Ce sunt dividendele?

J.P.
Companii / 11 noiembrie 2020

Ce sunt dividendele?

Dividendele reprezintă partea din profitul obţinut de o companie care este distribuită acţionarilor, mai concret, potrivit literaturii juridice, dividendele sunt o modalitate directă prin care investitorii beneficiază de profitul înregistrat de societatea la care sunt acţionari.

Tipuri de dividende

În funcţie de forma sub care sunt distribuite acţionarilor, dividendele pot fi plătite în numerar sau în acţiuni suplimentare.

Conform reglementărilor fiscale există şi alte tipuri de venituri din partea companiilor care pot fi asimilate fiscal dividendelor:

suma platită peste preţul pieţei de persoana juridică pentru anumite bunuri sau servicii achiziţionate de la un acţionar, în cazul în care acea sumă nu a fost supusă impozitului pe profit sau pe venit;

suma platită de persoana juridică pentru servicii sau bunuri furnizate în favoarea unui acţionar, în cazul în care plata facută de persoana juridică este în folosul său personal.

Conform Codului Fiscal, nu intră în categoria dividendelor:

distribuirea de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deţinere a celorlalte titluri de participare ale acţionarilor;

distribuirea în bani sau în natură, efectuată în cazul lichidării persoanei juridice;

distribuirea în bani sau în natură, efectuată în cazul reducerii de capital social constituit de către participanţi;

distribuirea de prime de emisiune în mod proporţional cu partea care îi revine fiecărui participant;

distribuirea efectuată în cazul dobândirii sau răscumpărării titlurilor de participare proprii de către persoana juridică şi care nu modifică procentul titlurilor de participare deţinute de acţionari.

Cadrul legislativ care reglementează plata dividendelor

Acordarea dividendelor este reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Dispoziţii speciale cu privire la dividende pentru companiile cotate pe piaţa de capital din România se găsesc în Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM 1/2006.

Cum sunt distribuite dividendele

Profitul obţinut de o companie poate fi integral distribuit acţionarilor sau, în cazul în care firma vrea să facă investiţii din profit, respectivele cheltuieli se scad din acesta. În cazul în care nu mai există alte alocări ale profitului, ceea ce rămâne se distribuie sub formă de dividende.

Dividendele se distribuie asociaţilor în funcţie de cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede alt mod.

Adunarea Generală a Asociaţiilor (AGA) este cea care stabileşte valoarea şi distribuirea dividendelor, după ce este aprobată situaţia financiară anuală. AGA se întruneşte cel puţin o dată pe an, cu cel mult cinci luni după încheierea exerciţiului financiar. În cazul în care plata dividendelor nu se face la timp, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea AGA care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Dacă în momentul în care sunt ditribuite dividendele, compania nu are suficiente lichiditaţi, poate fi întocmită hotărârea de distribuire, iar plata poate fi făcută la o dată ulterioară.

Consiliul de Administraţie poate alege să emită dividende pe diferite perioade de timp şi cu rate deplată diferite, astfel dividendele pot fi plătite la intervale programte spre exemplu lunar, trimestrial sau anual.

Dacă există dividende nedistribuite, acestea se prescriu după trei ani.

Conform prevederilor legale, după ce toate aspectele au fost stabilite, AGA depune o hotărâre la Oficiul Registrului Comerţului, în termen de 15 zile de la emiterea ei. Hotărârea urmează să fie menţionată în registru, după care va fi publicată în Monitorul Oficial. Această hotărâre poate constitui titlu executoriu, în baza căruia acţionarii pot să ceară executarea silită a societăţii.

Cum este calculată valoarea dividendelor

Dividendele sunt calculate prima dată ca întreg, iar ulterior sunt împărţite acţionarilor în funcţie de valoarea procentuală a acţiunilor. Spre exemplu, dacă un acţionar deţine 10% din totalul acţiunilor companiei, el va primi 10% din valoarea dividendelor distribuite.

Ce sunt dividendele?

Declararea veniturilor din dividende primite în ţara noastră

Veniturile obţinute din dividende se declară la ANAF prin completarea formularului 100, intitulat "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat". Declaraţia poate fi depusă atât în format PDF, pe CD, împreună cu formatul fizic, cât şi pe e-mail, semnat conform legii.

Declararea veniturilor din dividendele primite din străinătate

Dacă dividendele sunt obţinute din alte ţări, beneficiarii care sunt persoane fizice cu rezidenţa în România, trebuie să declare aceste venituri anual, prin formularul 201, intitulat "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate". Formularul trebuie completat şi depus până la data de 25 mai a anului ulterior celui în care au fost primite dividendele. Aceasta poate fi depusă în format fizic, la oficiul fiscal sau la oficiul poştal, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei trebuie să corespundă cu data la care aceasta a fost depusă la poştă.

Cele două pot fi descărcate gratuit de pe site-ul ANAF, din rubrica Formulare fiscale şi ghid de completare sau pot fi obţinute direct de la sediul oficiului fiscal.

Plata impozitului pe dividende

Calcularea şi plata impozitului pe venit din dividende se fac de către companiile care plătesc aceste venituri către acţionari. Impozitul de 5% din dividendul brut trebuie plătit la bugetul de stat până la data de 25 a lunii ulterioare celei în care au fost plătite dividendele catre acţionari.

Pentru plata contribuţiei de 10% la CASS, trebuie depusă Declaraţia 100, intitulată "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", până la data de 25 a lunii ulterioare celei în care au fost repartizate dividendele.

În ţara noastră, dacă un acţionar deţine cel puţin 10% din titlurile de participare, care pot fi acţiuni şi alte titluri, pentru perioada de un an, la momentul în care se face plata dividendelor, impozitul pe venitul din dividende poate fi egal cu zero. În caz contrar, se plăteşte un impozit de 5% pe venitul brut, precum şi plata unor taxe suplimentare de 10% pentru plata contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Plata CASS se va face doar dacă valoarea cumulată a dividendelor este mai mare de 12 salarii minime brute pe economie.

Dacă o persoană obţine dividende fără să aibă şi alte surse de venit precum pensie, salariu, ajutor social, indemnizaţie, venit din activităţi agricole şi alte venituri independente sau din asocierea cu persoane juridice, atunci aceasta este scutită de la plata CASS.

Din anul 2016, persoanele care realizează venituri din dividende nu datorează contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru acestea. Acest lucru este valabil dacă realizează venituri din salarii, pensii, activităţi independente, activităţi agricole, indemnizaţii de şomaj, indemnizaţie pentru creşterea copilului sau ajutor social.

Dividendele trimestriale

Începând cu anul 2018, legislaţia noastră permite, în mod opţional, repartizarea de dividende aferente anului în curs şi trimestiral. Dividendele date spre repartizare trimestrial asociaţilor sau acţionarilor, precum şi cele distribuite anual, se vor repartiza proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Firmele sunt obligate să întocmească situaţii financiare intermediare dacă optează pentru plata trimestrială a dividendelor. Spre exemplu, ca să acorde dividende pentru trimestrul I din 2019, trebuie făcute situaţii financiare interimare la 31 martie 2019.

Restricţii privind dividendele

În timp ce companiile de stat sunt obligate sa distribuie mai mult de 50% din profitul net obţinut sub formă de dividende, cele private nu sunt obligate să distribuie dividende acţionarilor. La cele din urmă, decizia rămâne la latitudinea consiliului de administraţie.

Rate financiare de evaluare a dividendelor

Randamentul dividendului (dividend yield): reprezintă raportul dintre dividendul pe acţiune (DPS) şi preţul din piaţă.

DY = DPS/P

Rata de distribuire a dividendelor (dividend payout ratio): evidenţiază cât din profitul net este distribuit ca dividend:

Payout ratio = Dividende de plată/Profit net disponibil

Rata de retenţie (Retention Rate) reprezintă procentul din profitul net distribuibil reinvestit în societate:

RR = (Profit net disponibil - Dividende declarate)/profit net disponibil

RR = 1 - payout ratio

Extrase din legea 31/1990 privind societatile comerciale

Art. 67

(1)Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

(2)Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc în termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotarârea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobânda mai mare.

(3)Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.

(4)Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca.

(5)Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor alin. (2) si (3), se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

(6)Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, în afara de cazul în care partile au convenit altfel.

Art. 73

(1)Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

b)existenta reala a dividendelor platite;

Art. 111

(1)Adunarea generala ordinara se întruneste cel putin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(2)În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:

a)sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

Art. 1172

(1)Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(2)În cazul în care societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, în conformitate cu art. 1171, precum si documentele prevazute la alin. (1) se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.

(3)Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie, respectiv directoratului, întrebari în scris referitoare la activitatea societatii, înaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmând a i se raspunde în cadrul adunarii. În cazul în care societatea detine o pagina de internet proprie, în lipsa unei dispozitii contrare în actul constitutiv, raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea «întrebari frecvente»

Extrase din regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data de înregistrare - data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, denumita în continuare AGA, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor AGA:

Art. 113 G.Alte rapoarte

(1)Înainte de data la care se platesc dividendele, societatea este obligata sa publice un comunicat de presa într-un cotidian de circulatie nationala în care precizeaza cel putin:

a)valoarea dividendului pe actiune si termenul de plata al acestora, stabilit de AGA;

b)modalitatile de plata si, daca este cazul, datele de identificare a agentului de plata.

Extrase din legea 297/2004 privind piata de capital

Art. 224

(1)Societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt obligate sa se înregistreze la C.N.V.M. si sa respecte cerintele de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M. si ale pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de acestea.

(2)Societatea comerciala trebuie sa asigure un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeasi clasa.

(3)Societatea comerciala trebuie sa asigure toate facilitatile si informatiile necesare pentru a permite actionarilor sa-si exercite drepturile, în special:

a)sa informeze actionarii cu privire la organizarea adunarilor generale si sa permita acestora sa-si exercite drepturile de vot;

b)sa informeze publicul cu privire la alocarea si plata dividendelor, emiterea de noi actiuni, inclusiv operatiunile de distribuire, subscriere, renuntare si conversie;

Art. 238

(1)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.

(2)Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul în care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.

(3)În cazul în care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se platesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotarârii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data de la împlinirea careia societatea este de drept în întârziere.

Art. 239

Hotarârea adunarii generale de fixare a dividendului, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionata în registru si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotarârea constituie titlu executoriu, în temeiul caruia actionarii pot începe executarea silita împotriva societatii, potrivit legii.

Concluzie

Dividendele reprezinta o parte din profitul realizat de o companie (societate pe actiuni) care este distribuit actionarilor. Aceste dividende sunt, mai exact, o forma directa prin care investitorii pot sa beneficieze de profitul ridicat inregistrat de compania unde sunt actionari.

Opinia Cititorului ( 5 )

 1. Nu-mi dau seama daca acesta este primul articol de acest fel sau daca au mai existat si altele.

  M-as bucura sa dezvoltati in articole ulterioare si alte notiuni care pot ajuta un (potential) investitor sa evalueze fundamental o companie. 

  Eventual sa legati aceste articole intre ele prin link-uri.

  Va multumesc mult! 

  Este legal ca o societate comerciala cu capital majoritar de stat sa-si remunereze angajatii cu veniturile obtinute din chiriile incasate de la chiriasii carora le-a inchiriat unele active (care de fapt, apartin actionarilor sub forma de actiuni)? Nu avem de a face cu plata nemuncii pe seama actionarilor? Nu este aceasta si-o evaziune fiscala? N-ar trebui ca angajatii sa fie remunerati doar din veniturile obtinute prin munca lor?

  Un articol informativ, obiectiv si corect

  Oare Dragoi va citi acest articol?

  Dividendele ar fi una dintre modalitati, mai ales atunci cand firma catre care sunt distribuite acestea in anul 2018 pentru anul 2017 nu mai exista din martie 2015 si ftinea evidenta contabila mentionand ca are filiala la Chisinau:-)Oare seful consiliului de supraveghere era sub influenta alcoolului, etnobotanicelor sau altor cucurbitacee mioritice:-)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

BTPay
ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
E.ON

Curs valutar BNR

26 Ian. 2021
Euro (EUR)Euro4.8746
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0195
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5190
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.4869
Gram de aur (XAU)Gram de aur239.1954

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Hidroelectrica
The Diplomat-Bucharest Awards Gala 2021
Video

ENGLISH SECTION

more articles

Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro