Ştefan Szabo şi Constantin Frăţilă, aleşi la conducerea Consiliului de Supraveghere al "SIF Transilvania"

ADINA ARDELEANU
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 28 aprilie 2017

Ştefan Szabo şi Constantin Frăţilă, aleşi la conducerea Consiliului de Supraveghere al "SIF Transilvania"

Acordarea unui dividend brut de 0,02 lei/acţiune, aprobată

Înainte de alegeri, ASF a limitat drepturile de vot ale grupului Frăţilă, la SIF3

------------

Actualizare 18:44

Adunarea Generală Extraordinară a "SIF Transilvania" (SIF3) întrunită astăzi (cvorumul fiind de 36,16% din capitalul social) a aprobat modificarea şi completarea actului constitutiv al societăţii, potrivit unui raport remis Bursei de Valori Bucureşti.

Prima modificare aprobată are următorul conţinut: "Fiecare acţionar are dreptul la dividende proporţional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor, se vor decide prin hotărâre a adunării generale. SIF Transilvania în calitate de societate plătitoare a dividendelor are dreptul să-şi deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plăţii. Plata dividendelor şi a oricăror sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare emise de SIF Transilvania se va realiza prin intermediul depozitarului central şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru, conform legii".

Acţionarii SIF3 au modificat şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească membrii Consiliului de Supraveghere al societăţii.

Astfel, Consiliul de Supraveghere va fi format din şapte persoane fizice care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: "a) deţin experienţă relevantă, de minimum 5 ani, în domeniul pieţei de capital, financiar-bancar sau al administrării investiţiilor; b) nu sunt condamnate sau nu se află în curs de urmărire penală în cazuri referitoare la (i) infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-bancară, inclusiv infracţiuni prevăzute de legislaţia referitoare la spălarea banilor şi finanţarea terorismului; (ii) infracţiuni contra patrimoniului sau alte infracţiuni specifice domeniului economi/financiar; (iii) infracţiuni prevăzute de legislaţia fiscală; (iv) alte infracţiuni prevăzute de legislaţia privind societăţile, falimentul, insolvenţa, precum şi de cea privind protecţia consumatorului; c) nu fac obiectul unor investigaţii sau anchete administrative relevante anterioare sau în curs de desfăşurare, acţiuni de punere în aplicare a legii sau impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea dispoziţiilor aplicabile activităţilor reglementate de legislaţia financiar-bancară;(...) e) nu se află în situaţii de incompatibilitate prevăzute de legislaţia aplicabilă administratorilor de fonduri de investiţii alternative".

De asemenea, acţionarii SIF3 au aprobat introducerea unui nou punct, în actul constitutiv, potrivit căruia Consiliul de Supraveghere are următoarele responsabilităţi de bază cu privire la aplicarea principiilor guvernanţei corporative: "(i) supraveghează şi este responsabil pentru realizarea managementului strategic al societăţii şi îndeplinirea obiectivelor stabilite; (ii) avizează planul de afaceri al societăţii şi evaluează poziţia financiară a societăţii; (iii) stabileşte criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii Directoratului şi a societăţii în ansamblu şi evaluează anual modul de aplicare a acestora; (iv) se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislaţia specifică privind raportarea către ASF şi de verificare a informaţiilor transmise către ASF la solicitarea acesteia, privind anumite acţiuni întreprinse de societate; (v) analizează adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de societate, precum şi modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă; (vi) aprobă apetitul şi limitele toleranţei la risc ale societăţii, precum şi procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea şi raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea; (vii) analizează adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de control intern-conformitate, astfel încât să asigure independenţa acestuia faţă de structurile organizatorice operaţionale şi cele de suport din cadrul societăţii; (viii) supraveghează respectarea cerinţelor privind externalizarea /delegarea unor activităţi operaţionale sau funcţii, atât înainte de efectuarea acesteia, cât şi pe toată durata externalizării/delegării; (ix) analizează şi stabileşte politica de remunerare a societăţii, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor şi intereselor pe termen lung şi să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariţiei conflictelor de interese; (x) se asigură că la nivelul societăţii există o strategie de comunicare care respectă cerinţele legale aplicabile; (xi) se asigură de dezvoltarea standardelor etice şi profesionale pentru a se asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul societăţii în vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese; (xii) evaluează semestrial planurile pentru asigurarea continuităţii activităţii şi pentru situaţiile de urgenţă la nivelul societăţii".

Totodată, AGEA a mai stabilit că "membrii Directoratului, precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe aceştia, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) al art. 15 din prezentul Act Constitutiv, să aibă o experienţă de minimum cinci ani în domeniul administrării de investiţii sau în domeniul pieţei de capital şi să încheie o asigurare de răspundere profesională, în limita echivalentului în lei a 300.000 euro. Primele de asigurare vor fi suportate de societate".

(S.A.)

------------

Actualizare 18:00

Ştefan Szabo a fost ales astăzi în funcţia de preşedinte al Consiliului de Supraveghere (CS) al "SIF Transilvania" (SIF3), în timp ce Constantin Frăţilă a fost ales în funcţia de vicepreşedinte, potrivit unui raport remis Bursei de Valori Bucureşti.

(S.A.)

------------

Actualizare 17:30 Constantin Frăţilă, ales membru în Consiliul de Supraveghere al "SIF Transilvania"

Acţionarii "SIF Transilvania" (SIF3) au ales astăzi un nou Consiliu de Supravghere al societăţii care are următoarea componenţă: Ştefan Szabo (55,88% voturi "pentru"), Dumitru Carapiti (54,95%), Gheorghe Luţac (55,27%), Cristian Mihalcea (55,4%), Crinel-Valer Andănuţ (52,08), Constantin Frăţilă (60,19%) şi Nicolae Petria (53,74%).

Consiliul de Supraveghere va avea un mandat de patru ani, cuprins între 28.04.2017 şi 27.04.2021, potrivit unui raport al SIF3, remis astăzi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Acţionarii societăţii au decis repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar din anul 2016 şi fixarea dividendului brut pe acţiune în sumă de 0,02 lei/acţiune, conform propunerii Directoratului şi a Consiliului de Supraveghere.

Astfel, profitul net realizat în 2016 - 68,79 milioane de lei - va fi repartizat astfel: rezerve legale - 3,74 milioane de lei, dividende - 43,68 milioane de lei, alte rezerve (surse proprii de finanţare constituite din profit pentru o viitoare răscumpărare de acţiuni, în condiţiile stabilite de o AGEA care va fi convocată în semestrul al doilea al anului 2017) - 21,37 milioane de lei.

Tot astăzi, acţionarii au aprobat situaţiile financiare anuale, respectiv situaţia poziţiei financiare şi situaţia rezultatului global şi notele explicative financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul trecut.

De asemenea, au fost aprobate bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul investiţional pentru 2017, precum şi orientările strategice pentru perioada 2017-2021, care conţin, în sinteză, următoarele prevederi: venit net din exploatare în valoare de 75,5 milioane de lei, cheltuieli de exploatare de 19 milioane lei şi un profit înainte de impozitare de 56,5 milioane lei.

La şedinţa AGA de astăzi au fost prezenţi, reprezentaţi şi au votat un număr de 25.810 de acţionari, deţinători ai unui număr de 998,28 milioane de acţiuni, reprezentând 45,7% din capitalul social al societăţii.

(S.A.)

------------

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a constatat existenţa unui grup de acţionari prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu SIF Transilvania, grup format din Frăţilă Mihaela, Frăţilă (Cociu) Maria Alexandra, Frăţilă Irina Elena, Societatea Alexa Business & Investments SRL, Societatea Administration Stock Financial SRL, Societatea Asociation Ste-Dor Finance SA şi Dorina Bălaşa, membrii acestuia deţinând împreună 7,751419% din capitalul social al SIF Transilvania, potrivit unui raport al companiei.

Astfel, drepturile de vot ale acetui grup vor fi limitate la 5%, pragul legal de deţinere.

Astăzi sunt programate alegeri pentru Consiliul de Supraveghere SIF3 Transilvania, în curs fiind înscrişi 13 candidaţi.

Actualul Consiliu de Supraveghere i-a propus pe următorii candidaţi pentru funcţia de membru în CS: Ştefan Szabo, Dumitru Carapiti, Gheorghe Luţac, Cristian Mihalcea, Crinel Valer Andănuţ, care fac parte din actualul Consiliu, dar şi pe Vicenţiu Zorzolan şi Constantin Frăţilă.

Lista a fost completată de Viorel Borună, Gabriela Alexe, Dorina Bălaşa, Dan Paul, Alina Mioara Cobuz-Băgnaru şi Nicolae Petria.

Constantin Frăţilă s-a aflat, lung timp în conflict cu Mihai Fercală, preşedintele executiv al SIF3.

La finalul anului 2015, Constantin Frăţilă a făcut parte dintr-un grup de acţionari, cu deţineri cumulate de 8%, alături de Radu Toia, fonduri Certinvest şi Broadhurst, care a cerut convocarea Adunării Generale pentru schimbarea conducerii, acuzând managementul defectuos al SIF3. Ulterior, instanţa a suspendat cererea grupului de acţionari, deşi conducerea SIF3 apucase să convoace AGA, pentru 15/16 februarie 2016. După decizia Tribunalului, Directoratul şi Consiliul de Supraveghere al SIF3 Transilvania au decis să revoce convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Nominalizarea lui Constantin Frăţilă chiar din partea SIF Transilvania este cu atât mai interesantă cu cât acesta precizează, în CV-ul său, postat pe site-ul SIF Transilvania că în Adunarea generală din 11 august 2014, a fost revocat din funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania. Domnia sa continuă: "Tribunalul Braşov a dispus suspendarea efectelor hotărârii AGOA de revocare a mea din funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere.

Deşi sentinţa este executorie de drept, nu a fost pusă în executare, de la data pronunţării şi până în prezent, fiind pus în imposibilitatea de a-mi exercita mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania".

În 2014, Mihai Fercală, preşedintele executiv al SIF3, ne-a spus, că Frăţilă nu mai poate reveni în Consiliul de Supraveghere, pentru că postul nu mai este vacant.

Acţionarii SIF3 urmează să mai decidă, în AGA, aprobarea unui dividend brut pe acţiune în sumă de 0,02 lei/acţiune. Dividendul reprezintă un randament de 7,73% prin raportare la preţul mediu de tranzacţionare a acţiunilor SIF 3 în anul 2016.

Directoratul şi Consiliul de Supraveghere al SIF3 propun şi recomandă acţionarilor ca profitul net realizat în 2016 - 68,79 milioane de lei - să fie repartizat astfel: rezerve legale - 3,74 milioane de lei, dividende - 43,68 milioane de lei, alte rezerve (surse proprii de finanţare constituite din profit pentru o viitoare răscumpărare de acţiuni, în condiţiile stabilite de o AGEA care va fi convocată în semestrul al doilea al anului 2017) - 21,37 milioane de lei.

Opinia Cititorului ( 9 )

 1. Dar alte concertari nu mai exista la SIF 3?

  Eu cred ca da? 

  In 09.03 domnii de la Asf au constatat ca grupul Fratila a coborât sub prag, a se vedea decizia publicată pe situl societății. Acum grupul apare cu 7.75%, deși operațiunile presupuse ca au fost efectuate sunt mai vechi. Când ai greșit Asf sau când ai fost corect și imparțial?

  1. 4_5ani amprimit scrisori ce contineau denigrari si dezastre pe care le_ar fi adus,ba fratila,ba fercala,ce trebuie sa inteleaga bietul ,,investitor,,,ca a intrat pe mana unor (....),ce nadejde ca voi avea un profit cande ei se porcesc si se recomanda EXACT asa cum SE VAD IN OGLINDA,ca pretentie la prifut?de la fiice,nevested,gagici,si(...)c are trebuie mangaiate,hranite,plimbate,cap atuite,de unde NADAJDE. SCHIMBARE,PROFIT???? S_au jelit ani caunul este mai impostorsi mai fraudistdecat ce!alalt,si au cheltuitbani nostri pescrisorifara nr.cesind sa fie votati,fara RUSINESAU REMUSCASRICA POATE AM SI EU

   Deexempu copii care pot avea un serv.decent si cu competenta nu pe baza de sex sau nemernicii,au cersit voturi far remuscari sicondideratie.RUSINE!!!!

   Cred ca artrebuisa cunoastem criteriile de sel ectie,calitati,aptitudini,d e a avea un job in cadruc comp.

   Fac ac.vorbire deoarece in locul zecilor de scrisori primite in 4_5 Ani ,considerca amdreptul sa recomand ,care sa fie criteriile de sel ectie al candidatului 

   Altul dectat cel josnic,sotie,amanta,......ca desfraul epe bani prostilor,si colonizatilor neputinciosi,constinsi,si manipulati,de VAROG SA VA CARACTERIZATI,AVETI MSI MULTE DATE,ALTELEDECAT CELE POE CARE LE,_ATI ENUMERAT IN SCRISORILE MIZERABILEINACESTI ANI. 

   ASTEPTAM SAANUNTATI "PROFIT'',nu sava reclamati in mod execrabil oricum nu cred ca arecinevaasteptari de la voi. 

   bani pe care ii tocati in nemernicii in cercurile voasre sramtesi reci,mai bine sustineti o scoala.un camin de batrani poate va gasiti iertarea sufleteasca si linistea,si locul sub soiare! 

   Tot aceias urare RUSINE!!!!!

  am pierdut ENORM pe sifon3

  azi fratila a fost mielusel in AGA,fata de alte dati.

  deci ce sa intelegem din asta ca s-a predat,este o cacialma mare in consiliul de supraveghere. 

  1. nu am munca

  Cum a pus Sif-ul ca vicepresedinte pe fratila care este un om fara scrupule,un om care a terminat Comcm-ul....este impardonabil ca cei doi sa fi batut palma...daca s-a facut asa ceva...inseamna ca nici sif-ul nu este mai presus de hotul asta..

  Chiar nu va treziti?Fratila afacut ce avrut din COMCM/ Acum are si service. Nimeni nu il intreaba nimic/ Oare de ce?Asa e romanul. Se trezeste prea tarziu ! Dar poate Dumnezeu face dreptate!!

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa BURSA “Piaţa financiar-bancară”
APA NOVA
e-infra.ro
fngcimm.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Mai. 2024
Euro (EUR)Euro4.9762
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5851
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0237
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8519
Gram de aur (XAU)Gram de aur345.7888

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
mastercommunications.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
everythinghr.live
thediplomat.ro
32.aicps.ro
roenergy.eu
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb