Abonament gratuit
Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”

COMUNICAT DE PRESĂ:BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A

Comunicate de presă /

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A

În temeiul art. 117 (1) din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 92 alin (3) - (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Şi având în vedere solicitarea de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor care va avea loc la data de 23 aprilie 2020, ora 1000, adresată de acţionarul Societe Generale S.A., deţinând 60,1683% din capitalul social al Societăţii la data solicitării, solicitare care este menţionată mai jos, la punctul 4.2,

Consiliul de Administraţie al BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., reunit în data de 08 aprilie 2020, ora 16.00 completează ordinea de zi A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ŞI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR din data de 23 aprilie 2020, ora 10.00 şi, respectiv, ora 11.00, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 14 aprilie 2020(data de referinţă), după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, astfel cum a fost completată:

1.AlegereaDoamnei Mariana DINU, acţionar al BRD -Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a DoamneiCameliaDaniela APETREI pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

2.Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaţionale de Raportare, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, însoţite de Raportul Anual al Consiliului de Administraţie la nivel individual şi consolidat şi de Raportul auditorului financiar.

3.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019.

4.Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2019

4.1.Propunerea Consiliului de Administraţie: Dividendul brut propus este de 1,64 lei /acţiune. Dividendele vor fi plătite în data de 3 iunie 2020 şi data plăţii amânate va fi 27 noiembrie 2020;

4.2.Propunerea acţionarului Societe Generale S.A.: Aprobarea alocării profitului aferent anului 2019 în valoare de 1 528 523 000 LEI în rezultatul reportat.

5.Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi a Programului de activitate pentruexerciţiul financiar al anului 2020.

6.Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului2020, precum şi a limitelor generale privind remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi a remuneraţiei directorilor.

7.Reînnoirea mandatului de administrator al Domnului Jean - Pierre Georges VIGROUXpentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de30.05.2020 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu acesta.

8.Desemnarea Domnului Jean - Pierre Georges VIGROUX în calitate de administrator independent.

9.Alegerea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA în calitate de administrator, pentru o perioadă de 4 ani, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de administraţie cu aceasta. Doamna Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCA a fost numită în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliul de Administraţie nr. 385 din 05.11.2019, ca urmare arenunţării domnului DomnuluiPhilippe Laurent Charles HEIM la mandatul său de administrator.

Numirea Doamnei Valerie Marcelle Paule VILLAFRANCAeste sub condiţia obţinerii aprobării prealabile începerii exercitării funcţiei, emisă de Banca Naţională a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Termenul de 4 ani al mandatului începe să se calculeze din a 3 a zi lucrătoare ulterioarăprimirii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.

10.Numirea societăţii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sector 1, bld Ion Mihalache nr 15-17, cladirea Tower Center, etaj 21, cod fiscal RO11909783, în calitate de auditorfinanciar al Băncii pentru anul financiar 2020.

11.Aprobarea datei de 11mai 2020 ca ex date.

12.Aprobarea datei de 12 mai 2020ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturişi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR, rămasă neschimbată:

1.Alegerea Doamnei Mariana DINU, acţionar al BRD -Groupe Societe Generale S.A., respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Camelia Daniela APETREIpentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

2.Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Băncii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum şi împuternicirea domnului Francois BLOCH, Director General al Băncii, să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.

3.Aprobarea datei de 11 mai 2020ca ex date.

4.Aprobarea datei de 12 mai 2020ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Documentele aferente AGA

Începând cu data de 16 martie 2020, convocatorul, textul integral al documentelor şi materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinară şi extraordinară ale acţionarilor şi proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, precum şi lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, pot fi consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secţiunea Acţionari şi Investitori) atât în limba română, cât şi în limba engleză sau se pot obţine de către acţionari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti, tel. 021.301.61.31, 021.301.61.54, e-mail: investor@brd.ro).

Capitalul BRD - Groupe Societe Generale S.A. este format din 696.901.518 acţiuni nominative, fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor.

Propuneri ale acţionarilor cu privire la AGA

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

i)de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 31 martie 2020, ora17:00;

ii)de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 31 martie 2020, ora17:00.

Acţionarii au dreptul de a face alte propuneri pentru funcţia de administrator până la data de 19 martie 2020, ora 17:00. Propunerile vor fi însoţite de informaţii privind numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia respectivă.

De asemenea, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 10% din capitalul socialau dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, până cel târziu la data de 31 martie 2020, ora 17:00.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 10 aprilie 2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Întrebări referitoare la AGA

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Răspunsul se consideră ca fiind dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe website-ul BRD, la Secţiunea Acţionari şi Investitori, în format întrebare-răspuns.

Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia Societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de protejarea confidenţialităţii şi a intereselor Societăţii.

Pentru identificarea şi dovedirea calităţii de acţionar, persoanele care transmit propuneri sau care adresează întrebărivor anexa solicitării următoarele documente emise de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie:

-un extras de cont din registrul acţionarilor, din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni pe care le deţine;

-documente care atestă înscrierea informaţiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/ participanţii definiţi de art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004.

În cazul în care acţionarul persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informaţiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acţionarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referinţă), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat,care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / întrebărilor, transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile şi întrebările acţionarilor, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

-fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poştă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti - Secretariatul General), în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020 - Propuneri ", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020- Întrebări";

-fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatură electronică - prin e-mail la adresa investor@brd.ro, menţionând la subiect: "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020 - Propuneri", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020 - Întrebări".

Participarea la AGA

Data de referinţă este14 aprilie 2020. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central, vor putea participa şi vota în cadrul AdunărilorGenerale ale Acţionarilor din data de 23 aprilie 2020.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acţionarii), pe bază de procură specială sau după caz, de procură generală.

De asemenea, în conformitate cu art. 208 alin. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, acţionarii au posibilitatea de a vota inclusiv prin corespondenţă.

De asemenea, un acţionar poate fi reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi care au calitatea de acţionari la data de referinţă.

Instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor în condiţiile în care prezintă BRD o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

-în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor;

-instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia trebuie să parvină băncii în original, semnată şi, după caz, ştampilată, până la data de 21 aprilie 2020, ora 09:00, fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot. În acest caz, banca nu va solicitaalte documente referitoare la identificarea acţionarului.

Calitatea de acţionarşi respectiv, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al unui acţionar, se constatăîn baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de Bancă de la Depozitarul Central.

a)Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acţionarilor persoane fizice sunt:

-dacă acţionarul se prezintă personal: actul de identitate (Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetăţenii români; paşaport / carte de identitate pentru cetăţenii Uniunii Europene; paşaport pentru cetăţenii străini non-UE), în original;

-dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială sau după caz, procura generală şi actul de identitate al reprezentantului, în original.

b)Participare persoane juridice

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal - în cazul în care acţionarul nu a furnizat Depozitarului Central informaţiile privind reprezentantul legal, cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul;

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă straină.

(ii) persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare - în cazul în care acţionarul nu a furnizat Depozitarului Central informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, va prezenta procura specială sau după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective şi documentul menţionat la punctul (i).

Persoana fizică, care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acţionar persoană juridică, va fi identificată pe baza actului de identitate valabil, în original.

c) Alte prevederi

Persoana, căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare, trebuie să aibă capacitate de exerciţiu.

Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în prezenta AGA. Cu toate acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni BRD în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGA.

Un acţionar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi, stabilind totodată şiordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

O persoană care acţionează în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat.

d)Procurile şi formularele de vot prin corespondenţă

Începând cu data de 16 martie 2020, formularele de procuri speciale şi formularele de vot prin corespondenţă,atât în limba română, cât şi în limba engleză, se pot obţine de pe website-ul Băncii, Secţiunea Acţionari şi Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii, situat la adresa menţionată mai sus la capitolul "Documente aferente AGA".

Procura generală trebuie să conţină cel putin informaţiile menţionate la art. 202 din "Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă".

Procura generală dată de un acţionar trebuie să fie valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie.

Procura generală va putea fi acordată de acţionar, doar în calitate de client, unui intermediarsau unui avocat care nu se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a)este un acţionar majoritar al Băncii sau o altă persoană, controlată de respectivul acţionar;

b)este membru al unui organ de administrare sau de conducere al Băncii, al unui acţionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

c)este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform prevederilor lit. a);

d)este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la acţionar, dacă este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată şi, după caz, ştampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

procura este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau după caz avocatului;

procura generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Procurile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenţă vor fi transmise în limba română sau limba engleză:

-fie sub forma unui document semnat olograf, în original, transmis prin poştă sau servicii de curierat la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti - Secretariatul General), în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020 - Procură", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020- Formular de vot prin corespondenţă";

-fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa investor@brd.ro, menţionând la subiect: "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020- Procură", respectiv "Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020- Formular de vot prin corespondenţă".

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularele de procură specială / formularele de vot prin corespondenţă puse la dispoziţie de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Pentru punctele de pe ordinea de zi al căror vot este secret, Banca va pune la dispoziţia acţionarilor formulare separate de procuri speciale şi de vot prin corespondenţă, astfel încât să fie respectate prevederile legale privind caracterul secret al votului.

Acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunărilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în data10 aprilie 2020. În această ipoteză, formularele de procuri speciale şi formularele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţia acţionarilor în data de 10 aprilie 2020. De asemenea, dacă vor exista propuneri pentru aplicarea metodei votului cumulativ, formularele de procuri speciale şi formulare de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţia acţionarilor în data de 10 aprilie 2020.

Procura specială sau generală/formularul de vot prin corespondenţătrebuie să parvină băncii în original, semnate şi, după caz, ştampilate, până la data de 21 aprilie 2020, ora 09:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenţă în adunările generale, conform prevederilor legii.

În cazul în care în data de 23 aprilie 2020 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară şi/sau Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt convocate pentru data de 24 aprilie 2020, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi dată de referinţă şi cu aceeaşi ordine de zi.

Consiliul de Administraţie al BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Giovanni Luca SOMA

Preşedinte

(C)

ANEXĂ 

Modificarea Actului Constitutiv al BRD - Groupe Societe Generale S.A.

1.Se modifică şi se rescrie alineatul 2 al articolului 8, după cum urmează:

"Acţiunile sunt emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înregistrarea în registrul acţionarilor Băncii ţinut de Depozitarul Central S.A., o societate de registru independent privată, cu sediul în Bd. Carol I nr. 34-36, et. 8, Sector 2, Bucureşti, România."

2.Se modifică şi se rescrie alineatul 4 al articolului 8, după cum urmează:

"Structura acţionariatului la data de 31.01.2020 se prezintă astfel:

1.Societe Generale S.A., cu sediul în Paris, Bd. Haussmann nr. 29, Franţa, persoană juridică franceză, înregistrată la Registrul Comerţului şi Societăţilor din Franţa cu numărul RCS Paris 55212022215342, deţine un număr de 419.313.688 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 60,1683 %, respectiv 419.313.688 lei;

2.Fondul De Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. SA, cu sediul în Str. Costache Negri, nr 1-5, Bucureşti, Sector 5, România, deţine un număr de 33.621.108 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,8244 %, respectiv 33.621.108 lei;

3.Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, Str. Tufănele, Bl. 313, jud. Dolj, persoană juridică română, deţine un număr de 28.472.044 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,0855 %, respectiv 28.472.044 lei;

4.Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A., cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, persoană juridică română, deţine un număr de 22.703.889 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 3,2578 %, respectiv 22.703.889 lei;

5.FD de Pens Admin Priv AZT Viitorul Tau/ALLIIANZ PP cu sediul în, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 85-87, Bucureşti, sector 1, deţine un număr de 20.669.958 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,9660 %, respectiv de 20.669.958 lei;

6.Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life cu sediul în Bld. Lascar Catargiu, nr. 47-53, et. 4, Bucureşti, Sector 1, România, deţine un număr de 15.714.037 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 2,2548%, respectiv 15.714.037 lei;

7.Societatea de Investiţii Financiare Banat - Crişana S.A., cu sediul în Arad, str. Calea Victoriei nr. 33-35, jud. Arad, persoană juridică română, deţine un număr de 13.615.497 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,9537 %, respectiv 13.615.497 lei;

8.Norges Bank, cu sediul înBankplassen 2, P.O. BOX 1179 Sentrum, 010, 7 Oslo Norvegia, deţine un număr de 10.221.451 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,4667%, respectiv 10.221.451 lei;

9.Fondul De Pensii Administrat Privat Vital/Aegon SAFPAP SA, cu sediul în Floresti, Jud Cluj, Str.Avram Iancu Nr. 506-508 Et.4, deţine un număr de 7.724.897 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 1,1085 %, respectiv 7.724.897 lei;

10.DEDEMAN SRL cu sediul înBacau Str. Alexei Tolstoi Nr.4, persoană juridicăromână, deţine un număr de 5.969.577 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 0,8566 %, respectiv 5.969.577 lei;

11.Alţi acţionari persoane juridice deţin împreună un număr de 88.371.647 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 12,6807 %, respectiv 88.371.647 lei;

12.Alţi acţionari persoane fizice deţin împreună un număr de 30.503.725 acţiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 4,3770 %, respectiv 30.503.725 lei."

3.În tot cuprinsul Actului Constitutiv se înlocuiesc trimiterile la Directiva "Limitele de competenţe pentru aprobarea creditelor şi altor angajamente" cu Directiva " Managementul competentelor de aprobare a creditelor si altor angajamente".

4.Se modifică şi se rescrie articolul 34, după cum urmează:

"Comitetul de Direcţie se întruneşte cu regularitate, cel puţin o dată la două săptămâni.

Pentru valabilitatea deciziilor Comitetului de Direcţie este necesară prezenţa a cel puţin 5 membri ai Comitetului de Direcţie.

Directorii participă personal la reuniunile Comitetului de Direcţie. Reprezentarea unui Director în cadrul reuniunilornu este permisă.

Participarea la reuniunile Comitetului de Direcţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (videoconferinţă, conferinţă telefonică etc).

În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul Băncii, hotărârile Comitetului de Direcţie pot fi luate prin votul exprimat în scris, în condiţiile alin. 2 si 6 ale acestui articol, fără a mai fi necesară o întrunire, după informarea deplină asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.

Deciziile Comitetului de Direcţie se iau cu cu votul "Pentru" a cel puţin jumatate din numărul de membri ai Comitetului de Direcţie.

În caz de paritate de voturi, Directorul General are votul decisiv."

5.Ca urmare a hotărârilor adoptate în Adunărea Generală Ordinară din 23 aprilie 2020, se modifică în mod corespunzător Anexa la Actul Constitutiv al BRD- Groupe Societe Generale S.A. cuprinzând lista membrilor Consiliului de Administraţie.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS