O DECIZIE NU DOAR INEXPLICABIL DE PROASTĂInvestiţia SIF Banat Crişana în obligaţiuni Blue Air a încălcat normele ASF

MAKE
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 19 - 20 august 2020

Investiţia SIF Banat Crişana în obligaţiuni Blue Air a încălcat normele ASF
MAKE

Pierderea de 9,3 milioane de euro pe care SIF Banat Crişana a ascuns-o faţă de inves­titori în Situaţia Valorii Activului Net pe iulie raportată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) se ridica la nivelul sumei plătite anul trecut pe obligaţiunile Blue Air Aviation S.A. (9 milioane de euro, data achiziţiei: 16 decembrie 2019; data scadenţei: 15 iunie 2020; dobândă anualizată: circa13%).

Conform altui Comunicat (semnat de Bogdan Drăgoi) către BV (16 iunie), "Achiziţia obligaţiunilor emise de Blue Air Aviation S.A. respectă limitele prudenţiale reglementate şi se înscrie în politica investiţională a SIF Banat-Crişana de susţinere a companiilor româneşti."

Bogdan Dragoi afirmă falsul.

Achiziţia obligaţiunilor emise de Blue Air Aviation S.A. nu respectă legislaţia care guvernează SIF Banat Crişana.

În primul rând că investiţia în orice - fie ele obligaţiuni, fie ele acţiuni - este obligatoriu să fie făcută într-o entitate care să funcţioneze în cadrul legal, dar Blue Air Aviation funcţionează la graniţa cadrului legal şi este în pericol de dizolvare în orice moment, de trei ani încoace.

Era în pericol de dizolvare şi la momentul achiziţiei obligaţiunilor de către SIF Banat Crişana.

Blue Air, la care SIF Banat Crişana a cumpărat obligaţiuni, ar putea fi oricând dizolvată la cererea unui acţionar

După cum poate fi observat în analiza alăturată, activul net al societăţii Blue Air Aviation SA, "determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris" .

Citatul este din Legea 31/1990 şi conţine o ironie involuntară, pentru că, în 2016, de exemplu, activul net al Blue Air Aviation SA a ajuns nu doar mai mic decât jumătatea capitalului social, ci a ajuns la minus 113,5 milioane, faţă de o mie de lei capital social; în 2017 la minus 263,4 milioane, faţă de o mie capital social; în 2018 la minus 446,2 milioane, faţă de 90 de mii capital social; iar în 2019 la minus 373,1milioane, faţă de un milion capital social(!)

Nu este clar cât va mai funcţiona Blue Air, pentru că, încă din 2017, conform Legii 31/1990, Articolul 153 24 (Vezi NOTA 1 - fragmentul de Lege citat în subsolul articolului), acţionarii ar fi trebuit să dizolve societatea sau să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve; desigur, acţionarii ar fi putut recapitaliza societatea în proporţia cerută de lege.

Dar acţionarii Blue Air nu au purces la nimic din toate astea.

Nici în 2016, nici în 2017, nici în 2018, nici în 2019.

Conform legii, la solicitarea oricărui acţionar interesat, Blue Air poate fi dizolvată.

Decizia investiţiei în obligaţiuni ale unui astfel de emitent este inexplicabil de proastă, prezentând risc de neplată apropiat de 100%, dar şi dispariţia ca entitate comercială.

Totuşi, administratorul SIF Banat Crişana a făcut investiţia.

Dezastrul financiar de la Blue Air datează de dinaintea pandemiei

Pentru Blue Air Aviation SA, consecinţele paralizante ale pandemiei au creat circumstanţe agravante, dar ele nu sunt cauza dezastrului de acolo, cum manipulatoriu susţine Bogdan Drăgoi, în Comunicatul către BVB din 16 iunie (Vezi NOTA 2 - Comunicatul, în subsolul articolului).

Blue Air trebuie să ramburseze pasagerilor săi în jur de 20 de milioane de euro, contravaloarea biletelor cumpărate pentru perioada martie - iunie, când nu a zburat.

În acelaşi interval, a avut pierderi de 100 de milioane de euro.

Asta dublează datoriile cu care a încheiat anul trecut, ducându-le, probabil, pe la 250 de milioane de euro, în acest moment.

Într-un comunicat, compania sus­tine că în următorul an şi jumătate va genera suficiente venituri pentru plata datoriilor - să îi admirăm, rezervat, optimismul.

Guvernul a aprobat, în aprilie, un împrumut de 65 de milioane de euro pentru Blue Air, în vederea acoperirii pierderilor generate de pandemie.

Dar, Blue Air are nevoie de mult mai mult...

SIF Banat Crişana a zvârlit în Blue Air cu 9 milioane de euro din banii propriilor investitori; Guvernul aruncă în Blue Air 65 de milioane de euro din banii contribuabililor.

Oare investitorii SIF Banat Crişana îşi vor recupera banii de la contribuabili?

Sau nu vor reuşi nici aşa?

Administratorul SIF Banat Crişana a încălcat prevederile Regulamentului ASF nr. 9/2014

Conform Art. 177 1, litera d) din Regulamentul nr. 9/2014 (Vezi NOTA 3 din subsolul paginii), pe care SIF Banat Crişana îl invocă la tot pasul că îl respectă, ca să investească în obligaţiunile Blue Air, Blue Air trebuia să fi înregistrat profit în cel puţin ultimele trei exerciţii financiare consecutive anterioare.

Nu este cazul.

În cei trei ani de dinaintea celui în care SIF Banat Crişana i-a cumpărat obligaţiunile, Blue Air a avut numai pierderi: minus 121,804,041 lei în 2016; minus 149,884,955 lei în 2017; minus 145,594,276 lei în 2018.

Regulamentul ASF este o glumă?

ASF îşi ia Regulamentul în serios?

Dar, în general, ASF chiar supraveghează piaţa de capital sau doar vânează şpăgi?

Oare emisiunea de obligaţiuni Blue Air există cu adevărat?

La 29 octombrie 2019, ziarul BURSA a informat: "Compania aeriană Blue Air vrea să emită şi să lis­teze la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) obligaţiuni în valoare de 50-60 de milioane de euro, operaţiune care are ca eventulă perioadă de demarare toamna anului viitor, dupa cum a declarat, ieri, conducerea companiei, în cadrul unei întâlniri restrânse cu presa."

Totuşi, emisiunea de obligaţiuni achiziţionate de SIF Banat Crişana a avut loc în iarna anului 2019, cu aproximativ opt-nouă luni mai devreme decât a spus conducerea şi pe nepusă masă.

Google nu afişează nimic la căutarea "Prospect obligaţiuni Blue Air Aviation S.A."

Această emisiune de obligaţiuni, oare, chiar a avut loc?

Nu cumva a fost un împrumut chior?!

NOTA 1

Legea 31/1990

Articolul 153 24

(1) Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar şi în cazul unei diminuări a activului net mai puţin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

(3) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situaţia patrimonială a societăţii, însoţit de observaţii ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societăţii cu cel puţin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acţionar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, îi va informa pe acţionari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

(4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva dispoziţiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social.

(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Dizolvarea poate fi cerută şi în cazul în care obligaţia impusă societăţii potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri instanţa poate acorda societăţii un termen ce nu poate depăşi 6 luni pentru regularizarea situaţiei. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de dizolvare.

NOTA 2

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVE­GHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCU­REŞTI - Piaţa reglementată

Comunicat

Clarificări cu privire la obligaţiunile Blue Air

16 iunie 2020, Arad | Aducem următoarele clarificări în legătură cu obligaţiunile emise de Blue Air Aviation S.A. şi deţinute de SIF Banat-Crişana S.A.:

Achiziţia obligaţiunilor emise de Blue Air Aviation S.A. respectă limitele prudenţiale reglementate şi se înscrie în politica investiţională a SIF Banat-Crişana de susţinere a companiilor româneşti.

Obligaţiunile subscrise au fost achiziţionate în luna decembrie 2019. Având în vedere efectele negative pe care pandemia COVID-19 le-a produs companiilor aeriene, inclusiv societăţii Blue Air Aviation S.A., situaţie extraordinară care nu a putut fi anticipată în luna decembrie 2019, s-a agreat amendarea prospectului de ofertă şi prelungirea cu 3 luni a termenului de maturitate a obligaţiunilor. Facem menţiunea că, la data 15 iunie 2020, Blue Air Aviation S.A. a achitat integral dobânda datorată până la această dată.

Vom informa în mod corespunzător publicul cu privire la eventuale evenimente ulterioare, dacă va fi cazul.

Bogdan-Alexandru Drăgoi

Preşedinte, Director General

NOTA 3

ASF - Regulament nr. 9/2014 din 29 mai 2014

Art. 177 1. - (1) O.P.C.V.M. investeşte în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacţionare, cu respectarea cel puţin a următoarelor condiţii detaliate în prospectele O.P.C.V.M.:

a) emitentul de obligaţiuni corporative trebuie să aibă cel puţin 2 ani de activitate la momentul efectuării plasamentului O.P.C.V.M. în emisiunea de obligaţiuni corporative. În cazul în care emitentul de obligaţiuni corporative are mai puţin de 2 ani de activitate, S.A.I. sau organul statutar competent al societăţii de investiţii autoadministrate, în numele O.P.C.V.M., investeşte doar în emisiuni de obligaţiuni corporative garantate de o instituţie de credit autorizată de B.N.R. sau de o sucursală din România a unei instituţii de credit autorizate într-un alt stat membru;

b) situaţiile financiare anuale ale emitentului de obligaţiuni corporative trebuie să fie auditate conform legii şi să nu indice riscuri semnificative (precum riscul de bonitate, lichiditate, sau solvabilitate) privind poziţia financiară a acestuia, de natură să determine nerespectarea obligaţiilor de plată ale cupoanelor şi principalului aferent emisiunii de obligaţiuni corporative;

c) emitentul de obligaţiuni corporative nu trebuie să fie înscris în lista contribuabililor cu restanţe fiscale publicată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

d) emitentul de obligaţiuni corporative a înregistrat profit în cel puţin ultimele trei exerciţii financiare consecutive anterioare, astfel cum rezultă din situaţiile financiare anuale aferente, auditate conform legii; în cazul în care emitentul de obligaţiuni corporative are mai puţin de 2 ani de activitate, atunci acesta a înregistrat profit în toate exerciţiile financiare anterioare.

Opinia Cititorului ( 51 )

 1. Oricum ti-e ai frica sa zbori cu ruginiturile alea. Sunt niste cosciuge in aer :)

  Da ce e bine in tara asta? 

  Plasament effectuat in afara tuturor reglementarilor intr-o societate falimentara ce trebuia dizolvata ,lichidata încă din2016.Nu este respectat nici in criterium de investitii,nu exista nici o justificare economica ,exclusiv interesele personale ale decidentilor,Dragoi ,Straut.Este o ursine de management ,arunci in aer ‘9milioane de euro,si catre actionari distribui zero dividende ,manipulezi activul net cu Miliarde de lei,totul sub Supraveghere Asf. Cine protejaza actionarii societatii de acesti Hoti,care pentru performanta si fidelizare isi atribuie sute de mii de actiuni,fara ca Asf sa spuna un cuvint .E timpul ca Diicot si Dna sa faca curatenie,puscaria este singura calede stabilire a dreptatii.Ajunge borfasilor,va sunat ceasul.

  1. Cătălina Sava & Ciprian Copariu,

   mai lucrează azi ? 

   Cu Dorina Mihailescu?

   Da, Catalina Sava & Ciprian Copariu lucreaza la ASF. Acum au un caz nou de manipulare a pietei de capital prin articole de presa care afirma iar niste falsuri la un emitent. Sa vedem cat de bine a documentat Make acest caz. Probabil ca si Blue Air Aviation va reactiona! Poate si Guvernul Romaniei. Nu-l vad bine pe Make dupa cat a intins coarda.

   Spune falsurile, nu face pe desteptul cu "niste falsuuri". Eu cred ca tu afirmi niste falsuri despre articol. M-am obisnuit sa va vad cu minciuni si cu acuzatii fara dovezi.

   Voi ati intins coarda, vede toata lumea.

   Sa fie ei organ de urmarire penala.

   Dar nu sunt, chiar daca se comporta ca atare.

   Istoria e plina de cazuri care s-au crezut stapanii lumii iar apoi lucrurile s-au intors. 

  Nu e asa simplu.

  Regulamentul 9 se aplica doar cand vrea ASF-ul. 

  Pt ca e pentru OPCVM-uri iar SIF1 e AFIA. 

  Asa ca el se aplica doar pentru evaluare , nu si pentru limite. 

  Oricum e de urmarit ce face ASF-ul. 

  Pentru ca ori trage la raspundere SIF1 ori zice ca nu se baga in politica de investitii DAR ATUNCI NU SE MAI BAGA IN POLITICA DE INVESTITII A NICUNEI ENTITATII DIN PIATA.  

  E clar si pentru tine Sava ?! Ori te bagi, ori nu mai ai tupeul sa ceri de la altii situatii si explicatii .

  1. Intrebarile sunt corecte: Regulamentul ASF este o glumă? ASF îşi ia Regulamentul în serios? Dar, în general, ASF chiar supraveghează piaţa de capital sau doar vânează şpăgi?

   SIF-urile sint inregistrate in registrul ASF, in continuare, atit ca Afia cit si ca Aopc. Urmeaza sa se autorizeze ca Fia si atunci nu li se mai aplica legislatia Aopc. Dar pina atunci, Regulamentul 9/2014 li se aplica.

  Dlor, dacă te uiți pe CV ul lui Drăgoi zici că e un "produs "de calitate ,cu viziune occidentală care se va orienta spre investiții în exterior! Cand colo s-a integrat perfect în mafia noastră si te întrebi chiar a făcut pe bune școală acolo sau a plătit niște diplome??

  Cred că ar merita cercetat că nu are deloc,dar deloc un comportament de om de finanțe!!? 

  1. Poti sa ai tu in CV zeci de specializari occidentale. In Romania nu se aplica modelul occidental, ci cel oriental, cu pesches, spaga, pile, relatii si conotatii prin ziare si reviste de mahala. Ati trait in Romania si degeaba. Inca n-ati inteles democratia si capitalismul originale de pe plaiurile noastre! Ce sa mai cercetezi? Daca ii iei la puricat si pe ziaristii astia le vezi toate bubele.

   Va deranjeaza ziaristii, nu-i asa?!

  Eu să fiu în locul lui Ciurezu aș realiza situația si aș schimba macazul luând ca model Fondul Proprietatea:acțiunile vândute și date dividende acționarilor. Cine in afară de Drăgoi și ai lui nu ar vota un dividend de 1.5 lei /acțiune să zicem! Acțiunile ar crește brusc, cei cinstiti le-ar vinde și totul va fi corect! Ciurezu e prea capos însă!

  1. Ai perfecta dreptate! Asa ar tb sa procedeze Ciurezu la S5! Dar cred ca e un dinozaur capos, comunist și va spera pana in ultimul moment ca cineva (politicul poate) va veni în ajutorul lui. Ca Ceaușescu...din pacate

  De ce atacati Blue Air Aviation ? Credeti ca societatea se dizolva cand va inchipuiti dvs.? Nu, stimate domn. Ati depasit limita informarii obiective a publicului si duceti aceasta vendeta prea departe. Blue Air Aviation va reactiona si veti vedea ca lucrurile nu stau asa cum le prezentati dvs. Credeti ca Guvernul Romaniei este o institutie care ar imprumuta o societate daca nu ar exista o activitate viabila? In afara de texte agresive pline cu insinuari puteti sa scrieti si altceva? Va veni imediat si raspunsul Blue Air Aviation pe care va trebui sa-l publicati!

  1. Nu imi dau seama daca acest comentariu este ironic.

   Pare serios dar contine niste afirmatii de care ar rade si niste copii : Blue Air companie serioasa si cea mai gogonata , Guvernul Romaniei institutie serioasa atenta cu banii.

   "Interesul national" e un joc care nu prea le iese baietilor pt ca executarea de ordine nu este compatibila cu profesionalismul economic. 

   Ptiu, batu-te-ar norocul, ca glumet mai esti!

   Blue Air a fost înființată în 2004 de Nelu Iordache, condamnat la sfârşitul lui 2017 la 6 ani şi trei luni de închisoare. Omul de afaceri a fost acuzat că a deturnat fondurile europene pentru primul tronson al autostrăzii Nădlac-Arad, dosar în care s-a înregistrat un prejudiciu de un miliard 200 de mii de lei. În plus, Nelu Iordache a fost acuzat în 2016 şi pentru păgubirea Companiei de Drumuri cu aproape 7 milioane de euro. În 2013, Blue Air a fost preluată de oameni din companie pentru 6 milioane de lei, plus asumarea unor obligaţii. Milionarul Nelu Iordache, cunoscut ca "Regele Asfaltului", a fost condamnat definitiv joi, 25 Iunie 2020, la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita.

   Aceasta estea doua ţeapă marca BLUE AIR, prima fiind BLUE AIR – TRANSPORT AERIAN SA şi rebotezată BATA SKY IMOBILIARE SA (CUI/CIF: 16091846), societatea care a intrat sub incidenţa Legii 85 în decembrie 2013. Procedura se află în derulare şi acum, iar cel mai recent tabel al creditorilor, din februarie 2019, prezintă o masă credală de 450,86 milioane lei, “sponsorizarea” din partea Fiscului fiind de 68,34 milioane lei.

   Legătura dintre cele două firme este că BLUE AIR AVIATION SA (numită anterior AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL şi BLUE AIR AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL) a preluat de la falită aşa-zisul “fond de comerţ”, inclusiv mărcile şi site-urile, iar BATA SKY IMOBILIARE SA a rămas cu datoriile… pe care nu le va plăti niciodată.  

   Aceasta este "firma serioasa" despre care vorbeai?

   Nu, nu va trebui sa publicam raspunsul, dar il vom publica cu placere.

   Toate televiziunile au vorbit despre dezastrul de la Blue Air. Nu s au uitat la Tv? De ce nu au dat niciun răspuns pentru Digi și pentru Antena 3?

   Am citit articolul de doua ori. Blue Air nu este atacata, iar analiza de alaturi e corecta. Tot ceea ce a publicat ziarl este adevarat.

   ...

  Am informatii certe ca Dragoi, pe cand avea 5 ani, a impins un baietel in curtea gradinitei. Daca doriti va pot pune la dispozitie detaliile necesare sa scrieti un articol si despre asta, este important sa-l demascam.

  1. Iar baietelul s-a lovit si s-a tampit. Cunoastem povestea despre tine.

   ...

  In 2005, Blue Air, cea mai mare companie aeriana privataromaneasca, deschidea piata aeriana low-cost cu zboruri catreItalia si Franta. Cinci ani mai tarziu compania low-cost a ajuns satransporte 1,71 milioane de pasageri, in timp ce cifra de afaceri afost de 140 de milioane de euro. Pentru acest an, Blue Air, careare 830 de angajati, estimeaza un trafic de 2,2 milioane depasageri si o cifra de afaceri de 200 de milioane de euro. Mai multde atat, compania cauta inca 200 de angajati.

  2007, piatra de hotar a businessuluiRomstrade 

  Desi businessul Romstrade a fost inceput in 1994, afacerile auexplodat abia in urma cu doi ani, cand la conducerea MinisteruluiTransporturilor a venit Ludovic Orban. 

  In mandatul actualului vicepresedinte PNL, Romstrade a castigatnumeroase contracte de infrastructura, in timp ce operatiunile BlueAir la Aeroportul Baneasa s-au intensificat puternic. 

  1. ????

   Credeti ca va recuperati banii pe obligatiuni??? 

   ...

  Cum era pe vremea lu nea Nici “nicio masa fără peste”, așa e Ziarul Bursa cu SIF1 ????

  Noi înțelegem ca tre sa mănânce si gura lu’ matale, nea Make, da’ cat mai poate și Ciurezu cotiza? 

  1. Este ceva gresit cu articolul asta, subiectul Make ti se pare mai important sau ce vrei sa spui? Poti explica comentariul tau, ca nu se intelege ce relevanta are ce mananca Make, pentru cei 9 milioane de euro aruncati de Dragoi?

   ...

   ...

   Taci, mai?

  ...

  1. Da cred ca guvernul roman nu stie ce face

   In gramada asta de nestiutori sunt cati-va care stiu.sE PRICEP DE MINUNE LA TOATE asa cum sunt multi si in PSD.PDL,USLetc.

  Păi ce-ai făcut, Dragoi?

  1. N-a facut nimic...Dar va lua actiuni gratuite pt asta!

  Prapadul de la Harinvest a fost posibil datorita ASF!! Iar ASF nu raspunde pentru nesupravegherea pietii de capital si nici pentru ca i-a lasat pe cei de la Harinvest nesupravegheati ... Au mers comisioanele, restul ce mai conteaza ?? Nimeni nu raspunde ....

  Intreb si eu ca unu care habar n-are de bursa n-are bani in bursa nu stie unde e bursa doar treceam pe-aici: daca SIF1 manipuleaza VUAN fura, cumpara obligatiuni aiurea are securisti si hoti si inculpati si tot ce trebuie in conducere daca e cel mai ratat SIF si cel mai dubios dintre toate de ce pretul nu scade? In mod normal dupa 2 saptamani de dezvaluiri de genul asta ar trebui sa fie Wirecard 2, ENRON, COMI, DAFR, AMO etc sau sa fie suspendat de la tranzactionare. De ce nu vinde nimeni? De ce niciun actionar nu iese dintr-o mizerie de asa nivel? Masochisti? Nu stiu sa calculeze? Nu-i intereseaza detinerile? Nu le pasa de bani? N-au incredere in dezvaluiri? De ce marii actionari nu fac scandal la AGA ca sunt o gramada de fonduri acolo? Si mai ales ce pazeste depozitarul care e ditamai banca si care ii evalueaza activele?

  1. Am vandut 270000 actiuni sif1....

   Sunt mulți acționari mici ca și mine scârbiți de ce se întâmpla la SIF uri , de atâtea scandaluri , de atâtea litigii prin Instanțe, de faptul ca nu primim niciun dividend, oricât de putini ar fi banii pentru unii dintre noi contează orice suma. Cei de la conducere își umplu mereu buzunarele și noi rămânem cu ochii in soare.Asta e țara in care trăim, astea sunt legile , ăștia sunt oamenii care le aplica.

   Pentru ca fondurile sunt ale lor.

   Daca esti asa naiv si nu stii nimic, atunci inseamna ca n-ai auzit nici de Lakis care, in loc sa-si faca cinstit muncitoreste anii de puscarie dupa gratii, conduce linistit, in libertate, SIF Banat Crisana si ASF ii permite asta.

   De ce ASF permite condamnati in activitatea de pe piata de capital?? 

   ASF nu are incredere in condamnarea dictata de instanta judecatoreasca?

   Si pretul actiunii cum de nu a coborat? 

  ... nu e inca la puscarie nici Dragoi si nici ceilalti acoliti ?!?!?!

  Ce a facut Blue Air cu banii ? Poate a fost o spalare de bani !

  1. Ce ipoteza ...Șoc!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “România - Strategia dezvoltarii”
BTPay
csalb.ro
Electromagnetica
marmomac.com
arsc.ro

Curs valutar BNR

23 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9437
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.0679
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1569
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6284
Gram de aur (XAU)Gram de aur269.8092

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro