ADVERTORIALANUNŢ

Piaţa de Capital / 11 februarie 2017

cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 640.000.000 Acţiuni ale Fondul Proprietatea S.A., sub formă de Acţiuni şi GDR-uri având la bază Acţiuni la un preţ de 0,91 RON per Acţiune şi suma echivalentă în dolari americani a 45,50 RON per GDR

Acest anunţ se referă la o ofertă publică de cumpărare ("Oferta Publică de Cumpărare") iniţiată de Fondul Proprietatea S.A., o societate pe acţiuni constituită conform legislaţiei din România, care a fost constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din România ca un fond de investiţii alternative (astfel cum este definit de Legea 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative) ("Ofertantul" sau "Emitentul", după caz) având drept obiect acţiuni ordinare existente achitate integral cu o valoare nominala de 0,85 RON fiecare ("Acţiunile"). Acţiunile sunt în prezent supuse unui proces de reducere a valorii lor nominale, care poate avea loc înainte de expirarea Ofertei Publice de Cumpărare. Oferta Publică de Cumpărare cuprinde o ofertă pentru până la 640.000.000 Acţiuni sub formă de Acţiuni şi/sau certificate globale de depozit având la bază Acţiuni ("GDR-urile" şi, împreună cu Acţiunile, "Valorile Mobiliare"). Acţiunile sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere a Bursei de Valori Bucureşti S.A. ("Bursa de Valori Bucureşti" sau "BVB") cu simbolul de piaţă "FP". GDR-urile nu au o valoare nominală şi sunt admise la tranzacţionare pe piaţa Specialist Fund Market ("SFM") a London Stock Exchange ("LSE") cu simbolul de piaţă "FP.". Fiecare GDR reprezintă echivalentul a 50 de Acţiuni.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deţinătorilor de Acţiuni şi de GDR-uri (fiecare un "Investitor").

Oferta publică de cumpărare şi achiziţia de Valori Mobiliare se vor desfăşura exclusiv în conformitate cu termenii şi condiţiile documentului de ofertă publică de cumpărare redactat de către Ofertant şi aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare ("Legea Pieţei de Capital") şi Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (fosta Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare din România), cu modificările ulterioare ("Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare"). Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 184 din data de 8.02.2017.

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi disponibil publicului în mod gratuit pe întreaga Perioadă a Ofertei (astfel cum aceasta este definită mai jos) (i) pe suport hârtie, la sediul social al Ofertantului, respectiv Strada Buzeşti, nr. 78-80 (etajul 7), sector 1, cod poştal 011017, Bucureşti, România şi (ii) în format electronic, pe site-ul web al Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro), precum şi pe site-ul web al Ofertantului (www.fondulproprietatea.ro).

Perioada Ofertei: Oferta Publică de Cumpărare va începe la 15.02.2017 şi va înceta la ora 12:00 p.m. (ora Europei de Est)/ ora 10:00 a.m., ora Greenwich Mean Time (GMT) din data de 20.03.2017 ("Termenul de Expirare") ("Perioada Ofertei"). Vă rugăm să aveţi in vedere că Euroclear Bank N.V./S.A. ("Euroclear") şi Clearstream Banking, Societe Anonyme ("Clearstream"), participanţii aferenţi şi brokerii sau alţi intermediari de valori mobiliare prin care sunt deţinute GDR-uri vor stabili propriile lor termene limită pentru oferirea spre vânzare de GDR-uri, care vor fi anterioare Termenului de Expirare.

Emitentul/ Ofertantul: FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Strada Buzeşti, nr. 78-80 (etajul 7), sector 1, cod poştal 011017, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/21901/2005.

Emitentul este autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (fosta Comisie Naţională de Valori Mobiliare) ca societate de investiţii de tip închis. Obiectul de activitate al Emitentului este administrarea portofoliului. Obiectivul investiţional al Emitentului constă în maximizarea randamentelor şi creşterea valorii activului pe acţiune prin investiţii realizate, în general, în acţiuni şi valori mobiliare legate de acţiuni româneşti.

Obiectul de activitate al Emitentului, astfel cum este descris prin Codul CAEN 643, este "fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare", iar obiectul principal de activitate este "investiţii financiare" (Cod CAEN 6430).

Administratorul unic şi administratorul de fond de investiţii alternative al Emitentului este Franklin Templeton International Services S.À R.L..

Ofertantul nu are cunoştinţă de existenţa vreunei persoane care acţionează în mod concertat cu acesta în relaţia cu Emitentul. Expresia "Persoane care acţionează în mod concertat" are înţelesul indicat de Legea Pieţei de Capital.

Conform extraselor de cont emise de Depozitarul Central şi de BRD Groupe Societe Generale (custodele Ofertantului), la data de 2 februarie 2017, Ofertantul deţine 99.398.468 Acţiuni (99.148.468 sub formă de Acţiuni şi 250.000 sub formă de GDR-uri (i.e. 5.000 GDR-uri)).

Oferta Publică de Cumpărare: Ofertantul intenţionează să dobândească prin Oferta Publică de Cumpărare până la 640.000.000 Acţiuni, sub formă de Acţiuni şi/sau GDR-uri (care, pentru a se evita orice dubiu, nu includ Acţiunile sau GDR-urile deţinute deja de către Ofertant la data Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare).

Daca un Investitor deţine şi Acţiuni şi GDR-uri, acesta poate (dar nu este obligat) să participe în Oferta Publică de Cumpărare cu toate Valorile sale Mobiliare, sau doar cu o parte a acestora sau cu o combinaţie de Valori Mobiliare, utilizând procedurile corespunzătoare descrise în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare. Alternativ, un Investitor poate alege să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare cu niciuna dintre Valorile sale Mobiliare (în acest caz nu este necesară nicio acţiune din partea Investitorului respectiv), sau să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu un singur tip de Valori Mobiliare (Acţiuni sau GDR-uri) chiar dacă Investitorul deţine ambele tipuri de Valori Mobiliare.

Investitorii care oferă spre vânzare GDR-uri trebuie să aibă in vedere că preţul de achiziţie pentru GDR-uri va fi achitat în USD la cursul de schimb disponibil Ofertantului, la absoluta discreţie a Ofertantului, pentru conversia unui RON in USD în ziua lucrătoare imediat următoare Termenului de Expirare fiind înţeles că respectivul curs de schimb nu va fi mai mare decât cursul aferent conversiei unui RON in USD publicat de Banca Naţionala a României la ora 1:00 p.m. (Ora Europei de Est) din Data Tranzacţiei plus 0,5%.

Oferta Publică de Cumpărare face parte din programul de răscumpărare aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor Ofertantului nr. 9 din 29 octombrie 2015 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6682 din 26 noiembrie 2015 al cărui scop este reducerea capitalului social al Ofertantului.

După închiderea Ofertei Publice de Cumpărare, Ofertantul intenţionează să anuleze GDR-urile achiziţionate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare în schimbul Acţiunilor suport şi ulterior să anuleze toate Acţiunile achiziţionate (indiferent dacă au fost achiziţionate iniţial sub formă de Acţiuni sau GDR-uri) şi să reducă capitalul său social cu valoarea nominală corespunzătoare acestor Acţiuni anulate.

Dealer Managerii: Ofertantul a contractat Goldman Sachs International şi WOOD & Company Financial Services a.s. pentru a acţiona ca Dealer Manageri.

Intermediarul: Investitorii care oferă spre vânzare Acţiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor trebui să le ofere în conformitate cu termenii şi condiţiile Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare. Investitorii Instituţionali (astfel cum aceştia sunt definiţi în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare) vor trebui să ofere spre vânzare Acţiuni prin intermediul WOOD & Company Financial Services a.s. ("Intermediarul") sau prin intermediul oricăror alţi intermediari (alţii decât Intermediarul), care sunt o firma de investiţii sau instituţie de credit, care au calitatea de participanţi la sistemul de tranzacţionare al BVB şi care (a) au semnat şi transmis Intermediarului un angajament irevocabil şi necondiţionat de a respecta termenii şi condiţiile Ofertei Publice de Cumpărare şi legile aplicabile şi (b) au primit acces la segmentul de piaţă al BVB utilizat pentru Oferta Publică de Cumpărare ("Participanţii Eligibili"). Investitorii de Retail (astfel cum aceştia sunt definiţi în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare) care oferă spre vânzare Acţiuni vor trebui să ofere Acţiuni prin intermediul oricărui Participant Eligibil. Lista Participanţilor Eligibili va putea fi găsită pe site-ul web al Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro).

Agentul de Ofertă pentru GDR-uri: Investitorii care oferă spre vânzare GDR-uri vor trebui să ofere GDR-uri prin The Bank of New York Mellon în calitate de Agent de Ofertă pentru GDR-uri, în conformitate cu termenii şi condiţiile Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare. Un Investitor deţinând GDR-uri (sau un participant direct la Euroclear sau Clearstream, după caz, care deţine GDR-uri în numele unui astfel de Investitor) trebuie să participe la ofertă prin Euroclear sau Clearstream, după caz.

Data: 8.02.2017

*

Informaţii importante

Informaţia conţinută în prezentul anunţ este cu scop de informare şi nu se pretinde a fi întreagă sau completă. Informaţia conţinută de prezentul anunţ, acurateţea, corectitudinea sau deplinătatea acesteia nu pot constitui bază pentru niciun scop. Prezentul anunţ nu se intenţionează să reprezinte şi nu reprezintă, sau nu face parte din, o ofertă de a vinde sau o invitaţie de a cumpăra, schimba sau subscrie valori mobiliare în nicio jurisdicţie. Prezentul anunţ nu reprezintă un prospect sau un document echivalent unui prospect.

Emiterea, publicarea sau distribuirea acestui anunţ în alte jurisdicţii decât România, Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii poate fi restricţionată prin lege şi, ca urmare, orice persoane cărora li se aplică legislaţia oricăror altor jurisdicţii decât România, Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii trebuie să se informeze şi să respecte orice cerinţe aplicabile. Prezentul anunţ a fost redactat în scopul conformării cu legislaţiile române, americane şi engleze şi informaţiile prezentate pot să nu fie aceleaşi ca în cazul în care ar fi fost prezentate dacă prezentul anunţ ar fi fost pregătit în conformitate cu legile şi reglementările din orice alte jurisdicţii.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deţinătorilor de Acţiuni sau, după caz de GDR-uri ai Emitentului. Oferta şi achiziţia de Valori Mobiliare se va desfăşura exclusiv în conformitate cu procedurile stabilite prin Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare.

Oferta Publică de Cumpărare este adresată deţinătorilor de Acţiuni şi de GDR-uri rezidenţi în Statele Unite ale Americii şi se bazează şi este conformă cu Secţiunea 14(e) din Legea din SUA privind bursele de valori din 1934 (in engleză: Securities Exchange Act of 1934) ("Legea Burselor de Valori Mobiliare") şi cu Regulamentul 14E din cadrul acesteia. Nici Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse de Valori Mobiliare din Statele Unite ("SEC"), nici orice comisie de valori mobiliare sau autoritate de reglementare din SUA nu a aprobat sau respins această Ofertă Publică de Cumpărare, nu a analizat corectitudinea sau aspectele de fond acestei Oferte Publice de Cumpărare sau nu a determinat dacă acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare este corect sau complet. Orice declaraţie contrară reprezintă o faptă penală în Statele Unite ale Americii.

Prezentul anunţ, comunicarea Ofertei publice de Cumpărare, Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare şi orice alte documente sau materiale privind Oferta Publică de Cumpărare nu este realizat şi aceste documente şi/sau materiale nu au fost aprobate de către o persoană autorizată în sensul Secţiunii 21 din Legea privind Piaţa şi Serviciile Financiare (în engleză Financial Services and Markets Act) din 2000. În consecinţă, aceste documente şi/sau materiale nu sunt distribuite, şi nu trebuie să fie transmise publicului larg din Marea Britanie. Oferta Publică de Cumpărare şi comunicarea acestor documente şi/sau materiale sunt puse la dispoziţia şi sunt direcţionate doar către persoanele din Marea Britanie care (i) au experienţă profesională în aspecte referitoare la investiţiile care intră sub incidenţa Articolului 19(5) din Legea privind Piaţa şi Serviciile Financiare din 2000 (Promovarea Financiară) Ordinul din 2005, astfel cum a fost modificat ("Ordinul"), (ii) sunt persoane cu o valoare netă mare care intră sub incidenţa Articolului 49(2)(a) până la (d) din Ordin, sau (iii) sunt persoane cărora Oferta Publică de Cumpărare şi/sau aceste documente şi/sau materialele pot fi comunicate în mod legal (toate aceste persoane sunt denumite împreună "persoane relevante"). Nici Oferta Publică de Cumpărare, nici Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare nu trebuie să constituie o bază pentru acţiune în Marea Britanie pentru persoanele care nu sunt incluse în categoria persoanelor relevante. Oferta Publică de Cumpărare este disponibilă doar persoanelor relevante din Marea Britanie şi la aceasta pot participa doar aceste persoane.

Ofertantul nu are intenţia de a achiziţiona alte Acţiuni sau GDR-uri altfel decât este specificat în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare sau conform acestei Oferte Publice de Cumpărare, în perioada în care această Oferta Publică de Cumpărare este deschisă pentru subscriere. În plus, în conformitate cu şi în baza Regulii 14e-5(b) din Legea Burselor de Valori Mobiliare, afiliaţii Ofertantului care nu sunt incluşi în grupul consolidat al Ofertantului, sau asupra cărora Ofertantul nu exercită control şi reprezentanţii sau brokerii acestora (acţionând ca împuterniciţi) şi orice afiliaţi ai unui consultant financiar pot, în mod periodic, achiziţiona sau încheia acorduri pentru achiziţionarea de Acţiuni sau GDR-uri în afara Statelor Unite ale Americii, altele decât cele vizate de această Oferta Publică de Cumpărare, înainte sau pe durata Perioadei Ofertei, atât timp cât aceste achiziţii sau acorduri respectă condiţiile excepţiei prevăzute de Regula 14e-5. Aceste achiziţii pot avea loc fie pe piaţa deschisă la preţurile de pe piaţă sau prin tranzacţii private la preţuri negociate. Informaţii despre aceste achiziţii vor fi divulgate dacă legile aplicabile valorilor mobiliare impun acest lucru şi în conformitate cu acestea.

Niciunul dintre Goldman Sachs International ("Goldman Sachs"), WOOD & Company Financial Services a.s. ("WOOD & Co." sau "Intermediarul" şi, împreună cu Goldman Sachs, "Dealer Managerii") sau The Bank of New York Mellon ca agent de ofertă pentru GDR-uri ("Agentul de Ofertă pentru GDR-uri") şi depozitarul de GDR-uri ("Depozitarul de GDR-uri") (nici administratorii, directorii, angajaţii sau afiliaţii respectivi ai acestora) nu fac nicio declaraţie de niciun fel referitoare la acest anunţ, la Documentul de Ofertă sau la Oferta Publică de Cumpărare, şi niciunul dintre Ofertant, Comitetul Reprezentanţilor sau administratorul, Intermediarul, Dealer Managerii, Agentul de Ofertă pentru GDR-uri sau Depozitarul de GDR-uri (nici administratorii, directorii, angajaţii sau afiliaţii corespunzători ai acestora) nu fac nicio recomandare niciunui Investitor privind participarea sau abţinerea de la oferirea de Acţiuni sau GDR-uri. Nicio persoană nu a fost autorizată să facă nicio recomandare în numele Ofertantului, al Comitetului Reprezentanţilor sau al administratorului, al Intermediarului, al Dealer Managerilor, al Agentului de Ofertă pentru GDR-uri sau al Depozitarului de GDR-uri dacă Investitorii ar trebui să ofere sau nu spre vânzare Acţiuni sau GDR-uri în conformitate cu această Ofertă Publică de Cumpărare, sau să facă orice declaraţie sau să ofere informaţii în legătură cu această Ofertă Publică de Cumpărare, în afară de cele incluse în prezentul anunţ. Dacă este transmisă orice astfel de recomandare, declaraţie sau informaţie, aceasta nu trebuie să fie folosită ca fiind autorizată de către Ofertant, Comitetul Reprezentanţilor sau administrator, de Dealer Managerii, de Agentul de Ofertă pentru GDR-uri sau Depozitarul de GDR-uri. Investitorii sunt îndemnaţi să evalueze cu atenţie toate informaţiile din Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare, din Formularul de Subscriere şi din alte materiale conexe şi să consulte propriii lor consilieri de investiţii şi fiscali şi să ia propriile decizii privind oferirea sau nu spre vânzare a Valorilor Mobiliare pe care le deţin.

Goldman Sachs, societate care este autorizată de către Autoritatea de Reglementare Prudenţială şi reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară şi Autoritatea de Reglementare Prudenţială din Regatul Unit, acţionează doar în numele Fondul Proprietatea SA şi al nimănui altcuiva în legătură cu distribuirea acestui document şi nu va fi răspunzătoare decât în faţa Fondul Proprietatea SA pentru furnizarea protecţiei oferite clienţilor Goldman Sachs International.

Ofertant: Fondul Proprietatea SA- Johan MEYER (Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.)

Intermediar: WOOD & Company Financial Services a.s.- Bogdan Campianu

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

hidroelectrica.ro
aages.ro
fedbet.ro
aopjnr.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2024
Euro (EUR)Euro4.9737
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6664
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1094
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8274
Gram de aur (XAU)Gram de aur352.3272

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
edevize.ro
mastercommunications.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
everythinghr.live
32.aicps.ro
roenergy.eu
AIESEC
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb