ANUNŢ

Media-Advertising / 15 martie

Subscrisa, CITR Filiala Cluj SPRL, CIF 33154723, cu sediul procesual ales la adresa: Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court et.3, Sector 2, telefon +40 213 266 014/15, fax +40 213 266 013, email faliment.cityinsurance@citr.ro, desemnat lichidator judiciar al: SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. (societate de asigurare/reasigurare în faliment, in bankruptcy, en faillite), CUI 10392742, J40/3150/1998, cu sediul la adresa: Bucureşti Sectorul 1, Strada EMANOIL PORUMBARU nr. 93-95, parter, etajele 1, 2, 4 şi 5, email office@cityinsurance.ro, prin Sentinţa Civilă nr. 507 pronunţată în data de 09.02.2022 în dosarul 27011/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, publicăm dispozitivul Hotărârii nr. 507/09.02.2022 pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosarul nr. 27011/3/2021 (Hotărâre publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2523/10.02.2022 şi care poate fi vizionată în integralitate la următorul link: https://www.citr.ro/noutati/city), cu următorul conţinut:

"În temeiul art. 406 din Codul de procedură civilă ia act de renunţarea la judecată a creditoarei reclamante LACATUS LOREDANA GHIZELA. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active şi pe cale de consecinţă respinge cererile formulate de următorii creditori, ca fiind introduse de persoane fără calitate procesuală activă: 1. BAMPRESS SRL 2. AUTOSHUNN SRL 3. MHS TRRUCK SERVICE SRL 4. AUTOMOBILE SIBIU SRL 5. AUTOSIB SRL 6. SC ROL CAR MOTORS SRL 7. AUTO GUN SRL 8. HERAUTO EXPERT SRL 9. GENERAL AUTO TUDOR SRL 10. AUTONOM SERVICES SRL 11. CASA AUTO SEBEŞ SRL 12. PREMIUM CARS SRL 13. CASA AUTO VÂLCEA 14. EURIAL INVEST SRL 15. SPITALUL MUNICIPAL PLOIEŞTI 16. AGENCY AUTOMOBILE S.R.L 17. VILLAGE DEVELOPMENT SRL 18. ASL PERFORMANCE CAR SRL 19. IRIMIES ANA 20. LINGURAR PERSIDA 21. LACATUS VALEAN CONSTANTIN 22. CHERECHES ALINA FLORINA 23. STANDOCOLOR SRL 24. BOB LUCRETIA 25. AUREL TRANS SRL 26. BURZ IULIANA 27. BURZ EMIL PRIN 28. ARISMAT AUTO SERVICE SRL 29. MASTERTUNER GARAGE SRL 30. SAFE DRIVE CONFORT SRL 31. TOP CLASS AUTO SERVICE SRL 32. SELECT & AUTO GARAGE SRL 33. TOP LAC SERVICE COTROCENI SRL 34. PREMIUM AUTO LOGISTIC SRL 35. TOP LAC SERVICE SRL 36. LUCMAR SRL 37. STOIAN LAURENTIU CRISTIAN 38. AUTOGRAND ORADEA SRL 39. RMB CASA AUTO TIMISOARA 40. OLMIRA SERVCOM SRL 41. ALLCARS COM SERVICE SRL 42. AUTOPFLEGE SERVICE S.R.L. 43. DLA PIESE SI ACCESORII AUTO S.R.L 44. NASTASE GEORGIANA 45. LUKACS MARIA Respinge excepţia inadmisibilităţii, invocată de debitoare, ca neîntemeiată. Respinge contestaţia formulată de debitoare, la cererea de deschidere a procedurii formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant, invocată de petenta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată. Admite cererea Autoritatea de Supraveghere Financiară şi în temeiul art. 250 raportat la art. 262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. Califică următoarele cereri de deschidere a procedurii ca fiind declaraţii de creanţă: 1. POLSKIE - POLISH REINSURANCE COMPANY 2. PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUCURSALA BUCURESTI 3. INSURANCE RECOVERY SYSTEM SRL 4. GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA 5. SCOR GLOBAL P&C DEUTSCHLAND 6. VIVENDI INTERNATIONAL SRL 7. ALEXANDRU NECULA 8. SC TRANS MAX SIB SRL 9. SABLEROLLE GILBERT 10. AUTO CAR & TRUCKS TECHNOLOGY SRL 11. CABINET DE AVOCAT ROTARU GABRIELA LAURA În temeiul art. 255 rap la art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridică administratorilor societăţii de asigurare/reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele. În baza art. 253 din Legea nr. 85/2014 se interzice, sub sancţiunea nulităţii, acţionarilor semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau persoanelor care au deţinut funcţii de conducere să înstrăineze acţiunile deţinute la societatea de asigurare/reasigurare debitoare, fără avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi fără aprobarea judecătorului-sindic. În temeiul art. 253 alin. 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 dispune indisponibilizarea acţiunilor deţinute de acţionarii semnificativi ai societăţii de asigurare/reasigurare debitoare sau de persoanele care au deţinut funcţii de conducere, în registrele speciale de evidenţă ţinute de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau în registrele independente. Totodată, dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar şi va dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. În baza art. 252 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere lichidatorului judiciar să comunice, de îndată, deschiderea procedurii de faliment părţilor interesate, Autorităţii de Supraveghere Financiară, Fondului de garantare, precum şi oficiului registrului comerţului unde este înregistrată societatea de asigurare/reasigurare debitoare, în vederea efectuării menţiunii «societate de asigurare/reasigurare în faliment» Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În baza art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei - 28.03.2022; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe - 18.04.2022; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor - 13.05.2022; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor - 25.04.2022.. În temeiul art. 251 şi art. 63 din Legea nr.85/2014 numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Cluj SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 258 lit. l din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 10.000 lei din averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, privind intrarea debitoarei în procedura falimentului, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitoare în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitoarei şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 262 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 258 lit. a şi art. 263 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi să anexeze răspunsurile din partea DITL Sectoarele 1-6, Serviciul de Înmatriculări Auto şi la OCPI Bucureşti (cereri scutite de la plata taxelor şi tarifelor în baza art. 96 din Legea 85/2014) din care să rezulte dacă debitoarea deţine bunuri în patrimoniu. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 85/2014 şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind efectuarea menţiunilor la registrul comerţului şi pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 261 din Legea nr. 85/2014 privind transmiterea rapoartelor a căror întocmire este obligatorie către Autoritatea de Supraveghere Financiară şi către Fondul de garantare. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 262 alin. 2 din Legea nr.85/2014 privind publicarea şi comunicarea hotărârii şi obligaţia de a depune lunar la dosar şi de a publica în Buletinul procedurilor de insolvenţă raportul prevăzut de art. 258 lit. l din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) NUMAI pe adresa de e-mail trb-falimentcity@just.ro; (ii) exemplarul destinat practicianului în insolvenţă va fi transmis pe adresa de corespondenţa electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 15.06.2022, ora. 10.00. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.02.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei."

(C)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
csalb.ro
BTPay
Electromagnetica
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2022
Euro (EUR)Euro4.9430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7005
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9319
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7237
Gram de aur (XAU)Gram de aur274.3717

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Centro
romaniansmartcity.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro