Cuneiforme la Banca Naţională a României

MAKE
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 1 februarie 2016

Cuneiforme la Banca Naţională a României

Banca Naţională ţine morţiş să se facă de râs, susţinând că angajaţii săi nu sunt datori să-şi dea publicităţii veniturile, într-un răspuns oficial, la o solicitare formulată de Redacţia BURSA.

Imediat după Anul Nou, redactorul şef al ziarului BURSA Ancuţa Stanciu a observat că declaraţiile de avere ale angajaţilor BNR, la rubricile de venituri salariale, prezintă cuneiforme, căci nu conţin cifre arabe, ci liniuţe.

Pe 6 ianuarie, Ancuţa Stanciu a transmis la BNR următoarea solicitare:

"Vă rugăm să ne indicaţi în baza cărei legi/regulament conducerea BNR nu este obligată să îşi publice veniturile în declaraţiile de avere".

Băncii Naţionale i-a luat trei săptămâni să răspundă.

Răspunsul nu-i de genul scurt: "Legea Cutare".

Nu.

Răspunsul e de genul "Războiul stelelor", două episoade, din şapte.

Îl reproducem alăturat, ca să vedeţi că justifică trei săptămâni de lucru.

Cred că n-aţi avea răbdare să urmăriţi o analiză pe textul acestui răspuns.

Şi cred că expunerea analizei ar fi antiproductivă, căci ne-ar sili să ne ocupăm de chiţibuşuri.

Cred că este de ajuns să reamintesc: Legea nr.176/2010 stabileşte explicit, la Articolul1. punctul 35, că "guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ" au obligaţia declarării averii şi intereselor.

Anexele 1 şi 2 la Lege prezintă formularistică obligatoriu de completat, unde figurează rubrica de "Venituri din salarii".

Mai jos, înainte de semnătură, scrie, în numele celui care face declaraţia de avere: "[...] răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate".

Desigur, Legea nu prevede situaţia că rubricile de venituri salariale vor fi fost completate în cuneiformă.

Dincolo de acest caracter evident al încălcării Legii în declaraţiile de avere ale angajaţilor BNR, nu mă simt dator să mai fac vreo precizare.

Dar, pentru că am o fire generoasă, le atrag atenţia cetăţenilor angajaţi în Direcţia Comunicare BNR că toate actele invocate de ei, (ca să ajungă la concluzia absurdă că "BNR nu este obligată să îşi publice veniturile salariale în declaraţiile de avere"), sunt acte anterioare Legii 176/2010.

Intelegeţi: AN-TE-RI-OA-RE!

Voi nu aveţi nici o Lege sau Directivă care să afirme explicit că "BNR nu este obligată să îşi publice veniturile salariale în declaraţiile de avere"; ce aveţi voi sunt nişte acte şi norme care ating tangenţial problema resurselor umane, din perspectiva păstrării autonomiei, independenţei Băncii Centrale, care este o perspectivă corectă, în regimurile democratice.

În afară de răspunsul vostru, nu scrie nicăieri că "BNR nu este obligată să îşi publice veniturile salariale în declaraţiile de avere".

Răspunsul vostru este o pură speculaţie pe marginea unor avize (atenţie!: nu legi, ci avize!) şi ale unor acte normative fără legatură directă cu subiectul; iar actele normative pe care speculaţi sunt ANTERIOARE Legii.

Iar Legea spune clar: sunteţi obligaţi să vă publicaţi salariile.

Dacă nu o faceţi, atunci sunteţi penali.

Dar, nu o faceţi.

Deci, sunteţi penali.

ADĂUGIRE FĂCUTĂ DE AUTOR

...Şi relativ penibili.

Avizele nu pot contrazice o Lege.

Avizul nimănui.

Poate să fie şi Avizul lui Nicolae Ceauşescu.

Aş înţelege trei săptămâni de lucru pentru acest răspuns, dacă v-aţi fi consultat Direcţia Juridică BNR.

Nu pare că aţi făcut asta.

Dacă aţi consultat-o, atunci nu v-a luat în serios.

Poate că aţi şi simţit asta, pentru că altfel nu-mi explic de ce nu-şi asumă răspunsul nici o persoană, cu nume şi prenume, ci BNR şi "Direcţia Comunicare".

Oare, poate Banca Naţională a României, ea însăşi, sau o Direcţie din organigrama ei să formuleze un răspuns?!

Cine mi-a răspuns, zidul de pe Doamnei nr.8, cel de pe Lipscani nr.16 sau cel de la nr.25?

Această "Direcţie Comunicare" a creat situaţia bizară să vorbesc la perete.

Metaforic, dar şi la propriu.

Adică, Comunicare.

Înţelegeţi cacofonia, nu-i aşa?!

Răspunsul Direcţiei Comunicare din BNR

Vă comunicăm următoarele:

Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, prevede că "Banca Naţională a României este o instituţie publică independentă (...)".

Această dispoziţie este în deplin acord cu prevederile Tratatului privind Uniunea Europeană, care dispune în art. 130 că "În exercitarea competenţelor şi în îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor care le-au fost conferite prin tratate şi prin Statutul SEBC şi al BCE, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naţionale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita şi nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism. Instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi guvernele statelor membre se angajează să respecte acest principiu şi să nu încerce să influenţeze membrii organelor de conducere ale Băncii Centrale Europene sau ale băncilor centrale naţionale în îndeplinirea misiunii lor."

Statutul Băncii Naţionale a României trebuie analizat şi din perspectiva calităţii acestei instituţii de parte componentă a Sistemului European al Băncilor Centrale, precum şi de membră a acestui sistem. Asupra acestui act normativ s-a insistat în Avizul din data de 26 august 2010 trimis Ministerului Finanţelor Publice de către Banca Centrală Europeană, care subliniază că "statele membre sunt obligate să garanteze independenţa băncilor lor centrale naţionale (BCN)". De asemenea, Avizul precizează că "statele membre nu pot pune o BCN în situaţia de a nu avea control sau de a avea un control limitat asupra personalului său, ori în situaţia în care guvernul unui stat membru îi poate influenţa acesteia politica în domeniul resurselor umane", subliniindu-se necesitatea "protejării autonomiei BNR în domeniul resurselor umane, care constituie un element deosebit al principiului independenţei băncii centrale".

Dispoziţiile menţionate anterior trebuie interpretate cu luarea în considerare a prevederilor art. 148 alin. (2) din Constituţia României care stipulează faptul că "(...) prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare." Suplimentar, alin. (3) al aceluiaşi articol prevede că "Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2)."

În concluzie, faţă de cele prezentate anterior şi pentru a răspunde punctual întrebării adresate, dispoziţiile legale în baza cărora BNR nu este obligată să îşi publice veniturile salariale în declaraţiile de avere constau în:

 Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României; Art. 130 din Tratatul privind Uniunea Europeană - prevederi ce statuează principiul independenţei băncii centrale, faptul că băncile centrale naţionale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita şi nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism;

 Avizul Băncii Centrale Europene din data de 26 august 2010 care precizează că "statele membre sunt obligate să garanteze independenţa băncilor lor centrale naţionale (BCN)" şi "nu pot pune o BCN în situaţia de a nu avea control sau de a avea un control limitat asupra personalului său, ori în situaţia în care guvernul unui stat membru să îi poată influenţa politica în domeniul resurselor umane", subliniind, în acelaşi timp, necesitatea "protejării autonomiei BNR în domeniul resurselor umane, care constituie un element deosebit al principiului independenţei băncii centrale".

 Art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată, care stipulează faptul că "(...) prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare."Statutul Băncii Naţionale a României trebuie analizat şi din perspectiva calităţii acestei instituţii de parte componentă a Sistemului European al Băncilor Centrale, precum şi de membră a acestui sistem. Asupra acestui act normativ s-a insistat în Avizul din data de 26 august 2010 trimis Ministerului Finanţelor Publice de către Banca Centrală Europeană, care subliniază că "statele membre sunt obligate să garanteze independenţa băncilor lor centrale naţionale (BCN)". De asemenea, Avizul precizează că "statele membre nu pot pune o BCN în situaţia de a nu avea control sau de a avea un control limitat asupra personalului său, ori în situaţia în care guvernul unui stat membru îi poate influenţa acesteia politica în domeniul resurselor umane", subliniindu-se necesitatea "protejării autonomiei BNR în domeniul resurselor umane, care constituie un element deosebit al principiului independenţei băncii centrale".

Dispoziţiile menţionate anterior trebuie interpretate cu luarea în considerare a prevederilor art. 148 alin. (2) din Constituţia României care stipulează faptul că "(...) prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare." Suplimentar, alin. (3) al aceluiaşi articol prevede că "Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2)."

În concluzie, faţă de cele prezentate anterior şi pentru a răspunde punctual întrebării adresate, dispoziţiile legale în baza cărora BNR nu este obligată să îşi publice veniturile salariale în declaraţiile de avere constau în:

Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României; Art. 130 din Tratatul privind Uniunea Europeană - prevederi ce statuează principiul independenţei băncii centrale, faptul că băncile centrale naţionale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita şi nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism;

Avizul Băncii Centrale Europene din data de 26 august 2010 care precizează că "statele membre sunt obligate să garanteze independenţa băncilor lor centrale naţionale (BCN)" şi "nu pot pune o BCN în situaţia de a nu avea control sau de a avea un control limitat asupra personalului său, ori în situaţia în care guvernul unui stat membru să îi poată influenţa politica în domeniul resurselor umane", subliniind, în acelaşi timp, necesitatea "protejării autonomiei BNR în domeniul resurselor umane, care constituie un element deosebit al principiului independenţei băncii centrale".

Art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată, care stipulează faptul că "(...) prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare."

Opinia Cititorului ( 20 )

 1. Indepndenta Bnr-ului fata de Bce, fata de Fmi unde este?

  Domnilor de la Bnr de ce exista credite in chf in Uniunea E unde moneda este ( ar trebui sa fie €)? 

  V-a influentat BN a Elvetiei sa recomandat credite in chf? Bonusuri mai mari? 

  Bn a Elvetiei a INFLUENAT cumva BN din Europa de Est unde s-au dat credit in chf madiv fata de Europa de Vest care au cultura bancara mai dezvoltata Austria, Germania? 

  Legea Europeana primeaza in fata legilor interne, acum duntem europeni, dar cu taxa auto de ce nu suntem?

  Ceausescu a condus pana la sfarsit, de ce la Bnr nu se schimba sefii? De 25 de ani termina studentii Ase-ul un sef de promotie din Bucuresti , Cluj, Timisoara, Iasi Nu vrea sa ocupe cateva posturi? 

  1. din moment ce in cosul valutar exista si chf nu vad de ce nu e voie sa te imprumuti in aceasta valuta. insinuarile cu bonusurile sunt o prostie.

   insa e de luat in seama ideea cu ceva inlocuiri pe la bnr cu forte mai tinere 

   A inteles ca Euro nu trebuie introdus pana iese nea Treichl pensionar, caci altfel nu mai poate trece rezultatul din tranzactii valutare de la BCR la ERSTE si cei mai rau nici filtrilii prudentiali nu prea si-ar mai avea rostu.

  De peste doua decenii BNR, si, in mod cu totul special, Mugur Isarescu, se bucura de o incredere nejustificata din partea populatiei si a presei, daca ar fi sa-i luam in seama performantele economice.

  Ani de zile a urmarit o tinta a inflatiei pe care n-a nimerit-o, a venit criza peste noi si ne-a prins total neptegatiti. Au urmat creditele cu buletinul, creditele in franci elvetieni. 

  Cel mai deranjant este insa felul in care BNR a inteles sa apere interesele bancilor straine in fata clientilor romani.

  Acestea fiind spuse, pluteste in aer o intrebare: ce criterii de performanta trebuie sa indeplineasca conducerea BNR, ca sa-si ia salariul asta secret?!? 

  1. sondajele,din care reiese increderea in bnr si mugur isarescu,sunt comandate pe bani multi! as vrea acum,in momentul actual,sa vad adevarata incredere de care se bucura nemuritorul isarescu si respectabila bnr!

  Ok avem o problema de respectare a unor legi. Nu avem institutii care se ocupa chiar cu asta? Nu trebuie cineva sa urmareasca si sa verifice chestiile astea? Sau daca astia nu pot macar la sesizarea presei sa verifice ceva. De ce mereu presa trebuie sa afle ilegalitati sau neconcordante sau tot felul de dude?

  Dintr-o interpretare pragmatica a textului ar reiesi ca nici dirijarea agentului de circulatie in trafic nu este aplicabila conducerii BNR , ca sa nu mai vorbim de Codul Penal care ofera indicatii (pentru toti cetatenii Romaniei) care pot influenta conducerea BNR , etc.

  Din punctul meu de vedere , propriu si personal , conducerea BNR da dovada , a catea oara , de cea mai elementara lipsa de respect pentru cetatenii acestei tari , a se vedea si declaratia gevernatorului cu privire la creditul domniei sale. Pacat! 

  1. inca n-ai inteles cum e cu Mioritza? Baciul Munzean si cu cel Vrancean.... Intentia e clara ca vor sa-i is mioarele. Problema consta in faptul ca oferta de preluare nu respecta principiili UE. Raportu financiar IFRS pe anii 2012, 2013, 2014 Este ascuns in raportu financiar trimestrial IV . Auditu la fel. Pierderea pe 2014 Este subtil generata prin ajustarile de valoare ale creditelor de aprox 10 ori mai Mari decat ale anului anterior. Cei interesati ce prospect au utilizat? Doar dacaberai un bou si un imbecil puteau gasi aceste cifre. Si cei care au obtimut majoritatea vor a de denumi in Patria Bank....

  Exista lege si trebuie aplicata. Nu au respectat legea, asa incat trebuie sa fie trasi la raspundere. Simplu si clar. Bursa trebuie sa isi mute atentia de la BNR la autoritati si sa le intrebe cand vor aplica legea in cazul acestor nababi din BNR care incalca legea!!!

  acum imi dau seama cine i-a invatat pe cei de la Bancpost sa raspunda fix in a 29-a zi .... iar in cea de-a 14-a zi imi trimite recomandata cu nr. de inregistrare ... pe care a propos ... il aveam chiar de la depunerea cererii!!!???? .... BNR = banci straine din Romania!!!

  cum sa publice oficialii din bnr sumele provenite din salarii? Vreti s-o ia razna bietii oameni care muncesc pe minimul pe economie?Mai grav este ca bnr a ales sa fie avocatul bancilor comerciale,in detrimentul oamenilor de rand!

  Astia au facut averi imense , stiind cum va evolua leul fata de alte valute ! Poate nu direct ci prin ...intermediari !

  Sunt penibile comentariile celor care spun ca BNR a recomandat împrumuturile in franci elvetieni, când de fapt Isarescua recomandat de multe ori sa nu se ia împrumuturi in valute straine, si ca ar fi recomandat sa se ia împrumutul in valuta in care se obtine venituri.

  Dar asta nu inseamna ca faptul ca BNR are dreptate intr-un domeniu atunci este sfanta si are dreptate in toate domeniile. Daca legea spune ca a isi publice salariile, atunci asa trebuie sa faca. Uite pentru asa ceva ar putea ajuta domnul Piperea, nu doar pentru a face propuneri de lege care sa il ajute pe el insusi. Ar putea intenta un proces si impotriva stabilor de la BNR care nu respecta legea. 

  Parca avem un presedinte care se lauda cu cat de bine va functiona Romania dupa ce va fi ales, dar uite ca nici acum legile nu se respecta nici cu 0.1% mai mult decat inaintea lui. 

  Probabil pentru ca vor sa ascunda opiniei publice bonusurile incasate, ( si provenienta acestora), creditele accesate, (si sursa acestora), si probabil ca isi alimenteaza acum conturile personale in perspectiva depasirii urmatoarei crize care va izbucni nu peste mult timp.

  intrebarea jurnalistului este justa. de exemplu, Bogdan Olteanu are credite de la 11 banci. pare absurd. publicarea veniturilor ar putea face lumina asupra cine pe cine controleaza. BNR pe banci sau bancile pe BNR. evident ca te intrebi de ce angajatii BNR tin cu dintii de niste avize ca sa nu isi transparentizeze veniturile. cineva care nu ar avea nimic de ascuns ar veni din proprie initiativa cu publicarea salariilor. deci, ce aveti de ascuns la BNR?

  1. cum Ar putea altfel da aplice independenta?

   Si-a mai amintit?

   M-ai exista aceea banca? 

   Si eu am avut credit la acea banca si nu s-a intamplat nimic deosebit. Credit achitat anticipat, fara clauze abuzive, mariri de dobanda, etc. A fost o perioada cand Volksbank era decenta.

   Avand in vedere ca ea avea toate avizele de functionare, sedii centrale in zone foarte bune, frumos aranjate.

  Tocmai am aflat raspunsul dupa ce am urmarit filmul Hazardul moral(Too Big to Fail) din 2011, referitor la criza din 2007-2008.Se repeta scenariul.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Avocat Ianul Alexandra
cautavocat.ro
BTPay
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

27 Ian. 2023
Euro (EUR)Euro4.8922
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4928
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.8793
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5612
Gram de aur (XAU)Gram de aur278.5647

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro