CURTEA DE CONTURI, ÎN RAPORTUL DE AUDIT PE 2016:Există unele divergenţe între stat şi OMV cu privire la majorarea de capital cu terenurile

A.S.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 21 februarie 2018

Există unele divergenţe între stat şi OMV cu privire la majorarea de capital cu terenurile

Curtea de Conturi a constatat, în raportul de audit pe anul 2016, neimplementarea unor măsuri dispuse anterior prin decizii, ca urmare a unor controale efectuate pe tema privatizării, la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, la Agenţia Domeniilor Statului, la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (actual DPAPS), la Direcţia Generală Privatizare şi Administrare a Participaţiilor Statului în Energie (DGPAPSE), direcţie din cadrul Ministerului Energiei, şi la SC Electrica SA (la care, în acest moment, participaţiile statului sunt administrate de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie SA (SAPE).

Societăţile comerciale privatizate nu au finalizat procesul de obţinere a certificatelor de proprietate pentru terenurile aflate în administrare la momentul privatizării, susţin oficialii Curţii de Conturi, în raportul de audit pe anul 2016, precizând că, pe cale de consecinţă, nu a avut loc majorarea capitalului social al societăţilor cu valoarea acestora şi transmiterea către entitatea cu atribuţii în domeniul privatizării a pachetului de acţiuni aferent.

Curtea de Conturi menţionează că există unele divergenţe între Direcţia Generală Privatizare şi Administrare a Participaţiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei şi cumpărătorul acţiunilor societăţii SC Petrom SA cu privire la modul de stabilire a valorii terenurilor pentru care s-au obţinut certificate de ates­tare a dreptului de proprietate, cu a căror valoare urmează să se majoreze capitalul social al societăţii, acţiunile aferente urmând să fie transmise instituţiei cu atribuţii în domeniul privatizării.

Raportul mai spune că există divergenţe şi între Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie SA şi SC Electrica SA cu privire la beneficiarul certificatelor de proprietate obţinute pentru terenurile aflate în administrarea societăţilor de distribuţie a energiei electrice la momentul privatizării acestora.

Reprezentanţii Curţii de Conturi au mai constatat:

- "neclarificarea situaţiei unor active, denumite «Active de bază», reprezentând reţele de distribuţie şi staţii de reglare, înscrise în contractul de privatizare a SC Distrigaz Nord SA Târgu-Mureş;

- nefinalizarea efectuării demersurilor legale necesare clarificării de către părţi a modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin clauza «Aspecte privind tarifele», din contractul pentru privatizarea SC Distrigaz Sud SA Bucureşti şi din contractul pentru privatizarea SC Distrigaz Nord SA Târgu-Mureş, privind aplicarea, pentru prima perioadă de reglementare, a unei reduceri de 15% asupra tarifului de distribuţie a gazelor naturale stabilit de Autoritatea de Reglementare (abatere identificată în cazul ambelor contracte de privatizare);

- nefinalizarea unor litigii între entitatea cu atribuţii în domeniul privatizării şi cumpărătorii unor acţiuni la societăţi comerciale, litigii aflate pe rolul instanţelor din ţară sau internaţionale;

- derularea unor acţiuni în instanţele judecătoreşti, promovate de către SAPE SA, în vederea recuperării prejudiciilor produse prin neurmărirea respectării clauzelor în cazul contractelor de privatizare a societăţilor de distribuţie a energiei electrice;

- în cazul măsurilor dispuse ca urmare a constatării nerespectării clauzelor privind asigurarea protecţiei sociale, menţinerea obiectului de activitate al societăţilor comerciale, protecţia mediului, clauze pentru a căror nerespectare nu sunt prevăzute sancţiuni în contractele de privatizare, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a emis proceduri de monitorizare a clauzelor, pe care însă nu le-a implementat. În cazul obligaţiilor de mediu, Autoritatea invocă şi inactivitatea instituţiilor competente pe care le-a sesizat;

- desfăşurarea greoaie a măsurilor de inventariere, clarificare şi urmărire a recuperării unor drepturi de creanţă rezultate din derularea contractelor de privatizare, precum şi din acordarea de-a lungul timpului, de către Fondul Proprietăţii de Stat, a unor credite pentru restructurare;

- abordarea unor proceduri neadecvate în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor de stabilire a întinderii prejudiciilor (şi de recuperare a lor), produse ca urmare a neaplicării de către persoanele cu atribuţii a sancţiunilor prevăzute în contractele de privatizare pentru cazurile de nerespectare de către cumpărătorii de acţiuni a obligaţiilor asumate prin contracte, fapt ce a avut ca efect tergiversarea ducerii la îndeplinire a acestor măsuri".

Astfel, cu ocazia verificării efectuate la DPAPS, privind stadiul implementării unor măsuri dispuse prin decizie, s-a constatat că instituţia a pierdut un drept de creanţă în valoare de 308 mii euro (1.384 mii lei) prin nepunerea în executare, în termenul legal, a unei sentinţe civile din anul 2009. Creanţa reprezenta penalităţi datorate de cumpărătorii Societăţii Comerciale Uzina Mecanică Drăgăşani SA pentru nerespectarea clauzei privind investiţiile. Prescrierea a fost constatată de instanţă în anul 2016, în urma contestării de către cumpărători, pe motiv de prescripţie, a punerii în executare, în anul 2015, a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă menţionată.

De asemenea, cu ocazia verificării efectuate la ADS privind stadiul implementării unor măsuri dispuse prin decizie s-a constatat pierderea de către ADS a unui proces promovat împotriva unor salariaţi în vederea recuperării unui prejudiciu (produs ca urmare a pierderii prin prescriere a unui drept de creanţă în sumă de 1.890 mii lei), pe motivul întemeierii pretenţiilor pe răspunderea civilă delictuală şi nu pe răspunderea patrimonială a salariaţilor.

Instituţia de control a mai constatat nestabilirea întinderii prejudiciului şi neluarea măsurilor pentru recuperarea acestuia de la persoanele răspunzătoare, situaţie în care Curtea de Conturi a sesizat organele de urmărire penală competente cu privire la existenţa unor indicii de săvârşire a infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată. Este cazul DPAPS, unde nu s-au luat măsuri pentru recuperarea prejudiciului creat OPSPI, prin pierderea în instanţă, ca urmare a prescrierii, respectiv a netemeiniciei în condiţiile prescrierii, a unui drept de creanţă cumulat până la realizarea investiţiilor, în sumă de 1.408 mii euro, reprezentând penalităţi în proporţie de 30% din valoarea neinvestită şi datorate de către cumpărătorii Societăţii Comerciale Uzina Mecanică Drăgăşani SA.

Curtea de Conturi - opinie contrară cu privire la activitatea AAAS

Situaţiile financiare pe anul 2016 ale AAAS nu oferă o imagine fidelă şi reală sub toate aspectele semnificative a activelor, a poziţiei financiare, precum şi a performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial, astfel că a fost exprimată o opinie contrară, au declarat, în raportul pe 2016, oficialii Curţii de Conturi, având în vedere rezultatele misiunii de audit financiar şi măsurile dispuse prin decizii ale Curţii de Conturi, ca urmare a abaterilor constatate în anii precedenţi, măsuri care nu au fost duse la îndeplinire de AAAS.

Referitor la măsurile dispuse de Curtea de Conturi pentru înlăturarea abaterilor constatate ca urmare a misiunilor de audit financiar efectuate în anii precedenţi s-a constatat înregistrarea în evidenţa contabilă a unor obligaţii în sumă de 14.240 mii lei, stabilite în sarcina instituţiei prin hotărâri judecătoreşti, operaţiune ce a avut ca impact reflectarea corespunzătoare a acestora în situaţiile financiare ale instituţiei.

Însă Curtea de Conturi a constatat neducerea la îndeplinire a unor măsuri dispuse anterior, constatându-se menţinerea următoarelor abateri:

- nefinalizarea implementării standardelor de control intern;

- neconcordanţa între evidenţa contabilă şi cea operativă cu privire la valoarea participaţiilor AAAS la societăţile comerciale din portofoliu. Valoarea estimată a abaterii, la data de 31.12.2016, era de 74.951 mii lei;

- deficienţe privind urmărirea încasării drepturilor de creanţă rezultate în urma acordării unor credite de restructurare;

- neregularizarea unor creanţe bancare preluate în temeiul OG nr. 61/2000 privind finalizarea procesului de restructurare a SC BRCE - BANCOREX SA şi fuziunea prin absorbţie a acestei bănci cu SC BCR SA. Valoarea estimată a abaterii este de 19.635 mii lei, reprezentând creanţele bancare aflate în sarcina a 16 debitori pentru care nu există titlu de creanţă;

- menţinerea în evidenţa AAAS a unor creanţe ce reprezintă obligaţii bugetare datorate de debitori care au beneficiat de scutire la plată în baza unor acte normative speciale. Valoarea estimată a abaterii este de 1.777 mii lei, reprezentând creanţe fiscale neregularizate;

- menţinerea în evidenţa AAAS a unor creanţe ce reprezintă obligaţii către CNAS, datorate de debitori care au beneficiat de scutire la plată în baza unor acte normative speciale. Valoarea estimată a abaterii este de 10.840 mii lei, reprezentând creanţe neregularizate;

- nefinalizarea/neexecutarea în termenul legal a procedurii de executare silită pentru recuperarea creanţelor bancare deţinute la un număr de 131 de debitori. Valoarea estimată a abaterii este de 56.817 mii lei;

- deficienţe privind înregistrarea şi urmărirea recuperării creanţelor AAAS rezultate din vânzarea de acţiuni. Valoarea estimată a abaterii este de 4.138 mii lei;

- neurmărirea recuperării, în condiţiile prevăzute de lege, a drepturilor de creanţă ale AAAS, reprezentând dividende corespunzătoare unui număr de 78 de debitori. Valoarea estimată a abaterii este de 1.008 mii lei;

- neurmărirea recuperării, în condiţiile prevăzute de lege, a drepturilor de creanţă ale AAAS, înscrise în categoria debitorilor diverşi, aferente unui număr de doi debitori. Valoarea estimată a abaterii este de 467 mii lei;

- neprezentarea spre aprobare Consiliului de Supraveghere şi Îndrumare a propunerii privind regularizarea unor diferenţe dintre valoarea înregistrată în contabilitate şi valoarea tranzacţionată a unor creanţe, ca urmare a procesului de valorificare a acestora (cesionarea creanţelor). Valoarea estimată a abaterii este de 322.536 mii lei;

- menţinerea unor bunuri din patrimoniul instituţiei în folosinţa altor entităţi, bunuri ce au fost transmise în baza unor contracte de comodat, a căror durată a încetat, fără a se întreprinde toate demersurile legale necesare pentru recuperarea lor;

- necunoaşterea situaţiei exacte referitoare la înscrierea AAAS în tabloul definitiv al creditorilor la societăţile pentru care instanţa a decis intrarea în faliment şi la societăţile radiate din evidenţele Registrului Comerţului;

- aprobarea scăderii din evidenţa AAAS a unor creanţe în valoare totală de 430 mii lei, fără a fi efectuată o analiză a măsurilor întreprinse în termenul de prescripţie pentru încasarea lor, precum şi a cauzelor care au condus la imposibilitatea recuperării acestora;

- deficienţe cu privire la înscrierea în Cartea funciară a statului român a unor imobile din patrimoniul public şi privat al statului;

- nefinalizarea valorificării rezultatelor inventarierii portofoliului de creanţe al AAAS.

Cumpărătorul Electrica Oltenia SA, obligat la plata de penalităţi şi dobânzi către SAPE SA, de peste 6 milioane de euro, ca urmare a nerespectării clauzelor din contractul de vânzare-cumpărare

Curtea de Conturi a constatat în activitatea AAAS şi implementarea unor măsuri dispuse de Curtea de Conturi, ce au avut ca efect obţinerea de către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (DPAPS) a unui număr de 8.750 de acţiuni în valoare totală de 87 mii lei la SC Uzina Mecanică Drăgăşani SA, ca urmare a majorării de către societatea privatizată a capitalului social cu valoarea suprafeţei de teren de 851 mp, aferent obiectivului "Atelier Şcoală", deţinut în administrare la momentul privatizării. De asemenea, a fost obligat în instanţă cumpărătorul Societăţii Comerciale Electrica Oltenia SA la plata de penalităţi şi dobânzi către SAPE SA, în sumă totală de 6.158 mii euro, ca urmare a nerespectării clauzelor din contractul de vânzare-cumpărare acţiuni al societăţii.

CEZ, compania de stat din Cehia, a plătit, în 2005, 151 de milioane euro pentru a prelua SC Electrica Oltenia SA.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. hai sa citim cu atentie, in litera si pe fond art.136 PROPRIETATEA paragrafele 2,3 si 4 din Constitutia Romaniei si mai vorbim!!

Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
arsc.ro
ahkrumaenien.ro

Curs valutar BNR

22 Mar. 2023
Euro (EUR)Euro4.9232
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5644
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9467
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6092
Gram de aur (XAU)Gram de aur284.9858

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
conferinta.afeer.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro