O NOUĂ STRATEGIE DE PRIVATIZARE A CFR MARFĂ10 milioane euro - garanţia de participare la privatizarea "CFR Marfă"

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Companii #Transporturi / 1 februarie 2013

10 milioane euro - garanţia de participare la privatizarea "CFR Marfă"

Autorităţile au făcut din nou primul pas în procesul de vânzare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă - au postat pe site-ul Minis-terului Transporturilor (MT) Strategia de privatizare a companiei de stat, proiectul putând fi dezbătut până la data limită de 10 februarie 2013.

Nu este prima dată, însă, când MT publică o strategie de privatizare a "CFR Marfă". De circa zece ani, toate guvernele au anunţat, pe rând, aproape în fiecare an, că "CFR Marfă" va fi privatizată, supunând dezbaterii diverse strategii de înstrăinare a societăţii. Până acum, însă, nu a avut loc nicio procedură de licitaţie pentru vânzarea operatorului feroviar de marfă, privatizarea acestei companii fiind, de fiecare dată, amânată, din diverse motive.

Ultimul anunţ în care MT anunţa amânarea vânzării pachetului majoritar de acţiuni al "CFR Marfă" a fost făcut anul trecut, în luna octombrie, motivaţia fiind lipsa avizului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

Recent, ministrul transporturilor Relu Fenechiu a spus că "CFR Marfă" nu va mai fi privatizată, la numai câteva zile, după ce a discutat cu reprezentanţii delegaţiei FMI, răzgândindu-se şi anunţând că vânzarea operatorului feroviar de marfă reprezintă, de fapt, "prioritatea numărul unu", precizând că statul va ceda 51% din titlurile companiei şi că intenţionează ca, în câţiva ani, să vândă şi restul de 49% din acţiuni, aducând "statului un câştig considerabil".

Obiectivul principal al strategiei de privatizare a "CFR Marfă" este "maximizarea preţului ce poate fi obţinut din vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de stat" la această companie, potrivit proiectului postat pe site-ul MT.

Acesta arată că preţul de pornire a licitaţiei este stabilit de Ministerul Transporturilor, pe baza raportului de evaluare a "CFR Marfă". Garanţia de participare la procedura de licitaţie va fi echivalentul în lei a sumei de 10 milioane de euro, reprezentând 17% din valoarea nominală a acţiunilor deţinute de stat. Valoarea taxei de participare la licitaţie este echivalentul în lei a sumei de 20.000 de euro.

La recomandarea consultantului desemnat pentru pregătirea şi derularea privatizării companiei - Consorţiul format din "Deloitte Consultanţă" SRL, "Muşat & Asociaţii Sparl" şi "Systra" SA -, procesul de vânzare va fi realizat prin negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante, urmată de licitaţie cu oferta în plic. Singurul criteriu de adjudecare va fi preţul oferit.

Potrivit Strategiei, toate condiţiile care vor fi incluse în contractul de vânzare-cumpărare vor putea fi cunos-cute în mod transparent de potenţialii investitori înainte de data în care va avea loc procedura de licitaţie, întrucât draftul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni va face parte din dosarul de prezentare. Totodată, dreptul rezervat autorităţilor române de a monitoriza îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale cumpărătorului, în perioada postprivatizare, va fi cunoscut încă din faza publicării documentaţiei licitaţiei. Vânzătorul va putea cere rezilierea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni numai în baza prevederilor clauzelor cuprinse în textul acestuia.

Pentru urgentarea privatizării, o eventuală conversie a datoriilor în acţiuni poate fi realizată chiar şi după semnarea contractului de vânzare-cumpărare

Pentru îndeplinirea obiectivului principal al Strategiei, Ministerul Transporturilor este mandatat să vândă pachetul majoritar de acţiuni al "CFR Marfă", precum şi "pachetul de acţiuni care va fi deţinut de stat în urma conversiei creanţelor statului faţă de «CFR Marfă» în acţiuni, în măsura realizării acesteia, dacă este cazul".

Opţiunea conversiei datoriei "CFR Marfă" a fost deja luată în calcul de companie şi de ministerul de resort, o eventuală conversie a datoriilor "CFR Marfă" faţă de bugetul de stat fiind inclusă în procedura de pre-notificare derulată cu Comisia Europeană, se arată în Strategie.

Aceasta precizează: "Cu privire la acest aspect, «CFR Marfă» avea în vedere situaţia unui aranjament privind datoriile pe care societatea le înregistra către administratorul infrastructurii feroviare publice, respectiv Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA. Astfel, având în vedere că CFR SA, la rândul ei, înregistra datorii restante către instituţii publice, statul român, ca acţionar al celor două societăţi, intenţiona să iniţieze o procedură de cesiune şi compensare".

Procesul de privatizare poate fi des-făşurat în paralel cu procedura de notificare a conversiei la Comisia Europeană, aprobarea din partea CE fiind necesară înainte de implementarea efectivă a conversiei datoriilor în acţiuni.

Se pare că acest lucru a fost stabilit în vederea urgentării procesului de privatizare, după cum subliniază Strategia: "Ca etapă în calendarul de privatizare, pentru a comprima cât de mult se poate calendarul privatizării, pentru a răspunde cerinţelor Ministerului Transporturilor şi a termenelor discutate cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană, etapa conversiei se poate implementa chiar în faza finală a procesului de privatizare, şi după semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni cu ofertantul căştigător, dar, în orice caz, până la finalizarea tranzacţiei în baza contractului de vânzare-cumpărare şi după obţinerea aprobării Comisiei Europene în acest sens".

Dacă nu va încheia contractul cu câştigătorul licitaţiei, MT îi poate chema la negocieri pe următorii investitori

În cazul în care MT nu va încheia contractul de privatizare cu investitorul/Grupul de investitori adjudecatar al procedurii de licitaţie, ministerul va putea decide reluarea procesului de privatizare a "CFR Marfă", prin aplicarea oricărei metode de transfer a dreptului de proprietate asupra acţiunilor stabilite de legislaţia în vigoare, cu adaptarea corespunzătoare a Strategiei, sau, după caz, prin invitarea la negocieri în scopul încheierii contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni, în ordinea clasamentului de la licitaţie, a următorilor investitori/Grupuri de investitori calificaţi/calificate.

Conform Memorandumului Tehnic de Înţelegere negociat de partea româ-nă cu organismele financiare internationale, se intenţionează "aprobarea strategiei de privatizare «CFR Marfă» prin vânzarea unui pachet majoritar către un investitor strategic în prima parte a lunii februarie 2013, precum şi publicarea anunţului de privatizare până la mijlocul lunii martie 2013".

10 milioane lei - cheltuielile MT pentru privatizarea "CFR Marfă"

Pentru implementarea actului normativ, vor fi necesare, în 2013, cheltuieli legate de pregătirea procesului de privatizare, în principal pentru serviciile de consultanţă şi pentru cele publicitare. Suma estimată pentru cheltuielile aferente întregului proces se ridică la 10 milioane de lei. Potrivit Strategiei, acestea vor fi suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor.

Documentul de pe site-ul ministerului de resort precizează că "trecerea în proprietate privată a pachetului majoritar de acţiuni a celui mai mare operator feroviar de marfă din România va avea un impact macroeconomic major. (...) Privatizarea societăţii poate conduce la îmbunătăţirea mediului de afaceri, prin liberalizarea transportului de mărfuri şi creşterea competitivităţii în domeniu. (...) Finalizarea cu succes a vânzării pachetului majoritar de acţiuni de la "CFR Marfă" poate avea un impact financiar pozitiv relevant supra bugetului de stat în exerciţiile financiare anuale următoare.

O restructurare a "CFR Marfă", după privatizare, ar putea duce la concedieri

O eventuală restructurare a "CFR Marfă", ulterioară privatizării, ar putea duce la disponibilizarea unui anumit număr de salariaţi, arată Strategia supusă dezbaterii.

Aceasta nu prevede păstrarea numărului de salariaţi.

Potrivit documentului, cumpărătorul va trebui să îndeplinească, printre altele, obligaţiile de mediu stabilite în sarcina "CFR Marfă", să menţină obiectul principal de activitate al companiei, asigurând nevoile de transport, "pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război, pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale" şi să menţină/dezvolte utilajele şi instalaţiilor din capacităţile de mobilizare deţinute de "CFR Marfă" la parametri normali de funcţionare.

De asemenea, acesta va fi obligat să respecte acordurile şi angajamentele asumate de operatorul feroviar de marfă în acordurilor şi tratatele încheiate de stat cu NATO şi Forţele Armate ale Statelor Unite ale Americii, să menţină şi să dezvolte linia de feribot ca element de legătură între Europa şi Asia, fiind concepută ca o prelungire a Coridorului IV Pan European.

Strategia sugerează că în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni ar trebui inserate clauze privind obligaţia de a respecta prevederile legale privind majorarea capitalului social al societăţii cu valoarea terenurilor pentru care se obţin certificate de atestare a dreptului de proprietate după data privatizării ("în sensul că acţiunile care vor rezulta din astfel de operaţiuni vor fi acordate exclusiv Ministerului Transporturilor").

Membrii Comisiei de privatizare, remuneraţi cu maxim 3.000 lei, brut

Comisia de privatizare va fi alcătuită din şapte reprezentanţi nominalizaţi din partea ministerului de resort.

În cadrul Strategiei se precizează că fiecare dintre membrii Comisiei de privatizare şi ai Secretariatului va beneficia de o indemnizaţie lunară brută din bugetul MT care nu poate depăşi valoarea brută de 3.000 de lei.

La procesul de privatizare a "CFR Marfă" pot participa persoane fizice şi/sau juridice române şi/sau străine, individual (investitor, persoană juridică şi/sau persoană fizică) sau asociate în acest scop în consorţii sau altă formă de asociere (Grup de investitori, persoane fizice şi/sau juridice) care îndeplinesc criteriile de precalificare stabilite prin Dosarul de prezentare.

Printre altele, va trebui ca participanţii la licitaţie să aibă experienţă relevantă în domeniul transportului de marfă şi capabilităţi operaţionale, precum şi capabilităţi financiare care să demonstreze posibilitatea preluării şi dezvoltării unei noi afaceri.

Membrii unui Grup de investitori nu pot face parte decât dintr-un singur consorţiu/forma de asociere, neputând depune oferte şi în mod individual şi ca parte dintr-un Grup de investitori.

Perioada pentru care se va realiza asocierea membrilor în Grupul de investitori va fi cel puţin egală cu perioada necesară finalizării privatizării, res-pectiv până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor.

Sunt neeligibili pentru a participa la procesul de privatizare a "CFR Marfă" investitorul sau membrii Grupului de investitori care se află în stare de incapacitate de plată, faliment sau lichidare şi fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una din situaţiile menţionate; investitorul sau membrii Grupului de investitori care sunt sub efectul unei condamnări penale definitive pentru săvârşirea de gestiune frauduloasă, participare la activităţi criminale pentru corupţie sau spălare de bani, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute de legea penală.

Investitorii sau un membru al Grupului de investitori (în numele consorţiului din care face parte), care intenţionează să obţină informaţii cu caracter publicabil în scopul investigării "CFR Marfă" şi/sau care doresc să-şi întocmească un raport propriu de expertiză asupra acesteia, după data achiziţionării dosarului de prezentare, vor avea acces direct la informaţiile disponibile pe baza achitării în avans a unei taxe de acces direct, în cuantum de 5.000 de euro, care va fi încasată de MT, precum şi cu condiţia încheierii unui angajament de confidenţialitate pentru o perioadă de doi ani de la data semnării acestuia de către reprezentantul legal al solicitantului.

Termenul de plată a acţiunilor ce fac obiectul Strategiei este negociabil, dar nu pentru mai mult de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a conditiilor principale ale Contractului de privatizare.

Aproape 1,9 miliarde lei - datoriile "CFR Marfă" la finalul lui 2011

"Performanţa «CFR Marfă» s-a îmbunătăţit în 2011, comparativ cu 2009 şi 2010, dar se afla încă sub nivelul anilor precedenţi", arată Strategia de privatizare, subliniind că cifra de afaceri a scăzut cu 3,8%, în 2010, dar a crescut cu 8,9%, în 2011, în timp ce cheltuielile operaţionale s-au redus cu 22,8%, în 2010 şi, respectiv, cu 14,4%, în 2011.

Marja EBITDA (câştiguri înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare), negativă în 2009 şi 2010, a redevenit pozitivă în 2011.

Cu toate acestea, "CFR Marfă" înregistra, la data de 31 decembrie 2011, datorii totale de 1,89 miliarde lei, din care valoarea datoriilor curente se ridica la peste 1,5 miliarde lei. Dintre acestea, 1,3 miliarde lei reprezentau datorii către entităţi publice.

La jumătatea anului trecut, datoria "CFR Marfă" către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale a crescut la 755 milioane lei. Capitalurile proprii ale companiei înregistrau o valoare negativă (-472 milioane lei), la finalul anului 2011.

Împrumutul sindicalizat exprimat în euro (cea mai mare facilitate de împrumut atrasă de "CFR Marfă") adaugă o expunere semnificativă de risc valutar, în condiţiile actuale de piaţă.

"CFR Marfă" deţine un parc de material rulant de peste 39.000 de vagoane (din care doar aproximativ 23.000 sunt utilizate în mod curent) şi peste 900 locomotive.

În ultimii ani, mai multe companii din Europa şi-au manifestat interesul pentru preluarea "CFR Marfă"

Pentru preluarea pachetului majoritar de acţiuni al "CFR Marfă" şi-au exprimat interesul, de-a lungul timpului, o serie de companii de profil, din mai multe ţări.

Anul trecut, Guvernul şi delegaţia FMI au convenit ca "CFR Marfă" să fie scoasă de pe lista companiilor cu management privat şi privatizată în cadrul unui proces care să fie încheiat până la sfârşitul lunii octombrie 2012 şi în care să poată fi implicate BERD şi IFC, divizia de investiţii a Băncii Mondiale. Modificările au fost convenite în cadrul negocierilor dintre Executiv şi delegaţia FMI, din toamna anului trecut, şi incluse în scrisoarea de intenţie.

Atanas Bostandjiev, directorul general al VTB Capital, divizia de inves-tiţii a grupului VTB, a doua mare bancă de stat din Rusia, a declarat, în anul trecut, că instituţia bancară vrea să investească "câteva sute de milioane de euro" în regiunea Balcanilor, în următorii ani, vizând inclusiv privatizarea "CFR Marfă".

Atanas Bostandjiev a spus: "Voi fi mulţumit dacă vom investi câteva sute de milioane de euro în următorii câţiva ani în diverse proiecte din Bulgaria, România, Serbia şi Grecia, direct ca bancă sau prin sprijinirea clienţilor. Exis-tă oportunităţi bune în energie, transporturi, telecomunicaţii şi agricultură. Vom analiza privatizările planificate în Bulgaria, Serbia şi România. Suntem interesaţi de privatizarea companiei feroviare de marfă din România".

Mihai Macsim, directorul general al Camerei de Comerţ şi Industrie Româ-no-Ruse (CCIRR), ne-a declarat, în 2012, că există investitori ruşi interesaţi de infrastructura feroviară de la noi: "Ruşii vor să cumpere «CFR Marfă» România sau măcar să le închirieze vagoanele, întrucât ei au criză de vagoane. Înainte, noi construiam vagoane la Balş şi Arad pentru ei".

De asemenea, investitori din Polonia şi Cehia şi-au manifestat interesul pentru preluarea "CFR Marfă", a precizat, anul trecut, Constantin Zaharia, directorul general al companiei de stat, subliniind: "Vom face tot posibilul ca privatizarea societăţii să se deruleze în cel mai transparent mod cu putinţă. Avem deja contacte cu parteneri străini, din Polonia şi Cehia. Aşteptăm să fim contactaţi şi de alţi transportatori şi avem semnale că şi transportatori interni vor dori să dis-cute cu noi".

Companiile cu care reprezentanţii MT şi cei ai "CFR Marfă" au avut întâlniri sunt "PKP Cargo" (divizia de transport feroviar de marfă a "PKP Group", conglomerat controlat de statul polonez) din Polonia, şi "AWT" - cel mai mare transportator feroviar privat din Cehia, având operaţiuni şi în ţara noastră -, potrivit lui Constantin Zaharia. Domnia sa anunţa, la vremea respectivă, că are programate dis-cuţii cu reprezentanţi ai "Optifin Invest", din Slovacia, care activează, cu precădere, în domeniul producţiei de vagoane de transportat marfă, deţinând mai multe fabrici în Slovacia, Polonia, Serbia şi Germania.

În urmă cu circa doi ani, unele surse susţineau că ofensiva celor de la OBB (Compania de Căi Ferate din Austria) face din societatea austriacă un concurent important la preluarea "CFR Marfă".

În 2008, compania de transport feroviar SNCF, controlată de statul francez, susţinea că ar putea fi interesată de privatizarea "CFR Marfă", după cum scria, în acel an, publicaţia britanică "Financial Times".

Tot în 2008, reprezentanţii Grupului Feroviar Român (GFR), cel mai mare operator feroviar cu capital privat, care aparţine "Grampet", a anunţat că societatea este interesată de preluarea companiei de stat.

Gruia Stoica, omul de afaceri care deţine Grampet, ne-a spus, anul trecut, într-un interviu, că urmăreşte "evoluţia procesului de privatizare a «CFR Marfă»", refuzând să facă mai multe comentarii pe subiect, "până când nu se va şti ceva oficial referitor la această privatizare".

Surse din piaţă susţin că GFR şi compania rusă RZD "vor fi singurele concurente din cursa privatizării «CFR Marfă»", subliniind că operatorul feroviar "nu va face cu ochiul companiilor din Franţa şi Austria, din cauza situaţiei financiare precare în care se află".

GFR şi "CFR Marfă" au colaborat, de-a lungul vremii, formând, printr-un joint-venture, "Rolling Stock Company", o societate comercială privată care are ca obiect de activitate închirierea în Europa de Sud-Est a materialului rulant adus ca aport în societate de "CFR Marfă".

Atât în timpul procedurii de privatizare a combinatului "Oltchim", cât şi după eşuarea acestui proces, omul de televiziune Dan Diaconescu a declarat că este interesat şi de alte companii de stat, făcând referire inclusiv la "CFR Marfă".

În anul 2010, surse din piaţa feroviară susţineau, însă, că interesul pentru "CFR Marfă" a scăzut considerabil din cauza dependenţei de cărbunele din Valea Jiului, precizând: "Comisia Europeană a cerut deja închiderea minelor de cărbune nerentabile din Germania, Spania şi Româ-nia până în octombrie 2014, ceea ce va afecta inclusiv compania de tranport feroviar de marfă, care este dependentă în proporţie de 60% de Valea Jiului".

Alte surse susţineau că acest lucru va afecta inclusiv preţul pe care statul îl va obţine din privatizarea "CFR Marfă".

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. in urmatorii anii va fi un reviriment al centralelor pe combustibili fosili datorita inchiderii celor nucleare si pentru ca aceasta tranzitie sa nu faca din Europa un continent dezindustrializat. Pe plan international tot aceste voci afirma ca preturile minelor de carbune ar fi crescut. Totusi, doar pentru ca domnul prim-ministru sa-i poata tina piept lui Terminator nu ar trebui sa inceapa chiar din prima luna a domniei sale anuntand sezonul de sales.Faptul ca nu va face cu ochiul companiilor feroviare din Franta si Austria din cauza situatiilor financiare (caci altfel ar face sa intelegem:-)), pentru cei care au fost pe la lectiile de geografie pot sa-mi confirme ca exista si alte tari pe teritoriul Europei. Sa fie doar o inclinatie a domnului Terminator II pentru anumite modele economice? Timpul ne va lamuri...

Pe scurt

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Avocat Ianul Alexandra
Electromagnetica
BTPay
danescu.ro
arsc.ro
ahkrumaenien.ro

Curs valutar BNR

20 Mar. 2023
Euro (EUR)Euro4.9219
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6021
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9593
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6180
Gram de aur (XAU)Gram de aur292.9991

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
conferinta.afeer.ro
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro