca "piaţă emergentă" într-un orizont de timp de circa 2,5 ani - 3 ani.

În realizarea obiectivelor asumate în cadrul proiectului STEAM, au fost efectuate demersuri privind reducerea cotelor şi tarifelor percepute de ASF entităţilor de pe piaţa de capital, separarea conturilor de tranzacţionare de conturile de custodie şi decontare în vederea restricţionării accesului direct al brokerilor la conturile clienţilor (modificarea legislaţiei secundare relevante emise de ASF, BVB şi Depozitarul Central), scurtarea termenului de decontare pentru tranzacţiile derulate pe piaţa de capital de la "T+3" la "T+2" , evaluarea Depozitarului Central în vederea participării la sistemul european centralizat de decontare TARGET2-Securities (T2S), simplificarea procedurilor de deschidere de cont pentru investitorii străini şi de înregistrare a acestora şi simplificarea cerinţelor de conformitate pentru evenimente corporative şi votul prin procură (ianuarie 2015 - OUG nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004), se arată în raportul citat.

ASF mai arată că a fost dezvoltat un sistem centralizat de plată a dividendelor (ianuarie 2015 - OUG nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/ 2004, precum şi a Regulamentului ASF nr. 3/2015 emis în aplicarea celor două acte normative anterior menţionate), au fost luate măsuri în sensul eficientizării şi fluidizării operaţiunilor de împrumut de instrumente financiare şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, a fost extinsă posibilitatea de listare indirectă pe alte pieţe prin certificate de depozit (GDR) pentru toţi emitenţii admişi la tranzacţionare pe o piaţă locală, a fost clarificat regimul juridic aplicabil societăţilor listate pe RASDAQ şi au fost iniţiate procedurile de desfiinţare a acestei pieţe. Totodată au fost realizate demersuri pentru îmbunătăţirea sistemului contabil prin alinierea la cerinţele IFRS şi a fost tradusă în limba engleză legislaţia primară şi secundară relevantă, cu publicarea ulterioară a acestora pe site-ul ASF, potrivit instituţiei.

ASF a facilitat implementarea posibilităţii listării companiilor româneşti pe alte pieţe

ASF se laudă, în raportul pe anul trecut, că în decursul anului 2015, a participat la realizarea unui grup de lucru împreună cu MFP şi alte instituţii ale statului român pentru facilitarea derulării procesului privatizării prin piaţa de capital a companiilor aflate în portofoliul statului şi pentru valorificarea deţinerilor statului la companiile deja listate. În acelaşi registru ASF a facilitat implementarea posibilităţii listării companiilor româneşti pe alte pieţe şi au fost propuse spre modificare prevederile reglementărilor ASF pentru eficientizarea şi fluidizarea operaţiunilor de împrumut de instrumente financiare şi a tranzacţiilor de vânzare în lipsă, precum şi adoptarea regimului juridic al garanţiilor cu instrumente financiare, potrivit instituţiei.

După evaluarea RoClear, a reieşit necesitatea ca Depozitarul Central să adopte o serie de măsuri cu privire la eficientizarea mecanismelor pentru protecţia împotriva furtului

ASF precizează, în raportul pe anul trecut, că în urma finalizării procesului de evaluare a sistemului RoClear al Depozitarului Central, a reieşit necesitatea ca Depozitarul Central să adopte o serie de măsuri (reguli, proceduri, segregare operaţională, alerte) cu privire la îmbunătăţirea şi eficientizarea mecanismelor pentru protecţia împotriva furtului, pierderii şi utilizării abuzive/ neautorizate (fără acordul clientului) în cazul transferului de instrumente financiare din Secţiunea 1 în Secţiunea 2 şi invers.

Astfel, Depozitarul a elaborat un proiect de regulament, care a vizat în principal, dispoziţii cu privire la: "-obligaţia depozitarilor centrali de a actualiza datele de identificare ale proprietarilor de instrumente financiare - persoane fizice - evidenţiate în Secţiunea 1; -alocarea de coduri de securitate confidenţiale, reconfigurabile trimestrial şi/sau după fiecare utilizare; -modalitatea de comunicare a codurilor de securitate confidenţiale şi a sumarelor de poziţii de cont; -modalitatea de transfer în conturile din Secţiunea 1 a deţinerilor înregistrate în conturile din Secţiunea 2 sau Secţiunea 3; -operaţiunile de blocare a instrumentelor financiare; -modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte transferurile directe de proprietate asupra instrumentelor financiare".

ASF urmăreşte dezvoltarea pieţei de obligaţiuni

Autoritatea mai arată, în raportul citat, că, în decursul anului 2015, a avut loc prima emisiune de titluri de stat destinată exclusiv investitorilor persoane fizice, realizată prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti: "Desfăşurarea operaţiunilor de piaţă primară şi secundară a titlurilor de stat pe piaţa reglementată administrată de BVB a fost posibilă în urma colaborării ASF cu MFP, atât în cursul anului 2014, cât şi, ulterior, în prima parte a anului 2015, privind modalitatea de aplicare a unor dispoziţii ale pieţei de capital. Totodată, ca urmare a solicitărilor MFP, ASF a transmis o serie de propuneri şi observaţii cu privire la modificarea unor acte normative referitoare la titlurile de stat, emise de Guvernul Românei sau, după caz de Ministerul Finanţelor Publice".

Emisiunea de titluri de stat pentru populaţie de 100 de milioane de lei, de anul trecut, a fost subscrisă în proporţie de numai 65%.

Modificări legislative

ASF notează că o primă activitate în ceea ce priveşte revizuirea legislaţiei primare şi secundare specifică pieţei de capital în anul 2015 a constat în elaborarea unui proiect de lege aplicabil în zona emitenţilor, având ca punct de plecare prevederile relevante ale Legii nr. 297/2004: "Prin acest proiect de lege s-a urmărit în special: - transpunerea la nivelul legislaţiei naţionale a prevederilor: 1. Directivei 2013/50/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/ CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, a Directivei 2003/71/ CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE (termen de transpunere: 27 noiembrie 2015); 2. Directivei 2014/57/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sancţiunile penale pentru abuzul pe piaţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 173/12.06.2014 (termen de transpunere: 3 iulie 2016).

-optimizarea transpunerii pachetului de directive relevante în domeniul emitenţilor (realizată anterior la nivelul Legii nr. 297/2004), inclusiv prin creşterea rigurozităţii şi a clarităţii textului de lege (Directiva 2001/34/CE, Directiva 71/2003/CE, Directiva 2004/25/CE, Directiva 2004/109/CE).

-armonizarea proiectului de lege cu prevederile Regulamentului UE nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind abuzul pe piaţă şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor: 2003/124/ CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei.

Proiectul de lege a fost transmis în luna octombrie 2015 la Ministerul Finanţelor Publice în vederea promovării lui şi se află în faza de avizare interministerială".

Confom Autorităţii, o altă categorie de proiecte de legislaţie primară impuse de prevederile legislaţiei naţionale sau europene referitoare la piaţa de capital constau în realizarea unor demersuri pentru dezvoltarea următoarelor proiecte de lege: "-Proiect de lege de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 32/2012. ASF a redactat un proiect de Lege de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 32/2012, care vizează transpunerea Directivei (UE) nr. 91/2014, în ceea ce priveşte funcţiile de depozitar, politicile de remunerare şi sancţiunile aplicabile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (UCITS V), ce a fost transmis iniţial în data de 26.11.2015 către Ministerul Finanţelor Publice, în vederea promovării acestuia şi iniţierii procesului de avizare interministerială. Principalele modificări propuse prin proiectul de lege vizează următoarele aspecte de noutate: - Entităţile ce pot deţine calitatea de depozitar al unui OPCVM sunt instituţiile de credit (autorizate de BNR sau de autorităţile competente din alt stat membru), băncile centrale naţionale, precum şi alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele de capital aplicabile instituţiilor de credit, precum şi o serie de alte criterii privind infrastructura şi regulile proprii de funcţionare.

- Depozitarul OPCVM trebuie să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către SAI sau o altă entitate, în numele OPCVM, potrivit prevederilor OUG nr. 32/2012, reglementărilor ASF şi regulilor fondului/ actului constitutiv al societăţii de investiţii autoadministrată. De asemenea, depozitarul trebuie să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată potrivit regulilor fondului/actului constitutiv al societăţii de investiţii autoadministrată şi prevederilor prezentului proiect de lege.

- Noile reguli stabilite prin prezentul proiect de lege obligă SAI să nu îşi asume riscuri hazardate sau excesive, doar cu scopul de a-şi realiza ţintele de bonus sau remuneraţia variabilă bazată pe anumite praguri de profitabilitate/ rentabilitate ale investiţiilor OPCVM.

- Sunt prevăzute o serie de sancţiuni administrative, ce pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice de către autorităţile naţionale competente, ca urmare a constatării de încălcări ale prevederilor OUG nr. 32/2012. Sancţiunile administrative pentru persoanele juridice sunt plafonate la suma de 5 milioane euro sau 10% din cifra de afaceri anuală, iar pentru persoanele fizice fiind plafonate la suma de 5 milioane euro. Sancţiunile aplicate tuturor persoanelor sunt, de asemenea, plafonate la dublul sumei obţinute prin încălcarea prevederilor OUG nr. 32/2012 (în situaţia în care această sumă poate fi determinată).

-Proiectul de Lege privind fondurile de investiţii alternative, precum şi unele modificări adiacente este în derulare, configurarea sa urmând a ţine cont de propunerile şi observaţiile primite de ASF în urma consultării publice derulate în perioada 22 iulie - 28 august 2015 pe marginea strategiei ASF de revizuire a cadrului legal incident funcţionării AOPC-urilor, precum şi de activităţile desfăşurate în cadrului subgrupului de lucru constituit de ASF şi de reprezentanţi ai pieţei de capital".

De asemenea, ASF a participat la elaborarea Proiectului de Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, materializat prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, în vederea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE şi 2013/36/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, proiect coordonat de MFP şi BNR, implicarea ASF fiind în calitate de autoritate de rezoluţie pentru firmele de investiţii pe piaţa de capital şi de administrator al fondului de rezoluţie pentru firmele de investiţii (proiect de lege aprobat de Guvern la data de 01 iulie 2015).

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Domnul Negritoiu este senzational. Dupa ce ca a bulversat piata asigurarilor si de capital cu deciziile sale IN OUT in privinta IFRS a reusit sa atinga punctul culminant cand a facut responsabil ASFul luxemburghez pentru supravegherea FP de la 1 aprilie 2016. Desi formal Franklin Templeton Luxembourg este responsabila , practic Franklin Templeton London ia deciziile. Cum poate raspunde ASF luxemburghez ramane marea intrebarea. Insa daca asa a declarat ASF Romania poate ca au dreptate...

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
DIGI
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Noi. 2022
Euro (EUR)Euro4.9250
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7278
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0120
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7274
Gram de aur (XAU)Gram de aur266.4903

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro