Zeci de nereguli au fost descoperite la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

A.P.
Miscellanea / 3 iulie 2020

Zeci de nereguli au fost descoperite la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

Corpul de control al prim-ministrului a descoperit o mulţime de nereguli la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), după ce a verificat activitatea acesteia din perioada 1 ianuarie 2017- 31 octombrie 2019. La ANRM domneşte haosul, e ca un sat fără câini: nu se cunoaşte exact ce redevenţe şi taxe datorează operatorii din domeniul petrolier şi minier, sute de licenţe de exploatare nu sunt în vigoare, nu se fac controale, amenzile, deşi trebuie actualizate anual cu rata inflaţiei, sunt la nivelul lui 2003 etc, anunţă HotNews.ro.

ANRM trebuia să facă încă de acum 6 ani o metodologie în baza căreia să aplice o redevenţă asupra veniturilor realizate prin terminale petroliere, altele decât ale statului. Astfel, o companie ca Rompetrol, care are un terminal offshore în Marea Neagră, pe unde intră circa 5 milioane de tone de ţiţei, ajunge să fie "scutită" de la plată.

Trebuie precizat că dacă ar fi încasate corect redevenţele şi taxele puse pe exploatarea resurselor naturale, bugetul statului s-ar îmbogăţi cu multe miliarde de lei.

Mai exact, conform Legii 720/2014, ANRM trebuia să stabilească o cotă a redevenţei, în baza unei metodologii. ANRE nu a făcut metodologia, astfel că redevenţa nu poate fi aplicată, iar statul nu-şi poate primi cota cuvenită. Taxa ar trebui aplicată asupra veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât sistemul naţional de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, informează sursa.

Rompetrol are un terminal marin, care este, de fapt, cel mai important activ logistic al rafinăriei Petromidia, situat la 8,6 km în larg. ANRM tot tărăgănează elaborarea metodologiei. În plus, metodologia nu ar viza doar terminalele petroliere, care nu sunt ale statului, ci orice sistem de transport petrolier altul în afara sistemului naţional de transport al petrolului.

Legea 720/ 2014, care modifică Legea petrolului 238/2004, precizează la capitolul redevenţe că trebuie stabilită "o cotă procentuală din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât Sistemul naţional de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, cotă determinată pe baza unei metodologii elaborate de autoritatea competentă şi aprobate prin hotărâre a Guvernului".

În ultima perioadă, Corpul de Control al prim-ministrului a devenit mult mai activ. Din ianuarie 2020, şeful Corpului de Control este Daniel Dragoş Tănăsoiu.

Sute de licenţe de exploatare nu sunt aprobate prin Hotărâre de Guvern

Corpul de Control al prim-ministrului constatat neactualizarea Cadastrului minier, Cărţii miniere şi Cărţii petroliere. Astfel, evidenţa resurselor minerale a rămas la nivelul anului 2011 şi ultima mişcare a resurselor/rezervelor de petrol a fost efectuată la data de 31.12.2018. Această situaţie de fapt poate genera incertitudine la momentul încheierii licenţelor/acordurilor petroliere cu privire la situaţia reală a perimetrelor concesionate, şi, implicit, apariţia de litigii ulterior încheierii acestor contracte, informează HotNews.

În cazul unor decizii manageriale de la nivelul ANRM, s-a evidenţiat o serie de deficienţe şi o evidentă incoerenţă la nivelul actelor decizionale ale Agenţiei, coroborate

cu posibile conflicte de interese, cu consecinţe privind gestionarea resurselor umane şi financiare şi, pe cale de consecinţă, la nivelul desfăşurării activităţii ANRM în ansamblul ei. Corpul de Control va transmite către Agenţia Naţională de Integritate constatările.

La nivelul ANRM, nu a existat o preocupare evidentă cu privire la aprobarea licenţelor de exploatare, prin hotărâre a Guvernului, în sensul că au fost iniţiate procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare în vederea aprobării acestora doar pentru 16 licenţe din numărul total de 446 licenţe neaprobate, astfel, nefiind respectate prevederile din Legea minelor 85/2003. Titularii de licenţe de exploatare neintrate în vigoare pot desfăşura operaţiuni miniere în baza programelor anuale de exploatare şi/sau cercetare, avizate de ANRM, existând riscul ca exploatarea zăcămintelor să fie finalizată fără ca aceste licenţe să fi intrat în vigoare.

Din numărul total de 446 licenţe de concesiune pentru exploatare/dare în administrare pentru exploatare care nu erau intrate în vigoare, titularii a 97 de licenţe desfăşurau activitatea de exploatare a resurselor pe baza de permis de exploatare, pentru care datorau taxa aferentă activităţii miniere. Pentru celelalte 349 de licenţe care nu au intrat în vigoare, titularii acestora nu aveau obligaţia legală de plată a taxei pentru activitatea de exploatare minieră, aceasta urmând a fi datorată ulterior aprobării licenţei prin hotărâre de Guvern. Teoretic, titularii acestor licenţe nu desfăşoară activităţi de exploatare minieră şi, în consecinţă, nu plătesc taxele şi redevenţele aferente licenţelor.

Astfel, este necesar ca ANRM să depună diligenţe în cadrul procesului de întocmire a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea licenţelor de concesiune pentru exploatare/dare în administrare pentru exploatare, încheiate la nivelul Agenţiei, astfel încât acestea să genereze în sarcina titularilor obligaţii de plată (taxe pentru activitatea minieră şi redevenţe pentru resursele miniere exploatate) şi, implicit, încasarea cuantumului acestora la bugetul de stat.

Cu privire la cererile formulate de operatorii economici având ca obiect acordarea dreptului de exploatare minieră, din verificările efectuate, prin sondaj, s-a constatat faptul că, unele solicitări au fost soluţionate cu întârziere, în sensul că, deşi agenţii economici îndeplineau toate condiţiile legale, deciziile emise de ANRM în acest sens au trenat, constatându-se cazuri în care licenţele de exploatare au fost semnate şi după 19 luni, respectiv 10 luni. Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 18 alin. (2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Referitor la Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 54/1999 privind exploatarea resurselor de apă minerală, din perimetrul situat în comuna Bodoc, judeţul Covasna, s-a constatat că, în intervalul 01.08.2016 - 31.12.2018, titularul licenţei menţionate a sistat exploatarea apelor minerale fără avizul ANRM, deşi a solicitat sistarea activităţii de exploatare în două rânduri, iar ANRM nu a dat curs/nu a formulat niciun răspuns la aceste solicitări. Având în vedere faptul că activitatea a fost sistată şi pe parcursul anului 2019, apele minerale din perimetrul anterior menţionat nu au fost exploatate timp de aproximativ 4 ani. Astfel, statul român a încasat venituri doar din taxele aferente (în cuantum mult mai mic decât redevenţele miniere), nu şi din redevenţele miniere.

Permise de exploatare acordate ilegal

În perioada analizată, la nivelul ANRM, au fost aprobate un număr de 1.854 de permise de exploatare. Din analiza documentelor, au fost depistate disfuncţionalităţi cu privire la modul de emitere a unor permise de exploatare:

➢ ANRM a acordat unui operator economic două permise de exploatare (din care unul a fost eliberat şi înregistrat în două variante, deşi ambele vizau acelaşi obiect) cu nerespectarea prevederilor din Legea minelor nr. 85/2003 şi Ordinul ANRM nr. 94/2009, în sensul că nu a fost obţinut avizul privind protecţia mediului.

➢ Cu ocazia unor controale de specialitate efectuate de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu şi de organele de poliţie, s-a constatat că agentul economic executa lucrări de exploatare, fără a deţine acest drept, justificându-şi activitatea prin prezentarea actului eliberat de către ANRM, cu titlu de permis de exploatare. Această situaţie de fapt nu s-a regăsit ca fiind constatată şi de reprezentanţii ANRM. Practic, aceştia şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile legale privind efectuarea verificărilor în teren.

➢ Având în vedere faptul că acest document (emis de ANRM şi utilizat de operatorul economic) nu întruneşte condiţiile de fond şi formă ale unui permis de exploatare, şi, implicit, nu produce efecte în sensul acordării dreptului de exploatare, şi ţinând cont de prevederile din Legea minelor 85/2003, Corpul de Control va sesiza unitatea de parchet competentă. Pe de altă parte, societatea figura în evidenţele ANRM cu restanţe privind redevenţa datorată cu privire la care reprezentanţii Agenţiei nu au întreprins demersuri pentru recuperarea acesteia.

Au fost identificate situaţii în care permisele de exploatare au fost acordate cu încălcarea prevederilor art. 15 din Ordinul ANRM 94/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că, cererile depuse de operatorii economici au fost soluţionate cu nerespectarea termenului legal de 30 de zile, acesta fiind depăşit cu până la 181 de zile.

Nu există o evidenţă certă privind redevenţele datorate de operatori

La nivelul ANRM, nu există o evidenţă certă privind redevenţele datorate şi achitate de către titularii de acorduri petroliere, şi nici în ceea ce priveşte redevenţele/taxele miniere datorate şi achitate de către titularii de licenţe/permise, precum şi a sumelor restante.

ANRM nu a procedat la elaborarea metodologiei prevăzută de art. 49 alin. (2) lit. b¹ din Legea petrolului 238/2004 de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, având consecinţe în reducerea eficienţei economice a concesionării resurselor minerale şi, mai ales în diminuarea veniturilor cuvenite bugetului de stat.

Există un mod neunitar privind calculul taxei pentru activitatea de explorare în cazul agenţilor economici care desfăşoară activitatea de exploatare experimentală. Reprezentanţii ANRM nu şi-au îndeplinit atribuţiile privind verificarea datelor pe baza cărora operatorii economici calculează, plătesc şi raportează taxa, ceea ce a condus la plata unor dimunate diminuate faţă de cele datorate potrivit legii. Dintr-un eşantion de 13 operatori economici, 9 dintre aceştia au aplicat un mod eronat de calcul care a generat plata unor sume mult reduse faţă de cele calculate cu respectarea prevederilor legale.

În ceea ce priveşte constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul activităţilor miniere şi petroliere, s-a constatat faptul că, numărul acţiunilor de control efectuate, la

nivelul ANRM, au acoperit doar parţial supravegherea/controlul obiectivelor (perimetrelor) în care se desfăşoară operaţiuni miniere/petroliere. ANRM, în actuala structură organizatorică a Compartimentelor de Inspecţie Teritorială (CIT-uri), nu are capacitatea de a exercita atribuţiile de control/supraveghere privind respectarea de către titulari a prevederilor licenţelor miniere/acordurilor petroliere şi de gestionare a evidenţelor cu privire la sancţiunile contravenţionale aplicate, implicit urmărirea punerii în executare a acestora.

Deşi au fost formulate de către CIT-uri propuneri de suspendare/anulare a licenţelor deţinute de operatori economici care nu şi-au îndeplinit obligaţiile legale de plată, au fost identificate 3 cazuri în care conducerea Agenţiei a emis decizii de încetare a concesiunii miniere după aproximativ 6 ani, astfel, ANRM nu şi-a îndeplinit atribuţiile de autoritate competentă.

ANRM nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 58 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003, respectiv de a actualiza anual, în funcţie de rata inflaţiei, limitele valorice ale amenzilor, limitele valorice ale sancţiunilor contravenţionale aplicate fiind la nivelul anului 2003, respectiv data intrării în vigoare a Legii minelor nr 85/18.03.2003, fapt ce a determinat diminuarea veniturilor încasate din aceste amenzi, precum şi reducerea eficacităţii aplicării amenzilor şi subdimensionarea funcţiei preventive şi coercitive a sancţiunii.

Începând cu data intrării în vigoare a Legii minelor nr. 85/2003, respectiv din anul 2003, şi până la data efectuării acţiunii de control, ANRM nu a efectuat demersurile necesare pentru iniţierea unui proiect de hotărâre a Guvernului în vederea gestionării printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului, a sumelor aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale prevăzute în licenţele miniere, conform Legii minelor 85/2003 şi normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003.

La nivelul ANRM, nu există o evidenţă certă cu privire la sumele reprezentând fondurile destinate transferului de tehnologie şi perfecţionare profesională ce trebuie constituite de către fiecare titular de licenţă minieră/acord petrolier. Având în vedere sumele considerabile aferente acestor fonduri, reprezentanţii Agenţiei le-au utilizat într-o proporţie redusă în scopul achiziţionării unor echipamente şi servicii necesare bunei funcţionări a instituţiei, precum şi desfăşurării activităţii profesionale.

Raportul privind controlul efectuat la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a fost finalizat la data de 24 iunie.2020 şi transmis, spre valorificare/informare către PrimMinistrul Guvernului României, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Integritate, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, precum şi către unitatea de parchet competentă.

Opinia Cititorului ( 1 )

 1. NE AM VANDUT RESURSELE NATURALE PE 2 LEI SI O CIUNGA

  ASTA CASA ACCEDETI VOI POLITICIENII LA BUTOANE 

  DE 30 DE ANI FURATI/FURATI/SI IAR FURATI 

  DE CE NU VA VINDETI SI PROPRIILE GOSPODARII??? 

  SAU CREDETI CA VETI TRAI MII DE ANI SI COPII NOSTRI TR SA FIE SCALVI IN PROPRIA LOR TARA

  SUNTETI HOTI ODIOSI! 

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Apanova
BTPay
Electromagnetica
hidroelectrica.ro
asbis.ro
danescu.ro
arsc.ro

Curs valutar BNR

22 Sep. 2023
Euro (EUR)Euro4.9675
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6709
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.1538
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7134
Gram de aur (XAU)Gram de aur289.1272

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
ahkawards.ro
roenergy.eu
cnipmmr.eu
gotech.world
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb