Contrapartea Centrală, cu un pas mai aproape de autorizare

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 02 noiembrie 2020

Contrapartea Centrală, cu un pas mai aproape de autorizare

Adrian Tănase, BVB: "Data de 1 octombrie poate fi considerată începutul implementării CCP-ului în România, exclusiv prin prisma iniţierii colaborării cu CC&G, având drept obiectiv final întocmirea dosarului de autorizare"

Rodica Popa, CCP.RO: "Suntem în stadiul de analiză şi clarificare a condiţiilor aplicabile produselor bursiere şi tranzacţiilor aferente ce vor face obiectul proceselor de compensare şi decontare"

Victor Ionescu, OPCOM: "Iniţierea colaborării CCP.RO cu CC&G trebuie să fie pusă încă de la început sub semnul dezvoltării serviciilor de compensare a tranzacţiilor cu energie"

Proiectul Contrapărţii Centrale (CCP), entitate în absenţa căreia nu poate să funcţioneze o piaţă prin care să se tranzacţioneze instrumente financiare derivate, a intrat într-o nouă fază la începutul acestei luni, odată cu iniţierea colaborării dintre CCP.RO Bucharest şi Cassa di Compensazione e Garanzia SpA (CC&G), parteneriat ce a fost semnat la finele lunii iulie.

Casa de Compensare din Italia, parte a London Stock Exchange Group (LSEG), va oferi atât consultanţă privind stabilirea Contrapărţii Centrale în ţara noastră, cât şi asistenţă tehnologică specifică serviciilor de compensare şi management al riscului care vor fi derulate de CCP.RO Bucharest şi care se aplică tuturor claselor de active tranzacţionate pe piaţa locală de capital.

Ziarul BURSA a adresat o serie de întrebări conducerii CCP.RO Bucharest - societate înfiinţată pentru a opera drept Contraparte Centrală în ţara noastră şi care conform estimărilor directorului BVB va fi funcţională la jumătatea anului 2022 - privitoare la stadiul proiectului şi paşii ce trebuie parcurşi pentru implementarea CCP-ului.

Adrian Tănase: "Societatea nou înfiinţată are ca prim obiectiv operaţional derularea şi implementarea concluziilor proiectului de consultanţă cu Cassa di Compensazione e Garanzia SpA"

Adrian Tănase, Preşedintele Consiliului de Administraţie al CCP.RO şi CEO al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), ne-a transmis că, aşa cum rezultă şi din documentele ce au stat la baza iniţierii proiectului, în perioada imediat următoare, societatea nou înfiinţată (CCP.RO) are ca prim obiectiv operaţional derularea şi implementarea concluziilor proiectului de consultanţă cu Cassa di Compensazione e Garanzia SpA, conform condiţiilor agreate.

"În acest sens, la 1 octombrie, echipa CCP.RO a marcat momentul iniţierii activităţii în parteneriat cu CC&G. De altfel, data de 1 octombrie poate fi considerată ca reprezentând începutul implementării Contrapărţii Centrale din România, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene aplicabile, exclusiv prin prisma iniţierii colaborării CCP.RO cu CC&G, având ca obiectiv final întocmirea dosarului pentru autorizarea CCP.RO Bucharest în calitate de contraparte centrală în deplină conformitate cu cerinţele Autorităţilor de Reglementare naţionale (Autoritate de Supraveghere Financiară şi Banca Naţională a României) şi cele ale ESMA (European Securities and Markets Authority)", ne-a spus directorul BVB.

Adrian Tănase a explicat că CCP.RO va elebora, în baza recomandărilor CC&G în calitate de consultant, documentele ce vor constitui dosarul de autorizare în calitate de contraparte centrală.

"Procesul este complex, urmând ca autorităţile de reglementare din România implicate în evaluarea aferentă să fie consultate pe tot parcursul procesului de elaborare a documentaţiei. Complexitatea acestui proces derivă atât din aria largă de documente ce trebuie să fie întocmită şi care vor guverna activitatea Contrapărţii Centrale din România după obţinerea autorizării, cât şi din aspectele referitoare la definirea condiţiilor de compensare şi decontare, aspecte ce implică stabilirea principiilor şi metodologiei aplicate pentru gestionarea riscurilor aferente proceselor de compensare şi decontare. Metodele de calcul şi indicatorii ce vor fi aplicaţi vor constitui elementele de diminuare a riscurilor menite să confere atractivitate şi legitimitate pentru participarea operatorilor din domeniul financiar-bancar în calitate de membrii compensatori la construcţia Contrapărţii Centrale din România", a explicat directorul BVB.

Paşii ce vor fi parcurşi în perioada imediat următoare sunt, prin urmare, destinaţi unor analize detaliate şi aprofundate, a mai spus preşedintele CCP.RO, adăugând că rezultatele analizelor vor începe să fie promovate către mediul de afaceri în primăvara anului 2021, în primă etapă în grupurile de lucru interinstituţionale, la nivel de specialişti desemnaţi de către autorităţi şi asociaţiile profesionale.

Rodica Popa: "Un pas important este cel al elaborării documentaţiei descriptive, a setului de proceduri şi norme pentru accesul la serviciile de compensare şi decontare"

Rodica Popa, Director General al CCP.RO Bucharest ne-a transmis că, din perspectiva entităţii pe care o conduce, procesul implementării Contrapărţii Centrale din România a fost demarat odată cu înfiinţarea societăţii, acţionarii stabilind în sarcina sa crearea condiţiilor necesare pentru punerea în aplicare a obiectului principal de activitate, respectiv furnizarea de servicii de compensare şi decontare pentru tranzacţiile cu instrumente financiare, în deplină conformitate cu prevederile cadrului legal şi de reglementare naţional şi european.

"Pentru atingerea acestui obiectiv, una dintre primele etape parcurse a fost aceea a negocierii şi agreării condiţiilor acordului pentru furnizarea de către CC&G a serviciilor de consultanţă şi de furnizare a soluţiei tehnice. Începând cu data de 1 octombrie a fost iniţiată colaborarea echipelor de specialişti din cadrul CC&G şi CCP.RO în vederea implementării proiectului, conform condiţiilor acordului semnat între cele două părţi, stadiul actual al demersului fiind acela de analiză şi clarificare a condiţiilor aplicabile produselor bursiere şi tranzacţiilor aferente ce vor face obiectul proceselor de compensare şi decontare imediat după autorizarea CCP.RO conform cerinţelor ESMA", a spus Rodica Popa.

Domnia sa a adăugat: "Totodată, într-o abordare consolidată, a fost constituit un grup de lucru interinstituţional în cadrul căruia demersurile CCP.RO vor fi dezbătute împreună cu specialiştii din cadrul ASF şi BNR, din cadrul celor două burse, BVB şi OPCOM, pe platformele cărora se vor încheia tranzacţiile supuse procesului de compensare şi decontare prin CCP.RO şi din cadrul Depozitarului Central".

Din perspectiva CCP.RO, paşii următori vizează, pe lângă aspectele specifice instituirii în integralitate a cadrului administrativ de desfăşurare a activităţii societăţii, derularea în mod optim şi maximizarea rezultatelor proiectului de consultanţă dezvoltat în parteneriat cu CC&G.

"Specialiştii cooptaţi în cadrul CCP.RO vor trebui să cuprindă în planul de implementare a Contrapărţii Centrale toate elementele prin care infrastructura informatică a sistemului de compensare şi decontare va interfera cu sistemele de tranzacţionare operate de bursa de valori şi bursa de energie, cu sistemele de plăţi, cu Depozitarul Central, cu sistemele operate de către viitorii membri compensatori", a punctat Rodica Popa.

De asemenea, conform directorului CCP.RO, pentru ca funcţiile tehnice implementate prin dezvoltări tehnologice să fructifice şansele de oportunitate cât mai curând, un alt pas important este cel al elaborării documentaţiei descriptive, a setului de proceduri şi norme pentru accesul la serviciile de compensare şi decontare.

"În setul de documente descriptive, cu certitudine un aspect deosebit de important este cel referitor la sistemul de gestionare a riscurilor şi matricea garanţiilor. De asemenea, stabilirea condiţiilor de acces la serviciile de compensare şi decontare a tranzacţiilor pe care operatorii economici trebuie să le îndeplinească reprezintă o altă direcţie, în care în perioada imediat următoare, CCP.RO va întreprinde paşii necesari pentru a supune analizei şi dezbaterii către autorităţi şi părţile interesate documentele de discuţie", ne-a spus Rodica Popa.

Directorul CCP.RO a concluzionat: "Bucurându-se deja de sprijinul acţionarilor săi, al autorităţilor implicate şi al participanţilor la pieţele ce urmează a fi deservite de noua Contraparte Centrală din România, CCP.RO este prin urmare angajată într-un proces de analiză şi dezvoltare, ale cărui rezultate îşi doreşte să fie în măsură să le promoveze în mod public, începând cu a doua jumătate a anului următor".

Victor Ionescu: "Participanţii la pieţele de energie trebuie să dispună de datele necesare pentru a considera, într-o măsură cât mai mare, includerea serviciilor de compensare şi decontare a tranzacţiilor prin intermediul CCP-ului în propriile strategii de afaceri"

Victor Ionescu, Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al CCP.RO şi CEO al Operatorului Pieţei de Energie OPCOM, ne-a oferit punctul său de vedere asupra etapei în care se află proiectul Contrapăţii Centrale din ţara noastră.

Domnia sa a spus: "Referitor la documentele de program care au guvernat decizia înfiinţării CCP.RO, din perspectiva OPCOM, cât şi a celorlaţi acţionari cu activitate în domeniul energiei, iniţierea colaborării CCP.RO cu CC&G trebuie să fie pusă încă de la început sub semnul dezvoltării serviciilor de compensare a tranzacţiilor cu energie, astfel încât procesul de autorizare al CCP.RO în calitate de contraparte centrală să presupună autorizarea serviciilor de compensare şi decontare atât a tranzacţiilor de tip OTC, bazate pe relaţii contractuale bilaterale, cât şi a tranzacţiilor cu contracte futures având ca activ suport preţul spot al energiei electrice, extinzându-se astfel aria de servicii şi produse de care companiile din domeniul energiei pot beneficia pe pieţele din România".

Din discuţiile avute la nivelul CCP.RO, aceste aspecte au fost deja abordate la nivelul consultantului CC&G şi a fost discutat principiul de abordare cu executivul CCP.RO în vederea derulării proiectului, ne-a precizat Victor Ionescu, adăugând că, demersurile necesare implementării serviciilor de compensare a tranzacţiilor cu energie se află în etapa de analiză la nivelul consultanţilor şi al CCP.RO.

Directorul OPCOM subliniază că, este important ca paşii următori să fie coordonaţi în mod optim, astfel încât recomandările consultantului şi necesităţile pieţelor ce urmează să fie deservite de către Contrapartea Centrală să se întâlnească în mod armonios cu interesul de afaceri al participanţilor la piaţă şi cel al potenţialilor membri compensatori.

"Din perspectiva pieţelor de energie, în perioada următoare este necesar ca rezultatele proiectului derulat la nivelul CCP.RO, al analizelor şi dezbaterilor la nivelul consutantului CC&G şi al specialiştilor CCP.RO, să furnizeze setul de informaţii necesare pentru ca participanţii la pieţele de energie să dispună de datele necesare pentru a considera, în cât mai largă măsură, includerea serviciilor de compensare şi decontare a tranzacţiilor prin intermediul Contraparţii Centrale din România în propriile strategii de afaceri, cunoscut fiind faptul că pentru operatorii economici din domeniul energiei strategiile în domeniul tranzacţiilor vizează în mod curent orizonturi ferme de doi ani pentru contractarea la termen, perioadă de timp în care Contrapartea Centrală din România are în vedere lansarea în operare comercială a sistemului de compensare al CCP.RO", a conchis Victor Ionescu.

Proiectul Contrapărţii Centrale din ţara noastră a fost iniţiat ca urmare a interesului exprimat în mod concret de către actori importanţi ai pieţelor de valori şi de energie, prin participarea acestora la capitalul societăţii nou înfiinţate, CCP.RO Bucharest, pentru preluarea rolului de Contraparte Centrală în ţara noastră conform standardelor instituite prin prevederile MIFID şi EMIR, conform conducerii BVB.

CCP.RO Bucharest a fost înfiinţată în data de 4 noiembrie 2019, cu un capital social iniţial de 16,8 milioane de euro.

Bursa de Valori Bucureşti, iniţiatorul proiectului, este acţionarul majoritar al entităţii, cu o deţinere de 59,5% din societate, echivalentul participaţiei de zece milioane de euro, cea mai mare investiţie realizată de BVB în cadrul unui singur proiect.

OPCOM are 19,05% din societate, echivalentul unei contribuţii de 3,2 milioane de euro la capitalul CCP-ului, în timp ce Enel, cu o participaţie de 1,6 milioane de euro la Contrapartea Centrală, are circa 9,5% din societate.

Banca Transilvania (TLV) cu 0,5 milioane de euro, Tinmar cu 0,5 miloane de euro, SIF Banat-Crişana (SIF1), SIF Transilvania (SIF3), SIF Muntenia (SIF4) cu câte 0,3 milioane de euro fiecare şi BRK Financial Group (BRK) cu 0,1 milioane de euro, sunt ceilalţi acţionari ai Contrapărţii Centrale.

CCP-ul este o entitate care se interpune între participanţii la piaţă, devenind contraparte pentru fiecare dintre ei. În acest mod, o tranzacţie se împarte în două, Contrapartea Centrală devenind cumpărător pentru vânzător şi vânzător pentru cumpărător. Aceasta garantează atât cumpărătorului, cât şi vânzătorului finalizarea decontării tranzacţiei.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Isi mai aminteste cineva de AGA in care au prezentat proiectul CCP? Parca ziceau ca in 2020 vor fi deja compensate primele tranzactii. S-au razgandit?

    1. Ei ce sa faci. Proiectul CCP e dificil, nu e un lucru care se face in fiecare zi. In plus a mai venit si pandemia. E bine ca merge inainte, ca se face.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
BTPay
Allview
Stiri Locale
AAGES

Curs valutar BNR

11 Iun. 2021
Euro (EUR)Euro4.9202
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0467
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5150
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7275
Gram de aur (XAU)Gram de aur246.3162

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Boromir
CCIB - Emitere de certificate forta majora
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
energynomics.ro
CCIB - Focus Bucuresti - iunie 2021
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro