Răspunsuri ale instituţiilor pieţei la solicitarea BURSA să ia poziţie faţă de manipularea de la SIF Banat Crişana

Mori Savir
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 12 august 2020

Răspunsuri ale instituţiilor pieţei la solicitarea BURSA să ia poziţie faţă de manipularea de la SIF Banat Crişana

Ziariştii BURSA au cerut instituţiilor pieţei să-şi facă publice poziţiile adoptate în cazul manipulării de la SIF Banat Crişana, dezvăluită într-o serie de articole publicate de noi în ultimele unsprezece zile, astfel că au adresat două întrebări Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF), Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Asociaţiei Brokerilor (AB) şi celor cinci SIF-uri, deşi subiectul priveşte direct şi alte instituţii ale statului, dar şi pe investitorii înşişi.

Cele două întrebări sunt următoarele:

"1. Cui revine, în opinia dumneavoastră, responsabilitatea pentru faptul că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crişana a fost raportată cu peste un miliard de lei faţă de valoarea justă, în două luni succesive?

2. Care este poziţia pe care o adoptă instituţia dumneavoastră faţă de manipularea despre care vorbeşte Ziarul Bursa, ce are reverberaţii în întreaga piaţă de capital?"

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ne-a informat că a declanşat o investigaţie în caz, printr-un răspuns scurt, pe care îl reluăm aici:

"Având în vedere solicitarea dumneavoastră, vă informăm că Autoritatea de Supraveghere Financiară a iniţiat o investigaţie pentru a clarifica toate aspectele referitoare la această situaţie. Concluziile vor fi comunicate după încheierea acestei acţiuni, în măsura în care aceste informaţii vor putea fi făcute publice".

Bursa de Valori Bucureşti

Reproducem mai jos felul în care Bursa de Valori Bucureşti (BVB) ne-a răspuns la întrebări.

Întrebarea cu numărul 1.: Cui revine, în opinia dumneavoastră, responsabilitatea pentru faptul că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crişana a fost raportată cu peste un miliard de lei faţă de valoarea justă, în două luni succesive?

Răspuns BVB: Metodologia de calcul a activelor nete ale fondurilor de investiţii nu ţine de aria de competenţe şi atribuţii a BVB, astfel că nu putem răspunde întrebării dumnea­voastră.

Întrebarea cu numărul 2.: Care este poziţia pe care o adoptă instituţia dumneavoastră faţă de manipularea despre care vorbeşte Ziarul Bursa, ce are reverberaţii în întreaga piaţă de capital?

Răspuns BVB: BVB acţionează în vederea respectării Codurilor bursiere, precum şi a altor reglementări incidente, iar activitatea de monitorizare a pieţei se desfăşoară conform cadrului de reglementare aplicabil, în baza atribuţiilor, responsabilităţilor şi limitelor de competenţă care îi revin.

Referitor la acţiunile SIF Imobiliare PLC (simbol: SIFI) care au constituit obiectul articolelor publicate de ziarul dumneavoastră, aceste acţiuni prezintă un istoric de tranzacţionare marcat de un grad foarte redus de lichiditate, atribut ce este specific multor acţiuni tranzacţionate pe SMT. Având în vedere lichiditatea extrem de redusă a acestui simbol, ca de altfel a multor astfel de acţiuni listate pe SMT, BVB nu poate trage o concluzie privind factorii care au determinat această evoluţie a preţului, iar comparaţia cu o eventuală valoare justă a acţiunii nu intră în atribuţiile BVB.

Dat fiind lichiditatea redusă a acţiunilor tranzacţionate pe SMT administrat de BVB , menţionăm că BVB a avut totuşi în vedere efectuarea unor demersuri, conform ariei de competenţă, astfel încât să contribuie la îmbunătăţirea cadrului de tranzacţionare aplicabil acţiunilor respective. Un astfel de demers a fost reprezentat de actualizarea Codului SMT, astfel încât să permită aplicarea limitelor de variaţie pentru acţiunile respective în decursul unei şedinţe de tran­zacţionare şi care a fost implementat din octombrie 2019.

Asociaţia Administratorilor de Fonduri

Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF) a răspuns în felul în care urmează.

Întrebarea cu numărul 1.: Cui revine, în opinia dumneavoastră, responsabilitatea pentru faptul că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crişana a fost raportată cu peste un miliard de lei faţă de valoarea justă, în două luni succesive?

Răspunsul AAF: Valoarea activului net şi valoarea justă sunt două concepte diferite.

VAN este rezultatul însumării valorilor actualizate a tuturor elementelor de activ în care fondul a investit, de la conturi curente şi depozite până la instrumente financiare tranzacţionate sau netranzacţionate din care se scad obligaţiile (cheltuielile) fondului; principiul de valoare justă apare în contextul aplicării metodologiei de evaluare a instrumentelor financiare şi de calcul VAN şi priveşte instrumente (componente) din portofoliul unui fond;

Metodologia de calcul a Activului Net, în cazul membrului AAF la care faceţi referire, din raportările publice, a fost respectată. Calculul VAN a fost efectuat conform reglementărilor ASF în vigoare - fapt certificat şi de către depozitarul fondului de fiecare dată când a fost publicat raportul de calcul VAN.

Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative prevede că:

Art. 45. - (1) Instrumentele financiare din portofoliul F.I.A.I.R., mai puţin certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, sunt evaluate în conformitate cu prevederile art. 113-122 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 coroborat cu art. 17 alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015.

Art. 113 [din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014]

Instrumentele financiare admise la tranzacţionare şi tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ sunt evaluate astfel:

a) acţiunile şi valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012:

1. la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală, aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor admise la tranzacţionare pe respectiva piaţă reglementată din statul membru/bursa din statul nemembru; sau

2. la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor tranzacţionate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem;

[...]

Art. 115 - (1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacţionare din România, dintr-un stat membru sau terţ vor fi evaluate astfel:

a) acţiunile conform uneia dintre următoarele metode:

1. valoarea contabilă pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală aprobată a entităţii respective. În cazul instituţiilor de credit, valoarea contabilă pe acţiune are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la B.N.R.; sau

2. valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaţionale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către consiliul de administraţie/conducerea S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează;

b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform prevederilor art. 113 lit. b) pct. 2 şi/sau 3;

c) instrumentele pieţei monetare vor fi evaluate similar prevederilor lit. b);

d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate utilizând tehnici consacrate pe pieţele financiare (de exemplu, raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar şi de evaluare a opţiunilor etc.), astfel încât să fie respectat principiul valorii juste;

e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată şi publicată.

(2) Instrumentele financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), vor fi evaluate, începând cu a 31-a zi de netranzacţionare, astfel:

(i) acţiunile şi valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele financiare derivate şi titlurile de participare emise de O.P.C. similar evaluării prevăzute la alin. (1);

[...]

Întrebarea cu numărul 2.: Care este poziţia pe care o adoptă instituţia dumneavoastră faţă de manipularea despre care vorbeşte Ziarul Bursa, ce are reverberaţii în întreaga piaţă de capital?

Răspunsul AAF: Nu putem comenta o astfel de ipoteză întrucât considerăm că este corect să facem referire doar la situaţii certe, dovedite de entităţile în drept să le constate.

SIF Oltenia

Reproducem mai jos răspunsurile SIF Oltenia.

Întrebarea cu numărul 1.: Cui revine, în opinia dumneavoastră, responsabilitatea pentru faptul că Valoarea Activului Net al SIF Banat-Crişana a fost raportată cu peste un miliard de lei faţă de valoarea justă, în două luni succesive?

Răspunsul SIF Oltenia: În conformitate cu legislaţia în vigoare, calculul AT, ANT şi VUAN reprezintă obligaţia conducerii societăţii raportoare a indicatorilor enumeraţi. Instituţia depozitară a activelor SIF-ului respectiv are obligaţia certificării valorii ANT şi a VUAN.

Considerăm că legislaţia primară şi secundară stabilesc atribuţii precise în acest domeniu pentru conducerea superioară a societăţii, Depozitar şi ASF.

Conducerea superioară a societăţii la momentul sesizării unei valori denaturate, distorsionate, supraevaluate a unei componente din patrimoniul societăţii avea obligaţia să informeze piaţa, Depozitarul, ASF, asupra dimensiunii reale a indicatorilor în cauză pentru a evita orice dezinformare şi manipulare a acţionarilor şi posibililor investitori şi concomitent să ia măsurile necesare pentru eliminarea acestor disfuncţionalităţi.

Fenomenul în sine trenează de circa 7 ani, din 2013 şi până în prezent, fără ca la nivelul conducerii societăţii să fie întreprinse măsuri pentru eliminarea acestei disfuncţionalităţi, care în speţă ar fi putut fi foarte uşor rezolvată prin delistarea societăţii care oricum prin free float nu îndeplinea condiţiile de listare. Efortul financiar pentru delistarea societăţii SIFI Plc era nesemnificativ, valoarea a 6-13 acţiuni SIFI Plc, oricum net inferior valorilor achitate de SIF Banat Crişana sub foma cotei lunare plătite ASF pe valoarea ANT în lunile în care calculul valorii AN s-a efectuat luând în considerare pentru SIFI valoarea pe acţiune tranzacţionată în piaţă.

La nivelul SIF Banat Crişana au fost diseminate în mod voit şi premeditat informaţii neconforme cu realitatea cu privire la AT, ANT şi VUAN cu influenţe în stabilirea preţului de tranzacţionare al acţiunii SIF Banat Crişana în piaţă.

Dezinformarea este cu atât mai gravă întrucât este generată de tranzacţionarea sporadică a unei singure acţiuni, în cele mai multe cazuri, din cele 4.499.961 câte are SIFI Plc, la preţuri lipsite de orice raţionament sau justificare economică, financiară etc. (valoare nominală 1 acţiune = 1 euro, valoarea contabilă 1 acţiune la 31.12.2019 = 45,4 lei, valoare de tranzacţionare o acţiune = 286 lei; 400 lei) şi continuă pe o perioadă de aproximativ 7 ani.

În principiu, orice tranzacţie care nu are justificare economică înregistrată pe piaţa de capital are potenţial de a da semnale false şi trebuie să fie investigată de instituţiile abilitate. Tranzacţiile în cauză cu acest emitent au condus la o denaturare masivă a VUAN.

ASF este în culpă deoarece, deşi sesizată că în piaţă este transmisă o informaţie falsă, nereală, fără justificare economică, în loc să impună măsuri care să conducă la stoparea şi eliminarea dezinformării, a amânat nejustificat luarea oricărei măsuri pentru stabilirea adevărului şi transmiterea de informaţii reale.

AAF şi BVB, deşi fără atribuţii legale în stabilirea indicatorilor raportaţi de societăţile listate, în calitate de furnizori de informaţii nu au sesizat şi nu au întreprins măsuri pentru eliminarea dezinformării actorilor din piaţă punând la dispoziţie informaţii neadevărate, cu impact în stabilirea preţului acţiunii SIF Banat Cri­şana pe piaţă în toată această perioadă.

Întrebarea cu numărul 2.: Care este poziţia pe care o adoptă instituţia dumneavoastră faţă de manipularea despre care vorbeşte Ziarul Bursa, ce are reverberaţii în întreaga piaţă de capital?

Răspunsul SIF Oltenia: Analizăm impactul pe care l-a generat acţiunea de dezinformare asupra preţului acţiunii SIF Banat Crişana şi pe cale de consecinţă eventuale influenţe ale preţului acţiunii SIF 1 asupra valorii activului net total şi unitar raportat de SIF Oltenia pentru eventuale acţiuni în instanţă.

Asociaţia Brokerilor

Asociaţia Brokerilor (AB) nu a furnizat niciun răspuns, Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor, ne-a asigurat că va formula răspunsurile şi ni le va transmite.

SIF Moldova

Claudiu Doroş, director SIF Moldova, ne-a precizat că nu doreşte să comenteze în legătură cu administrarea altor SIF-uri.

SIF Banat Crişana

Oficialii SIF Banat-Crişana nu au furnizat încă răspunsuri la întrebările BURSA.

SIF Muntenia

Întrebările au fost transmise directorului general, Nicuşor Buică, însă nu ni s-a furnizat încă niciun răspuns.

SIF Transilvania

Crinel Valer Andănuţ, preşedintele Consiliului de Supraveghere de la SIF Transilvania, ne-a transmis că nu doreşte să comenteze o situaţie ce nu priveşte societatea domniei sale.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

De la Biroul de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) am fost asiguraţi că solicitarea BURSA va fi inclusă în mapa doamnei procuror şef Giorgiana Hosu.

***

Zvonurile vehiculează că investigaţia declanşată de ASF ar fi fiind condusă de Claudia Cătălina Sava, directorul Direcţiei Supraveghere şi Control pentru piaţa de capital în cadrul ASF, adică exact acea persoană în a cărei sarcină cădea să deceleze manipularea de la SIF Banat Crişana şi nu a făcut-o.

Dacă zvonul se adevereşte, atunci investigaţia ASF se transformă într-o mascaradă, unde investigatorul se investighează pe sine.

Opinia Cititorului ( 40 )

 1. Cel mai important e sa fii prost. Daca esti prost, e bine. Si prostii gresesc prosteste. Ghici cine i prostu'?

  1. Gradinescu e prost si siface pe prostu'.

   MI7

   Dragoi

   Lucian Anghel

   Mori Savir

   Mori Savir

   Mori Savir

   Mori Savir

   Bursache

  vs. Don Quijote de la Mancha. D-le, ar fi bine sa constientizati ca despre mori de vint se va vorbi in timp, despre SIF1-dragoi, AAF-hanga, BVB-hanga, ASF-marcu, SIF2-doros, AB-paul, deloc, si sa renuntati a cauta confirmarea faptelor identificate corect in articole anterioare. sunt haita, si din ce se vede, va luptati cu javrele, dulaii nu apar. cu siguranta i-ati identificat, dar va lipsesc firele care duc la ei. ciocoismul a pus stapinire pe BVB iar astia de mai sus sunt zapcii. nu ve-ti gasi un Iancu Jianu intre ei, nu mai cautati. sunt detestabili D-le.

  1. Nu cauta confirmarea faptelor, cauta pozitia insitutiilor fata de fapte si se vede lasitatea tuturor, cu exceptia SIF Oltenia. ASF a declansat o investigatie sa ce, sa adune sa inmulteasca, sa scada si sa imparta?! Ce investigatie este asta? O investigatie in aritmetica?

  o intrebare de "consumator" de efecte ale BVB

  in ac faza a demersurilor de probabila investigare cel mai halucinant raspuns este cel de la DIICOT: "solicitarea BURSA va fi inclusă în mapa doamnei procuror şef Giorgiana Hosu." raspuns care este de o perversitate remarcabila

  si totusi, cand se va ajunge la "creierul" acestor faradelegi? 

  E o dorinta de a obtine recunoasterea intregii societati a descoperirii incredibile facute de Bursa. Propun si solicitari de raspunsuri si pareri de la UE de la Comisia Europeana de la ESMA de la SEC de la NSA de la CIA si alte initiale. Aplauze si standing ovation!

  1. Oricat ai vrea sa minimalizezi, propunerea ta nu este rea, ESMA trebuie sa afle ce face ASF aici si cineva trebuie sa o informeze.

   Demersul ziarului sa consulte pozitia institutiilor de piata este un demers profesionist, cerut insistent de public si cu atat mai necesar, cu cat le intrerupe tacerea, institutiile nu s-au exprimat cu de la sine vointa, ca si cand cazul nu ar fi existat.

   Descoperirea facuta de Bursa este intradevar incredibila, ca de sapte ani dureaza o manipulare de piata cu care toata lumea s-a obisnuit si intradevar merita aplauze si standing ovation, pentru curajul sa lupte cu coruptia intregului sistem al pietei de capital, coruptie din care am certitudinea ca faci parte. 

   cred ca va place sa fiti furat

   asta da calitate 

  SIF Oltenia este singura care raspunde la intrebari. BVB, AAF ne ameteesc sa adormim, ASF evita raspunsul care poate fi dat fara nici un fel de investigatie, iar ceilalti nu raspund. De aici se intelege foarte clar ca toate institutiile pietei, inclusiv BVB, AAF si ASF sunt intelese cu manipulatorul Dragoi, mai putin SIF Oltenia.

  Bun articolul! 

  1. Subscriu.

   De fapt, asta este cel mai tare articol din seria de articole despre manipularea facuta de cuplul Lakis-Dragoi. Articolul asta arata ca manipularea nu putea avea loc fara complicitatea ASF, BVB si AAF, care acum ne ametesc, se invirt in jurul cozii si se dezvinovatesc ca nu au responsabilitate sau se fac ca inca n-au priceput. Cine era in 2013 la BVB? Cionga sau Sobolewski? Cine a fost dupa aia? Si Lucian Anghel. Cine era la ASF? Cine era la AAF? Ca la SIF Banat Crisana era tot Lakis, doar ca cu altul pe care l-a corupt, Bâlteanu.

   Cel mai mare manipulator e autorul din spatele acestor campanii de presa aservita, de 2 lei.

   Cum asa?

   Autorul a manipulat VAN-ul la SIF1? 

   Autorul a listat o companie cu gree-float de 0,0003%???? 

   Autorul a cumparat hotelul din Azuga la pretul de 200.000 Euro/camera???? 

   Autorul a distrus SIF1, SIF4 si ravneste acum si la SIF5? 

   Autorul a fost condamnat sau Lakis? 

   Autorul protejeaza gasca de infractori de la SIF1 sau ASF-ul (care a dat liber la cartelizarea SIF-urilor, la preluarea SIF-urilor si care se face ca nu vede ce se intampla la SIF-uri si nici concertarile gastii de la SIF1 nu le vede)? 

   etc. etc. etc. 

   Singura chestiune de 2 lei aservita unor infractori este persoana domniei tale (esti un sclav).

  Încă odata Asf demonstreaza ca este sluga ordinara platita a lui Dragoi pentru manipularea si furarea actionarilor.Nu tu dividends ,nu tu programe de rascumparare,dar primiti manipulare si pierderi.Unde sunt cresterile de pret din eliminarea pragului??!Atentie la Sif Muntenia a inceput mecanimul de preluare a aciunilor la beneficiarul adevarat (real)??!

  Nicu Marcu arată ca un om cinstit. El a cerut investigatia ,deci e bine intenționat și trebuie încurajat și susținut ca sa nu se contamineze de la corupția celorlalți din jurul lui. El abia a venit președinte și imediat și-a dat seama ca hoția miroase.DIICOT-ul trebuie sa ia exemplu lui Marcu și sa afle cine i a omorât pe paznicii de la societatea Firos deținuta de SIF Muntenia, societate al cărei director este apropiat de Bogdan Drăgoi pentru ca soția directorului este și ea angajata luiDragoi. DIICOT trebuie sa ii găsească pe criminali , dar de ani de zile nu mai știm nici dacă au angajat alți paznici in locul celor asasinați. Cine se mai angajează intr un loc unde toți sunt omorâți??!! Dacă s-au mai angajat alții de pe la țara care nu au auzit ca la Firos sunt omorâți paznicii , nu or fi dispărut și ei ca ceilalți? DIICOT trebuie sa raspunda la aceste întrebări! Sa se ducă in beci la Firos nu sa studieze hârtii din mape!

  Cu manipularea pietei facuta de Harinvest in cardasie cu BCR cum ramane??? Ne facem ca uitam??

  Drăgoi o sa va ia toate SIF-urile!!Sunteti conștienți de asta?? Cum comentați ca de manipulare nu ați avut nimic de spus. Pregătiți -va sa deveniți un fel de Nicu Buică: “ Da sefu, sigur sefu, ha ha ha sefu “.....

  Felicitari echipei ziarului Bursa atat pentru investigatia intreprinsa, cat mai ales pentru faptul ca ati notificat autoritatile competente si ati solicitat raspunsuri oficiale.

  Ca investitor la BVB, m-as bucura daca DIICOT ar acorda atentia cuvenita faptelor semnalate de Dvs. 

  1. Multumim!

   Adevărat, Felicitări ziarului Bursa! Dar pe incompetenții de la ASF ce partid i-a numit ca să dezvolte piata de capital din Romania? Ca sa știm și noi cu cine votam! Ca dacă au fost angajați la ASF doar ca să ridice o caciula de bani și sa-i doneze pe urma la partid...

   Alarmanta fraza finala din raspunsul ASF : "Concluziile vor fi comunicate......in masura in care aceste informatii vor putea fi facute publice ".Adica devoalarea publica a unei ,eventuale , cotcarii pune in pericol siguranta statului !? Au lipsit de la lectia de istorie din clasa sasea , aia cu Fiat lux, pereat mundus ? Formularea prefigureaza o atitudine cam de "batista pe tambal "

   Te felicit, ai pus botu' la aberațiile scrise în ziarul Bursa! Acu' îi zice Cursa!

  Lakis + Dragoi = love. Se stie. Se vede de la o posta.

  Toti banii SIF-urilor pe care le conduc se duc in offshoruri. Oare cine mai este politic implicat in aceasta afacere dubioasa. 

  In china astia erau pusi la zid si impuscati. 

  Eu nu inteleg de ce acest lakis are voie sa stea la noi in tara dupa cate smecherii financiare a facut si inca mai face, desi teoretic el nu mai are voie sa se implice, dar ii sopteste la ureche lui Dragoi cum sa traga banii de la sifuri. 

  Si acum s-a schimbat si conducerea asfului care mie mi se pare o frectie la picior de lemn. Toti sunt pusi politic in functii....[Comentariu eliminat conform regulamentului]. 

  Asa ca succes la investitii in sifuri :) 

  Sunt curios daca Dragoi + lakis o sa mai acapareze Sif oltenia. Sunt doar curios. 

  Eu acum remarc (noroc cu poza voastră din ziar). Marcu ăsta e chiar bărbat bine.

  1. Da, e nou si ii sclipesc ochii

   Cine știe, cunoaște!

   Serios, chiar e bărbat bine. N-are rost să fim cârcotași. Când e, e. Când e cu barba, nu e și gata.  

   Eu ma gandeam ca-i sclipesc ochii de inteligenta,de dorinta de a afla adevaruri de nepatruns...In rest,poate e bine educat, bine informat,bine intentionat.

   Sa vedem ce le face lu' dragoi si el najib

   Si eu mă gândeam la același lucru: inteligență, adevăruri de nepătruns, etc. Și în plus e și bărbat bine.

   Să vedem ce le face tuturor celor ce încalcă legea în piața de capital. Oricine greșește trebuie să plătească - fără excepție. Iar ASF trebuie să aplice legea. Restul e vrăjeală și cancan.

  Ungureanu, esti prost tare. Atat de prost esti, incat, cand te prind, te bat!

  De ce nu e întrebat și auditorul financiar în legătură cu aceste aspecte? E cel mai în măsură să descâlcească firele.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Videoconferinţa “Sistemul bancar după un an de pandemie”
Dtlawyers
BTPay
Allview
Stiri Locale
AAGES

Curs valutar BNR

22 Iun. 2021
Euro (EUR)Euro4.9253
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1431
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5003
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7465
Gram de aur (XAU)Gram de aur236.9350

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Boromir
piperea.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
CCIB - Focus Bucuresti - iunie 2021
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro