O NOUĂ AVERTIZARE PUBLICĂ A COMISARULUI DUMITRU MANŢUConducerea ANPC, reclamată la DNA pentru abuz în serviciu cu privire la controlul pe creditele în CHF

EMILIA OLESCU
Bănci-Asigurări / 3 decembrie 2020

Conducerea ANPC, reclamată la DNA pentru abuz în serviciu cu privire la controlul pe creditele în CHF
 • document ataşat ANEXE
  apasă aici pentru a descărca.

  Manţu: "Devalorizarea monedei naţionale în comparaţie cu euro şi aprecierea CHF în raport cu euro au avut ca efect pentru consumatorii cu credite în CHF mai mult decât dublarea valorii ratelor la credit în lei, o creştere a gradului de îndatorare peste 100%"

  Contractele de credit în franci elveţieni (CHF) au avut un impact negativ extrem de puternic asupra consumatorilor din ţara noastră, evidenţiază, din nou, Dumitru Manţu, funcţionar public în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, într-o nouă avertizare publică.

  Comisarul ANPC a sesizat, astăzi, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru faptul că "conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor a protejat prin abuz în serviciu şi/sau neglijenţă în serviciu, cu încălcarea legii şi principiului legalităţii şi supremaţiei interesului public, interesele instituţiilor financiare în detrimentul intereselor consumatorilor din România".

  Funcţionarul ANPC reiterează: "Conform prevederilor art. 3, alin. (1) din H.G. nr. 700/2012 Autoritatea are, printre altele, următoarele atribuţii principale:

  i) controlul respectării dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor referitoare la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor de către prestatorii de servicii financiare;

  j) constatarea contravenţiilor şi dispunerea măsurilor de limitare a consecinţelor prestării serviciilor financiare care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege şi sesizarea organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale.

  Conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 296/2004, privind Codul Consumului, Statul, prin autoritatea centrală cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, are drept obiective: protecţia consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime, protecţia intereselor economice ale consumatorilor, despăgubirea efectivă a consumatorilor şi prevenirea şi combaterea, prin toate mijloacele, a practicilor comerciale abuzive şi a prestării serviciilor, inclusiv a celor financiare care pot afecta interesele economice ale consumatorilor.

  Conform prevederilor art. 25, lit. e) din Legea nr. 296/2004, privind Codul Consumului, conform căruia prestatorii de servicii sunt obligaţi să răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat.

  Conform prevederilor art. 27, lit. a) din Legea nr. 296/2004, privind Codul Consumului, consumatorii beneficiază de dreptul de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le aducă atingere drepturilor şi intereselor legitime;

  Ţinând seama de prevederile legale menţionate şi de faptul că în cadrul Autorităţii nu a fost finalizat niciun control tematic de fond în care să se cerceteze modalitatea de acordare şi de derulare a creditelor în moneda CHF (franc elveţian), controlul tematic iniţiat în anul 2015 nefiind finalizat ca urmare a intervenţiei conducerii Autorităţii de la data respectivă, aspect prezentat în avertizarea publică din data de 16.01.2019, în luna noiembrie 2019, a fost întocmit referatul nr. 16264/19.11.2019 (Anexa nr. 1) în vederea desfăşurării unui control tematic.

  În urma aprobării referatului a fost întocmită tematica de control A.N.P.C. nr. 16332/20.11.2019 (Anexa nr. 2) privind desfăşurarea în perioada 20.11.2019-29.02.2020 de acţiuni de control, la instituţiile financiare bancare care au acordat în perioada 2005-2009 credite consumatorilor în moneda CHF (franc elveţian) şi/sau care deţin în prezent în portofoliu credite în moneda CHF (franc elveţian) în vederea verificării respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor privind creditele acordate în moneda CHF (franc elveţian), prin verificarea următoarelor:

  1. Modalitatea prin care băncile au oferit consumatorilor contracte de credit, pentru care există posibilitatea să fi fost folosite instrumente financiare derivate, cu cercetarea modului în care băncile şi-au constituit sursa de finanţare în moneda CHF (franc elveţian) prin folosirea de instrumente financiare derivate, pentru a se verifica dacă băncile au urmărit acoperirea împotriva riscului valutar sau un scop speculative;

  2. Modalitatea prin care băncile au realizat publicitatea contractelor de credit în moneda CHF (franc elveţian), cu cercetarea tuturor formelor de publicitate;

  3. Procedura prin care băncile au acordat creditele în moneda CHF (franc elveţian) cu respectarea normelor interne şi a celor specifice activităţii;

  4. Modalitatea de informare precontractuală şi modalitatea de informare în cadrul contractului de credit acordat în moneda CHF (franc elveţian) privind riscul unor pierderi semnificative în urma fluctuaţiei cursului de schimb al francului elveţian faţă de moneda naţională;

  5. Modalitatea prin care băncile au informat consumatorii privind instrumentele specifice în scopul acoperirii împotriva riscului valutar;

  6. Modalitatea în care băncile au derulat contractele de credit în moneda CHF (franc elveţian) cu verificarea modificării gradului de îndatorare în contextul devalorizării monedei naţionale;

  7. Existenţa unor practici comerciale incorecte conform prevederilor Legii nr. 363/2007 sau a altor abateri de la prevederile legislaţiei privind protecţia consumatorilor.

  Având în vedere primirea cu întârziere a documentaţiei solicitate prin invitaţiile înaintate instituţiilor financiare, numărul restrâns de doi comisari care participau la acţiunea tematică, volumul de muncă, atât curentă, cât şi din cadrul tematicii, care nu a permis finalizarea obiectivelor declarate în cadrul tematicii şi ulterior şi declararea stării de urgenţă pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/16.03.2020, prin referatele nr. 16332/19.02.2020 (Anexa nr. 3) şi nr. 4216/23.04.2020 (Anexa nr. 4) s-a solicitat prelungirea perioadei de desfăşurare a tematicii până în data 30.04.2020, respectiv 31.07.2020.

  În data de 23.07.2020 a fost întocmit un nou referat (Anexa nr. 5) în vederea prelungirii tematicii până la data de 30.09.2020, înregistrat la A.N.P.C. cu nr. 6994/23.07.2020 şi nr. 1/_247 [ilizibilă prima cifră]/23.07.2020 care a fost primit neaprobat cu rezoluţia scrisă a Preşedintelui Autorităţii: «D.P.S.F.B.N. Vă rog solicitaţi raport de activitate 29.07.2020».

  În data de 07.08.2020 a fost trimis către Autoritate «Raportul privind tematica de control A.N.P.C. nr. 16332/20.11.2019 la data 07.08.2020» (Anexa nr. 6) (doar prima pagină) în care s-a comunicat şi că nu a fost finalizată verificarea punctelor din cadrul tematicii.

  Ca urmare a faptului că nu a fost primit referatul de prelungire a tematicii aprobat în data de 17.08.2020 s-a trimis în atenţia Preşedintelui Autorităţii o adresă de informare (Anexa nr. 7) prin care s-a comunicat acest aspect.

  În data de 19.08.2020 s-a primit de la Autoritate un e-mail (Anexa nr. 8) prin care se solicita un punct de vedere argumentat, adresa de informare şi prima pagină a raportului trimis la data de 07.08.2020 (Anexa nr. 9) fiind anexate şi având înscrise următoarele rezoluţii ale Preşedintelui Autorităţii: «D.P.S.F.B.N. Vă rog analizaţi activitatea prestată raportată la timpul alocat. 18.08.2020» (pe prima pagină a Raportului), respectiv «D.P.S.F.B.N. Vă rog analizaţi activitatea desfăşurată până acum şi formulaţi răspuns în acest sens 18.08.2020»(pe adresă).

  În data de 21.08.2020 s-a trimis către Autoritate punctul de vedere solicitat (Anexa nr. 10), solicitându-se totodată şi analizarea oportunităţii şi necesităţii de a dispune desfăşurarea de către cei 2 comisari participanţi la tematică exclusiv activitate în cadrul tematicii într-o perioadă de minim 2 luni, în vederea finalizării cu celeritate a tematicii.

  În data de 25.08.2020 s-a primit punctul de vedere transmis (Anexa nr. 11), înregistrat la A.N.P.C. cu nr. 6994/21.08.2020, cu următoarea rezoluţie a Preşedintelui Autorităţii înscrisă pe prima pagină: «Către Manţu Dumitru, Niţă Laurenţia, Vă rog să prezentaţi un Raport de activitate detaliat până în momentul actual 25.08.2020».

  În data de 27.11.2020 a fost transmis prin e-mail către Cabinetul Preşedintelui Autorităţii Raportul privind tematica de control A.N.P.C. nr. 16332/2019 (Anexa nr. 12) (doar prima pagină) ".

  Printre altele, comisarul Manţu arată că împrumuturile în moneda elveţiană se deosebesc de cele în euro prin faptul că împrumutaţii au suportat suplimentar şi devalorizarea monedei EUR în raport cu moneda CHF.

  Rata de schimb CHF/Leu (RON) este în prezent 4,5081, iar valorile extreme ale ratei de schimb au fost 1,8819 în data 23.07.2007 şi 4,5641 în data de 29.10.2020, o majorare masivă a ratei de schimb CHF/Leu (RON) cu 142%, subliniază domnia sa.

  Devalorizarea monedei naţionale, RON, în comparaţie cu moneda EUR, şi aprecierea monedei CHF în raport cu EUR au avut ca efect pentru consumatorii cu credite în moneda CHF mai mult decât dublarea valorii ratelor la credit în moneda RON, o creştere a gradului de îndatorare peste 100%, completează comisarul ANPC.

  Acesta completează: "Din datele transmise de către instituţiile de credit reiese că au fost acordate consumatorilor 93.304 de credite în moneda CHF, din care 20.719 credite în moneda CHF erau în derulare în luna decembrie 2019 (fără a avea în vedere creditele cesionate către instituţii din afara ţării) iar pentru 16.363 credite (date aferente lunii decembrie 2019), 17,5% din creditele acordate, respectiv pentru aproape 1 din 5 credite a fost declarată scadenţa anticipată, din care pentru majoritatea a fost declanşată procedura de executare silită".

  Niciunul din cele şapte puncte ale tematicii nu a fost finalizat de ANPC, ca urmare a neaprobării prelungirii de către conducerea Autorităţii a perioadei de desfăşurare a tematicii de control, concluzionează Dumitru Manţu.

  Tematica de control nu a fost prelungită în contextul în care desfăşurarea acesteia nu implica cheltuieli bugetare, nu a fost realizată degrevarea personalului participant de sarcinile curente şi a fost adus la cunoştinţa conducerii Autorităţii că nu a fost finalizată verificarea punctelor din cadrul tematicii.

  Funcţionarul ANPC mai scrie: "La solicitarea repetată de prelungire a tematicii de control conducerea Autorităţii a dispus transmiterea a două rapoarte privind desfăşurarea tematicii şi a refuzat în mod nejustificat aprobarea derulării acţiunii de control, intervenind astfel în libertatea de execuţie, de decizie şi de control prevăzută de art. 8, alin. (3) din H.G. nr. 700/2012, invocat de conducerea Autorităţii prin adresa 17797/26.03.2020 (Anexa nr. 13) ca motiv de refuz de iniţere a demersurilor pentru aplicarea prevederilor legale adoptate în scopul protejării interesului general şi pentru instituţiile financiare, persoane juridice din afara ţării, care prestează servicii în mod direct pe teritoriul României, inclusiv prin unificarea actului de control.

  Conform prevederilor art. 6, alin. (7) şi alin. (8) din H.G. nr. 700/2012 Autoritatea îndrumă activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate structurilor teritoriale subordonate şi stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de supraveghere şi control, atribuţii prevăzute de lege care nu au fost îndeplinite de către conducerea Autorităţii privind instituţiile financiare, persoane juridice din afara ţării, care prestează servicii în mod direct pe teritoriul României, aspecte care au fost făcute publice în avertizarea din data de 27.05.2020.

  Dar prin diferite Ordine emise ulterior (Anexele nr. 14a, 14b, 14c şi 14d), conducerea Autorităţii a avut bună voinţa să constituie diferite structuri în vederea instituirii unei practici unitare la nivelul întregii.

  Astfel, conducerea Autorităţii nu urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege pentru protejarea drepturilor şi intereselor a mii de consumatori, ci doar atunci când se urmăresc interese politice sau orice alte interese.

  O Autoritate care nu are un program şi o strategie proprie, conform adresei nr. 5794/16.07.2020 (Anexa nr. 15), deşi acestea reprezintă informaţii de interes public care trebuie comunicate din oficiu conform art. 5, alin. (1) din Legea nr. 544/2001.

  Deşi avertizarea publică din data de 27.05.2020 a fost trimisă către Guvernul României şi către Comisia economică, industrii şi servicii din Parlamentul României - Senat, doar Guvernul României a răspuns prin adresa nr. 15D/6696/04.06.2020 (Anexa nr. 16) că avertizarea publică a fost transmisă spre informare şi analiză Ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.

  În urma transmiterii unei solicitări (Anexa nr. 17) în data de 23.09.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Şi Administraţiei a comunicat prin adresa nr. 129295/21.10.2020 (Anexa nr. 18) că sesizarea a fost transmisă Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, instituţie căruia încă din luna decembrie 2019 i-au fost comunicate aspectele sesizate, dar nu a luat nicio măsură, aspect menţionat în cadrul avertizării publice.

  Şi astfel s-a închis cercul, totul a rămas neschimbat, îngropat".

  Dumitru Manţu apreciază că, "faptul că ani de zile nu a existat bunăvoinţa de îndeplinire a atribuţiilor legale în vederea apărării drepturilor şi intereselor consumatorilor profund afectaţi prin încheierea contractelor de credit înainte de anul 2010, este o dovadă a ipocriziei, minciunii şi corupţiei, în sensul abdicării de la datorie".

  Opinia Cititorului ( 9 )

  1. A-MI ADUC AMINTE , DE O SCENA DE FILM , DIN ''''''' MIHAI VITEAZUL ''''''' , IN CARE UN COMANDANT DE SECUI , UNUL NUMIT TOMPA , AL INTREBA PE CARDINALUL ANDREI BATHORY : APOI SA-MI FIE CU IERTARE , LUMINATIA VOASTRA , DA EU , TOT N-AM INTELES !!!!!!!! ACUM , REVIN : DAR , OAMENII ACEIA , CARE AU LUAT CREDITE IN FRANCI ELVETIENI , CHIAR AU AVUT 4 CLASE ??? S-AU : CHIAR AU FOST , COPII MICI ??? DACA NU INTELEGI MECANISMELE PIETEI , CE CAUTI LA BANCA , CA SA TE BAGI IN ASA CEVA ??? ESTI SANATOS LA CAP ??? ASTA I-ASI INTREBA EU , PE TOTI CEI CARE S-AU REPEZIT , CREZAND CA , O SA SMECHEREASCA PIATA , CASTIGAND , SI DIN DOBANDA , SI DIN CURSUL MONEDEI !!! ACUM TIPA , PRIN TOATE ZIARELE , SI LA TOATE TELEVIZIUNILE : AM FOST PACALITI , DE LUCRATORII BANCILOR !!! DA , CE ESTI COPIL MIC ??? TU , N-AI MINTE LA CAP ??? NU-TI FACI SI TU , UN PLAN , INAINTE SA INTRII PE USILE BANCILOR ??? SI , DACA STAM SA DESPICAM FIRUL IN 4 , CINE E DE VINA IN ROMANIA , PENTRU TOATA TEVATURA ASTA ??? NU BANCA NATIONALA A ELVETIEI , A HOTARAT BRUSC , SA NU MAI TINA CURSUL EURO - FRANC , LA 1 . 20 / , SI A LASAT CURSUL LIBER , CA SA SE DUCA LA TAVAN , PRETUL AJUNGAND IN ROMANIA , DE LA 2 . 16 , 2 . 18 LEI , FRANCUL , LA 4 . 50 LEI , FRANCUL , CAT ESTE ACUM ??? CINE E DE VINA ??? BANCILE ROMANESTI , DESIGUR , CA NU S-AU APUCAT SA FACA SCOALA IN BANCA , CU CLIENTII COMUNISTI !!! DA , COMUNISTI !!! CAND AU LUAT CREDITUL , SUSTINAND CA AU LUAT CUNOSTINTA DE TOT SI TOATE , CA STIU TOT SI TOATE , AU INCUVIINTAT ORICE , PANA AU IESIT CU FRANCII IN PALMA PE USILE BANCILOR , ACUM AU VAZUT CA AU DEVENIT CAPITALISTI !!! SIGUR CA , NU LE CONVINE ASTA !!! SMECHERUL , S-AU IDIOTUL DE FRATE , AL LUI CATALIN ZAMFIR , A LUAT UN CREDIT DE 700 000 DE FRANCI ELVETIENI , SI AR VREA ACUM , SA NU-L MAI RETURNEZE INAPOI , NICICAND !!! ZAMFIR , TIPA , SI DECLARA BANCILE ROMANESTI , CA DUSMANE DE MOARTE ALE POPORULUI ROMAN !!! DE CE NU DA IN JUDECATA , PE ADEVARATA VINOVATA , A ACESTEI SITUATII , SI ANUME BANCA NATIONALA A ELVETIEI ??? PENTRU CA , STIE SI EL , CA ARE ATATA MINTE LA CAP , CA SA INTELEAGA , CA , E DEGEABA !!! CA N-ARE NICI-O SANSA DE CASTIG !!! FIECARE BANCA NATIONALA , HOTARASTE CE VREA , PE MONEDA EI !!! ASA CA , INTARATA LUCRURILE , AICI IN ROMANIA , ARUNCAND VINA PE ALTCINEVA , SI NU PE ADEVARATUL VINOVAT !!!

   1. A-mi amintesc ca ai mai comentat pe aici si esti analfabet cu spume. In continuare suspectez ca esti costinel isarescu, loaza securistului suprem. Ala da in gropi in halul asta, mai ales dupa o portie consolidata de sare de baie.

    In 2020 ar trebui sa discutăm de Corporate Social Responisibility.

    Să lăsăm de o parte astfel de comentarii venite din convingerile unui capitalism de prada. 

    Sa sancționăm proasta mentalitate a actualilor sefi de banci de a ocoli legea si de a face trafic de influență pe la toate autoritățile statului.  

    Poate aude si olandezul zburător, ca tot defileaza cu lozinca ..."Responsabile" sau ... el așteaptă doar de la clienți sa fie responsabili nu si de la banca pe care o conduce... :) 

    Băi STATY, tu asa te-ai nascut? Cu litere mari si atat?

    De restul gargaunilor ce iti populeaza universul s-a tot vorbit pe paginile BURSA, dar vad ca in miopia ta cronica nu deslusesti ce si cum.

    O sa facem o cerere la bunul domn Make sa iti faca o sectiune speciala cu Caps. 

    De ce au dat băncile credite celor care nu înțeleg mecanismele pieții ??

    Să își asume....  

    Imi cer scuze istețimea voastră, vreau sa va intreb cate ceva?

    1-ar trebuii sa stiu toate legile din Romania ca sa fiu sigur că nu mă amendează vreo entitate ? 

    2- ar trebuii sa cunosc toata medicina ca fac o intervenție chirurgicală? 

    3 - ar trebuii sa am toate cunoștințele din lume ca fiu sigur că profesorii predau corect di complet ? 

    Dar esti bătut în cap? Iarta-ma ca te intreb? Păi de ce crezi că am batut toate băncile in 2007 ? 

    De nebun, de prost, de tâmpit? Pentru ca băncile nu ne-au dat suma da 40.000 € decât în franci, ba chiar ne-au îndrumat sa luam in franci. Ce ? Trebuia sa cunosc toata legislația economoco-financiara si apoi să-mi iau credit ? 

    Da unde mama dracului te crezi ? De aia sunt angajați specialisti economici ca sa se asigure ca ai luat cea mai buna decizie pt nevoia ta. 

    Ce tu ai învățat construcții cand ti-ai zugrăvit casa ca sa fi sigur că nu te înșală muncitorii ?

    Iarta-ma te rog dar esti in alta lume, ba pot spune că ești chiar ca si șinele de cale ferată PARALELE. Chiar dacă ești în meseria de economist. 

    Nu pot sa spun decat ca esti un mare prost

    Băi deșteptule staty,băncile nu au acceptat împrumut în lei pt că nu se încadrau ,de ce?au mințit că chf e o monedă stabilă,de ce? Da chf scădea la 0,01lei băncile cum procedeau? De ce raifaizen înșeală statul român și nu-și plătește dările către stat,de ce? Pt că tu staty ești un analfabet și un pupincurist. Băncile au mers pe înșelătorie premeditar și trebuie să răspundă penal.

    Cei care au luat credite în franci elvețieni,sigur,majoritatea nu aveau 4 clase,dar cu siguranță la cum scrii,tu nu ai nici 4,n-ai cum!

    Majoritatea nu a speculat nimic,era singurul"produs bancar"la care se încadrau.

    Vorbești fără sa știi ce Vorbești. 

  Cotaţii Internaţionale

  vezi aici mai multe cotaţii

  Bursa Construcţiilor

  www.constructiibursa.ro

  csalb.ro
  Electromagnetica
  arsc.ro

  Curs valutar BNR

  12 Aug. 2022
  Euro (EUR)Euro4.8909
  Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7450
  Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0380
  Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7696
  Gram de aur (XAU)Gram de aur272.6466

  convertor valutar

  »=
  ?

  mai multe cotaţii valutare

  Cotaţii Emitenţi BVB
  Bursele din regiune
  Cotaţii fonduri mutuale
  Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
  Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
  Carte - The crisis solution terminus a quo
  www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro