Conferinţa BURSA “FONDURILE EUROPENE”Conferinţa BURSA “FONDURILE EUROPENE”

Peste 12.000 de locuinţe ANL aşteaptă să fie vândute tinerilor

EMILIA OLESCU
Ziarul BURSA #Companii #Imobiliare /

Peste 12.000 de locuinţe ANL aşteaptă să fie vândute tinerilor

Prin programul de construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii, au fost realizate şi predate autorităţilor administraţiei publice locale un număr de 33.770 locuinţe, ne-au spus, într-un interviu, reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (ANL).

(Interviu cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe) 

Reporter: Câte apartamente ANL pentru tineri sunt date în chirie, la nivel de ţară?

ANL: Prin programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, au fost realizate şi predate autorităţilor administraţiei publice locale un număr de 33.770 locuinţe. Dintre acestea, un număr de 3.661 locuinţe au fost vândute beneficiarilor, iar diferenţa de 30.109 locuinţe a rămas în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea exploatării în regim de închiriere.

Reporter: Câte astfel de apartamente sunt scoase la vânzare şi câte apartamente ANL date în chirie tinerilor urmează să fie scoase la vânzare?

ANL: Autorităţile administraţiei publice locale din unităţile adminis-trativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele pentru tineri efectuează operaţiunile de publicitate imobiliară şi, astfel, din informaţiile furnizate agenţiei de către aceste autorităţi, din cele 33.770 unităţi locative finalizate, sunt raportate ca fiind întocmite documentaţiile cadastrale pentru un număr de 16.698 unităţi locative, inclusiv pentru cele vândute deja. În momentul actual, pot fi vândute beneficiarilor 12.229 locuinţe, dispuse pe localităţi.

Reporter: Câte dintre acestea sunt în Bucureşti şi câte în alte judeţe din ţară (unde)?

ANL: Din cele 12.229 locuinţe ce pot fi vândute beneficiarilor, 940 sunt situate în Bucureşti, (76 în sectorul 2, 253 în sectorul 3 şi 611 în sectorul 6), iar 11.289 sunt situate în alte judeţe din ţară, lista acestora putând fi consultată pe site-ul ANL.

Reporter: Câte apartamente au fost vândute până acum?

ANL: Până la acest moment, au fost vândute beneficiarilor 3.661 de unităţi locative.

Reporter: Câte dintre acestea au fost vândute prin credit şi câte cu bani cash?

ANL: Autorităţile administraţiei publice locale au raportat agenţiei următoarele date: 237 unităţi locative vândute prin credit ipotecar, 777 unităţi locative vândute prin Programul Prima Casă, 1.633 unităţi locative vândute prin rate lunare direct de la autorităţi, 747 unităţi locative vândute direct prin surse proprii ale beneficiarilor, 61 unităţi locative vandute prin credite bancare fără a se indica programul, 206 unităţi locative vândute pentru care nu a fost comunicată sursa de finanţare.

Reporter: Care este preţul de achiziţie pe metrul pătrat?

ANL: Prin Ordinul MDRAPFE nr. 3776 din 25_GoBack iulie 2017, a fost stabilită o valoare de înlocuire de 1.600,20 lei pe metru pătrat inclusiv TVA. (Valoarea de înlocuire se stabileşte anual şi reprezintă baza de calcul a valorii de vânzare a locuinţelor construite de ANL prin programul "Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii").

Reporter: Ce condiţii (criterii) trebuie să îndeplinească tinerii pentru a cumpăra un apartament construit de ANL?

ANL: Prima condiţie şi cea mai importantă este ca tinerii să fie chiriaşi ai apartamentelor ANL prin programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. După expirarea unei perioade de închiriere de minimum un an, se pot adresa cu o cerere de cumpărare autorităţilor administraţiei publice locale unde să indice şi modalitatea de achiziţionare, care poa-te fi:

- prin achitarea de rate lunare către autorităţile publice locale,

- prin contractarea de credite ipotecare,

- prin Programul Prima Casă,

- prin achitarea integrală a preţului final din surse proprii.

Reporter: Ce documente trebuie să depună un tânăr care stă în chirie într-o locuinţă ANL ca să o poată achiziţiona?

ANL: Documentele necesare sunt următoarele:

- cererea de achiziţionare a locuinţei, înregistrată la Primărie;

- acte de stare civilă;

- adeverinţă cu salariul mediu lunar brut realizat de titularul contractului de închiriere şi de către membrii familiei acestuia;

- declaraţie pe propria răspundere a titularului şi a soţului/soţiei acestuia privitor la faptul că nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;

- cererea de finanţare aprobată de instituţia financiară care poate acorda un credit pentru cumpărarea locuinţei.

Etapele ulterioare depunerii documentaţiei sunt:

- în cazul cumpărării în rate lunare egale sau din surse proprii:

încheierea contractului de vânzare-cumpărare între primărie şi solicitant.

- în cazul cumpărării prin credit ipotecar sau prin Programul Prima Casă:

încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare între primărie şi solicitant;

- înaintarea documentaţiei către instituţia de credit pentru obţinerea finanţării necesare cumpărării apartamentului;

- semnarea contractului de vânzare cumpărare între Primărie şi solicitant.

Reporter: Cât timp durează procedura de achiziţionare a unui astfel de apartament?

ANL: Agenţia nu este implicată în mod direct în procesul de vânzare, dar, din informaţiile furnizate de către beneficiari şi autorităţi, în funcţie de modalitatea de achiziţionare dorită de către beneficiari, timpul de achiziţionare a unei locuinţe ANL poate varia între câteva zile - două săptămâni, pentru cei care achiziţionează direct prin rate lunare de la autorităţi sau prin surse proprii, şi între câteva săptămâni - câteva luni, pentru cei care achiziţionează locuinţele prin contractare de credite ipotecare sau Programul Prima Casă.

Reporter: Cu ce bănci lucrează ANL?

ANL: ANL a încheiat convenţii pentru vânzarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, cu următoarele societăţi bancare: Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, BCR Banca pentru Locuinţe, Marfin Bank, CEC Bank, Bank Leumi România S.A, Intesa Sanpaolo Bank şi Piraeus Bank. Precizăm că această listă nu restricţionează accesul tinerilor chiriaşi la creditare, obligându-i să se adreseze doar băncilor menţionate anterior. Persoanele interesate pot contracta credite pentru achiziţionarea locuinţelor ANL pe care le ocupă în calitate de chiriaşi şi de la altă bancă interesată să acorde credite în acest scop (de exemplu, Alpha Bank, Bancopst, Credit Agricole).

Reporter: În prezent, se află în construcţie vreo locuinţă ANL dedicată tinerilor?

ANL: La această dată sunt contractate lucrările pentru 1.388 unităţi locative distribuite la nivelul întregii ţări.

Reporter: Câte apartamente/case au fost date prin credit ipotecar (încă de la început, nu cele închiriate) şi la ce preţuri?

ANL: Până în prezent, au fost predate beneficiarilor 3.645 de locuinţe cu credit ipotecar. Dintre acestea, 2.130 sunt apartamente, iar 1.515 sunt case. Preţurile maxime de vânzare pe metru pătrat, de suprafaţa construită desfăşurată, pentru locuinţele contractate, a fost de aproximativ 550 Euro, inclusiv TVA, pentru locuinţele individuale şi de aproximativ 600 Euro, inclusiv TVA, pentru locuinţele colective.

Reporter: Acum, mai pot fi depuse cereri, unde şi pentru ce tipuri de apartamente?

ANL: Pentru a putea depune o cerere în vederea contractării unei locuinţe prin credit ipotecar, cei interesaţi trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani şi să figureze în baza de date ANL.

Agenţia stabileşte şi face cunoscute detaliile legate de desfăşurarea procedurii de contractare (perioada de înscriere, locul de primire a cererilor efective privind contractarea locuinţelor dintr-un amplasament nou, persoanele şi datele de contact etc.) pentru fiecare amplasament în parte. De aceea, după înscrierea în baza de date, solicitanţii se vor informa periodic asupra amplasamentelor promovate, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Persoanele interesate de un amplasament se vor prezenta în vederea înscrierii la locaţia şi în perioada anunţate de ANL.

Reporter: Ce criterii trebuie să îndeplinească solicitanţii ca să devină beneficiari?

ANL: Pentru a deveni beneficiari, solicitanţii de locuinţe cu credit ipotecar trebuie să fie persoane angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, iar prin veniturile pe care le obţin (la nivel de familie) să poată garanta rambursarea creditului. La stabilirea bugetului în cadrul întocmirii dosarului de solvabilitate se iau în calcul veniturile solicitantului, ale soţului/soţiei (unde este cazul) sau veniturile obţinute de alţi membri ai familiei care pot participa la plata creditului. Membrii familiei pot fi numai rudele de gradul I.

În cazul în care cererea este mai mare decât oferta, se aplică un set de criterii de ierarhizare, afişat pe site-ul ANL.

Reporter: Mulţumesc!

Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, des-tinate închirierii se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care nu îşi permit să cumpere sau să închirieze o locuinţă de pe piaţa liberă. Tinerii care satisfac condiţiile legale de acces la aceste locuinţe şi care nu au primit o locuinţă până la împlinirea vârstei de 35 de ani pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, conform listei de priorităţi şi în limita numărului de unităţi locative disponibile.

Programul de construcţii locuinţe prin credit ipotecar

Programul de construcţii locuinţe prin credit ipotecar se adresează tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care doresc să cumpere o locuinţă cu credit ipotecar, construită prin ANL.

Conform prevederilor legale, autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura, din fonduri proprii, viabilizarea terenurilor pe care se construiesc aces-te locuinţe (reţelele de utilităţi, drumurile de acces, spaţiile verzi, iluminatul public).

După predarea locuinţelor către beneficiari, autoritatea publică locală stabileşte modul de exploatare a terenului (vânzare către beneficiarii locuinţelor, concesionare etc.), conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru finanţarea construcţiei de locuinţe cu credit ipotecar în cadrul noilor proiecte ANL au fost încheiate convenţii cu următoarele societăţi bancare: Piraeus Bank S.A., Raiffeisen Banca pentru Locuinţe, BRD şi CEC Bank.

Programul pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi"

Programul pilot "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi" este derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform HG nr. 1237/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Programul are ca obiective incluziunea socială a cetăţenilor de etnie romă cu situaţie locativă precară şi prevenirea discriminării pe criterii rasiale. Locuinţele sociale pentru comunităţile de romi se construiesc prin ANL cu finanţare de la bugetul de stat. Lucrările de execuţie au fost demarate la sfârşitul anului 2014. În cadrul acestui program, în perioada 2015 - 2017, au fost finalizate un număr 189 de unităţi locative în judeţele Arad (49 u.l.), Bihor (14 u.l.), Bistriţa Năsăud (21 u.l.), Mehedinţi (28 u.l.), Olt (28 u.l.) şi Sibiu (28 u.l.), Braşov (21 u.l.).

Programul "Construcţia de locuinţe de serviciu"

Programul "Construcţia de locuinţe de serviciu" a fost introdus prin Hotărârea Guvernului nr. 719/2016 din 28 septembrie 2016, iar beneficiarii sunt funcţionarii publici şi angajaţii din instituţii publice centrale şi locale care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi des-făşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moştenire.

Locuinţele de serviciu construite prin program nu pot fi vândute. Acestea se repartizează personalului propriu al instituţiilor care solicită realizarea aces-tora. De asemenea, instituţiile publice locale/centrale pot încheia protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. Va rog frumos imi putet sa imi spunet pentru locuinta pentru tineret ce acte imi breuie va rog frumos

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Gala BURSA 2019
Gala BURSA 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS
Apanova
Topul Naţional al Firmelor 2019
Energy Transition 2019
Business Card
BTPay
smart city industry awards 2019
Calendarul BURSA 2019
Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS