Abonament gratuit
Videoconferinţa “Energia în priză”Videoconferinţa “Energia în priză”

Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Diaspora poate vota pe parcursul a două zile

A.B
Miscellanea /

Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Diaspora poate vota pe parcursul a două zile

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea care modifică şi completează unele acte normative în materie electorală, transmite Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro.

Astfel, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, românii pot vota pe parcursul a două zile, sâmbăta şi duminica. În schimb, nu vor fi organiza secţii de votare, atât în sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare cât şi în afara acestora, în ţara unde "autorităţile competente din ţara de reşedinţă nu permit, din motive de securitate, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19".

Proiectul de lege a fost adoptat luni decizional de către Camera Deputaţilor.

Referitor la procesul de votare, alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot. Astfel alegătorii aflaţi în această situaţie pot vota până cel mult la ora 23.59.

O altă modificare care apare în legea promulgată de şeful statului este referitoare la definiţia partidelor politice: "prin partide politice parlamentare se înţelege partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care, la ultimele alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor, au întrunit, individual sau într -o alianţă, pragul electoral şi au obţinut mandate de deputat sau de senator sau care nu au participat la ultimele alegeri parlamentare dar la data declanşării calendarului electoral pentru alegerile parlamentare au ca membrii 7 senatori sau 10 deputaţi".

A fost redus şi numărul de susţinători dublată de posibilitatea colectării acestora prin mijioace electronice, precum şi de depunerea candidaturilor prin mijloace electronice.

"Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care optează să depună listele de susţinători la birourile electorale de circumscripţie, pot depune liste de candidaţi numai dacă acestea sunt susţinute de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă în circumscripţia respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 1.000 de alegători", arată actul normativ.

De asemenea, "candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă în circumscripţia respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 500 de alegători".

Mai multe măsuri anti-COVID la votare

Mai multe prevederi privind măsurile de siguranţă de prevenire a răspândirii coronavirusului au fost schimbate.

Prin urmare:

"(2) Materialele de protecţie sanitară prevăzute la alin. (1) se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, iar transportul şi distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiilor prefectului, cu sprijinul primarilor. Pentru secţiile de votare din străinătate, materialele de protecţie sanitară prevăzute la alin. (1) se asigură de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, primarii asigură, cu sprijinul prefecţilor, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, igiena şi dezinfecţia localurilor de vot. Grup parlamentar PSD

Amendament propus de grupul parlamentar al PNL: ART.VII - (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autorităţile competente din ţara de reşedinţă nu permit, din motive de securitate, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, înfiinţarea de secţii de votare, atât în sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare cât şi în afara acestora, nu se organizează secţii de votare în ţara respectivă.

(2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autorită ţile competente din ţara de reşedinţă retrag, din motive de securitate, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, acordul privind înfiinţarea de secţii de votare în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi/sau în afara acestora, nu se mai desfă şoară operaţiunile de votare cadrul secţiilor de votare în cauză.

(3) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care autorită ţile competente din ţara de reşedinţă retrag pe parcursul procesului de votare, din motive de securitate, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, acordul privind desfăşurarea operaţiunilor de votare în sec ţiile de votare organizate în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi/sau în afara acestora, nu se mai desfăşoară operaţiun ile de votare în cauză. În acest caz, prevederile Legii 208/2015 se aplică în mod corespunzător.

(4) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care no pot fi asigurate măsurile de securitate impuse de autorităţile statului de reşedinţă în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 în nicio secţie de votare, nu se organizează secţii de votare în ţara respectivă.

(5) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care în sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular nu pot fi asigurate măsurile de protecţie sanitară în vedrea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID19 impuse de autorită ţile competente din România sau ţara de reşedinţă pentru funcţionarea secţiei de votare, aceasta poate fi organizată în orice altă loca ţie din aceeaşi localitate.

(6) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 care au loc în străinătate, în cazul în care materialele necesare desfăşurării votării nu pot fi transmise în termen util înaintea zilei votării, acestea vor fi tipărite, respectiv confecţionate pe plan local, prin grija misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, conform procedurii stabilite prin decizie a 67 Biroului Electoral Central.

(7) Biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă aduc la cuno ştinţă publică, de îndată, situaţiile apărute ca urmare a aplicării alin.(1) -(5)".

Totodată, în termen de 5 zile, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului 745/2020 pentru elaborarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.

În plus, "completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare şi cu reprezentantul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, ale căror date privind identitatea au fost comunicate, se face în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut, în ordinea numărului cumulat de mandate obţinute la ultimele alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor".

Alte noi reglementări pe care le aduce legea promulgată

"(2) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă la propunerea şefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare. Desemnarea se realizează în baza cererilor cetăţenilor cu drept de vot, semnate şi datate, prin care se declară şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1), transmise prin poştă, fax ori e-mail sau depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare. Deciziile privind desemnarea preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din străinătate si a locţiitorilor acestora se comunică biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau re şedinţa în afara ţării. Operaţiunile de desemnare a preşedinţilor birourilor secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora încep cu 30 de zile înaintea datei votării, pe măsură ce sunt stabilite sediile secţiilor de votare din străinătate, şi se finalizează până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, fiind aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. Grup parlamentar PSD

(3) În cel mult 5 zile de la data finalizării operaţiunilor de desemnare a preşedinţilor birourilor electorale al secţiilor de votare din străinătate şi a locţiitorilor acestora, formaţiunile politice prevăzute la alin. (1) care au propus candidaturi ce au rămas definitive transmit biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau re şedinţa în afara ţării , prin mijloace electronice, listele reprezentanţilor lor în biroul electoral al secţiei de votare din străinătate respectivă, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile şi codurile numerice personale ale titularului şi ale supleanţilor, însoţite de declaraţiile lor de acceptare. O formaţiune politică poate avea un titular şi 2 supleanţi ai acestuia pentru fiecare secţie de votare. Supleanţii pot înlocui temporar titularii când aceştia nu pot participa la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate. Grup parlamentar PSD

În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la alin.(3), preşedintele biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării completează birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ai căror preşedinţi şi locţiitori au fost desemnaţi. în această componenţă, birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuţiile prevăzute de prezenta lege. Operaţiunile de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate se consemnează în proceseverbale care reprezintă actele de învestire, fiind aduse la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi comunicate Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Electorale Permanente. Grup parlamentar PSD

(8) În situaţia în care birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot fi completate conform alin.(3) şi (7), acestea se completează de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării cu personal asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de alte autorită ţi publice, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Costurile deplasării şi cazării personalului trimis în străinătate pentru a face parte din birourile electorale ale secţiilor de votare sunt suportate de către Ministerul Afacerilor Externe. Grup parlamentar PSD

(9) Prin excepţie de la prevederile alin.(l), dacă preşedintele biroului electoral al unei secţii de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfăşurare a votării, acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau re şedinţa în afara ţării . Completarea se poate face cu supleanţii propuşi de către forma ţiunile politice prevăzute la alin.(l) sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu orice cetă ţean român cu drept de vot, fiind consemnată într -un proces - verbal.

(10) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa şi alte cheltuieli curente ale reprezentanţilor formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează.

Alineatul (3) al articolului 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc de către Autoritatea Electorală Permanentă şi se transmit biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării."

"Art.109 1 . - (1) Pe durata funcţionării birourilor şi a oficiilor electorale, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la art.109 le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.

Opinia Cititorului ( 4 )

  1. nu a contestat si legea asta la CCR? asa, din reflex.....ca oricum este discriminare.....aia superiori, care voteaza 2 zile si aia inferiori care voteaza o zi.....

    Eu cetățean care trăiesc, respir aerul țării și plătesc impozite aici, chiar îmi și stric mașina pe drumurile patriei, doresc o zi jumate sa votez. Stau prost cu somnul și mă trezesc mai târziu. Nu cer două, că nu se poate pentru intern, doar pentru extern. Se poate domnilor, sau cer prea mult? Macar o zi și 2 ore de vot și tot sunt mulțumit

    1. Tu care traiesti in tara ai avut 30 de ani la dispozitie ca sa votezi schimbarea in Romania,dar nu ai facut-o! De ce te plangi de drumuri rele? Probabil ca esti unul dintre putinii care a avut de castigat de pe urma ciumei rosii! Sa-ti amintesti mereu cand te trezesti dimineata si respiri aerul tarii,ca asta se datoreaza si milioanelor de romani care mananca din painea amara a strainatatii si care trimit intre 5 si 10 miliarde de euro anual in Romania! Fara sacrificiul diasporei poate ca tu erai un muritor de foame!

      fara sacrificiul diasporei.....amice, esti idiot? ti-ai luat pastilele de dimineata?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS

Curs valutar BNR

21 Sep. 2020
Euro (EUR)Euro4.8583
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5057
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.2937
Gram de aur (XAU)Gram de aur255.7976

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Business Card
Smart City România
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Balinesse Spa
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie