În 2021-2023Stimularea şi dezvoltarea infrastructurii pieţelor financiare nebancare, între ţintele ASF

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 21 ianuarie

Stimularea şi dezvoltarea infrastructurii pieţelor financiare nebancare, între ţintele ASF

Implementarea unei abordări unitare a managementului sectoarelor supravegheate - altă ţintă a ASF

Dezvoltarea pieţei de capital, diversificarea pieţei asigurărilor, coordonarea tuturor serviciilor către o Direcţie Generală şi digitalizarea, sunt printre ţintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru următorii trei ani, după cum reiese din "Strategia pentru perioada 2021-2023", publicată ieri de supraveghetorul pieţelor financiare nebancare din ţara noastră.

Documentul, ce conţine obiectivele strategice ale instituţiei cât şi programul de activităţi pentru perioada menţionată, a fost adaptat noilor realităţi aduse de pandemia Covid-19, având în prim plan asigurarea funcţionării corecte a pieţelor supravegheate, dar şi corelarea prevederilor legislative naţionale cu legislaţia europeană şi cu cele mai bune practici în domeniu.

Acordarea de stimulente fiscale IMM-urilor care sunt admise la tranzacţionare

Potrivit documentului, Autoritatea va susţine demersurile pentru elaborarea unei strategii naţionale pentru piaţa de capital precum şi promovarea recomandărilor şi acţiunilor în vederea implementării acesteia. Practic, strategia va fi fundamentată pe analiza situaţiei actuale a pieţei şi identificarea principalelor probleme structurale ce reies din analiza cadrului de reglementare (legislaţia aplicabilă valorilor mobiliare, legislaţia în domeniul fiscal, legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale etc), urmând să fie propuse un set de principii şi măsuri de pus în aplicare, având ca termen de finalizare sfârşitul anului 2021.

Astfel, se urmăreşte creşterea participării companiilor şi a investitorilor la piaţa de capital, ceea ce va îmbunătăţi capacitatea sistemului financiar de a oferi întreprinderilor diferite surse de finanţare pe termen lung, se arată în documentul ASF.

Un element avut în vedere este adoptarea unei strategii pentru promovarea finanţării companiilor de stat prin intermediul pieţei de capital, ce va include o analiză a companiilor de stat care ar îndeplini cerinţele pentru listare, a beneficiilor şi dezavantajelor pentru fiecare companie analizată şi a unei liste de priorităţi şi calendar privind listarea acestor companii. Având în vedere dispoziţiile Legii care interzice, pentru o perioadă de doi ani, întrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, ASF înaintează drept termen pentru finalizarea strategiei a doua jumătate a anului 2022, reiese din documentul Autorităţii

Totodată, se are în vedere continuarea emiterii titlurilor de stat dedicate clienţilor de retail şi tranzacţionarea acestora la Bursa de Valori Bucureşti, precum şi acordarea de stimulente fiscale Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) care sunt admise la tranzacţionare în scopul stimulării dezvoltării unei "pieţe de creştere a IMM-urilor".

De asemenea, este vizată consolidarea cadrului juridic privind organizarea şi funcţionarea schemelor de compensare prin finalizarea procesului legislativ pentru aprobarea proiectului de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor, ce are drept scop principal aplicarea unitară a cerinţelor privind guvernanţa schemelor de compensare - garantare care deservesc pieţele financiare din ţara noastră (prin reglementarea administrării schemei de compensare pentru investitorii pe piaţa de capital de către o persoană juridică de drept public, similar modului de organizare şi funcţionare al schemelor de garantare pentru piaţa asigurărilor sau a pensiilor private).

Nu în ultimul rând, se are în vedere actualizarea legislaţiei pieţei de capital pentru adaptarea la legislaţia europeană aflată în continuă dinamică, precum şi implicarea în implementarea măsurilor propuse în Planul de acţiune privind Uniunea Pieţelor de Capital, elaborat de Comisia Europeană în 2015.

"Autoritatea se va concentra pe efectuarea modificărilor necesare pentru a permite o aplicare corespunzătoare a măsurilor legislative adoptate la nivel european în decursul anului 2019, cum ar fi: Revizuirea cadrului prudenţial pentru firmele de investiţii, Distribuţia transfrontalieră a fondurilor de investiţii, Finanţarea participativă, Implementarea regulamentului privind Produsul Pan-european de Pensii Personale (PEPP)", se arată în strategia ASF pentru 2021-2023.

Stimularea diversificării pieţei asigurărilor şi scăderea gradului de concentrare pe segmentul auto

În zona asigurărilor, ASF are drept ţintă stimularea diversificării pieţei şi scăderea gradului de concentrare pe segmentul asigurărilor auto. Între segmentele de piaţă pentru care se vizează dezvoltarea sunt asigurările agricole, asigurările de garanţii, şi asigurările de sănătate, pentru ultimele avându-se în vedere susţinerea complementarităţii dintre sectorul public şi cel privat, posibila aplicare a unor deductibilităţi fiscale sau posibila extindere a asigurărilor private către unităţile sanitare publice.

De asemenea, se are în vedere creşterea gradului de cuprindere a asigurărilor obligatorii de locuinţe prin măsuri precum informarea personalului Unităţilor Teritoriale Administrative despre PAD, analizarea implementării unor măsuri de aplicare a sancţiunilor celor care nu sunt asiguraţi sau măsuri de educare suplimentară a cetăţenilor pentru conştientizarea necesităţii de asigurare în general.

În document se arată că, între măsurile legislative pe care statul le-ar putea lua pentru impulsionarea pieţei asigurărilor sunt modificarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva dezastrelor, cu modificări ce au ca scop creşterea gradului de penetrare, modificări la Legea asigurărilor sociale de sănătate prin înglobarea asigurărilor private de sănătate sau modificarea Legii nr. 95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii - răspunderea civilă a personalului medical.

În sectorul pensiilor private, se menţionează promovarea unor soluţii legislative pentru dezvoltarea în condiţii de siguranţă a pieţei, inclusiv prin digitalizarea sistemului de pensii private prin mai multe proiecte de lege.

Practic, se au în vedere contribuţii la completarea cadrului legislativ care vizează regimul fiscal aplicabil fondurilor de pensii ocupaţionale, administratorilor acestora, participanţilor la fonduri şi angajatorilor. De asemenea, ASF are în vedere susţinerea adoptării cadrului legal necesar introducerii produselor pan-europene de pensii ca fiind un nou vehicul de economisire pentru investiţii europene, finanţare durabilă şi dezvoltarea pieţei de capital şi promovarea cadrului legal care vizează organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private.

Complementar acestor măsuri, ASF va asigura susţinerea unor proiecte menite să asigure dezvoltarea arhitecturii pieţei de capital şi contribuţia la dezvoltarea pieţei unice europene, respectiv înfiinţarea Contrapărţii Centrale şi Planul de acţiune pentru Uniunea Pieţelor de Capital, prin care se urmăreşte atingerea a trei obiective principale: asigurarea unei redresări economice care să fie verde, digitală, inclusivă şi rezilientă prin flexibilizarea regulilor de acces la finanţare de către companiile europene; transformarea Uniunii Europene într-un loc mai sigur pentru ca populaţia să economisească şi să investească pe termen lung; integrarea pieţelor de capital naţionale într-o piaţă unică de capital la nivel UE.

"Pentru materializarea acestor deziderate, Autoritatea de Supraveghere Financiară va asigura dispunerea măsurilor de implementare potrivit competenţelor sale, în corelaţie cu actele şi proiectele adoptate la nivelul autorităţilor europene care vizează acţiuni relevante pentru integrarea pieţelor financiare supraveghetate, cum ar fi: crearea unui punct unic de acces la informaţiile despre companii de către investitori; sprijinul societăţilor de asigurări şi al băncilor pentru a investi mai mult în afacerile europene; consolidarea protecţiei investiţiilor pentru a susţine mai multe investiţii transfrontaliere în cadru UE; facilitarea monitorizării adecvării sistemului de pensii private din Europa; armonizarea regulilor de insolvenţă; dezvoltarea convergenţei în supraveghere şi aplicarea uniformă a legislaţiei pentru pieţele financiare din UE", se arată în documentul ASF.

Structura simplificată a Autorităţii va permite îmbunătăţirea comunicării între structurile cu atribuţii de reglementare, autorizare şi cele cu atribuţii de supravghere si control

În ceea ce priveşte structura organizatorică, în document se arată că, pentru a asigura o coordonare strategică unitară şi pentru a urmări implementarea unei mai bune guvernanţe instituţionale, se are în vedere implementarea unei abordări unitare a managementului celor trei sectoare, prin coordonarea tuturor serviciilor de către o Direcţie Generală.

"Această structură simplificată va permite eliminarea unor procese birocratice şi îmbunătăţirea comunicării atât între structurile specializate din sectoare cât şi la nivel intersectorial, în special între structurile cu atribuţii de reglementare, autorizare şi cele cu atribuţii de supravghere si control", se arată în documentul ASF

Demersul vine în urma unei analize efectuate de Autoritate, care a relevat necesitatea unei mai bune integrări în desfăşurarea funcţiilor sale şi îndeplinirea obiectivelor legale, concomitent cu modernizarea infrastructurii instituţiei (IT, spaţiu de lucru etc.).

"Aceasta presupune o regândire şi o restructurare a funcţiilor specifice şi suport, în scopul obţinerii unei mai bune centralizări care să permită îmbunătăţirea fluxurilor de lucru şi eficientizarea proceselor decizionale", se arată în document.

Din punct de vedere al impactului reorganizării instituţionale, prin implementarea acesteia se preconizează realizarea unor economii în bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară, având în vedere reducerea numărului de direcţii şi implicit a numărului de personal cu funcţii de conducere, încadrat în grile superioare de salarizare, cumulat cu ajustarea grilei de salarizare pentru funcţiile de director.

Alte elemente pe care Autoritatea pune accent în strategia prezentată se referă la digitalizare şi educaţie financiară.

"În perioada următoare vom acorda o atenţie sporită procesului de digitalizare şi inovaţiei tehnologice în domeniul serviciilor financiare, cu atât mai mult cu cât în situaţia pandemiei şi a nevoii de distanţare fizică, acestea au dovedit cât de importante sunt pentru buna funcţionare şi stabilitate a pieţelor financiare. În acest context şi în concordanţă cu acţiunile întreprinse la nivelul Comisiei Europene, ESMA şi EIOPA, Autoritatea de Supraveghere Financiară are două direcţii strategice, respectiv: încurajarea digitalizării şi dezvoltării şi implementării de noi soluţii tehnologice pe pieţele financiare; continuarea procesului de digitalizare intern şi de implementare de noi soluţii inovatoare", se arată în document.

ASF mai menţionează că, la finalul anului 2020, a lansat o licitaţie pentru derularea unui proiect-pilot pentru a testa aplicabilitatea tehnologiei blockchain în cadrul autorităţii, urmând ca până la sfârşitul primului trimestru al acestui an să fie implementat un prototip funcţional de sistem informatic bazat pe tehnologia blockchain pentru un proces de lucru.

"Următorul pas constă în implementarea tehnologiei DLT-blockchain la nivelul unor activităţi/procese, derulate atât în cadrul autorităţii, precum şi pe pieţele financiare supravegheate de aceasta", menţinează Autoritatea, adăugând că, prin implementarea acestei tehnologii, ASF va dispune de mijloacele necesare unei supravegheri prudenţiale şi preventive bazate pe evaluarea riscurilor care se pot manifesta inclusiv la nivel sistemic.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe pieţele financiare non-bancare din ţara noastră, respectiv asigurări-reasigurări, instrumente şi investiţii financiare, pensii private.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. Între țintele de darts ale ASF. Că a avut grijă sinistrul Badea să curețe tot ce era competent prin ASF. Foarte puțini oameni buni mai există în ASF. Restul au fost maziliți de Badea sau au plecat de scârbă. Îți este imposibil să vezi zilnic cum toate nulitățile umane cu 7 clase sunt angajate în ASF pe salarii vest-europene doar pentru că sunt amanta vreunui burtos din Parlament sau securiști pensionați cu pensii speciale care cumulează pensia specială și cu venitul ASF. Percepția și imaginația publicului sunt prea mici pentru a cuprinde mizeria umană și morală din ASF. 2-3 muncesc și 100 de protejați stau degeaba pe salarii enorme. Salarii (14; Crăciun și Paște), beneficii...cine să stimuleze piața non-bancară mă? Fufele și milițienii retarzi (în rezervă)? Dacă s-ar afla adevărul...am avea o nouă Revoluție la propriu. [...Comentariu eliminat conform regulamentului...]

    1. Marketing instituțional. Declarații de bune intenții. Sa vedem faptele, realizările. Altfel?...???. Am mai auzit din astea.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
Electromagnetica
anahotels.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Iul. 2021
Euro (EUR)Euro4.9194
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1766
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.5481
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7550
Gram de aur (XAU)Gram de aur241.2482

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Allview
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro