Abonament gratuit

RAPORT AL CURŢII DE CONTURI 2016:Acţiunile fostei AVAS la 23 de societăţi comerciale, executate pentru despăgubiri către "Dac Air"

A.S.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital /

George Constantin Păunescu controla Dac Air.

George Constantin Păunescu controla Dac Air.

Corpul de control al premierului, în 2016: "Ministerul Economiei să analizeze cum a ajuns «Dac Air» să execute silit statul"

Suma datorată de AAAS, stabilită drept prejudiciu în contul creditoarei SC "Dac Air" SA, este de 40,1 milioane de lei

Acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) la un număr de 23 de societăţi comerciale, în sumă de 19,25 milioane de lei, au fost executate silit, în 2016, în temeiul unui dosar de executare constituit în anul 2011, potrivit unui raport de audit al Curţii de Conturi, care arată că acest dosar a avut ca obiect punerea în executare a unei sentinţe comerciale a Tribunalului Bucureşti din anul 2010, prin care s-a dispus obligarea pârâtei AVAS la plata de despăgubiri către creditoarea SC "Dac Air" SA, cu titlu de prejudiciu efectiv suferit de reclamantă, în perioada 1.01-31.12.2004, ca urmare a neîn­deplinirii obligaţiei de efectuare a vărsămintelor, conform Con­venţiei-cadru nr. 1345/08.11.1996.

Raportul Curţii de Conturi precizează: "Obligaţiile AAAS faţă de creditoarea SC «Dac Air» SA, decurgând din convenţia menţionată, se datorează faptului că, în temeiul OUG nr. 85/2004, AVAS (actuala AAAS) s-a subrogat în toate drepturile şi obligaţiile Băncii Comerciale Române, care a fuzionat în anul 1999 (prin absorbţie) cu Banca de Comerţ Exterior «Bancorex», preluând în portofoliu drepturi şi obligaţii ale acesteia, inclusiv obligaţiile către SC «Dac Air» SA, izvorâte din Convenţia-cadru nr. 1345/08.11. 1996. Suma datorată de AAAS, stabilită drept prejudiciu în contul creditoarei SC «Dac Air» SA, este de 40.114 mii lei şi reprezintă echivalentul în lei al obligaţiei stabilite de instanţă, în sumă de 9.671 mii dolari, la care se adaugă cheltuieli de judecată în sumă de 265 mii lei, respectiv cheltuieli de executare silită în sumă de 300 mii lei.

Pentru diferenţa rămasă de plată, de 20.856 mii lei, a fost declanşată procedura executării silite asupra pachetelor de acţiuni deţinute de AAAS, în numele statului, la un număr de 188 de societăţi comerciale, ce reprezintă aproximativ 68% din totalul celor 277 de societăţi comerciale considerate de AAAS privatizabile, aflate în portofoliu la 31.12.2016.

Referitor la cele prezentate s-a constatat că la nivelul AAAS nu a fost efectuată o analiză pentru identificarea cauzelor care au determinat plata cu întârziere a obligaţiilor contractuale faţă de SC «Dac Air» SA, precum şi pentru stabilirea eventualelor prejudicii şi răspunderi, în condiţiile în care, din cauza întârzierii, instituţia a fost obligată la plata de despăgubiri cu titlu de prejudiciu către societatea menţionată".

Curtea de Conturi a recomandat analizarea cauzelor care au determinat plata cu întârziere a obligaţiilor contractuale faţă de SC "Dac Air" SA, întârziere ce a atras obligarea instituţiei, prin sentinţe judecătoreşti, la plata unor despăgubiri cu titlu de prejudiciu, şi, în funcţie de rezultatele analizei, stabilirea întinderii prejudiciului creat AAAS, precum şi dispunerea tuturor măsurilor legale de recuperare.

La finalul anului 2016, Corpul de control al premierului a spus că este necesar ca Ministerul Economiei să efectueze o analiză detaliată a modalităţii în care societatea "Dac Air" SA a ajuns să execute silit statul român şi, în plus, ministerul să stabilească cuantumul prejudiciului probabil cauzat statului şi să sesizeze organele de urmărire penală.

Potrivit unei sinteze publicate pe site-ul control.gov.ro al Corpului de control, pentru stabilirea modului în care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) "a apărat şi protejat interesele legale ale statului român, proprietar al acţiunilor executate silit, este necesar ca Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri să efectueze o analiză detaliată a modalităţii în care "Dac Air" SA a ajuns să execute silit statul român şi a cauzelor pentru care acelaşi stat român nu a reuşit să se înregistreze în calitate de acţionar şi să exercite atributele aferente calităţii de acţionar şi, totodată, să stabilească cuantumul prejudiciului probabil cauzat statului român, iar ulterior acestei evaluări să sesizeze organele de urmărire penală şi să informeze Corpul de control al prim-ministrului cu privire la rezultatele analizei şi demersurilor întreprinse".

Raportul Corpului de Control spune: "La data de 07.11.1996, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA), acţionarii societăţii Dac Air SA au hotărât participarea BANCOREX ca acţionar în cadrul societăţii şi majorarea capitalului social al societăţii cu 200.000 lei (2.000.000.000 ROL), reprezentând aportul noului acţionar. Participarea Bancorex la capitalul social al «Dac Air» S.A. a fost autorizată de Banca Naţională a României.

Totodată, acţionariatul societăţii «Dac Air» a hotărât, printr-o Convenţie - cadru, autentificată sub nr. 1345/08.11.1996, ca valoarea de achiziţie a celor 2.000.000 de acţiuni nou emise, subscrise de Bancorex S.A., să fie de 20.800.000 dolari, reprezentând 8% din capitalul social după majorarea cu aportul Bancorex S.A. Semnatari ai Convenţiei-cadru au fost doar acţionarii societăţii Dac Air S.A., fără ca documentul să fie asumat şi de către reprezentanţii legali din partea societăţii, ca persoană juridică. Convenţia - cadru nu a fost publicată în Monitorul Oficial şi nu a fost transmisă la Oficiul Registrului Comerţului de către societatea Dac Air S.A., în condiţiile în care, chiar dacă era confidenţială, reprezenta documentul în baza căruia se efectua operaţiunea de majorare a capitalului social al societăţii comerciale, iar potrivit art. 38 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al societăţii Dac Air S.A. avea această obligaţie.

În plus, din analiza Convenţiei - cadru menţionată, rezultă că Bancorex S.A., în calitate de bancă comercială cu capital de stat şi Dac Air S.A., în calitate de societate cu capital privat, nu au stipulat prevederi cu privire la modul de utilizare şi destinaţia aportului la capitalul social al societăţii, respectiv investiţii, în condiţiile în care participarea la capitalul social a fost fundamentată pe baza Studiului de fezabilitate, întocmit de societatea Louis Parent Development Corporating Inc., banca neacţionând după principiul economic potrivit căruia orice investire a capitalului să se facă pe bază de eficienţă şi realizare de profit.

Totodată, s-a constatat neconcordanţa dintre data încheierii Convenţiei - cadru (08.11.1996) şi data primei rate stabilită în anexa 1 la Convenţia - cadru, respectiv octombrie 1996, rată ce urma să fie vărsată de Bancorex S.A către societatea Dac Air S.A., rezultând faptul că planificarea primei rate, conform anexei, a fost prevăzută cu o lună înaintea încheierii Convenţiei - cadru. Potrivit Convenţiei - cadru, suma de 20.800.000 dolari urma a fi plătită în tranşe anuale, în perioada 1996 - august 1998, în rate cuprinse între valoarea de 1 - 1,6 milioane dolari. Din această sumă, Bancorex S.A. a plătit doar suma de 6.800.000 dolari, reprezentând obligaţia de plată până la data de 11.12.1996, încetând plăţile în luna decembrie 1996. Urmare încetării plăţilor, societatea Dac Air S.A. a introdus acţiune în instanţă, solicitând obligarea Bancorex S.A la plata vărsămintelor restante.

În cadrul litigiului, Bancorex S.A. a formulat cerere reconvenţională, solicitând să se constate nulitatea Convenţiei - cadru autentificată sub nr. 1345/08.11.1996 şi a operaţiunii de participare a băncii la majorarea capitalului social al Dac Air S.A. Cererea a fost respinsă, stabilindu-se irevocabil, prin Decizia fostei Curţi Supreme de Justiţie nr. 5796/10.10.2002, că participarea Bancorex S.A. la capitalul social al Dac Air S.A. a fost legală, Convenţia - cadru sus menţionată fiind valabilă.

Anterior finalizării litigiului evocat, urmare a procesului de restructurare a Bancorex S.A., prin fuziunea dintre Bancorex S.A. şi Banca Comercială Română, aceasta din urmă s-a subrogat în toate drepturile şi obligaţiile fostei Bancorex S.A. După fuziunea intervenită în luna februarie a anului 2000 (...), participaţia BCR S.A. (constând în acţiunile deţinute la Dac Air S.A.) a fost transferată la Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S.), încheindu-se, în acest scop, Contractul de cesiune nr. 36/15.02.2000 având ca obiect cele 2.000.000 de acţiuni ale Dac Air S.A. Concomitent, societatea Dac Air S.A. a solicitat învestirea cu formulă executorie a Convenţiei - cadru autentificată sub nr. 1345/ 08.11.1996. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 28.03.2003, a admis cererea societăţii Dac Air S.A. şi a dispus învestirea cu formulă executorie a Convenţiei - cadru.

Ulterior învestirii cu formulă executorie a Convenţiei - cadru, prin Decizia Comercială nr. 815/26.10.2004 emisă de către Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V-a Comercială, s-a încuviinţat executarea silită a BCR S.A. pentru suma de 14.000.000 dolari şi pentru dobânzile aferente acestei sume, în cuantum de 1.680.000 dolari. În acest context, Biroul Executorilor Judecătoreşti Stănescu şi Nemeş, prin adresa nr. 45513/28.10.2004, a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor deţinute de BCR S.A. la Banca Naţională a României, care astfel a devenit terţ poprit".

După înfiinţarea popririi şi înainte de finalizarea executării silite, participaţia fostei Bancorex S.A. la Dac Air S.A., deţinută de BCR S.A. a fost transferată către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS (actuala AAAS).

Conform sursei citate, din informaţiile de la Oficiul Registrului Comerţului, acţionarii cunoscuţi anterior ai Dac Air sunt, în mare majoritate, societăţi radiate/dizolvate, care deţin 91% din cota de participare la beneficii şi pierderi. De asemenea, "acţionarii actuali ai Dac Air SA şi, deci, beneficiarii sumelor încasate de aceasta prin executarea silită a unor societăţi cu capital de stat nu sunt cunoscuţi", spune Corpul de Control.

În sinteza citată se arată că AAAS nu este înscrisă în Registrul Acţionarilor Dac Air. "Lipsa înregistrării echivalează cu lipsa calităţii de acţionar al Dac Air SA pentru AAAS, prin prisma regimului legal al societăţilor pe acţiuni, cu consecinţa directă a prejudicierii statului român - neîncasarea dividendelor aferente cotei de 8% din capitalul social, din 2010 şi până în prezent", spune Corpul de control.

Totodată, echipa care a efectuat controlul a propus transmiterea Notei de informare privind această acţiune de documentare către premier, care a dispus efectuarea verificării.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. Este normalca fostul AVAS sa fie executat silit . Asta datorita pasivitatii AVAS la adunarile generale unde daca are o participatie la CS mai mica de 20-30 % nu se prezinta iar actionarul majoritar hotaraste ce vrea. Si eu cunosc astfel de intreprinderi unde in curand AVAS va fi executat silit dupa ce in prealabil societatea a fost devalizata!

    Ar fi de studiat cat a costat in realitate procedura de executare silita si cat s-a recuperat din creanta principala. Parerea mea este ca s-a asigurat doar venituri insemnate pentru cei care s-au ocupat de procedura fara sa se stinga prea mult din creanta....o sa vedem in articolul urmator....:)

    Oare de ce parchetul nu se sesizeaza ci nu incepe o urmarire penala impotriva celor care nu achita obligatiile statului atunci cand statul este debitor?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS

Curs valutar BNR

10 Aug. 2020
Euro (EUR)Euro4.8359
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1129
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4883
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3702
Gram de aur (XAU)Gram de aur268.7021

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Business Card
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
myTEX.ro
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie