Guvernul a finalizat Ordonanţa pentru compensarea facturilor la energie

S.B.
Politică / 1 septembrie

Guvernul a finalizat Ordonanţa pentru compensarea facturilor la energie

Guvernul a finalizat, joi, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru compensarea facturilor la energie. Şedinţa de Guvern, anunţată iniţial la ora 15.00, a fost amânată pentru ora 16.30, dar nu a început nici la ora 17:00, informează news.ro.

Principalele prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, cu modificările şi completările ulterioare sunt:

Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022- 31 august 2023, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 - 100 KWh inclusiv;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 - 300 kWh, pentru un consum lunar care de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depăşeste 255KWh /luna se facturează conform prevederilor art.5 alin (1).

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMMuri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituţiile publice ,altele decât cele prevăzute la lit.d). Diferenta de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art.5 alin (1);"

f) pentru beneficiarii prevăzuţi la lit. c) si e) care nu au istoric de consum in anul 2021, procentul de 85% se aplica la consumul realizat lunar. (2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este: a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici; b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică.

Preţul final facturat prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 sau pentru clienţii casnici care nu au istoric în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat.

Preţul final facturat prevăzut la alin. (2) lit. b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalaţie comună cu un singur contor de măsurare, pentru încadrarea în tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), consumul fiecărui proprietar se determină prin împărţirea consumului total al asociaţiei de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situaţia prevăzută la alin. (8), la 12, respectiv la numărul de luni consum şi la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.

Pentru calcul la fiecare spaţiu locativ din condominiu, consumul de gaze naturale/energie electrică se determină prin împărţirea consumului total anual al asociaţiei de proprietari/locatari la numărul de spaţii locative care fac parte din respectivul condominiu.

În cazul cartierelor de tip rezidenţial pentru care furnizorii au încheiate contracte de furnizare cu primăriile, respectiv dezvoltatorii imobiliari/asociaţiile de proprietari ale dezvoltărilor imobiliare, iar locurile de consum ale clienţilor casnici sunt facturate la comun printr-o singură factură, pentru determinarea consumului aferent respectivelor contracte şi împărţirea la nivelul beneficiarilor consumatori casnici sunt aplicabile dispoziţiile alin. (5) şi (6).

În cazul clienţilor casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) şi b) în funcţie de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în cazul clienţilor casnici şi noncasnici racordaţi începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, utilizând preţul final conform tranşei aferente de consum, şi facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la preţul final corespunzător tranşei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.

Valorile şi tranşele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, iniţiată în conformitate cu dispoziţiile art. 80 şi 180 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de energie electrică şi gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României. 2. La articolul 3, alin. (2) lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: " a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate prin toate contractele la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzând contravaloarea cantitatilor achizitionate in luna de analiza si destinate inmagazinarii in depozitele de inmagazinare subterana, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienţilor finali;" 3.

La articolul 3, alin. (3) lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate, prin contracte la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, inclusiv contravaloarea gazelor naturale extrase din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - excluzand contravaloarea cantitatilor achizitionate in luna de analiza si destinate inmagazinarii in depozitele de inmagazinare subterana, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale, pentru asigurarea consumului clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă; 4.

La articolul 4, alin. (1) se modifică si va avea următorul cuprins: " (1) Componenta de furnizare a energiei electrice respectiv a gazelor naturale este de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.". 5.

La articolul 5, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " În perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, pentru clienţii casnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) , pentru clienţii noncasnici de energie electrică, cu exceptia celor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. c), d) şi e) şi pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz: a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6; b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4; c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile".

Opinia Cititorului ( 9 )

 1. Este o bataie de joc. Sper sa aiba parte de toate relele din lume ptr ce au facut nemernicij.

  1. Dar ce e diferit?

   S-a înfierbântat de la pufoaică.

  Adica ciuciu profituri mari la companiile din energie?

  1. Stai liniștit că erau supraimpozitare companiile din energie și pe lângă statul mai ia și dividende destul de consistente! Statul a ieșit cel mai câștigat, nu te mai duce după fentele lor!

   După calcule snp merge in 0,4, sng in 38

   Snn in 35

   Asta in cazul că statul mai acorda dividende. In cazul in care le donează nu mai valorează mai nimic. Parca sng a fost obligată să doneze dividendele, pe vremea boc

  Daca acest guvern se bate cu pumnii în piept că ,,este pt popor", de ce nu ia în calcul, când vorbeste despre compensarea facturilor la gaz, de suprafața încălzită și de nr. persoanelor care locuiesc într-o locuință. Nu e tot una că o persoană locuiește într-o garsoniera, suprafața încălzită fiind mica, aceasta se poate încadra în cei 255 kw. sau o familie cu 3-4 persoane locuiește într-un apartament cu 2-3 camere, suprafața încălzită fiind mai mare, aceștia neputandu-se încadra în cei 255 kw.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
DIGI
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Noi. 2022
Euro (EUR)Euro4.9250
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7278
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0120
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7274
Gram de aur (XAU)Gram de aur266.4903

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro