CJ Iaşi vrea să exploreze investiţiile de tip "Smart City"

Ziarul BURSA #Companii #Construcţii / 26 septembrie 2018

CJ Iaşi vrea să exploreze investiţiile de tip "Smart City"

Consiliul Judeţean Iaşi şi-a propus să exploreze investiţiile în dezvoltare sub conceptul de "Smart City", care au potenţialul de a genera beneficii de sute de milioane de euro pentru oraşe şi să asigure folosirea mai eficientă a resurselor, ne-a spus, în cadrul unui interviu, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi Maricel Popa.

Interviu cu Maricel Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi

Reporter: În condiţiile în care trendul actual este cel de implementare a proiectelor smart, ce obiective de investiţii aveţi pentru transformarea judeţului într-unul "smart"?

Maricel Popa: Consiliul Judeţean Iaşi şi-a propus să exploreze investiţiile în dezvoltare sub conceptul de "smart city", investiţii care au potenţialul de a genera beneficii de sute de milioane de euro pentru oraşe şi să asigure folosirea mai eficientă a resurselor.

În acest sens, Consiliul Judeţean Iaşi a depus şi obţinut finanţare pentru proiectul "Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria Iaşi", în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - clădiri publice.

Prin intermediul acestui proiect vor fi sprijinite activităţi specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, respectiv:

- îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, şarpantelor şi învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea şi transportul agentului termic, apei calde menajere şi a sistemelor de ventilare şi climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;

- utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;

- implementarea sistemelor de management energetic având că scop îm-bunătăţirea eficienţei energetice şi mo-nitorizarea consumurilor de energie;

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.

De asemenea, Consiliul Judeţean are în vedere impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale. Autoritatea a identificat şi depus spre finanţare proiectul Restaurarea Muzeului "Vasile Pogor" Iaşi şi proiectul Restaurarea Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul" Iaşi.

Activităţile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

- Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;

- Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

- Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;

- Activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. Acţiunea de digitizare a investiţiilor publice va revoluţiona interacţiunea dintre instituţiile publice şi cetăţeni, dar şi între instituţii.

Centru de Transfer Tehnologic Innotech Moldova

Tot în cadrul POR 2014-2020, Axa l - Promovarea transferului tehnologic - Judeţul Iaşi a identificat o oportunitate care poate conduce la transformarea unui obiectiv existent (Centrul Expoziţional Moldova) într-un pilon al dezvoltării specializate inteligente & Iaşiului (smart city) şi a Regiunii Nord-Est prin realizarea proiectului investiţional "Centru de Transfer Tehnologic Innotech Moldova".

Centrul Regional de Transfer Tehnologic va fi specializat pe unul dintre domeniile de vârf ale celei mai dinamice industrii ale momentului şi ale Viitorului - IT - Internet of Things. Sectorul TIC este, de altfel, identificat şi în Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2020 ca fiind una dintre cele patru priorităţi verticale pentru Regiunea Nord-Est. De altfel, conform datelor publicate de INS, confirmate şi de ANIS, în ultimii doi ani, sectorul IT a avut a doua cea mai mare contribuţie Ia PIB-ul României, depăşind agricultura, situaţie reflectată inclusiv la nivelul judeţului Iaşi. Un studiu realizat în 2015 de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST arată că necesarul de forţă de muncă specializată în domeniul IT în Regiunea Nord-Est va ajunge la 33.000, în 2030. Centrul de Transfer Tehnologic s-ar constitui într-un răs-puns la această dinamică a industriei, coagulând demersurile inovatoare ale comunităţii ieşene/regionale şi asigurând transferul tehnologiilor şi produselor către o economie inteligentă şi sustenabilă. În subsidiar, acesta va asigura inclusiv interconectarea şi digitalizarea serviciilor publice (transport, electricitate, apă, canalizare, deşeuri, sănătate, situaţii de urgenţă etc.). Obiectivele generale ale InnoTech Moldova sunt:

- stimularea interacţiunii directe dintre universităţi/institute de cercetare şi companii;

- dezvoltarea de noi tehnologii şi servicii, adaptate necesităţilor locale/regionale, dar şi internaţionale;

- creşterea capacităţii locale/regionale de generare de servicii/tehnologii integrate/finite cu valoare adăugată ridicată şi protejarea acestora prin brevete/licenţe/IP europene/internaţionale prin dezvoltarea unei infrastructuri hardware şi software dedicate;

- valorificarea în economie a rezultatelor cercetării (a stocului de brevete existent);

- crearea unui stoc de active de brevete şi drepturi de proprietate intelectuală/industrială care să poată fi valorificat constant prin organizarea de evenimente specifice de tranzacţionare de IPS;

- stimularea atragerii în Regiune a unor cercetători şi specialişti în domeniul inovării de nivel internaţional;

- creşterea numărului de angajaţi în domenii înalt competitive şi a cifrei de afaceri a domeniilor cu potenţial competitiv ridicat;

- pe termen lung, implementarea conceptului de smart city/smart region.

Din punct de vedere tehnic, trans-formarea Centrului Expoziţional Moldova într-o infrastructură de transfer tehnologic presupune atingerea următoarelor obiective:

- crearea unei infrastructuri şi a unei platforme dedicate IoT la nivel regional;

- achiziţionarea şi configurarea unui data center de mare capacitate care să permită interconectarea serviciilor publice şi a celor private;

- realizarea a minimum 5 module pentru cazuri pilot în domenii cu impact economic şi social (agricultură, textile-confecţii, construcţii, cadastru şi situaţii de urgenţă).

Centrul Expoziţional Moldova va fi reconfigurat şi dotat pentru a asigura următoarele servicii specifice unei entităţi de transfer tehnologic:

- centru de comandă pentru data center-ul care va găzdui platforma de IoT;

- spaţii de tip Open Labs pentru promovarea ofertei de servicii a laboratoa-relor şi deschiderea acestora către companii;

- spaţii de tip Living labs şi Fab Labs pentru prototipare şi demonstraţii, inclusiv laborator pentru 3D printing cu module distincte pentru domeniile menţionate mai sus (agricultură, textile-confecţii, construcţii), furnizate sub forma unui One-stop Total Service Shop;

- spaţii pentru minimum 20 de spin-off-uri/start-up-uri;

- birou pentru gestionarea drepturilor de brevetare intelectuală;

- birou de coaching/mentoring, servicii de analiză a pieţei şi audit tehnic/tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică, realizarea de baze de date specializate, atragerea de investitori, facilitarea contactului cu business angels şi fonduri de investiţii private;

- o zonă de administrare;

- zonă EXPO pentru târguri, expoziţii, demonstraţii, sesiuni de vânzări, licitaţii pentru brevete & IP etc.

Tot în cadrul POR 2014-2020, Axa 1 - Promovarea transferului tehnologic - Consiliul Judeţean Iaşi a identificat necesitatea şi oportunitatea dezvoltării unui Centru Regional de Transfer tehnologic în Agricultură şi Zootehnie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unui Centru de Transfer Tehnologic în Zootehnie şi Agricultură, infrastructură de afaceri care va susţine implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din sector, toate acestea vizând creşterea competenţelor furnizorilor regionali din domeniul agricol şi zootehnic.

Pentru a susţine dezvoltarea economică a judeţului Iaşi, este necesar să fie dezvoltate structuri de afaceri care să poată asigura o creştere economică pe termen lung. Pentru o bună funcţionare a unei astfel de structuri, trebuie asigurat accesul la obiectiv, reţele de drumuri/alei interioare, reţeaua de apă şi canalizare, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, telefonie. Oportunităţile realizării "Centrului Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură şi Zootehnie" sunt dezvoltarea sectorului agrozootehnic, precum şi atragerea de noi tehnologii.

Reporter: Ce surse de finanţare aveţi şi ce buget alocaţi în acest an pentru proiectele smart?

Maricel Popa: Sursele de finanţare ale obiectivelor de investiţii sunt fonduri europene nerambursabile, fonduri naţionale alocate de la bugetul de stat şi de la bugetul local. Bugetul total al proiectelor menţionate însumează aproximativ 34 milioane de euro, iar pentru anul 2018 au fost cuprinse în bugetul Judeţului Iaşi fonduri în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.

Reporter: Cât din totalul fondurilor vin de la UE şi ce proiecte derulaţi de aceşti bani?

Maricel Popa: Fondurile UE care vin la Consiliul Judeţean sunt cele atrase prin proiectele cu finanţare nerambursabilă. Până în prezent, Consiliul Judeţean Iaşi a semnat, doar pentru proiectele depuse prin Direcţia de Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, contracte de finanţare în valoare totală de 514 milioane lei, din care fonduri nerambursabile de 383,64 milioane lei, pentru 5 proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Proiectul Regiunea Nord - Est - Axa Rutieră Strategică 1 Iaşi - Suceava este desfăşurat în parteneriat cu UAT Suceava, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin modernizarea a 167,933 km de drumuri judeţene din judeţele Iaşi şi Sucea-va aflate în proximitatea TEN-T şi conectarea a 22 de unităţi administrativ-teritoriale urbane şi rurale la reţeaua TEN-T.

Bugetul total al proiectului este de 327,03 milioane lei, din care valoarea eligibilă - 305.377.895,05 lei (finanţare nerambursabilă în sumă de 299.270.337,14 lei).

Reabilitarea şi Modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf Maria" Iaşi are ca obiectiv general creşterea eficienţei energetice a clădirii în care func-ţionează Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" Iaşi prin măsuri de izolaţie termică a anvelopei clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor termoenergetice, instalarea şi utilizarea unor surse de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie al clădirii, implementarea unor sisteme de management energetic în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice şi monitorizării consumurilor de energie la nivelul clădirii.

Bugetul total al proiectului este de 121,48 milioane lei, din care fonduri nerambursabile 76,52 milioane lei.

Proiectul Restaurarea Muzeului "Vasile Pogor" Iaşi beneficiază de un buget total de 6,53 milioane lei, din care fonduri nerambursabile 5,54 milioane lei.

Restaurarea Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul" Iaşi, des-făşurat prin programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, are ca obiectiv general valorificarea potenţialului cultural-istoric şi turistic al Muzeului Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul prin:

- restaurarea, protejarea şi conservarea clădirii Muzeului "Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul";

- punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu restaurat la standarde europene;

- creşterea numărului vizitatorilor la obiectivul de patrimoniu restaurat/consolidat cu 5,56% pentru primul an de exploatare.

Bugetul proiectului este de 3,67 milioane lei, finanţarea nerambursabilă fiind în valoare de peste 3 milioane de lei.

Regiunea Nord-Est: Axa Rutieră Prioritară 2 Botoşani - Iaşi, proiect des-făşurat în parteneriat cu UAT Botoşani, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, are în vedere creşterea gradului de coeziune economică şi socială la nivelul judeţelor Botoşani şi Iaşi, prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport din zonă şi facilitarea accesului la rutele naţionale şi europene din regiune, interconectarea la reţelele de transport judeţene cu acces la reţeaua TEN-T şi la Polul de creştere Iaşi. Investiţia, odată finalizată, va permite creşterea traficului rutier (persoane, mărfuri şi servicii) pe traseul modernizat, dezvoltarea sectorului IMM din zonă şi a turismului. Bugetul total al proiectului este de 334,31 milioane lei, fondurile nerambursabile fiind de 14,81 milioane lei.

O altă investiţie este Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Iaşi - Faza a II-a, desfăşurat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de reciclare a deşeurilor din România, cu obiectivul general creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din judeţul Iaşi, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem durabil de management al deşeurilor. Valoarea totală a proiectului, faza I şi faza a II-a, este de 69,3 milioane euro, din care circa 6,5 milioane euro reprezintă cofinanţare de la bugetul local.

În proiectul Oraşe Echitabile: Integrarea Agendei 2030 în Politicile Locale în Perioada de Migrare şi Flux de Refugiaţi, finanţat prin EUROPE AID - Acţiuni externe ale Uniunii Europene, Lot 4: Educaţie şi învăţare globală şi proiecte de susţinere implementate de autorităţi locale sau asociaţii de autorităţi locale din statele membre, obiectivele generale sunt:

- Conştientizarea rolului şi responsabilităţilor autorităţilor locale şi a cetăţenilor cu privire la relaţiile de interdependenţă;

- Localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi realizarea Agendei 2030 cu implicarea autorităţilor locale în activităţi care să susţină domeniile social, economic şi de mediu pentru o dezvoltare durabilă, luând în considerare provocările migraţiei;

- Contribuirea la îndeplinirea Politicii de Coerenţă pentru Dezvoltare în politicile locale, cu referire la migrarea contemporană şi crearea unei noi abordări pentru instituţiile locale.

Valoarea totală a proiectului este de 3,73 euro, finanţarea nerambursabilă fiind de 90%.

Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Iaşi 2014-2020 are trei obiective prioritare

Reporter: Care este strategia autorităţii pentru atragerea fondurilor europene până în 2020?

Maricel Popa: În funcţie de liniile de finanţare care se deschid şi priorităţile care au fost identificate prin Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Iaşi 2014-2020, se stabilesc propunerile de proiecte care se depun spre finanţare. Intenţia Consiliului Judeţean Iaşi este de a atrage cât mai multe fonduri europene pentru rezolvarea unora dintre problemele de competenţa noastră.

Reporter: Ce strategie de dezvoltare aveţi pe termen scurt, mediu şi lung?

Maricel Popa: Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Iaşi 2014-2020 se fundamentează pe evoluţia economică de până acum, luând în calcul contextul actual şi rezervele de performanţă existente. Tot-odată, pune în evidenţă valorile şi avantajele competitive ale judeţului şi stabileşte viziunea pentru viitorul comunităţii, pornind de la acestea.

În sprijinul viziunii, sunt propuse trei obiective prioritare şi o serie de direcţii şi acţiuni, măsuri şi proiecte pentru implementare.

Reporter: Care sunt domeniile prioritare?

Maricel Popa: Cele trei obiective prioritare din Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Iaşi 2014-2020 sunt:

Obiectivul 1 - Îmbunătăţirea infrastructurii, conectivităţii şi accesibilităţii reprezintă asigurarea accesului la servicii publice şi reţele edilitare de calitate, dezvoltarea infrastructurii de transport şi o mai bună conectivitate în cadrul judeţului, ca măsuri de bază pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor.

Privind spre exterior, investiţiile prioritare vor viza o mai bună legătură a economiei locale cu piaţa naţională, dar şi pieţele de desfacere din centrul şi vestul Europei. În acelaşi timp, pornind de la oportunitatea creată de amplasarea strategică, judeţul Iaşi poate deveni un punct nodal în estul Româ-niei, la graniţa Uniunii Europene, şi îşi poate consolida poziţia de poartă de acces către Republica Moldova şi Ucraina.

Obiectivul 2 - Consolidarea economiei judeţului prin diversificarea economică, dezvoltarea bazei antreprenoriale şi susţinerea actorilor economici, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi atragerea de noi investiţii în judeţul Iaşi. O atenţie deosebită, tradusă prin susţinere prioritară, va fi acordată însă acelor sectoare care, prin natura lor, sunt capabile să genereze cele mai multe beneficii economice, în termeni de locuri de muncă sustenabile şi oportunităţi de investiţii pe lanţul valoric, care pot acţiona ca factori generatori de prosperitate locală. Aceste sectoare de activitate sunt reprezentate de industria farmaceutică şi de serviciile medicale, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, indus-tria metalurgică, industriile creative, incluzând IT şi comunicaţii, sectorul construcţiilor de autovehicule şi componentelor auto, industria textilă, agricultură şi industria agroalimentară.

Obiectivul 3 - Creşterea calităţii vieţii şi protecţia mediului înconjurător prin sprijinirea talentelor, a educaţiei şi a excelenţei, valorificarea moştenirii culturale şi a patrimoniului de excepţie, atragerea şi susţinerea creativităţii, ca factor determinant de creştere, şi conservarea mediului natural constituie elemente-cheie ale viziunii strategiei.

Dezvoltarea sustenabilă ieşeană presupune adresarea provocărilor la nivel local în ceea ce priveşte accesul populaţiei la servicii publice şi asigurarea unui cadru optim de trai al individului, echitabil pe tot teritoriul judeţului.

Reporter: Ce probleme şi ce obstacole legislative întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră?

Maricel Popa: Problemele principale în implementarea proiectelor cu finanţare europeană sunt legate de legislaţia privind procedurile de achiziţii, impredictibilitatea legislaţiei fiscale, modificările frecvente din legislaţie, de slabă participare la licitaţiile organizate de Consiliul Judeţean Iaşi.

Procedurile sunt de durată şi pot duce la întârzieri în implementarea proiectelor.

Reporter: Care ar fi alternativele pentru soluţionarea acestora, în opinia dumneavoastră?

Maricel Popa: Dezbateri şi propuneri de îmbunătăţire a reglementărilor în domeniu de la nivel local.

Reporter: Care sunt cele mai mari lucrări de investiţii pe care le veţi scoate la licitaţie până la finalul anului?

Maricel Popa: - Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor destinate relocării Liceului Tehnologic Special "Vasile Pavelcu" - expertiză tehnică, audit energetic, DALI, documentaţii suport pentru obţinerea de avize, acorduri, studii şi autorizaţii conform certificatului de urbanism, inclusiv cheltuieli pentru obţinerea acestora;

- Monument de for public având ca tematică "Iaşi - Capitala celor 3 Uniri";

- Reabilitare instalaţie de încălzire la Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu";

- Consolidare, reabilitare şi refunc-ţionalizare Pavilion Administrativ,

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, "Sf. Parascheva" Iaşi.

Reporter: Care sunt cele mai importante proiecte de infrastructură aflate în execuţie?

Maricel Popa: - Consolidare, refuncţionalizare şi mansardare clădire monument istoric - strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iaşi;

- Modernizare drum judeţean DJ 246: limita judeţului Vaslui - Tufeştii de Sus - Scânteia - intersecţie DJ 248 - Şcheia - Drăguşeni - Ipatele - Tibăneşti km. 20+450+56+506;

- Modernizare drum judeţean DJ 248A: intersecţie DC 73 (Grieşti) limita judeţului Vaslui, km. 48+089 - 50+693;

- Modernizare drum judeţean DJ 280B: Tg. Frumos - Cucuteni, km.2+614 - 11+802;

- Modernizare DJ 281: Spinoasa - Belceşti, km.10+804 -12+074;

- Modernizare drum judeţean DJ 281C : intersecţie DN 28A (Blăgeşti) -

Hărmăneşti - Todireşti - Coasta Măgurii - Cotnari - intersecţie DN 28B (Cotnari), km. 0+000 - 25+053;

- Modernizare drum judeţean, DJ 207M intersecţie DN 28 - A.I. Cuza, km.0+000+6+178;

- Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersecţie DJ 208) - Tătăruşi - Iorcani - limita judeţului Suceava, km.0+000+12+462.

Reporter: Mulţumesc!

A consemnat EMILIA OLESCU

Interviu Preluat din Bursa Construcţiilor

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Conferinţa “Energia 2022”
Apanova
BTPay
Electromagnetica
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Oct. 2022
Euro (EUR)Euro4.9366
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.9920
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.0780
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6319
Gram de aur (XAU)Gram de aur275.3180

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

solarenergy-expo.ro
Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
cnipmmr.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro