Comisia Europeană susţine că Mecanismul de redresare şi rezilienţă produce efecte concrete în întreaga UE

F.D.
Internaţional / 21 februarie

Comisia Europeană susţine că Mecanismul de redresare şi rezilienţă produce efecte concrete în întreaga UE

Comisia Europeană a prezentat, miercuri, evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare a Mecanismului de redresare şi rezilienţă (MRR), instrumentul de redresare al UE aflat în centrul planului de 800 de miliarde euro NextGenerationEU (NGEU). MRR, un instrument fără precedent din perspectiva amplorii şi ambiţiei, a fost instituit în februarie 2021 şi are dublul obiectiv de a ajuta statele membre să se redreseze în urma pandemiei de COVID-19 şi de a consolida rezilienţa acestora, făcând economiile şi societăţile noastre mai verzi, mai digitale şi mai competitive. Pe scurt, mai pregătite pentru viitor, conform unui comunicat de presă al instituţiei.

Mecanismul a fost, de asemenea, vital pentru abordarea provocărilor urgente, cum ar fi impactul în lanţ al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, arată comunicatul de presă al Executivului european.

În planurile lor de redresare şi rezilienţă, statele membre au conceput reforme şi investiţii:

- în conformitate cu priorităţile UE în materie de politici verzi, digitale şi sociale

- adaptate pentru a aborda provocările naţionale identificate în cadrul semestrului european prin intermediul recomandărilor specifice fiecărei ţări.

Evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare prezintă modul în care MRR şi-a atins obiectivele până în prezent.

O schimbare reală pe teren

Statele membre pun în aplicare agendele de reforme şi de investiţii incluse în planurile naţionale. Până la sfârşitul anului 2023, Comisia a evaluat ca fiind atinse în mod satisfăcător peste 1 150 de jaloane şi ţinte. Realizarea acestor etape în punerea în aplicare a reformelor şi a investiţiilor a condus la schimbări pozitive şi la rezultate tangibile pe teren.

Cu ajutorul MRR, de exemplu,au fost făcute economii de peste 28 de milioane de megawaţi/oră (MWh) în consumul de energie. Peste 5,6 milioane de gospodării suplimentare au în prezent acces la internet prin intermediul reţelelor de foarte mare capacitate şi aproape 9 milioane de persoane au beneficiat de măsuri de protecţie împotriva dezastrelor legate de climă, cum ar fi inundaţiile şi incendiile de păduri, mai indică sursa citată.

Statele membre au primit deja aproape 225 de miliarde euro din fondurile MRR. 67 miliarde euro au fost plătite cu titlu de prefinanţare pentru a demara realizarea reformelor şi a investiţiilor şi pentru a atenua iniţial impactul pe termen scurt al crizei provocate de pandemia de COVID-19 şi ulterior impactul crizei energetice asupra bugetelor statelor membre.

Statele membre şi Comisia, împreună cu Parlamentul European şi Consiliul, au colaborat strâns pentru a obţine aceste rezultate.

Sprijin eficace pentru redresarea economică a UE

Comisia Europeană estimează că aproximativ jumătate din creşterea preconizată a investiţiilor publice între 2019 şi 2025 rezultă din investiţii finanţate de la bugetul UE, în special prin intermediul MRR. Spre deosebire de crizele anterioare, investiţiile publice în Europa s-au majorat în timpul pandemiei de COVID-19 şi al crizei energetice subsecvente, de la 3,0 % în 2019 la 3,3 % în 2023. În 2024, se preconizează că investiţiile publice vor atinge 3,4 % din PIB.

Majoritatea planurilor au fost pregătite rapid în 2021, deschizând calea pentru prefinanţări substanţiale, iar punerea în aplicare pe teren a început prompt. Activitatea economică a revenit la nivelurile anterioare pandemiei, iar şomajul a scăzut la niveluri record, de aproximativ 6 %. Modelarea economică a Comisiei sugerează că NGEU are potenţialul de a creşte PIB-ul real al UE cu până la 1,4 % în 2026, în comparaţie cu scenariul în care acest program nu ar fi fost aplicat. Aceste rezultate nu includ impactul semnificativ pe care se preconizează că îl vor avea reformele incluse în planurile de redresare, de stimulare a creşterii, întrucât acest impact se va manifesta pe termen lung. Se preconizează că rata de ocupare a forţei de muncă în UE va creşte cu până la 0,8 % pe termen scurt.

Un instrument agil

Statele membre au utilizat MRR în mod strategic pentru a aborda provocările de lungă durată şi pentru a răspunde unora noi.

Până la sfârşitul anului 2023, Consiliul a aprobat revizuiri ale tuturor celor 27 de planuri pentru a maximiza impactul acestora într-un context în schimbare. Planurile au fost actualizate pentru a contribui la abordarea creşterii preţurilor la energie în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, a inflaţiei ridicate şi a perturbărilor lanţului de aprovizionare. Grecia, Slovenia şi Croaţia şi-au actualizat, de asemenea, planurile pentru ca acestea să contribuie la combaterea dezastrelor naturale, care - pe lângă suferinţa umană provocată - au îngreunat punerea în aplicare a anumitor reforme şi investiţii.

Aceste actualizări au mărit considerabil volumul sprijinului acordat de UE economiilor noastre, cu aproape 150 de miliarde EUR. Din această sumă s-au făcut alocări pentru 23 de capitole privind REPowerEU, iar 125,5 miliarde EUR s-au acordat sub formă de împrumuturi suplimentare. În total, se preconizează că MRR va injecta în economiile noastre un sprijin financiar în valoare de 650 de miliarde EUR.

Impulsionarea realizării de reforme structurale

Statele membre au utilizat MRR pentru a realiza progrese semnificative în ceea ce priveşte punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei ţări emise în contextul semestrului european. Natura bazată pe performanţă a MRR, în care plata fondurilor UE este condiţionată de îndeplinirea jaloanelor şi a ţintelor convenite, şi-a dovedit capacitatea de a stimula realizarea reformelor îndelung aşteptate într-o gamă largă de domenii de politică, în special pentru a sprijini tranziţia verde şi cea digitală şi pentru a îmbunătăţi rezilienţa socială şi instituţională. Mai mult, odată cu punerea în aplicare a capitolelor privind REPowerEU, se preconizează o accelerare a procedurilor de planificare şi de autorizare, în special pentru proiectele privind energia din surse regenerabile şi eficienţa energetică.

Ponderea recomandărilor specifice fiecărei ţări pentru perioada 2019-2020 cu privire la care statele membre au realizat cel puţin "unele progrese" a crescut între 2021 şi 2023 de la 52 % la 69 %. Aceasta reprezintă o îmbunătăţire semnificativă în comparaţie cu anii precedenţi.

Un impuls considerabil pentru tranziţia verde

MRR este un instrument-cheie pentru accelerarea tranziţiei verzi a UE. Toate statele membre au depăşit ţinta de 37 % privind obiectivele climatice, unele state membre dedicând peste 50 % din finanţarea totală agendei verzi. În plus, MRR sprijină politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă, contribuind la o tranziţie verde echitabilă.

Prin intermediul capitolelor privind REPowerEU din planurile de redresare, o sumă suplimentară de 60 de miliarde EUR din fondurile MRR va fi dedicată tranziţiei verzi. Acest lucru va contribui la efectuarea de economii de energie, la accelerarea producţiei de energie curată şi la diversificarea aprovizionării cu energie a UE, promovându-se, de asemenea, creşterea capacităţii de producţie a industriei cu zero emisii nete.

Ritmul de punere în aplicare - preconizat să accelereze

Revizuirile planurilor au avut un impact asupra ritmului de punere în aplicare a planurilor existente. Cu toate acestea, punerea în aplicare pe teren a continuat să avanseze pe parcursul anului 2023, cu o dublare a numărului de cereri de plată depuse până la sfârşitul anului 2023, de la 27 la 54.

Se preconizează că acest ritm susţinut va continua, întrucât statele membre sunt motivate să avanseze cu punerea în aplicare a planurilor, având în vedere că MRR durează până în 2026. Comisia evaluează în prezent 18 cereri de plată. În 2024, se aşteaptă să se depună peste 20 de noi cereri de plată. Pe această bază, Comisia preconizează să efectueze plăţi suplimentare în valoare de peste 100 de miliarde EUR până la sfârşitul anului.

Pe parcursul perioadei de aplicare, MRR, prin intermediul planurilor naţionale, va stimula realizarea a numeroase investiţii şi reforme care vor aduce schimbări pozitive pentru cetăţenii, întreprinderile şi UE în general. Evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare este însoţită de instantanee la nivel de ţară care pun în valoare proiectele şi reformele cele mai emblematice şi cu cel mai mare impact incluse în fiecare plan de redresare.

Învăţăminte desprinse

Evaluarea la jumătatea perioadei evidenţiază sprijinul larg din partea statelor membre şi a altor părţi interesate pentru natura bazată pe performanţă a MRR. Plăţile efectuate pe baza progreselor şi a rezultatelor obţinute, şi nu pe baza costurilor suportate, oferă previzibilitate şi implică responsabilitate atât pentru statele membre, cât şi pentru Comisie. Implementarea promptă şi plăţile rapide arată că MRR a sprijinit statele membre în perioade de criză, iar combinaţia unică de investiţii şi reforme ajută economiile statelor membre să devină mai bine pregătite pentru viitor.

În evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare se indică şi câteva domenii în care sunt necesare îmbunătăţiri. Este nevoie de o flexibilitate suficientă în conceperea şi punerea în aplicare a planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă pentru a asigura o valoare adăugată continuă şi o punere în aplicare fără probleme. O capacitate administrativă adecvată în statele membre este esenţială pentru o punere în aplicare fără sincope a MRR, pe lângă implicarea îndeaproape a autorităţilor regionale şi locale, precum şi a partenerilor sociali.

"Planul de redresare NextGenerationEU, în valoare de 800 miliarde euro, a reprezentat răspunsul nostru solid la consecinţele economice şi sociale ale pandemiei. După trei ani de aplicare, NextGenerationEU continuă să sprijine redresarea noastră economică şi determină schimbări pozitive în întreaga UE. S-au înregistrat niveluri record de finanţare a proiectelor pentru eficienţă energetică, energie din surse regenerabile şi digitalizare. Planul nostru i-a sprijinit pe tineri să dobândească acele competenţe de care au nevoie şi a contribuit la extinderea industriei noastre cu zero emisii nete. Printr-o combinaţie unică de reforme şi investiţii, NextGenerationEU abordează provocările naţionale şi accelerează îndeplinirea priorităţilor noastre comune pentru o UE verde, favorabilă incluziunii, digitală, rezilientă şi competitivă. Evaluarea intermediară de astăzi prezintă aceste realizări şi deschide calea către noi realizări până în 2026", a afirmat preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, conform sursei menţionate.

Regulamentul privind MRR prevede efectuarea de către Comisie a unei evaluări la jumătatea perioadei de punere în aplicare a mecanismului care să fie transmisă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor. Aceasta va fi urmată de o evaluare ex post în 2028 şi de o evaluare globală a mecanismului şi a impactului său, după ce măsurile incluse în planurile de redresare vor fi puse în aplicare pe deplin.

Evaluarea de la jumătatea perioadei de punere în aplicare, inclusă în raportul de evaluare al Comisiei, analizează progresele înregistrate până la 31 decembrie 2023 în atingerea obiectivelor Regulamentului privind MRR în ceea ce priveşte eficacitatea, eficienţa, relevanţa, coerenţa şi valoarea adăugată a UE. Deşi este prea devreme pentru a evalua amploarea deplină a impactului MRR, raportul de evaluare face bilanţul progreselor înregistrate şi al lecţiilor învăţate, pe baza unei consultări publice deschise şi a unui studiu extern independent.

Opinia Cititorului ( 4 )

 1. Prostocratii de la bruxelles lauda un esec.recesiunea bate la usa pentru multe state.saracia energetica si dezindustrializarea alearga nestingherite in curtea ue.slava ue!

  1. Asa se vede din rusia, nu? Unde vezi tu saracie energetica? Pretul e sub cel de dinainte de razboi. Eu vad ca se construiesc fabrici, nu se darama (nu ca inainte, dar inca se fac) - deci unde e dezindustrializarea?

   Mirosi a troll,amice.sau a idiot util.

  Evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare a Mecanismului de redresare şi rezilienţă (MRR) prezintă progrese semnificative în implementarea acestuia şi în atingerea obiectivelor stabilite.

  Puncte cheie evidențiate în evaluare: 

  Implementare eficientă 

  Statele membre au pus în aplicare agendele de reforme și investiții stabilite în planurile naționale de redresare și reziliență. Aproximativ 1 150 de jaloane și ținte au fost atinse până în decembrie 2023, generând schimbări pozitive și rezultate tangibile. 

  Rezultate tangibile 

  MRR a dus la economii semnificative de energie, extinderea accesului la internet și îmbunătățiri în protecția împotriva dezastrelor legate de climă, cum ar fi inundațiile și incendiile de păduri. De asemenea, a fost înregistrată o reducere a șomajului la niveluri record. 

  Sprijin financiar considerabil: 

  Până în prezent, statele membre au primit aproximativ 225 de miliarde de euro din fondurile MRR, care au fost utilizate pentru a iniția reforme și investiții și pentru a atenua impactul crizei COVID-19 și al crizei energetice. 

  Creștere economică și ocupare: Investițiile publice finanțate de la bugetul UE, în special prin intermediul MRR, au stimulat creșterea economică și au contribuit la reducerea șomajului. Se estimează că MRR ar putea crește PIB-ul real al UE cu până la 1,4% în 2026. 

  Flexibilitate și adaptabilitate 

  Statele membre au utilizat MRR strategic pentru a aborda atât provocările existente, cât și cele noi, cum ar fi impactul războiului din Ucraina și creșterea prețurilor la energie. Revizuirile planurilor au fost aprobate pentru a maximiza impactul într-un context în schimbare. 

  Condiționarea plăților de progres 

  Plățile efectuate prin MRR sunt condiționate de îndeplinirea jaloanelor și a țintelor stabilite, asigurând astfel responsabilitate și previzibilitate atât pentru statele membre, cât și pentru Comisie. 

  Accent pe tranziția verde 

  MRR este un instrument-cheie pentru accelerarea tranziției verzi în UE, contribuind la atingerea obiectivelor climatice și promovând o tranziție verde echitabilă. 

  Continuarea punerii în aplicare: Ritmul de punere în aplicare a MRR este așteptat să accelereze, iar Comisia estimează că vor fi efectuate plăți suplimentare în valoare de peste 100 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2024.

  Evaluarea la jumătatea perioadei de aplicare a MRR evidențiază progrese semnificative și impactul pozitiv al acestui instrument în promovarea redresării economice și a rezilienței în UE. 

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

APA NOVA
hidroelectrica.ro
aages.ro
fedbet.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Apr. 2024
Euro (EUR)Euro4.9764
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6687
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1404
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8125
Gram de aur (XAU)Gram de aur357.7647

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
domeniileostrov.ro
edevize.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
everythinghr.live
hipo.ro
32.aicps.ro
roenergy.eu
AIESEC
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb