O treime din bugetul judeţului Galaţi merge în transporturi

A CONSEMNAT EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Companii / 20 iulie

Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi

Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi

Reporter:Cum aţi depăşit cei doi ani de pandemie şi ce dificultăţi în implementarea obiectivelor de investiţii aţi întâmpinat de când a fost declarată pandemia?

Costel Fotea: În desfăşurarea lucrărilor la obiectivele de investiţii gestionate de Consiliul Judeţean Galaţi, criza sanitară nu a afectat în mod semnificativ graficul de derulare. Pentru execuţia lucrărilor, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor conexe execuţiei lucrărilor (verificări, întâlniri, depuneri de documente etc.) au fost implementate măsurile impuse de reglementările în domeniu, stabilite la nivel naţional sau judeţean.

Un impact deosebit a pandemiei a fost, în schimb, înregistrat în desfăşurarea activităţilor de cooperare internaţională, atât ca activitate curentă desfăşurată în unele structuri, cât şi în cadrul proiectelor care se implementează în parteneriat şi pentru care activităţile de cooperare sunt o componentă esenţială.

În cadrul proiectului "ESCAPELAND - Dezvoltarea şi Promovarea Turismului Activ în Bazinul Mării Negre", proiect implementat de Consiliul Judeţean Galaţi alături de parteneri din Ucraina, Republica Moldova şi Republica Georgia, dificultatea organizării evenimentelor publice şi a deplasărilor a afectat programul de activităţi şi a impus aplicarea unor soluţii neprevăzute iniţial, dar care să contribuie la minimizarea efectelor negative şi atingerea obiectivelor în termenele şi condiţiile stabilite. Pentru organizarea evenimentelor publice sau a întâlnirilor dintre parteneri s-a optat pentru utilizarea instrumentelor electronice, respectiv evenimente on-line, în timp ce pentru activităţile care nu pot fi realizate on-line, cum ar fi vizite de lucru, schimburi de experienţă etc., acestea au fost amânate cu acordul tuturor părţilor implicate. În acest fel s-au minimizat efectele negative şi s-a reuşit atingerea obiectivelor în termenele şi condiţiile stabilite prin proiect.

Unele contracte pentru execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii, ce vizează construcţia Muzeul de Artă Vizuală şi restaurare Casa Colecţiilor (fosta Farmacia Ţinc), au fost reziliate, pe fondul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către aceeaşi firmă. Constructorul nu are capacitatea de executa lucrările, deşi finanţarea este asigurată. Pentru lucrările nefinalizate se iniţiază noi proceduri de achiziţie publică.

Activitatea de licitaţii nu a fost afectată de cei doi ani de pandemie, întrucât procedurile de achiziţie publică se derulează on-line. Din punct de vedere al achiziţiilor publice, obiectivele de investiţii nu au suferit întârzieri.

Reporter: Ce obiective de investiţii aveţi pentru anul în curs?

Costel Fotea: În anul 2022, Consiliul Judeţean Galaţi are în vedere continuarea/finalizarea obiectivelor de investiţii începute în anii anteriori şi care se află în diverse faze de implementare, precum şi iniţierea unor noi proiecte de infrastructură. Unele investiţii sunt susţinute din fonduri europene, la care Consiliul Judeţean Galaţi acoperă în mic procent cofinanţarea, altele sunt susţinute din fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Galaţi. Investiţiile în execuţie sunt în diferite stadii de progres.

Reporter: Ce investiţii de tip smart implementaţi?

Costel Fotea: La nivelul Consiliului Judeţean Galaţi nu există proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă sau obiective de investiţii care să fie etichetate în exclusivitate smart. Cu toate acestea, proiectele aflate în implementare, contractate sau evaluate, includ şi componente smart sau prevăd utilizarea şi încurajarea utilizării tehnologiilor inteligente în viaţa comunităţilor umane, în scopul dezvoltării durabile a acestora, în armonie cu natura şi mediul înconjurător. În derularea şi implementarea altor proiecte sunt adoptate punctual soluţii tehnologice inteligente, astfel încât este dificil să trasăm o linie de separaţie a proiectelor smart. Aceste proiecte au caracter multianual şi pentru anul 2022 vor fi alocate sumele aferente desfăşurării activităţilor conform graficului aprobat de autoritatea finanţatoare.

În cadrul proiectelor de creştere a eficienţei energetice a clădirilor în care funcţionează Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi şi Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, se introduc sisteme alternative pentru cogenerarea energiei din surse regenerabile, se instalează panouri fotovoltaice, pompe de căldură, astfel încât o parte din energia necesară funcţionării secţiilor medicale să fie asigurată din surse regenerabile, se montează sisteme inteligente de gestionare şi monitorizare a consumului de energie, se modernizează sistemul de climatizare şi se înlocuieşte tâmplăria exterioară.

În cadrul proiectelor de restaurare şi amenajare a unor clădiri monumente istorice (amintim Casa Colecţiilor, Casa Cuza Vodă), pentru conservarea şi promovarea patrimoniului cultural se prevăd activităţi de digitizare a acestora prin utilizarea de noi tehnologii digitale. Totodată, în realizarea lucrărilor de construcţie, modernizare, reabilitare, restaurare şi amenajare incluse în proiecte, se pune accent pe utilizarea de metode şi materiale moderne şi inovative, cum ar fi: iluminat cu panouri fotovoltaice, materiale de hidroizolaţie interioară inovative etc.

În judeţul Galaţi se realizează unul dintre cele mai performante sisteme de management al deşeurilor din România. Proiectul "Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi", finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, este unul dintre cele mai ample şi mai complexe proiecte, atât în ceea ce priveşte valoarea, componentele, cât şi mecanismul. În proiect sunt implicate toate cele 65 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi. Proiectul are ca obiectiv managementul deşeurilor într-un sistem armonizat, la nivelul tuturor comunităţilor locale din judeţ. Viitorul sistem de management al deşeurilor va avea mai multe puncte strategice în judeţ - la Galaţi, Tecuci, Târgu Bujor şi Valea Mărului - şi va fi orientat pe mai multe componente: colectarea, transportul sau transferul deşeurilor, tratarea deşeurilor în staţiile de compostare, realizarea staţiilor de sortare şi instalaţiilor de tratare mecano-biologică, respectiv depozitarea compostului rezultat în urma prelucrării deşeurilor. În municipiul Galaţi va fi construită Staţia de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie, cu o capacitate de circa 125.000 t/an. Instalaţia de tratare mecano-biologică reprezintă 70% din proiect şi constituie partea cea mai importantă. Staţia ultramodernă de tratare a deşeurilor va fi dotată cu un digestor şi cu o turbină de producere a energiei electrice. Prin acest sistem, cu tehnologii de ultimă oră, deşeurile municipale vor fi transformate în fertilizant organic (un compost sterilizat ce va putea fi folosit drept îngrăşământ în agricultură) şi în biogaz pentru a produce energie electrică ce va fi folosită pentru funcţionarea utilajelor. Staţia îşi va produce singură necesarul de energie electrică. Este un proiect unic în România, care corespunde tuturor normelor de mediu în vigoare.

Proiectul "Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi, DJ 251M" este un proiect extrem de important pentru judeţul Galaţi, fiind cea mai mare lucrare în infrastructura rutieră a Galaţiului. Proiectul presupune lărgirea la patru benzi pe anumite segmente de drum, modernizarea a aproximativ 11 kilometri de drum şi construirea unui pod hobanat pentru ocolirea zonelor urbane mai aglomerate. Podul va scurta lungimea actuală a drumului de centură cu aproximativ doi kilometri. Fluidizarea traficului în zonă şi creşterea vitezei de circulaţie vor aduce o serie de avantaje cum ar fi reducerea timpului de parcurs, siguranţa deplasării, reducerea consumului de combustibili, reducerea emisiilor de carbon, îmbunătăţirea calităţii aerului şi a mediului etc.

Proiectele de investiţii în infrastructura rutieră în curs de derulare în judeţul Galaţi prevăd componente smart, respectiv instalaţii de iluminat fotovoltaic pentru cele mai importante intersecţii şi pentru staţiile ce vor fi amenajate, dedicate transportului în comun.

Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget alocaţi în acest an pentru proiectele smart?

Costel Fotea: Sursele de finanţare pentru proiectele în derulare, respectiv pentru componenta smart, sunt: finanţare prin fonduri europene nerambursabile în cadrul exerciţiului bugetar 2014-2020, alocări de la bugetul local, alocări de la bugetul naţional prin componenta de cofinanţare a fondurile europene, precum şi fonduri guvernamentale.

Reporter: Care este bugetul total de investiţii pentru acest an şi ce surse de finanţare aveţi?

Costel Fotea: Bugetul general al Judeţului Galaţi pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 38 din 8 februarie 2022, este în sumă de 924.262.820 lei, cu 8% mai mare faţă de anul precedent. Bugetul este configurat astfel: 72% pentru dezvoltare şi 28% pentru funcţionare.

Pe surse, cea mai mare parte din venituri, adică 60% (44%+16%) provine din sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 (44%), precum şi partea alocată de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte (16%), iar 17% din total venituri reprezintă sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, sume ce au fost alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, în funcţie de numărul de locuitori din judeţ.

Reporter: Care sunt domeniile prioritare de investiţii?

Costel Fotea: Domeniile prioritare de investiţii ale Consiliului Judeţean Galaţi sunt următoarele: infrastructură de transport, managementul deşeurilor şi mediu, sănătate, cultură şi agrement.

Cheltuielile cuprinse în bugetul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2022, pe capitole, oglindeşte faptul că ponderea cea mai mare în alocarea bugetară o are sectorul Transporturi circa 33% din total buget. Sursa principală pentru aceste cheltuieli este asigurată din sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020, precum şi partea alocată de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte.

Un procent de 20% din total buget a fost alocat capitolului Protecţia mediului, în care se regăsesc sume pentru derularea proiectului "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi", ce este finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 3.1 şi are o valoare de 107.000.000 euro.

Un alt capitol prioritar este Sănătatea, cu 18% din totalul bugetului Judeţului Galaţi în anul 2022. Şi în acest sector Consiliul Judeţean Galaţi a accesat fonduri europene pentru fiecare unitate medicală din reţea şi, în plus, a alocat din venituri proprii sume pentru investiţii (achiziţii de aparatură medicală şi construcţii clădiri).

Pentru Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci, spital pentru care prin Hotărârea Guvernului nr. 200 din 10 februarie 2022 s-a aprobat transferul managementului asistenţei medicale de la Consiliul Local al Municipiului Tecuci la Consiliul Judeţean Galaţi, se are în vedere pregătirea mai multor proiecte de investiţii, pentru care au fost prevăzute sume pentru studii de teren, expertize, studii de fezabilitate şi alte documentaţii tehnice.

În bugetul pe anul 2022 sunt prevăzute sume pentru demararea studiilor de specialitate în vederea realizării unui aeroport internaţional la Galaţi.

Totodată, s-au prevăzut sume pentru realizarea expertizelor şi documentaţiei tehnice necesare pentru construirea unui corp nou de clădire la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, pe o suprafaţă construită desfăşurată de 36.064 de metri pătraţi. Valoarea estimată pentru această investiţie este de 883.000.425 de lei (aproximativ 200 milioane euro). Sunt vizate fondurile Programului Naţional de Rezilienţă şi Redresare.

Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?

Costel Fotea: Procesele de achiziţie publică se vor realiza în conformitate cu Strategia anuală de achiziţii publice a Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2022 şi cu Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2022 al Consiliului Judeţean Galaţi. Procedurile de achiziţie publică pentru lucrările de investiţii se vor realiza prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP/SICAP).

În funcţie de proiectele aflate în curs de implementare şi condiţionat de semnarea contractelor de finanţare pe parcursului anului 2022, se intenţionează achiziţia de servicii pentru:

- Construirea unui pavilion de pediatrie în cadrul Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor, valoarea totală a achiziţiei lansate în data de 18 februarie 2022 în SICAP este de circa 3.300.000 lei. Finanţarea va fi realizată prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova;

- Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19 în cadrul proiectului Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secţiei modulare ATI la Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasă Parascheva" Galaţi;

- Parcare supraetajată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi, prin extindere pe verticală şi construcţie heliport;

- Audit energetic pentru proiectul ce vizează Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor;

- Proiectele de infrastructură rutieră ce vor fi demarate în acest an;

- Amenajare Sală de spectacole la Centrul Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi, obiectiv de investiţii cu o valoare totală de 2.596.540,59 lei, prin proiectul depus spre finanţare prin Programul Operaţional Comun România - Republica Moldova;

- Proiectare pentru consolidarea, amenajarea şi punerea în valoare a monumentului istoric "Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz" din localitatea Băneasa, judeţul Galaţi ;

- Studii de specialitate pentru Aeroport internaţional la Galaţi.

Provocările legate de punerea în aplicare a Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a reformelor şi investiţiilor probabile de se realiza prin acest program, au impulsionat Consiliul Judeţean Galaţi să realizeze o serie de demersuri şi documentaţii, după cum urmează:

- În luna februarie 2022, Consiliul Judeţean Galaţi a semnat un protocol de colaborare cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară înfiinţată de consiliile judeţene Galaţi, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi pentru realizarea unui drum expres pe ruta Galaţi - Brăila - Slobozia - Drajna - Chiciu (Călăraşi) şi pentru realizarea rapidă a unei conexiuni a regiunii cu Autostrada Soarelui - A2, dar şi cu Republica Moldova. În acest an vor fi demarate procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice pentru realizarea drumului expres în lungime de 150 de kilometri. Valoarea estimată a investiţiei este de aproximativ 400 de milioane de euro;

- Un alt protocol de colaborare vizează Elaborarea Studiului de fezabilitate, realizarea documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (PAC) şi a Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii "Drum de legătură între DX 6 Brăila-Galaţi şi VO Galaţi, pentru construirea unui drum de legătură între viitoarea Centură Mare a Galaţiului şi Drumul Expres Galaţi-Brăila, proiecte în curs de implementare prin CNAIR. Drumul, în lungime de circa 7-8 km, va realiza joncţiunea, în dreptul localităţii Smârdan, dintre varianta mare de ocolire a municipiului Galaţi (VO) şi drumul expres ce pleacă din DN 25 spre Baldovineşti şi va face joncţiunea cu podul de peste Dunăre. În acest an, Consiliul Judeţean Galaţi va lansa procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a documentaţiei tehnice;

- În colaborare cu CNAIR, se are în vedere modernizarea DN 25, pe o lungime de peste 40 de kilometri, între Galaţi şi Tudor Vladimirescu, astfel ca traficul să se desfăşoare pe patru benzi, fie pe centuri ocolitoare pentru anumite localităţi sau prin pasaje rutiere Pentru acest obiectiv de investiţii s-a semnat Protocolul de colaborare Elaborarea Studiului de fezabilitate, realizarea documentaţiei tehnice pentru Autorizaţia de Construire (PAC) şi a Autorizaţiei de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drum existent DN 25, între Galaţi şi Tudor Vladimirescu;

- un obiectiv de investiţii important, necesar a fi realizat este Extindere, modernizare şi dotare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi. Obiectivul vizează realizarea unei extinderi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Galaţi cu un corp nou, pe o suprafaţă de teren de 71.594 mp, cu regim de înălţime D+P+5E+E, destinat următoarelor funcţiuni: bloc operator, secţie clinică anestezie şi terapie intensivă, secţie chirurgie toracică, secţie clinică neurochirurgie, secţie chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, secţie oncologie medicală, secţie clinică neurologie, farmacie cu circuit închis, serviciu sterilizare centrală, centrală dezinfecţie paturi şi material sanitar, serviciu de transfuzie sanguină, depozite centrale, spaţii tehnice şi gospodăreşti. Noul spital va avea 260 de paturi de spitalizare continuă, 54 de paturi spitalizare de zi, 61 de paturi ATI, 20 de săli de operaţii. Proiectul prevede ca spitalul să fie legat de Ambulatoriul unităţii sanitare printr-o pasarelă de acces. Valoare totală a investiţiei este de 983.000.425,75 lei, din care C+M 483.932.773,21 lei. Proiectul va fi depus spre finanţare prin PNRR.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, elaborat în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă conform articolului 16 din Regulamentul Comisiei Europene şi al Parlamentului European, va reprezenta o formă de sustenabilitate a proiectelor publice şi de reformă pe domeniile sectoriale definite.

Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

Costel Fotea: Strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung a Consiliului Judeţean Galaţi la momentul actual este sintetizată în documentul "Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi 2021 - 2028", care stă la baza activităţii instituţiei şi prin care sunt stabilite obiectivele de dezvoltare, precum şi domeniile prioritare.

Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

Costel Fotea: Legislaţia în vigoare, modificările frecvente ale acesteia şi procedurile de durată reprezintă impedimente în desfăşurarea eficientă a procedurilor de achiziţie publică şi pot duce la întârzieri în implementarea proiectelor. Obstacolele legislative întâmpinate derivă din instabilitatea legislaţiei privind achiziţiile publice, respectiv modificări frecvente care adeseori îngreunează activitatea de achiziţii.

Astfel de impedimente au fost în ultimul an ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, aşa cum a fost reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 30 august 2021, sau falimentul firmei de asigurări City Insurance care a obligat toţi partenerii contractuali din cadrul proiectelor implementate de Consiliul Judeţean Galaţi, care aveau încheiate poliţe de asigurări cu respectiva firmă falimentară, să-şi întocmească poliţe de asigurări cu alte firme de profil.

Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

Costel Fotea: Se impune crearea unui cadru normativ stabil, simplificat, fără ambiguităţi, care să ofere soluţii practice pentru remedierea problemelor sistemice identificate ca urmare a monitorizării sistemului naţional de achiziţii publice. În domeniul achiziţiilor publice accentul trebuie să se mute de la procedură la proces, de la o suprareglementare la o legislaţie suplă, dublată de instrucţiuni coerente şi actualizate. Soluţionarea acestora ar putea consta în elaborarea unei legislaţii clare, stabile, care să faciliteze procesul de achiziţii publice.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din Revista BURSA Construcţiilor)

"Am aprobat cel mai mare buget pe care l-a avut Consiliul Judeţean Galaţi în ultimele decenii. Anul acesta judeţul Galaţi va avea un buget record de investiţii în sumă de 667.506.820 lei. Cea mai mare parte din acest buget de dezvoltare sunt fonduri europene atrase de către Consiliul Judeţean Galaţi, respectiv suma de 449.638.000 de lei. Am reuşit în mai puţin de şase ani de mandat să creştem bugetul de investiţii de peste 60 de ori, adică de la 12 milioane lei, la aproximativ 670 de milioane de lei. Această creştere a secţiunii de dezvoltare a fost susţinută de creşterea sumelor primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinaţări aferente cadrului financiar 2014-2020 precum şi partea alocată de la bugetul de stat aferentă acestor proiecte. Anul acesta, cele mai mari sume, respectiv peste 300 milioane de lei vor fi investite în infrastructura rutieră. Bugete mari de investiţii avem şi pentru sistemul de management al deşeurilor, adică 180 de milioane, precum şi pentru spitalele gălăţene, respectiv 162 milioane de lei".

(Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Energia 2022”
Apanova
BTPay
Electromagnetica
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Oct. 2022
Euro (EUR)Euro4.9419
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.9805
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0577
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6702
Gram de aur (XAU)Gram de aur273.2533

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

solarenergy-expo.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro