MARILE SPIRITE SE ÎNTÂLNESC ÎN IDEEGrădinescu - abuz de putere, arbitrariu şi hărţuire

MAKE
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 18 septembrie 2020

Grădinescu - abuz de putere, arbitrariu şi hărţuire
 • document ataşat apasă aici pentru a descărca.
  MAKE

  Actualizare - Ca sa puteţi vizualiza Adresele dintre SIF Oltenia şi ASF accesaţi documentul ataşat

  COMUNICAT

  referitor Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 12.10.2020

  Stimaţi acţionari,

  Conform Raportului curent nr. 5553/03.09.2020 publicat pe website-ul BVB, Consiliul de Administraţie al societăţii a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 şi ale art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990 R, la solicitarea comună a doi acţionari: SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia SA, care cumulat deţin un număr de 29.008.286 acţiuni SIF Oltenia SA reprezentând 5,5556% din capitalul social al societăţii, înregistrată sub nr. 5291/14.08.2020.

  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor convocată pentru data de 12.10.2020 are pe ordinea de zi, la solicitarea celor doi acţionari, şi următorul punct:

  "21. Aprobarea repartizării profitului net pentru exerciţiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinaţii:

  a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acţiune de 0,10 lei.

  Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acţionarilor de 4,70 % calculată la preţul mediu de tranzacţionare al acţiunilor în 2019 (2,1272 lei/acţiune) şi 3,91 % calculată la preţul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acţiune).

  Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂŢII dividendelor în conformitate cu dispoziţiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acţionari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plăţii fiind suportate de către acţionari din valoarea dividendului net.

  Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acţionarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistraţi la data de 12.06.2020 în registrul acţionarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare.

  b). Alte rezerve (surse proprii de finanţare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiţii, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acţiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societăţii. "

  Conducerea superioară a societăţii informează acţionarii că, în baza Hotărârii nr. 3 de aprobare a situaţiilor financiare individuale ale societăţii pentru anul 2019 şi a Hotărârii nr. 4 de aprobare a repartizării profitului net realizat în anul 2019 aprobate in cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din 28.04.2020, din care 52.214.914,30 lei dividende, respectiv 0,10 lei/acţiune dividend brut, a efectuat plăţi efective de dividende începând cu data de 01.07.2020 către acţionarii înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de 12.06.2020 - data aprobată prin Hotărârea nr. 8 a AGOA din 28.04.2020 ca fiind DATA DE ÎNREGISTRARE, stabilită în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017. Precizăm că data plăţii dividendelor aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv 01.07.2020, a fost stabilită şi aprobată de AGOA din 28.04.2020 în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

  Împotriva hotărârilor AGOA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au introdus acţiuni în anulare acţionarii SIF Banat Crişana SA, SIF Muntenia SA şi SAI Certinvest. Plata dividendelor aferente anului 2019 a fost sistată începând cu 16.07.2020, datorită suspendării executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020, prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie, prin Decizia nr. 315/15.07.2020 a Curţii de Apel Craiova pronunţată în Dosarul 2635/63/2020 (Raport curent SIF Oltenia SA nr. 4829/16.07.2020).

  Până la data suspendării executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au fost achitate către acţionari dividende brute în sumă de 36.093.495,47 lei.

  Precizăm că SIF Banat Crişana SA, SIF Muntenia SA şi SAI Certinvest au încasat dividendele cuvenite fără a contesta valabilitatea lor, deşi au contestat în instanţă Hotărârea AGOA de repartizare a profitului net aferent anului 2019.

  Întrucât acţionarii SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA, în cererea înaintată Consiliului de Administraţie, înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 5291/14.08.2020, au solicitat inclusiv revocarea datei de înregistrare (12.06.2020) care a stat la baza identificării acţionarilor îndreptăţiţi să primească dividende pentru exerciţiul financiar al anului 2019, Consiliul de Administraţie al societăţii a considerat necesară Nota de la punctul 21 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGOA din 12.10.2020 corespunzător datei de înregistrare a dividendelor achitate.

  Aducem la cunoştinţa acţionarilor că punctul 21 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 excede prin conţinut cadrului legal deoarece, atât DATA PLĂŢII cât şi DATA DE ÎNREGISTRARE precizată în Nota din Convocator nu ţin seama de prevederile art. 86 din Legea nr 24/2017 şi ale art. 178 alin. (2) din regulamentul ASF nr. 5/2018. Ambele date trebuie să fie ulterioare datei ţinerii adunării - 12.10.2020.

  Pe cale de consecinţă, un vot favorabil - o eventuală HOTĂRÂRE de aprobare a acestui punct - nu va putea fi dusă la îndeplinire de către societate iar plata dividendelor neachitate către acţionari nu se va putea relua.

  Precizăm că orice altă hotărâre de aprobare şi plată de dividende repartizate din profitul net al exerciţiului financiar al anului 2019, luată în oricare altă adunare generală ordinară a acţionarilor cu DATA PLĂŢII şi DATA DE ÎNREGISTRARE stabilite în concordanţă cu prevederile legale în vigoare va genera insecuritate juridica, o multitudine de acţiuni în instanţă între societate şi acţionari pentru restituirea în parte sau în totalitate a dividendelor achitate în baza Hotărârilor nr. 4 şi nr. 8 ale AGOA din 28.04.2020 şi care la noua dată de înregistrare nu mai deţin sau deţin un număr mai mic de acţiuni.

  Reluarea plăţii dividendelor pentru exerciţiul financiar al anului 2019, neachitate acţionarilor existenţi la DATA DE ÎNREGISTRARE de 12.06.2020, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a AGOA din 28.04.2020 - care se bucură în continuare de prezumţie de legalitate - va putea fi realizată, fără niciun conflict, doar în situaţia respingerii, a neaprobării punctelor 4, 5 şi 9 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 de revocare a Hotărârilor nr. 3, 4 şi 8 ale AGOA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu, concomitent cu respingerea (neaprobarea) punctului 21 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020.

  Deasemenea, informăm acţionarii că, prealabil convocării AGOA din 12.10.2020 solicitată de acţionarii SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA, conducerea SIF Oltenia SA a informat Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin adresa nr. 5379/20.08.2020, cu privire la lipsa de legalitate a conţinutului punctului 21 de pe ordinea de zi şi de consecinţele ce le poate genera o eventuală aprobare a acestuia de către adunarea generală.

  Consiliul de Administraţie a dat curs cererii comune a acţionarilor SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA de convocare a adunării generale ordinare conform solicitării primite şi rezoluţiei date de ASF prin adresa nr. VPI 8799/28.08.2020.

  Cu speranţa că prin prezentul comunicat aducem informaţii utile acţionarilor pentru a işi putea exprima în cunoştinţă de cauză votul asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 12.10.2020 astfel încât hotărârile adoptate să respecte prevederile legale în vigoare şi cu mesajul de a participa într-un număr cât mai mare la lucrările adunării, în special pe calea votului electronic sau prin corespondenţă sau, în funcţie de posibilităţile dumneavoastră, prin participarea directă.

  Vă mulţumim !

  Transmitem aceste precizări ca urmare a solicitărilor Autorităţii de Supraveghere Financiară din adresele VPI 9576/16.09.2020 şi VPI 9632/18.09.2020.

  Anexăm corespondenţa dintre societatea noastră şi ASF în legătură cu Adunarea generală Ordinară a Acţionarilor din 12.10.2020, cu ordinea de zi solicitată de acţionarii SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA, respectiv:

  - Adresa SIF Oltenia SA nr. 5379/20.08.2020;

  - Adresa ASF nr. VPI 8799/28.08.2020;

  - Adresa ASF nr. VPI 9576/16.09.2020;

  - Adresa ASF nr. VPI 9632/18.09.2020.

  conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

  Director General

  _____________________________________________

  Eu cred că vicepreşedintele ASF Gabriel Grădinescu îşi ia notiţe din ziarul BURSA şi după aia le trimite ca adrese oficiale, pentru că altfel nu se explică cum de obiecţiile mele privitoare la legalitatea punctelor trecute de SIF Oltenia pe ordinea de zi a Adunării generale programată pe 12/13 octombrie (vezi articolul " CIUREZU E MAI ORTOMAN / SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia repetă scenariul din balada Mioriţa, într-o acţiune de concurenţă neloială contra SIF Oltenia" din BURSA/8 septembrie), se regăsesc în Adresa oficială prin care îl trage de urechi pe Tudor Ciurezu, preşedintele SIF Oltenia.

  Într-o adresă pe care a remis-o către SIF5, în 16 septembrie, Grădinescu scrie: "[...]vă atenţionam cu privire Ia faptul că propunerea formulată de acţionarii societăţii în ceea ce priveşte punctul 21. aflat pe ordinea de zi, precum şi precizarea formulată sub forma unei Note de către conducerea SIF Oltenia generează înălcarea prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 referitor la modalitatea de stabilire a datei de înregistrare".

  Grădinescu mă plagiază.

  Cu opt zile în urmă, eu am scris în BURSA:

  "Nimeni din mass media cu veleităţi financiare nu a avut bunul simţ să informeze publicul [n.a. - referitor la Convocatorul AGA din 12/13.10.2020] că Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă nu permite ca o Adunare generală a acţionarilor (AGA) să identifice cui i se cuvin dividende la o dată anterioară celei desfăşurării AGA, ci doar la o dată ulterioară:

  «Art. 86.(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor»".

  Mă bucur că Grădinescu (sau cine îl sfătuieşte) a înţeles ce am scris.

  Este însă o problemă.

  Înainte să o fi scris eu în BURSA, ilegalitatea a fost semnalată de SIF Oltenia domnului vicepreşedinte Gabriel Grădinescu, într-o Adresă oficială, remisă către ASF, la data de 20 august:

  "Punerea în aplicare a cererii celor doi acţionari ( SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia SA) astfel cum a fost transmisă şi înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 5291/14.08.2020, în special pct. 21, creează o situaţie contrară prevederilor Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului ASF nr. 5/2018, după cum urmează:

  - Data plăţii ce va fi aprobată de AGOA va fi anterioară datei de referinţă a AGOA şi datei de înregistrare ce va fi stabilită de AGOA deşi legislaţia în materie precizează că trebuie să fie ulterioară".

  Se poate spune că Grădinescu mi-a plagiat articolul, după cum eu voi fi plagiat Adresa SIF Oltenia către ASF, dar oamenii de bun simţ vor accepta că marile spirite se întâlnesc în aceeaşi idee.

  Pentru că, în definitiv, Legea este una pentru toţi, aşa că atât eu, cât şi Ciurezu şi Grădinescu, în calitate de mari spirite (mă rog, despre spiritul lui Grădinescu vom vorbi mai la vale), ne-am gândit concomitent că ordinea de zi încalcă articolul 86 din Legea nr. 24/2017.

  Înainte să vorbim de marele spirit Gabriel Grădinescu, să ne întrebăm care mari spirite nu s-au gândit că încalcă articolul 86 din Legea nr. 24/2017?

  Păi, în afară de ziariştii din presa cu pretenţie de aplicaţie financiară cărora nici prin cap nu le-a trecut că pe ordinea de zi figurează propuneri contrare legii, îi mai putem numi şi pe Bogdan Drăgoi şi Nicu Buică.

  Desigur, aceste nume corespund unor persoane fizice, dar aceste persoane fizice sunt şi ele conducătoare de SIF-uri, Nicu Buică conduce SIF Muntenia (acum a fost întărit cu Adrian Simionescu), iar Bogdan Drăgoi conduce SIF Banat Crişana şi pe Nicu Buică (cu tot cu Adrian Simionescu, la pachet).

  Propunerile ilegale de pe ordinea de zi a AGOA din 12/13 octombrie la SIF Oltenia au fost impuse de SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia.

  În mod normal, atât SIF Banat Crişana, cât şi SIF Muntenia, remunerează nişte absolvenţi de drept, care alcătuiesc echipele juridice ale celor două SIF-uri.

  Dacă marile spirite Bogdan Drăgoi şi Nicu Buică nu stiu, atunci echipele lor juridice ar fi normal să îi tragă de mânecă - "Şefu', şefu', ce vrei nu se poate, e contra art.86 L24/2017, şefu', şefu', las-o moartă că te faci de râsul curcilor!"

  Ei bine, se pare că acest lucru normal nu a avut loc şi într-adevar, cumva de râsul curcilor, Drăgoi şi Buică au impus pe ordinea de zi a SIF Oltenia nişte tâmpenii din punct de vedere juridic.

  Poate că dacă propunerile ar fi venit de la nişte ziarişti cu pretenţii de aplicaţie financiară, atunci nu am fi chiar atât de şocaţi, pentru că suntem obişnuiţi cu nivelul lor de servilism şi imoralitate.

  SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia, însă, sunt investitori sofisticaţi.

  Deci, se ridică întrebarea, cum de doi investitori sofisticaţi au impus pe ordinea de zi nişte ilegalităţi?

  Cred că răspunsul este că nu s-au consultat cu departamentele lor juridice, ori, dacă s-au consultat, nu au ţinut seama de sfaturile lor.

  Asta ridică altă întrebare: dacă n-au ascultat de sfaturille departamentelor juridice, atunci de sfaturile cui au ascultat?

  Răspunsul nu este o certitudine, (are o doză de probabilitate), dar poate produce o revelaţie: Bogdan Drăgoi a ascultat de sfaturile consultantului infractor Najib el Lakis, că de aceea este el consultant, ca să dea sfaturi şi de aceea sfaturile lui au îndemnat la ilegalităţi, pentru că este un infractor condamnat la trei ani cu suspendare, pentru manipularea pieţei de capital şi spălare de bani.

  Revelaţie!

  Şi acum să trecem la marele spirit Gabriel Grădinescu, care, în tărăşenia Convocatorului AGOA din 12/13 octombrie, pare că-şi bate joc de propria funcţie de vicepreşedinte ASF.

  Grădinescu primeşte, cum spuneam, la 20 august, o Adresă a lui Ciurezu (totul e oficial, între instituţii), în care Ciurezu îi comunică faptul că punctele de pe ordinea de zi încalcă legea şi îl roagă frumos, politicos, civilizat, respectuos:

  "Faţă de cele prezentate vă rugăm să analizaţi situaţia descrisă şi să ne sprijiniţi în luarea măsurilor legale ce se impun cu privire la cererea celor doi acţionari [n.n. - SIF1 şi SIF4] evitând riscurile precizate".

  Grădinescu îi răspunde, la 28 august:

  "Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente în materie rezultă faptul că, în raport cu o solicitare de convocare a adunării generale, consiliul de adininistraţie/directoratul societăţii este chemat să facă o evaluare asupra îndeplinirii cerinţelor legale care privesc procentul în capitalul social deţinut de către acţionatul solicitant (cel puţin 5%) şi concordanţa rezoluţiilor propuse cu atribuţiile adunării generale.

  Atunci când aceste criterii prevăzute de lege sunt îndeplinite, reprezentanţii societăţii nu sunt în drept să respingă cererea unui acţionar cu privire la convocarea şi introducerea unor puncte pe ordinea de zi a unei adunări generale (de ex. prin invocarea unor motive de oportunitate)".

  Deci?

  Ce înţelegeţi?

  Ce a răspuns Grădinescu?

  Se bagă ilegalele pe ordinea de zi sau nu se bagă?

  De ce nu spune Grădinescu, în clar, "Ai dreptul de cenzură, nu le băga, nene!"

  De ce nu a acceptat atunci, la 28 august, că da, propunerea formulată de SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia generează încălcarea legii, dar acceptă acum, la 16 septembrie?

  Ce s-a întâmplat între 28 august şi 16 septembrie?

  Pai,...s-a întâmplat...8 septembrie.

  Adică, la 8 septembrie, a apărut în BURSA articolul de care vorbeam.

  Înţelegeţi, acum, de ce spuneam că marile spirite se întâlnesc în idee?

  Nu degeaba i se spune Monsieur le Jardinier...

  Opinia Cititorului ( 139 )

  1. Ce partid la pus in functia de vicepresedinte ASF?

   Sa stie si micii actionari de la Sif-uri cu cine sa voteze la alegeri!

   Vorba aia: prosti,dar multi! 

   1. Gradinescu este dat de PSD.

    Vezi dacă ai curiozități? De PSD:) Dar la Craiova e greu să votezi altceva, nu-i așa? Ca restul sunt sataniști sau nush ce credeți voi despre ei. Deci rămâi la pesedeu, ți se potrivește la fix!

    Revoltator este faptul ca avem 2 SIF-uri(1 si 4) care incalca grosolan, evident si in mod repetat legislatia in vigoare iar conducerile acestor SIF-uri sunt toletare (chiar protejate) in continuare de ASF.

    Cine se aseamana se aduna. Conducerile celor 3 entitati sunt identice - incompetente, aservite si profund daunatoare pietei de capital. 

    DE CE MAI EXISTA? 

    Se ridica suspiciunea de manipulare a pretului la 3 sif-uri(1,4 si 5).

    Se fac tot felul de deal-uri la preturi mici.

    Alo ASF aveti material de lucru!!! Ce faceti dormiti??? 

   Subtil, dle Make.

   Vine toamna iar Monsiuer le Jardinier va numara florile ca sa nu spun trandafirii care s-au ofilit.

   Sa nu mentionez floarea Codruta....ce incepe sa se contureze la poarta gradinii.... 

   1. Florile le vei numara tu, alaturi de colegul Make, care deja se uita luuuung si goooool. Make sa lase subtilitatea si sa publice adresa

    Imediat!

    In serviciul dumneavoastra! 

    Asteapta! 

    Mai asteapta!

    Si inca! 

    Tipic pentru cel vinovat. Raspunde agresiv si mistocar. Stim foarte bine ca nu vei pubica adresa, nu pentru ca nu vrei sa faci pe plac postacilor, ci pentru ca ai dat-o rau in bar, ai gresit raaaau si esti articulat incontinuu. Toata lumea a priceput de ce nu o publici, comentariile tale sunt de tot rasul, ca sa nu zic de toata jena. Nu poti tu sterge, cat pot "piticii" posta. Tu esti in serviciul lui Ciurezu, nu in serviciul dreptatii.

    Pai, spune, de ce nu o public?

    De ce nu o publica ma daca toata lumea stie de ce nu spui tu ma de ce nu o publica?

    In afara de dispret pentru cititorii tai, mai esti capabil si de altceva? Respecta-i si onoreaza-i respectandu-le dorinta pe care o au toti cei carora le-ai sters comentariile.Publica integral adresa stii tu care si nu te mai ascunde dupa comentarii jignitoare!

    Pentru ca mi-e frica de care lucru?

    Sa-i respect pe cei cinci postaci platiti sa ma insulte? 

    Capitolul "adresa" s-a incheiat, deja, de ore bune.

    La balamuc nu se confisca telefoanele? 

    Cine te mai baga in seama? Doar ciurezu

    Si cu tine, piticule!

    Make, nu-ți pierde vremea cu jigodiile, adică cu postacii plătiți de Lakis. Lasă-i în nesimțirea lor și scoate în continuare la iveală escrocheriile, incompetența și reaua-credință mai ales a celor din ASF.

    Poate, totuși, cineva aude; dacă nu o fi și surd, și orb, și prost, ca în povestea cu împăratul și Neghiniță.

    Noi cititorii și acționarii păgubiți de escroci îți mulțumim pentru implicare. 

    De auzit aude si toata piata de capital si ASF si Guvernul si Parlamentul si SRI. Problema este sa se adopte masurile legale.

   ...

   Măi, măi, măi. Ce situație!

   Dar de ce Ciurezu, care a cenzurat până acum zeci de propuneri de convocare/completare a ordinii de zi AGOA sau AGEA nu a cenzurat și această nebunie a proștilor de la SIF1/4? De ce a acceptat (aproape) pasiv o astfel de ordine de zi ce contravine legii (dupa cum susțineți)?  

   Ce, cumva Ciurezu cenzurează doar cererile care îl vizează pe dumnealui? Doar acelea trebuie să întrunească si criterii de legalitate, oportunitate, moralitate și integritate?

   Of, of, poate vom trăi și ziua în care va deconta Ciurezu tot ce a făcut împotriva acționarilor săi sau a bunului simț! 

   1. Pai nimeni nu ar trebui sa accepte vreo solicitare de la Lakis pana nu da tot ce a furat! Punct!lakisdragoi nu au ce caută pe piața ! Da, convocarea a fost o greșeală , Ciurezu nu trebuia sa cedeze. Astia de la Sif 1 nu au ce sa ceara altora nimic! Păcat ca ASF a intrat in hora lor. Gradinescu nu are nicio vina. Departamentele sunt toxice acolo, directorimea care sta la cafele cu infractorii in miezul zilei și tocmesc legi și regulamente cum le vine mai bine la furat.

    Gradinescu nu are nicio vină ; Basescu e de vină!.

    Da, da! Si la Fukushima, tot el! Ba chiar si la Barbarossa! Initiatii stiu ca tot el a sabotat-o si pe Cleopatra Philopator! Un adevarat conspirationist, nu alta!

   ...

   1. ...

    - nu sunt acceptate ameninţările de orice natură;

    - nu este acceptată hărţuirea ziariştilor Redacţiei BURSA;

    - este interzisă defăimarea Ziarului BURSA; 

    ...

   In titlu mai trebuie adaugat: incompetenta, insolenta si incultura.

   Ii respect domnului Make cariera jurnalistica de atatia ani, la fel de mult cum respect, de altfel, toti jurnalistii.

   Intrebarile sunt doua: 

   1. Care este calitatea care va erijeaza in criticul absolut si cum judecati dumneavoastra, obiectiv, nivelul de "servilism" al colegilor de breasla cand insusi domnia voastra sunteti servitor al presedintelui din Banie, Tudor Ciurezu? Ce calitate morala va lipseste pentru a arunca cu atata nonsalanta in colegii ziaristi? 

   2. Devine din ce in ce mai clar ca imoralitatea pe care o invocati este, in fapt, a ziarului pe care il conduceti. Sau, pentru a fi corect cu angajatii, va caracterizeaza direct, dle Make. Pentru ca deontologia jurnalistica va lipseste. Nu a mai ramas nicio urma. Mergeti la intalniri informale, IN-FOR-MA-LE!!! si iesiti cu declaratii, in conditiile in care NIMENI dintre colegii de breasla nu a facut-o, pentru ca toti inteleg ce presupune o intalnire de acest gen. Dar, pardon, domnia voastra este mai ortoman :)) ca sa vedeti ca va urmaresc. 

   Si mai e ceva. Oricat veti vrea sa le induceti cititorilor ideea ca sunteti un jurnalist caruia ii place cu dreptatea si care ramane impartial, din fericire, sper ca ochii oamenilor sa fie larg deschisi, nu inchisi, si sa vada ca articole dinigratoare sunt doar pentru SIF1 si SIF4, iar SIF5 este maicuta virgina a societatilor de investitii financiare.

   Domnule Make, vorba lui Caragiale, TRADARE, TRADARE, DAR SA STIM SI NOI!  

   1. Dupa formulare si faptul ca esti vexata, deduc ca esti un fel de "colega de breasla" cu mai putina scoala si incapabila de procesare intelectuala, de probitate si respect, inclusiv pentru regulile acestui site. Totusi, iti voi raspunde:

    1. "Calitatea care ma erijeaza" (de obicei, verbul este folosit in forma reflexiva, "a se erija", dar nu conteaza, merge la tara, ca taranii se bleojdesc daca folosesti frantuzisme)....deci, reiau, "Calitatea care ma erijeaza in criticul absolut..." aici parca lipseste ceva, se termina si in mod incoerent, sare la..."si cum judecati dumneavoastra, obiectiv..." 

    In sfirsit, dupa zecile de ani de corectura, reformulare si editare a textelor ziaristilor incepatori, imi cam pot da seama ce vrei sa spui, ca adica pe ce ma bazez cind fac pe desteptul si judec eu clasa ziaristilor. Dupa ce voi preciza ca nu ai bagat de seama ca nu m-am referit la toti ziaristii, ci doar la "ziaristii cu pretentii de aplicatie financiara" (am folosit expresia de mai multe ori in acest articol, dar esti incapabila sa intelegi ce inseamna cuvintele), deci, dupa aceasta precizare, iti comunic faptul ca raspunsul la aceasta intrebare il vei primi in cuprinsul raspunsului la intrebarea a II-a. 

    Cit despre ce imi lipseste ...ha,ha,..imi lipseste.lipsa de scrupule pe care tu o afisezi, afirmind fara nici o proba ca eu as servi pe cineva; hai, arata probele afirmatiei tale! 

    Fara mojicii, nu deductiile, probele!  

    Daca intelegi diferenta. 

    2. Intrebarea a II-a dovedeste ca esti o ziarista mediocra spre foarte proasta si iata de ce.  

    In cuprinsul invitatiei parvenite de la ASF, a fost facuta precizarea: "Discuțiile vor avea rol consultativ, pe baza regulilor Chatham House."  

    Daca ai fi cautat pe internet (asta e o operatiune elementara de documentare pentru ziaristii incepatori), ai fi aflat ca "in conformitate cu regula Chatham House, oricine vine la o întâlnire este liber să folosească informațiile din discuție, dar nu are voie să dezvăluie cine a făcut vreun comentariu." 

    Este ceea ce eu am facut eu, iar voi toti ceilalti (acolo fusesera invitati numai"ziaristi cu pretentie de aplicatie financiara"), tirindu-va in noroiul servilismului si al incompetentei, nu ati priceput ca erati liberi sa relatati ceea ce s-a vorbit la intilnire. 

    Acum vine o ziarista mediocra spre proasta sa ma minjeasca cu abjectiile ei. 

    Hai, da-i inainte!

    Ca mie "imi place cu dreptatea". 

    Domnule Anonim de la opinia 7,

    Niște argumente puteți aduce în sprijinirea acuzelor dumneavoastră la adresa domnului Make ? Dacă le aveți, de ce nu le asociați , in completare, opiniei pe care ați formulat-o și care sună mai degrabă cu certarea, nesusținută cu elemente reale si logice, a unui opozant incomod , metodă folosită de regulă in politica românească , dar și in disputele pe teme de interese de gașcă. Mai pe înțeles, articolele aparute in ziarul Bursa sub semnătura “make” pe tema legalității acțiunilor Sif 1 și Sif 4 la adresa Sif 5 , cu complicitatea tacită a ASF , sunt de fiecare dată argumentate cu date concrete sau prevederi ale legilor specifice subiectelor abordate, pe când , opiniile dumneavoastră sunt doar o înșiruire de cuvinte acuzatore, fără absolut nici o argumentare faptică, logică sau legală. Cred că nu ar fi tare târziu să o faceți. Tot în spiritul și susținerea dreptății.

    ...

    Argumente? Nema nevoie! De la Dr. G citire: "If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it."

    Dupa replica asta, daca ai mai avea un pic de rusine, ar trebui sa-ti faci bagajele si la te intorci la tara, la parinti. Te-a distrus Make!

    Domnule, daca asta era pe invitatia ASF, atunci este adevarat ce spune Make ca avem ziaristi de dau in gropi. Am vazut relatarea intilnirii numai in Bursa si nu am inteles de ce nu au si altii informatia. Acum inteleg ca n-au avut-o pentru ca ceilalti ziaristi chiar sunt servili si prosti.

    Esti facuta gramada. Este uluitor cine face presa! Ce imbecila e ziarista! Si ce tupeu!

    Make misoginul public!.

    Asta e alta proasta sau e aceeasi?

    Make nu credeam ca o sa folosești un vocabular suburban, având in vedere ca din deducțiile tale este vorba despre o doamna. Am văzut ca ai și studii lingvistice:explica te rog cuvântul proasta!

    Iti explic, la cerere cuvintul "proasta".

    Nu ai vazut nicaieri ca as avea studii lingvistice, confunzi Facultatea de filologie cu Facultatea de filosofie.

    Asta inseamna cuvintul "proasta". 

    Make, filozofule, se scrie corect (romaneste) cuvântul: nu există cuvintul. Caută in dex si nu te mai da mare.

    Apropos, de ce nu intri in politică? ai avea un teren fertil și preopinenti pe măsură. 

    Este in romaneste, repetentule.

    FILOSOFÍE s.f. v. filozofie. sursa: DN (1986)  

    FILOZOFÍE s. f. v. filosofie. sursa: DEX '09 (2009) 

    Filozofia (sau filosofia, din gr. ...[in Wikipedia] 

    N-ai nici un fel de emotie sa spui prostii, fara sa consulti DEX-ul la care ma trimiti?! 

    Ma intreb ce fel de neterminat poate sa faca asa ceva. 

    Prostia e multipla. 

    Prima, ca nu te documentezi. 

    A doua, ca fara documentare, ai pretentia sa dai lectii. 

    A treia, ca, in mod evident, cunosc mult mai bine ca tine domeniul (ca sa-i zic asa). 

    A patra, ca te dai in stamba in public (este adevarat ca o faci sub protectia anonimatului, dar te-ai gindit vreodata ca anonimatul asta este asigurat si garantat de mine?! - asta este si prostie si nesimtire din partea ta, impletite). 

    A cincea prostie este mai de adincime. 

    Scris "filozofie", cuvintul indica o filiera slavona; eu optez pentru filiera directa din greaca (filosofie). 

    Ai vrut sa arunci cu un ou clocit, ti s-a spart in mina si ti s-a scurs in mineca.

    Bleahhh! 

    Ce mama dracului sint asa multi semidocti plini de dezinvoltura si obraznicie?!

    Iar asta este etajul superior, mai poti sa le dai lectii... 

    Pe dedesubt umbla o masa de zombi, pitici si ziariste pentru care nici o lectie verbala nu ustura.

    Doar banii. 

    Bai analfabetule: nici o se scrie nicio, sint se scrie sunt. Daca gandesti la fel cum scrii, de-aia mege prost ziarul. Si tu umbli tot pe dedesubt.

    Tu nu esti analfabet functional, tu esti analfabet veritabil.

    Nu-l agreez pe Make din cauza articolelor pe care le scrie, cu părtinire, în ultima vreme, dar are dreptate aici cu "filosofia". E mai corect decât "filozofia" din mai multe puncte de vedere, chiar dacă "filozofia" e în DEX. Nu întru în detalii. Etimologia e suficientă. Aș fi preferat însă orice greșeală în gramatică în schimbul imparțialității în opinii. La urma urmei, adevărul și buna-credință sunt mai importante decât corectitudinea în scriere.

    Am aratat ca si "filosofia" e in DEX.

    Absolut de acord ca "adevărul și buna-credință sunt mai importante decât corectitudinea în scriere". 

    In numele acestui principiu, ar fi trebuit sa-ti argumentezi afirmatia ca scriu articole "cu părtinire". 

    Comentariul tau de la nr.13. se bazeaza doar pe faptul ca nu as avea o diploma care sa ateste studii juridice (ceea ce, evident, este fals), ca si cind nu as putea avea dreptate si fara studii juridice. 

    Dar, dincolo de argumentul gaurit pe care te sprijini acolo, am aratat la 13.1 ca ideea de "reaprobare" pe care o avanzezi, in primul rind este neprofesionala, de diletant, iar in al doilea rind ilustreaza gindirea unui infractor. 

    Deci, comentariul tau de la nr.13. nu este impartial, de buna creduinta si urmarind sa scoata adevarul la iveala. 

    Ti-am dat un raspuns logic, la 13.1, dar replica ta a fost condamnata de propria mojicie sa fie eliminata. 

    De altfel, se pare ca nu-ti poti reprima mojicia. 

    "Ba, Make, ofticatule" si "jurnalistule de gloata" sint expresiile tale cele mai politicoase, atunci cind ma apelezi. 

    La 13.4. (pe care ti l-am eliminat din cauza insultelor multiple si am precizat ca regret asta, pentru ca puteam angaja o dezbatere interesanta, dar daca nu poti respecta Regulamentul, atunci n-am ce-ti face), observi pe buna dreptate, de altfel, ca ar fi trebuit sa folosesc expresia ta "data de inregistrare", iar nu "data de referinta". Dupa care faci mare, mare caz de asta, uitind ceea ce spui acum (ca " La urma urmei, adevărul și buna-credință sunt mai importante decât corectitudinea în scriere.") 

    Dupa care insisti in "reaprobare". 

    Nu se poate, prietene! 

    Tu spui " Ce treaba are "structura" AGA, ca tot AGA este? Sau la tine e AGA 1 si AGA 2?" 

    Sa-ti explic: AGA2 poate sa ia o alta hotarire decit AGA1, dar ea este valida numai pentru actionarii de la data de (cum vrei tu sa-i zici) referinta/inregistrare corespunzatoare acelei AGA2, dar nu si pentru cei din AGA1. 

    Pricepi acum? 

    Nu? 

    Mai citeste! 

    Intreaba un prieten, nu este nevoie sa aiba studii juridice, ci doar sa fie normal la cap.  

    Respecta Regulamentul comentariilor si fii respectuos, ca altfel iar te elimin.

    Domnule Make, ați greșit destinatarul. Mă confundați cu altă persoană. Revizuiți mesajul. Sunteți în eroare.

    Comentariile urmatoare iti apartin:. 7.3., 7.17., 7.19., 8.2., 10.2.,13., 13.4., 17.1. si 17.3.

    Nici o eroare. 

    Computer.

    Ai trimis si un numar de alte comentarii de mare josnicie, care au fost eliminate fara urma. 

    Regret, dar sunteți în eroare! Ce computer? Nu cred. Cum stabiliți așa ceva? E urât ce faceți și nu știu de ce. Am scris un singur comentariu, cel cu filosofia.

   Make nu va publica adresa pe care o cer toti din comentariile sterse (le-am citit si le-am salvat precum face si Make), pentru ca a scris un articol la comanda lui Ciurezu pentru bani, asa cum scria si la comanda lui Fercala, tot pentru bani. Spune cu nu este permisa hartuirea ziaristilor sau defaimarea ziarului, dar el hartuieste, face abuz de rautate si defaimeaza la greu. Dromihete, eu si toti ceilalti pe care tu Make i-ai cenzurat "pentru ca poti, iti cerem deschis, sa publici adresa la care faci referire si acuzi. Asa ca nu fi las Monsieur le Jardinier! Oops! Te-am defaimat cumva? Nu, doar te-am plagiat!

   1. Ha, ha!

    Esti funny. 

    Nu vreau sa ti-o dau nici tie, nici lui Dromihete. 

    Daca vroiam, o publicam inainte sa mi-o ceara cineva. 

    Nu. 

    Nu ti-o dau. 

    Ma distreaza cum spumegi.

    Hai! 

    E foarte corect ce ati scris. Felicitari! L-ati aratat pe dom' Make in "splendoarea lui". Felicitari! Sper sa nu stearga iar comentariul.

    Nu, doamne fereste, cum sa sterg comentarii atit de valoroase intelectual si moral!

    “Spumegi” - denotă un limbaj de “mahala”, mult sub nivelul unui jurnalist cu atât de multă experiență, care mai are totuși și o vârstă onorabilă.

    Vă cer mai mult respect față de oamenii pe spatele cărora vă câștigați pâinea.  

    Ha, ha, ha!

    Ce e Dromihete, dulceata mica, te simti exploatat?! 

    Imi cistig piinea pe spatele tau, ingerasule?! 

    Hai, treci inapoi la treaba, taci si munceste acolo!

    Unde te crezi, in drumetie?! 

    Exploatat ? Mă faci să râd.

    Ia gândește-te mai bine care dintre noi doi e exploatat, dar e ok. Sponsorii stiu mai bine.

    Valeu, omul se face de ris si zice ca il fac sa rida.

    Nu, mai Dromihete, nu eu te fac sa rizi, ci tu te faci sa rizi.

    .  

    Dovada crasă de lașitate.

    Îți câștigi pâinea pe spatele sif 5 ...așa cum luai bani de la angajați ai ziarului bursa care au fost numiți in consilii de administratie la societățile sif5! Șterge comentariul Make

    Da ți chiar ești valoros și folosești expresii academice, de mare intelectual! Încearcă sa fii mai ponderat ca mulți din cei care postează sunt persoane care știu ce este o piața de capital și regulamentele ASF-ului

    Da? Ai putea sa mi arati pe aceia, te rog!? De exemplu, pitecantropul de la 8.9., ala care bate cimpii deasupra comentariului tau, stie?

    Nu-i suficient ca nu-i raspund la aberatii si ca totusi nu i-am eliminat comentariul? 

    Cit de mai ponderat sa fiu cu piticii ostili si zombi dusmanosi care ii apara pe corupti si pe infractori?

    Esti si tu unul? 

   Lasa jardinierele si publica adresa integrak daca vrei credibilitate! Lasa-ne cu interpretarile tale, stim sa citim si sa judecam si noi!

   1. Tu te crezi la piata.

    Ai credibilitate pe taraba si mi-o vinzi mie, daca-ti dau Adresa ASF? 

    Nu tine.  

    Nu vreau credibilitatea pe care o vinzi tu, e de proasta calitate, lovita-n cap la transport si expirata.

    Si nici nu te-ai dezinfectat. 

    Nu, amice, nici nu stii sa citesti, nici nu poti sa judeci.

   Și, ca sa faceți dovada imparțialității și a dreptății pe care le invocați cu atâta vehementa, suntem convinși cu toții, cei care va cerem transparentă, ca veți publica adresa integrala, pentru a face dovada credibilității, de care aveți atât de multă nevoie, iar o data cu ea, și publicarea contractelor de sponsorizare, măcar cele oficiale, ale SIF OLTENIA către ZIARUL BURSA.

   Haideți, domnule Make, exersați corectitudinea și nu mai mimati imparțialitatea.

   Va mulțumim! 

   1. Ti-ai gasit! Make o sa-ti stearga comentariul, cum o sa-l stearga si pe al meu.Mai nou, nici nu mai marcheaza ce sterge, ca sa nu se vada cate comentarii negative are. Cum ar fi de exemplu, comentariul cu nr.8, in care postacul respectiv ii reprosa faptul ca deontologia jurnalistica ii lispseste, ca este servitor al presedintelui Ciurezu, ca merge la intalniri informale si iese cu tot felul de declaratii, doar el si nu alti jurnalisti, ca articolele denigratoare sunt doar pentru SIF1 si SIF4 si ca este un tradator. Ceea ce este perfect adevarat. Din avocatul lui Fercala s-a transformat in avocatul lui Ciurezu. Feracala este out si nu datorita lui, datorita legii aplicata corect de ASF si spiritele inalte de acolo. Aaa, si datorita deciziilor instantelor care au hotarat ca Fercala nu are dreptate. Si tu, si eu, si Dromihete si toti ceilalti nu cerem altceva decat sa publice adresa cu pricina.TARE, RASPICAT SI DESCHIS!

    Ai dreptate, nea Make sterge comentarii si nu marcheaza. Stie ca acele comentarii il lovesc la temelie si il fac de ras. Il deranjeaza rau, pana la apoplexie, cand unul sau altul ii demonstreaza ca nu are dreptate. In schimb, dumnealui ponegreste toti adversarii lui si ai lui Ciurezu, nu sterge nimic, dar cand o ia pe cocoasa, sterge repede sa nu se vada.

    Pentru toti cei de la opinia 10. (pina la comentariul meu), va rog sa cititi 9.1., cu tot cu Post Scriptum.

    Hai ca-i usor! 

    Evident ca sterg comentarii, de aia e Regulamentul asta pe care il iubiti. Traiasca libertatea de expresie, dar nu pentru huliganisme!

   ...

   Dacă asta cu fața de milițian e de la PSD atunci votam cu alt partid!

   Informatiile prezentate de ziarul Bursa sunt bazate pe interpretari abracadabrante pentru ca data de inregistrare a scos-o Ciurezu din burta. Dar nu asta e buba, ci faptul ca nea Make de la ziarul Bursa nu e jurist si nu stie sa citeasca nici convocatorul nici legea. Pai, nea Make, convocarea AGA este pentru o AGA in care se reaproba hotarari anterioare. Adica, nea Make, e doar de corectare a unor defecte. Nu e prima data cand se aproba dividendul si daca citeai justificarea cum trebuie intelegeai. Dar cum nu esti jurist nu pricepi. Angajeaza si tu un departament juridic de verificare a articolelor pe care le scrii, ca sunt praf.

   Decat sa-l ponegresti aiurea pe Gradinescu, mai bine te-ai documenta inainte sa scrii vreo litera. Ca te faci de ras!

   1. Prostia asta ca daca nu-s jurist, inseamna ca nu ma pricep, am mai auzit-o.

    Si ca ASF este singura institutie care supravegheaza piata. 

    Si ca ziaristul nu are voie sa comenteze, ci doar sa consemneze. 

    Ca, adica nu as fi avut voie sa comentez ilegalitatile lui Stafan Boboc, primul presedinte CNVM din lume care a fost bagat la zdup (n-ai sa crezi, dar l-au bagat pe baza comentariilor mele din BURSA - nu crezi?, pierderea ta). 

    Matale esti jurist? 

    Daca nu esti, atunci cum de te pronunti? 

    Daca esti, atunci de ce scrii la ziar? 

    Dupa propria teorie, trebuie sa taci in jurismul tau. 

    Si acum, ca am rezolvat aberatiile astea (inca o data), sa trecem la ceea ce spui. 

    AGA care a stabilit distribuirea dividendului la SIF Oltenia a fost contestata in instanta, hotaririle din AGA sint, prin urmare, suspendate, sentinta inca nu a fost pronuntata.  

    Pina sa fi fost suspendate hotaririle AGA, SIF Oltenia le-a pus in aplicare, a stabilit data de referinta si a inceput distribuirea dividendului, ceea ce este in atributiile conducerii SIF. 

    Prin urmare minti cind spui ca data de referinta a scos-o Ciurezu din burta. 

    Mai departe, spui o prostie cit casa, ca o AGA este convocata "ca sa reaprobe hotariri anterioare". 

    Esti serios? 

    Se poate ca o AGA cu alta structura a actionariatului sa aprobe hotaririle altei AGA, anterioare? 

    Amice, incepind din care an ai inceput sa chiulesti de la cursuri? 

    Ti-ai pus problema ca daca sint supuse reaprobarii hotaririle unei AGA anterioare, atunci AGA este posibil si sa le infirme? 

    Ca este de competenta AGA sa aprobe sau sa infirme. 

    E libera sa faca ce vrea. 

    Nu, nu ti-ai pus problema. 

    Stiu de ce nu ti-ai pus problema asta. 

    Esti sigur de votul de "reaprobare", pentru ca te bazezi pe concertarea SIF Banat Crisana&SIF Muntenia&unsprezece fonduri de investitii, care acum a ajuns la peste 34% din SIF Oltenia.

    Prin urmare, comentariul tau este al unui infractor. 

    Hopa-hopa Penelopa! Make iar i-a rupt gura la un destept!

    Dl Make, orice hotarare AGA se pune in aplicare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, tocmai pentru a afla daca acele hotarari sunt contestate in instanta in termenul legal de 30 de zile. S-a grabit dl Ciurezu:))

    ...

    Aveam prea multe de eliminat din comentariul tau spumos, asa ca l-am eliminat cu totul, desi ma doare sufletul pentru dezbaterea pe care ar fi putut-o prilejui.

    Asta e ca sa te-nveti minte sa fii respectuos, inclusiv cu oamenii mai priceputi ca tine si care mai sint si mai in virsta. 

    Reformuleaza-ti postarea in termenii Regulamentului. 

    Acesta este si un exercitiu prin care sa-ti demonstrezi capacitatea de intelegere si disciplina. 

    Dupa aceea, discutam. 

    Intelegi?

    S-o fi grabit.

    Nu e treaba mea sa-l apar pe Ciurezu, indiferent de ceea ce sustine corul piticilor. 

    Nu stiu daca ai remarcat ca, in "CIUREZU E MAI ORTOMAN / SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia repetă scenariul din balada Mioriţa, într-o acţiune de concurenţă neloială contra SIF Oltenia", am scris ca, in opinia mea este responsabil de includerea punctelor ilegale pe ordinea de zi. 

    Noi avem aici un caz grosolan de concurenta neloiala, cu sprijinul lui Gradinescu.

    Asta-i subiectul, amice. 

    Adică să nu te supere, eventual sa bată din palme (ba chiar din călcâie in poziție de drepți!)?

    Make, singurul pe care îl vei mai bagă la puscarie va fi Ciurezu și postacii care l-au urmat!

    Make tu ești un geniu iar toți ceilalți niste analfabeți! Cred ca de la o anumită vârsta începi sa ai pierderi de memorie!

    De acord.

    Care-i legatura cu articolul? Sau, desi esti tinar, nu ai reusit sa o faci? 

    Sa-ti explic: mai bine uituc decit prost.

   ...

   Everybody! Chill. Dacă nu publică Gradinescu/ASF adresa, facem rost și publicăm în altă parte. There will be light anyway:)

   Nostros somos bandidos sau nu? (wink wink, Make) 

   1. Ai vazut ca poti si singur?!

    Hai, fa-o! 

    Si acum ca incheiem capitolul "adresa", tu care vrei sa faci rost de "adresa", ai idee despre ce "adresa" este vorba? Ca, in articol, m-am limitat la trei Adrese, una de la SIF Oltenia si doua de la ASF. 

    Deci? 

    Publica adresa, publica adresa!

    Care?! 

    Alea 2 de la ASF, logic.

    "Adresa" e la singular.

    Doua cere pluralul. 

    Pina cind n-am atras atentia, nimeni nu a folosit pluralul. 

    O masa de zombi care cere "adresa, adresa"! 

    Mai vorbesti si de logica!... 

    Altadata sa fiti respectuosi.

    Poate va dau "adresa". 

    Stii tu care adresa. Dar vad ca nu intrebi unde se publica. Deci stii si asta:))

    Hai ca e fun, chiar ne distram! 

    Mi se pare mie sau tu esti alta [eliminat conform regulamentului] din presa? Sau tot aia?

    Ați văzut? S-au publicat. Toate 3: nu una - cum se cerea, nu doua - cum sustinea ziarul ca exista, ci chiar trei. Pe site ul oficial (sa-si ceara scuze domnu de mai sus cu presa si atribute cenzurabile).

    Mai zombi, tu te-ai uitat la data articolului acestuia?

    Este publicat de ieri seara pe site, deci din data de 17. Scrie pe el. 

    Te-ai uitat la data celei de a treia Adrese ASF? 

    Este de astazi, 18.  

    Scrie pe ea.

    Ce naiba sinteti chiar asa caraghiosi toti zombi, umblati aiurea prin oras, dati din miini si cadeti in cap, dupa care va rotiti ochii expresiv. 

    Tata lu toți zombi, tu ai văzut sau nu viza de înregistrare ASF pe adresa lui Gradinescu pentru SIF5?

    Si atunci de ce susții "zvonuri" și prostii? De ce scrii ca nu e înregistrata intern? Esti și orb cumva?  

    Nu, nu-mi spune "tata", ca nu ma-nduiosezi.

    Intii mataluta, zombi certificat de prostovania spusa la comentariul 15.6., (care-ti apartine), va trebui sa-ti ceri scuze. 

    Abia dupa aia mai ai dreptul la alta prostovanie pentru care sa-ti ceri scuze. 

    Ia-le pe rind. 

    Intii prima, apoi a doua. 

    Pas cu pas.

   Alta intrebare?

   MI7, ceva, ceva? 

   Hai, mai vine vreun destept, vreun infractor? 

   Hai ca acum sint bine dispus si mai tirziu am treaba sa mai distrug niste corupti, infractori si ziaristi servili. 

   Ceva pitici?

   Zombi? 

   1. ...

    Scuze, am crezut ca se intelege ironia!

    Nu, nu era o chemare pentru tine. 

    Din contra. 

    Baga-ti capul la loc de unde ti l-ai scos!

   Ma juristul lui peste ,ai gaslit tu in convocator Reaprobare Daca se revoca data de Inregistrare( pct 9 din convocator)cui si cum se platesc ma dividendele cu data platii01 iulie , Ciurezu a facut mentiunea Ca data de inregitrare pt dividende aprobata este 12.06.2020 .in concluzie la tine e valabila zicala:decit savant ofticos mai bine magar sanatos.

   1. Se vede ca tu citesti la fel ca ziaristul la seral. Pune-te cu burta pe carte si vezi de unde a scos Ciurezu data de inregistrare 12.06.2020 pentru actionarii carora li se cuvin dividendele. Adica e ceea ce fixase anterior AGA. Adica reaprobare. Scrie si in justificarea convocarii. Omul a facut bine! [Comentariu eliminat conform regulamentului]

    Am facut un efort si am eliminat partea din comentariul tau care incalca Regulamentul, ca sa ti-o mentin pe cea care il respecta.

    Este distractiv cum insisti in... "reaprobare"!

    Ce nu ti-a fost clar din explicatia mea? 

    ...

    Asta e!

    Nu poti, nu poti! 

   Hai ca s-au publicat adresele cerute de public si publicul tace ca e weekend si au iesit postacii din serviciu.

   Acum se vede clar ca Ciurezu a semnalat problema nelegalitatii datei de referinta propusa prin convocatorul SIF 1 si SIF 4 , precum si consecintele care sunt generate de aici, numai ca dl Gradinescu a fost, din nou , superficial ? servil fata de Lakis, Dragoi &Co ? Ambele? 

   Dupa care tot dl. Gradinescu revine ieri si obliga SIF 5 sa publice clarificari, in 24 de ore. Ce sa mai clarifice SIF 5 cand greseala lui Lakis-Dragoi & Co nu a fost reparata de ASF cand trebuia !?

   ATENTIE!

   Am aflat de ce imi cereti Adresa ASF. 

   Tineti-va bine! 

   Ha, ha, ha, ha, ha! 

   Se zvoneste ca Gradinescu nu a inregistrat una dintre Adresele ASF despre care vorbesc eu (banuiesc ca nu a inregistrat-o pe cea din 28 august, dar nu stiu sigur). 

   De aici, mare zavera in ASF. 

   De aia, ASF-istii mi-au cerut-o obraznic si insistent in comentarii. 

   Sa folosesti antetul ASF, stampila si toate insemnele institutiei, ca sa intimidezi un presedinte de SIF si sa-l obligi la ilegalitati, favorizindu-i concurenta, acestea toate reprezinta abuz de putere, asa cum am scris in titlu. 

   N-am stiut mai gugustiucilor, ca va dadea taica Adresele lui Gradinescu. 

   Vedeti daca nu stiti sa cereti frumos?! 

   Va actualizez articolul meu, cu un Comunicat de la SIF Oltenia, care va da toate Adresele lui Gradinescu, in facsimil. 

   Se spune "Multumesc frumos domnule MAKE!" 

   Ia sa va vad! 

   Ha, ha, ha, ha!

   ADRESAAAAAA! 

   1. Adresa din 28.08.2020 are ștampila de înregistrare/ieșire de la ASF. De altfel toate au. Despre ce vorbești? Ce nu a înregistrat Gradinescu?

    Nu stiu.

    Nu sint politie. 

    V-am avertizat ca e un zvon. 

    Poate nu e adevarat, dar va dau Adresele ASF in facsimil.

    OK? 

    Pai cum, tu publici adresele pe site ul tau si nici macar nu verifici, inainte sa-l calomniezi grav pe Gradinescu, daca au stapila de iesire? Cum vine asta? Iti bati joc de el sau/si de noi?

    Este clar cristal ca aceasta aga e o inepție a lu Drăgoi , ca nu trebuia convocată , ca trebuia sa lase instanța sa decidă dacă tot au făcut atâtea procese. Ma întreb cât l o costa pe Drăgoi cohorta de avocați ?! Ce mi se pare obrăznicie e ca ei și-au luat dividendul de unde rezulta ca nu își recunosc aga de pe trotuar. Iar alta obrăznicie e ca aga cică e menită sa ne facă un bine. Pai cui folosește acest circ ieftin. A treia obrăznicie e sa te trezești ca vrei și suplimentare de ordine de zi . Cui folosea fraților acest circ și întreb pe domnul Gradinescu pana unde ii lasă pe astia sa meargă ?! Cu tot dreptul lor fundamental :))) de acționari parca totuși aduce a nesimțire sa înnebunește piața cu aceleași idei fixe.

    De tine, amice, numai si numai de tine.

   În lumina celor constatate, respectiv vizele de iesire/înregistrare ale ASF pe adresele semnate de Gradinescu și transmise SIF5, va propun, stimate domn Make, sa va ștergeți comentariul de mai sus. Îl calomniaza grav pe vicepresedintele Autorității, este o informație mincinoasa si defaimatoare. Ok? Sunteți de acord?

   1. In lumina libertății presei eu as zice ca Make ne aduce in discuție probleme câte au ajuns tabu. Respectiv dacă ASF este la acest moment apt sa conducă 3 piețe in formula politizată și mediocra in care e alcătuită . Ca problema Sif 1 e sub preș e clar, ca sifurile sunt in deriva iar e clar. Dar piața e mult mai mult decât asta . Și o sa ne coste pe toți . Deci, sa jignim un jurnalist ca își pune întrebări despre un înalt funcționar e josnic. Ca sa nu spunem pe șleau ca acel funcționar e oricum cu pălăria pe ochi.

    Când te sesizează eminentul cu o problemă de nelegalitate si tu Grădinaru zici "Nu e" si apoi ceri emitentului sa repare greseala ta, cum e asta?! Ce mai inteleg acționarii? Eu sunt pe pierdere cu acțiunile Sif5 de când a început balamucul asta si nu vreau sa vand in pierdere. O sa-i cer despăgubire lui Gradinaru pentru ca nu exista decât una din două variante ori este prost, ori este complice cu nesimțiții care conduc SIF 1 si Sif4.

    Pai eu încep sa cred ca amândouă . Îl credeam doar un parvenit mediocru dar nu m-aș mira dacă îl vor dovedi chiar complice cu Hoții hoților de la Sif 1. In tot cazul eu din zvon știu ca nu ii rezista Cătălinei și când apare o Cătălina in cale se duce dreak tot. Pana și Luceafărul a căzut din cer cum bine zice poetul nostru național :))) mai puneți și grobianismul doamnei Dascălu și asta e ASF ul. Vinde omule, vinde ce ai pe la sife ! Vine prăpădul nu îți e clar?! Și o spun cu durere pentru ca sifele ar fi putut fi vedete pe piața dar când vezi ca toată averea e împachetată și Dușa in Cipru cam la ce sa ne asteptam??

    Nu, amice.

    Tu ii spui "informatie*, eu nu. 

    Nu stiu ca zvonul este adevarat sau fals.

    Nu am de ce sa-mi sterg comentariul. 

    Bine Make, atunci comenteaza ultimul paragraf din adresa ASF nt.8799 si spune tu investorilor ce trebuia sa faca Ciurezu. Apoi sa uiti subiectul.

    Eu cred ca ești prost

    Si eu cred ca esti mai prost decat prevede legea (make baga radiera)

    Nu lui Gradinescu trebuie sa-i ceri despăgubiri ci lui Ciurezu. Cât timp va administra SIF5 așa, cu dispreț fața de acționari, nu va cumpăra nimeni acțiuni, nu va dori nimeni să investească intr-o companie care îl tratează așa.

    În plus, când vin tot acționarii batjocoriți și încearcă să rezolve problema iar Ciurezu încurcă intenționat lucrurile, este clar care e intenția lui, agenda și strategia. Deci schimbarea imediată a managementului SIF5 este obligatorie.  

    Adică cum omule? Aia au votat împotriva dividendului și e de vina Ciurezu ? Aia pe trotuar au votat contra dividendului și sa credem ca Acu vor invers? Au aruncat la mișto o fițuica și stam toți ca la circ și se mai bagă și gradinescu in decor ca ne erau destui in troaca . Hai, lasă ne ca ești din Gașca lu Drăgoi abuzatul.

    In contextul ilegalitatii punctelor ce se cer incluse pe ordinea de zi, paragraful la care faci referire pare sa indemne la incalcarea legii.

    Gata, am uitat subiectul.

    Multumit? 

    Ba DA, lui Gradinescu, Marcu, Dascălu, Copariu o sa le cer despăgubiri. Pentru că aceștia trebuie, în virtutea funcției, sa apere piata de abuzurile majoritarilor împotriva minoritarilor. Nu accept sa imi pierd investițiile din cauza acestor nesimțiți.

    Ia loc in banca, Make, nota 4. Nu stii nimic, dar te lauzi ca stii. Tu stii ce a uitat Ciurezu. Si pentru ca nu mi-ai raspuns la intrebare, Ciurezu avea obligatia sa analizeze situatia cu departamentul juridic (nu cu tine) si sa informeze actionarii despre legalitatea masurilor propuse.De asemenea, putea sa treaca in convocator masurile corecte, fapt pe care nu l-a facut. Nota 4 si Ciurezu. Veniti la toamna sa va dati corijenta.

    Te contrazici.Pe de o parte spui ca Make stie ce a uitat Ciurezu(dupa zicala''stii ce-au uitat altii'',adica nu stii nimic),pe de alta parte spui ca Ciurezu a analizat situatia cu Make in loc sa o analizeze cu departamentul juridic.Hotaraste-te odata! Stie sau nu stie Make?

    Corespondenta ASF-SIF Oltenia reprodusa in facsimil dovedeste, in primul rand, ca Make a relatat-o cu corectitudine in articol si ca nu a trunchiat si nu a ascuns nimic. Observatiile din articol asupra corespondentei sunt pertinente. Nu este clar de ce Make nu a vrut sa publice adresele ASF mai devreme. Nu a avut nimic de ascuns, este posibil ca motivul sa fie fix ceea ce a spus, ca solicitarea a fost facuta fara respectul cuvenit. Publicarea corespondentei intr-un tarziu i-a aruncat in ridicol pe obraznici si rauvoitori. Articolul este convingator, desfasurarea comentariilor este spectaculoasa si adesea plina de umor. Exista replici la care am ras cu pofta. M-a impresionat cum a reusit Make sa deceleze infractorul in persoana celui care avea pretentia sa-i dea lectii juridice si cum a demonstrat fara putinta de tagada mediocritatea acelei nefericite ziariste (nu este clar de unde stie el ca nu este un ziarist). Un adevarat show. Mare ziar, mare ziarist! Jos palaria!

    N-a relatat, ma, nimic cu corectitudine. Doar a calomniat in stanga si in dreapta si a sters comentariile care il faceau praf. Oricum tot praf ramane. L-a facut praf si ziarista, daca o fi ziarista, si altii care au comentat. In rest, obraznicul Make - tufandache scuipa tot felul de mahalagisme si se hahaie ca la balci (vezi punctul 19) . Dupa care isi scrie sub anonimat singur osanale. Isi da singur jos palaria de i se vede scalpul gol... E fara putinta de tagada ca nu poate mai mult. E mediocru, pitic, insignifiant in peisajul presei romanesti. Nu ca presa romaneasca ar fi de valoare, dar nici atat cat e...

    Te numesti Gabriel Gradinescu?

    Nu se numește Gradinescu , el se numește cetățeanul care se șterge la fund cu acest ziar :))

    Nu-ti convine,nu citi!Cine te obliga?Te stergi undeva cu ziarul online?Spala-te pe dinti ca miroase pana la noi in case!

    V-a atins rau de tot acest ziar! Te arde pe matze!

    ...

   Dlor ,intrebarea cheie după toate aceste comentarii este: care om neafiliat caracatitei Sif1 și Sif4 mai detine acțiuni la acestea ?

   1. Bogdan Dragoi, pentru ca Gradinescu nu il poate concerta cu nimeni.

    Make , ești un profitor ordinar! Dantura cine ti-a plătit-o? Broker-ul fugar! Andrei Iordach..a luat bani de la sif5? Ce lecție ti-a dat Simona Tach...in instanța ?

    Make bagă radierea :))

    Bai idiotule, ce relevanta au minciunile tale in cazul de coruptie Gradinescu?

   Râdem, glumi, chibitam . Merge și bășcălie pana la un punct. Dar e un fapt, piata de capital a eșuat într-un ghem de interese și aranjamente toxice pe care ASF nu il va destructura pentru ca e legată ombilical. Nu e de mirare ca atatia sefi din trecut au ajuns la pușcărie și dacă i întrebi nu înțelege niciunul de ce. Pentru ca niciunul nu avea idee ce e aia piata. Pentru ca plantati politic fiind și legați de cei care i-au numit au crezut că sunt protejați și menirea lor e sa dea dreptate celui care parea mai puternic. Asa a fost cu Vântu, cu Patriciu, etc. Acuma pare ca puterea e la Lakis. O fi. O sa vedem ca vine altu mai puternic. Ca i feudalism cel mai puternic va lua potul. Unde ajungem? Colaps. Total. Unde in lumea asta ar fi posibil sa dai regulamente pentru un emitent in culpa. Unde s a pomenit sa ai un emitent cu 10 acționari și pe alea 10 actiunin rulaj inainte înapoi sa calculeze VAN un ditamai SIF AFIA sau cum l o mai defini acum. Ca de 3 ani le tot încadrează în te miri ce megastructuri cand ele sunt ce au fost, S A uri listate. Sa dea bine la emergența le tot schimba forma dar ele rămân ce au fost SA uri controlate de tot felul de bandiți. Pe moment de un infractor libanez procopsit din tot felul de aranjamente. Doina Dascălu, Gabriel Gradinescu, demisia! Cătălina Sava, demisia! Copriu, demisia! Sunt persoane i ASF care pot sa faca într-o lună curat. Nu inteleg de ce tac. Posibil sa le fie frica, caz in care lucrurile ar fi foarte grave.

   1. Pai cum sa aibă curaj dacă vezi ca la nevoia și solicitarea lu Hrebe Drăgoi a pus 9 milioane de euro jos pentru Blu aire și când s a împuțit treaba peneleu a pus banii la loc prin ordonanța . Din banii contribuabililor . Deci Lakis nu e tocmai vreun neica-nimeni . Omul e bazat și Drăgoi știe cât e de bazat și gradinescu e o floricica inocenta. De Dascălu n-are rost sa mai vorbim. Eeeee dar de Cătălina câte s-ar putea spune dar nu se cade:)))

    Nu se cade ca noi sa vorbim despre ceea ce face ea, dar ea se cade sa faca ceea ce nu se cade sa spunem noi ca face?!

    Chiar ai dreptate. De Catalina trebuie vorbit neaparat. Pe asta as da-o prima afara. Dupa ea l-as da pe Copariu. Astia sunt asa zisii specialisti ai ASFului care au stat cu mainile in san la derapajele din piata de capital. Parca tot pe vremea lor s-a intamplat si cazul Harinvest. Mai incoace l-am avut pe Fercala la SIF 3 si pe Ciurezu la SIF 5. Nu e de lepadat nici legatura lor cu Ursache mare bursache. Ala care zicea ca pune el piata la punct. S-a vazut cum a pus-o! Parca e propria lor plantatie. In era moderna, toti astia ar fi zburati. Cu Taromu.

    De fapt, aia mentionati nu trebuie doar zburati, ci bine investigati. Ca sa se vada ce anume au facut ei. Cum au tras ei de fraiele ASFului si ce sume grase au incasat ei degeaba. N-ar fi rau o sesizare la DNA pe terma neregulilor petrecute cu sprijinul necontenit al unora din ASF care inca isi inchipuie ca ei taie si spanzura in piata de capital. Problema n-ar fi sa faca ordine ci ca taie si spanzura sel ectiv, dupa cum le e interesul. Interesul personal ... stiu ei prea bine ... Da si noi stim!!!

  Cotaţii Internaţionale

  vezi aici mai multe cotaţii

  Bursa Construcţiilor

  www.constructiibursa.ro

  Dtlawyers
  BTPay
  Allview
  Stiri Locale
  AAGES

  Curs valutar BNR

  11 Iun. 2021
  Euro (EUR)Euro4.9202
  Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0467
  Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5150
  Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7275
  Gram de aur (XAU)Gram de aur246.3162

  convertor valutar

  »=
  ?

  mai multe cotaţii valutare

  Boromir
  CCIB - Emitere de certificate forta majora
  Cotaţii Emitenţi BVB
  Bursele din regiune
  Cotaţii fonduri mutuale
  energynomics.ro
  CCIB - Focus Bucuresti - iunie 2021
  Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
  thediplomat.ro
  Pagini Aurii
  Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
  Carte - The crisis solution terminus a quo
  www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro