CU 90% - GRAD DE ABSORBŢIE PRIN REGIO"Regiunea Nord-Vest conduce în clasamentul regiunilor de dezvoltare din România"

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Fonduri Europene / 30 iunie 2016

"Regiunea Nord-Vest conduce în clasamentul regiunilor de dezvoltare din România"

(Interviu cu Sanda Cătană, director general interimar ADR Nord-Vest)

Regiunea Nord-Vest conduce în clasamentul regiunilor de dezvoltare din ţara noastră, cu un nivel de absorbţie de 90% din fondurile alocate de Comisia Europeană prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2007-2013, ne-a spus Sanda Cătană, director general interimar ADR Nord-Vest, în cadrul unui interviu.

Reporter: Cât a absorbit Regiunea Nord-Vest din fondurile UE alocate în perioada 2007-2013?

Sanda Cătană: Regiunea Nord-Vest conduce în clasamentul regiunilor de dezvoltare din România, cu un nivel de absorbţie de 90% din fondurile alocate de Comisia Europeană prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2007 -2013.

Mai exact, suma totală alocată regiunii noastre prin Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 451,80 milioane euro, din care fondurile plătite către beneficiari (prefinanţări şi rambursări) au fost de 406,75 milioane euro, reprezentând 90,03%.

Pentru implementarea POR 2007-2013, anul 2015 a fost cel în care s-au finalizat cele mai multe proiecte de investiţii în regiunea noastră. Dacă la finalul lui 2014 au fost deja implementate un număr de 397 de proiecte din care 275 de către microîntreprinderi, în 2015 situaţia se prezintă în felul următor: din cele 207 proiecte finalizate, 121 au vizat investiţii mari de infrastructură. Cele mai multe investiţii finalizate au fost cele din cadrul Axelor prioritare 1 şi 3, care au avut ca obiectiv creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului, respectiv îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora pe teritoriul regiunii, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate, serviciile sociale şi educaţionale.

Rezultatele implementării celor 207 proiecte sunt semnificative: au fost reabilitate un număr de 5.092 apartamente, 55,66 km de drumumuri judeţene au fost modernizate, peste 1.300 de persoane beneficiază zilnic de serviciile de sănătate în cele cinci ambulatorii reabilitate şi dotate cu echipamente performante, 244 de persoane beneficiază de servicii sociale de calitate în cele opt centre reabilitate/modernizate. Cele 12 unităţi mobile de intervenţie nou achiziţionate completează investiţiile finalizate în anul 2014 şi, împreună, contribuie la scăderea timpului de răspuns în caz de urgenţă, la 12 minute în mediul rural şi 8 minute în mediul urban. În cele 27 de unităţi de învăţământ preuniversitar şi două campusuri din sistemul de învăţământ preuniversitar modernizate/reabilitate/dotate cu echipamente învaţă peste 3.300 de elevi. Au fost finalizate investiţiile la şase noi infrastructuri de afaceri, ceea ce a condus la crearea a 1.451 de noi locuri de muncă, iar în cele 84 microîntreprinderi sprijinite financiar au fost create 371 de locuri de muncă. Cinci obiective turistice şi de patrimoniu au fost reabilitate în vederea includerii lor în circuitul turistic.

Locuitorii din opt municipii şi oraşe ale judeţului beneficiază, în urma îmbunătăţirii infrastructurii şi a serviciilor urbane (inclusiv transport public) şi a implementării proiectelor care asigura servicii care promovează egalitatea de şanse şi incluziunea socială în cadrul planurilor integrate.

În ceea ce priveşte rezultatele implementării POSCCE 2007-2013 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cele 187 proiecte implementate (168 reprezentând investiţii directe în retehnologizare şi pentru construcţii, iar 19 reprezentând investiţii în implementarea standardelor internaţionale, accesul pe noi pieţe şi participarea la târguri internaţionale, dotarea cu tehnică de calcul şi conectarea la internet de mare viteză a IMM-urilor şi ONG-urilor) au generat crearea a peste 1.900 locuri de muncă, după cum urmează: 1.244 locuri de muncă în industrii prelucrătoare şi 679 locuri de muncă în servicii şi alte industrii.

Reporter: Ce proiecte au fost întocmite pentru noul buget?

Sanda Cătană: În calitate de Organism de Implementare pentru POR 2014-2020, putem spune că la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest există, în urma finalizării Strategiei de Dezvoltare Regională, un portofoliu de proiecte. Într-o fază mai avansată de elaborare sunt cele ce se referă la infrastructura de transport regional. În cadrul Priorităţii de Investiţii 6.1 (Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională) se vor finanţa proiectele incluse în Hotărârea Consiliului de Dezvoltare Regională de aprobare a listei proiectelor prioritizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest şi care fac parte din Proiectul Strategic "Traseul Regional Transilvaia de Nord". Apelul de proiecte fiind deschis, acestea pot fi depuse, astfel încât estimăm că vom contracta întreaga sumă alocată la nivelul regiunii - respectiv 116,21 milioane euro.

Pentru 49 din cele 653 de contracte de finanţare semnate în cadrul POR 2007-2013, a fost necesară prelungirea perioadei de implementare până la dată de 30.06.2016. Termenul acordat vine în sprijinul beneficiarilor şi le oferă posibilitatea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. Finalizarea investiţiilor se va realiza din surse proprii ale beneficiarului.

Referitor la noul buget, până în momentul de faţă au fost lansate apeluri de proiecte în cadrul a cinci Priorităţi de Investiţii din POR 2014-2020. Valoarea totală alocată în cadrul acestora este de 228 milioane de euro. Anul acesta vom contracta toate proiectele ce trec de etapele de evaluare şi selecţie şi se încadrează în alocarea financiară regională.

Prin POR 2014-2020 continuă tipurile de investiţii realizate în anterioara perioada de programare, dezvoltarea urbană, a infrastructurii de transport, a infrastructurii sociale, de sănătate şi de educaţie, sprijinirea creşterii mediului de afaceri, a reabilitării şi consolidării monumentelor de patrimoniu, a infrastructurii turistice. La toate acestea se adaugă altele noi: investiţii în cercetare, dezvoltare şi inovare, facilitarea implementării ideilor noi de afaceri şi încurajarea înfiinţării de noi companii, inclusiv prin incubatoare de afaceri, investiţii care sprijină trecerea la o economie mai puţin poluantă, îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşe, reabilitarea şi modernizarea creşelor şi grădiniţelor, modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene care fac legătură cu reţelele de transport european (TEN-T), construirea şi dotarea unui spital regional, dezvoltarea comunităţilor locale prin plasarea răspunderii în comunitate.

Până în momentul de faţă au fost lansate apeluri de proiecte în cadrul a 5 Priorităţi de Investiţii, din cele 18 care vor fi gestionate de Organismul Intermediar Nord-Vest. În cadrul acestora, potenţialii beneficiari pot depune cereri de finanţare care să vizeze următoarele domenii: sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul locuinţelor, impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale, realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului, stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructură TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale şi sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen că parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice.

În cadrul Priorităţii de Investiţii 6.1, referitoare la infrastructură de transport regional, se vor finanţa proiectele incluse în Hotărârea Consiliului de Dezvoltare Regională de aprobare a listei proiectelor prioritizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest şi care fac parte din Proiectul Strategic "Traseul Regional Transilvaia de Nord."

Reporter: Care este valoarea fondurilor UE atrase în 2015?

Sanda Cătană: În anul 2015 au fost semnate 20 de contracte de finanţare în cadrul POR 2007-2013, valoarea totală a acestora fiind de 32,59 milioane de euro.

Valoarea totală a fondurilor atrase în regiune, din Fondul European de Dezoltare Regională şi Bugetul de Stat, este de 696,88 milioane euro, gradul de contractare ajungând la 129% din valoarea fondurilor alocate. În ceea ce priveşte gradul de absorbţie, până la finele anului 2015, la nivelul regiunii, s-au cheltuit aproape 380 milioane de euro, din care 334,97 milioane euro fiind din FEDR. Rambursarea efectivă a acestor sume a dus la atingerea unui grad de absorbţie a fondurilor europene de 74%, la nivel de regiune la finele anului 2015.

În ceea ce priveşte POSCCE 2007-2013, în anul 2015 au fost semnate un număr de 92 contracte de finanţare şi au fost fectuate plăţi în sumă de 56,14 milioane euro.

În cadrul Programului Operaţional Regional au fost semnate un număr de 713 contracte de finanţare. 60 dintre acestea au fost reziliate la solicitarea beneficiarilor. Valoarea totală a celor 653 de proiecte derulate a fost de 670,92 milioane de euro. Din această valoare, 583,11 milioane de euro o reprezintă suma alocată din Fondul European de Dezvoltare Regională. Până la sfârşitul lunii aprilie 2016 a fost rambursată suma de 394,45 milioane euro din FEDR, gradul de absorbţie ajungând la 87,23%.

Investiţiile realizate în cadrul celor 653 de proiecte pot fi grupate astfel: 119 proiecte au vizat investiţii în dezvoltare urbană, prin 14 proiecte s-a reabilitat/modernizat infrastructura de drumuri judeţene şi străzi urbane, 124 de investiţii au fost realizate în vederea dezvoltării infrastructurii de sănătate, de servicii sociale, situaţii de urgenţă şi servicii educaţionale. Alte 376 de investiţii s-au adresat mediului de afaceri pentru crearea de infrastructuri de afaceri şi pentru dezvoltarea activităţii microîntreprinderilor. Totodată, 20 de proiecte implementate au contribuit la dezvoltarea turismului în regiune prin reintroducerea în circuitul turistic a câtorva obiective de patrimoniu cultural şi prin dezvoltarea infrastructurii de cazare şi agrement turistic.

Implementarea proiectelor de reabilitare/modernizare a drumurilor judeţene are un mare impact regional, deoarece contribuie la dezvoltarea economică durabilă a regiunii.

Prin implemetarea a 70 proiecte în cadrul DMI 3.4, au fost reabilitate şi dotate cu aparatură specifică unităţi de infrastructură educaţională preuniversitară şi universitară.

Din punct de vedere a dezvoltării turismului, proiectele implementate au dus la punerea în valoare a 40 de obiective de patrimoniu cultural şi istoric, după cum urmează: 28 de biserici, 7 muzee şi clădiri istorice, 2 castele, 2 castre române şi o cetate.

Proiectele de dezvoltare urbană au un impact semnificativ, implementarea acestora ducând la creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zonele unde au fost implementate proiecte.

Reporter: Ce planuri are Agenţia pe termen scurt, mediu şi lung?

Sanda Cătană: Planurile Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest sunt direcţionate spre două activităţi majore.

Prima activitate este cea de realizare a activităţilor ce decurg din "Acordul cadru de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea POR 2014-2020". În această perioadă, suntem focusaţi pe lansarea apelurilor de proiecte şi pe pregătirea procesului de depunere a cererilor de finanţare.

A doua activitate majoră este implicarea pe care o are ADR Nord-Vest în procesul de dezvoltare regională, contribuind la dezvoltarea socială şi economică durabilă a regiunii prin corelarea politicilor de la nivel regional, iniţierea şi dezvoltarea de proiecte, precum şi prin capitalizarea resurselor locale şi regionale. Regiunea noastră a fost selectată de Comisia Europeană să facă parte din două proiecte pilot ale Directoratului General pentru Politică Regională şi Urbană şi Directoratului Centrul Comun de Cercetare.

Pe parcursul a doi ani vom primi sprijinul pentru elaborarea Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii, iar prin implementarea proiectului pe Politici mixte va creşte capacitatea administrativă a Agenţiei de Dezvoltare Regionale Nord-Vest.

Reporter: Care este problematica sectorului?

Sanda Cătană: Din experienţa noastră, având în vedere numărul mare de proiecte gestionate în perioada 2007-2013, dar şi din Rapoartele de evaluare intermediare ale programului, am identificat probleme pe trei paliere: capacitatea administrativă a beneficiarilor; probleme de sistem; probleme legislative.

Lipsa unor strategii locale coerente, o înţelegere şi o prioritizare a nevoii de dezvoltare, precum şi lipsa unui portofoliu de proiecte mature la momentul lansării programelor sau înainte; realizarea de proiecte în funcţie de oportunităţile de finanţare şi nu de nevoi; realizarea de proiecte sub presiunea timpului, reducând din calitatea acestora generând nenumărate clarificări în faza de evaluare, sunt câteva dintre problemele identificate în legătură cu capacitatea administrativă a beneficiarilor, atât în faza de planificare, cât şi a managementului de proiecte.

Din punctul de vedere al problemelor de sistem, putem menţiona următoarele: unele programe şi autorităţi au avut deficienţe în asigurarea informării privind oportunităţile de finanţare; lipsa unui calendar clar de lansare a apelurilor; aprobarea târzie a programelor, demararea pregătirii etapei de implementare după şi nu în paralel cu perioada de programare. Cererile de proiecte de tip deschis au afectat eficienţa programului din mai multe perspective: au împiedicat selectarea celor mai bune proiecte, dar şi planificarea procesului de evaluare şi selecţie în mod eficient.

În ceea ce priveşte deficienţele legislative, din cauza prevederilor Legii privind achiziţiile publice, au fost semnalate mari întârzieri în atribuirea contractelor de lucrări, ca urmare a contestaţiilor şi a timpului îndelungat de soluţionare a acestora. O altă problemă este cea a lipsei asumării documentaţiei tehnico-economice de către proiectant, aceasta datorându-se îndeosebi neactualizării legislaţiei specifice la situaţia actuală.

Reporter: Care credeţi că ar fi soluţiile pentru rezolvarea acestora?

Sanda Cătană: În ceea ce priveşte remedierea problemelor de la nivelul capacităţii administrative a beneficiarilor, au fost luate măsuri privind obligativitatea elaborării de strategii locale şi sectoriale la nivelul administraţiilor publice, astfel încât să poată fii evidenţiată nevoia de dezvoltare. Pentru dezvoltarea competenţelor membrilor echipelor de management a proiectelor, au fost organizate sesiuni de instruire în ceea ce priveşte scrierea de proiecte, dar şi în domeniul achiziţiilor publice, la care au participat un număr mare de potenţiali beneficiari/beneficiari publici şi privaţi.

Au fost luate măsuri şi în ceea ce priveşte remedierea problemelor de sistem. Au fost create ghişee unice de tip one-stop-shop, ca o măsură de creştere a gradului de informare a potenţialilor beneficiari cu privire la accesarea fondurilor naţionale şi europene. Acest punct unic de informare şi consiliere judeţean va funcţiona ca un mecanism de sprijin pentru dezvoltarea ideilor de proiecte, atât în ceea ce priveşte furnizarea de informaţii corecte şi actualizate privind oportunităţile de finanţare din diverse surse (din programe naţionale sau din finanţări ale Uniunii Europene), cât şi în ceea ce priveşte consilierea în dezvoltarea ideilor de proiect.

Totodată, pentru o implementare mai eficientă a POR 2014-2020, au fost aduse unele simplificări pe parcursul a diferitelor etape de gestionare a proiectelor:

- Existenţa unui ghid general comun pentru toate priorităţile de investiţii, precum şi a unui model de contract de finanţare pentru toate priorităţile de investiţii;

- Depunerea aplicaţiilor online;

- Comprimarea unor etape din procesul de evaluare, lucru care generează reducerea semnificativă a duratei procesului de evaluare, respectiv a perioadei dintre depunerea unei cereri de finanţare şi semnarea contractului de finanţare;

- Existenţa posibilităţii finanţării unor proiecte aflate în stadii avansate de execuţie.

În ceea ce piveşte remedierea deficienţelor legislative, există un proiect legislativ privind armonizarea legislaţiei achiziţiilor publice în concordanţă cu Directiva 24/2014 a Parlamentului European şi a Consiliului. Mai sunt probleme în ceea ce priveşte asumarea răspunderii proiectantului, legislaţia în acest domeniu nefiind încă modificată.

Din punct de vedere legislativ, putem să menţionăm că unul din motivele pentru care s-a întârziat aplicarea unor proiecte implementate în cadrul POR 2007-2013 o constituie prevederile Legii privind achiziţiile publice.

Parlamentul European şi Consiliul au emis Directiva 24/2014 privind achiziţiile publice, iar statele membre au avut un termen de doi ani pentru armonizarea legislaţiei de profil.

Reporter: Mulţumesc!

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
csalb.ro
Electromagnetica
marmomac.com
arsc.ro

Curs valutar BNR

28 Sep. 2022
Euro (EUR)Euro4.9479
Dolar SUA (USD)Dolar SUA5.1794
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.2155
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5370
Gram de aur (XAU)Gram de aur269.2661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro