ANUNŢ PUBLICConcurs post director general al SC Prest Serv Apa SA Paşcani

Ziarul BURSA #Companii #Resurse Umane / 27 august 2014

 • document ataşat ANUNŢ PUBLIC - concurs post director general alSC Prest Serv Apa SA Paşcani
  apasă aici pentru a descărca.

  S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani, organizează la sediul său din Str. Moldovei, nr.33, Municipiul Paşcani. Jud. Iaşi, selecţia candidaţilor, în vederea desemnării:

  1. Directorului general;

  Procedura de evaluare şi selecţie a candidaţilor se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani.

  Procedura de recrutare şi selecţie cuprinde două etape:

  Etapa I - selecţia dosarelor;

  Etapa II - interviul - pentru candidaţii declaraţi "admis", după desfăşurarea primei etape. Candidaţii vor fi evaluaţi şi selectaţi pe baza cunoştinţelor, experienţei şi a abilităţilor manageriale.

  Candidaţii vor prezenta Oferta tehnică (în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011) - Proiect al unui plan de management, care să conţină o propunere privind strategiile de management - având în vedere eficientizarea activităţii S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani, pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, viziunile şi concepţiile de viitor; prezentarea contribuţiilor proprii propuse.

  Interviul se va desfăşura în limba română.

  Criteriile de selecţie ale candidaţilor sunt următoarele:

  1. Îndeplinirea condiţiilor legale de participare, demonstrate prin conţinutul dosarului de participare;

  2. Capacitatea managerială /viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu şi lung.

  Abilităţile manageriale vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

  a. capacitate de analiză, sinteză şi adoptarea deciziilor;

  b. abilităţi de comunicare;

  c. orientare către rezultate (simulări privind evoluţia viitoare a societăţii, cu respectarea indicatorilor de performanţă minimali, prevăzuţi în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 80/30.05.2014).

  Criterii de evaluare a ofertei tehnice- 100 pct

  a) Motivaţia - 20 puncte.

  b) Obiective propuse - 70 puncte:

  25 - tehnice

  25 - economice

  20 - de perspectivă

  c) Argumentare şi convingere - 10 puncte

  Condiţii de participare

  1. Cetăţenie română / cetăţenie aparţinând altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;

  2. Cunoaşterea perfectă a limbii române (scris, vorbit);

  3. Stare de sănătate corespunzătoare care să-i permită îndeplinirea funcţiei de director general, atestată pe bază de documente medicale;

  4. Capacitate de exerciţiu deplină;

  5. Studii superioare de lungă durată; studii postuniversitare în domeniul managementului (studii de masterat altele) (constituie un avantaj);

  6. Minim 10 ani de experienţă profesională din care minim 5 în funcţii de conducere, experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile, cu minim 80 de angajaţi, minim un an de experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale al căror obiect de activitate este acelaşi, sau asemănător, cu cel al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani.

  7. Cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie de furnizare a apei, colectarea şi epurarea apelor menajere şi a reglementărilor incidente la nivel local, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local din Municipiul Paşcani.

  8. Capacitate de implementare a Planului de management al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani;

  9. Capacitate de organizare, coordonare si control.

  10. Experienţă în pregătirea şi/sau gestionarea proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă (constituie un avantaj);

  11. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: organizare şi coordonare, analiză şi sinteză (inclusiv a datelor economice), planificare şi acţiune strategică, control şi identificare a deficienţelor, gestionarea riscurilor, rezolvare eficientă a obiectivelor şi problemelor, gândire strategică, excelentă comunicare orală şi scrisă, lucru eficient în echipă atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia, bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii, abilităţi de negociere şi de mediere, capacităţi de gestionare eficientă a resurselor alocate;

  12. Cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor

  13. Nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este fost condamnat pentru gestiune frauduloasă -art. 242, abuz de încredere - art.238, fals material în înscrisuri oficiale - art.320, fals intelectual - art.321, fals în înscrisuri sub semnătură privată - art.322, uz de fals - art. 323, fals în declaraţii - art.326, fals privind identitatea - art.327, bancruta frauduloasa - art.241 înşelăciune - art.244, delapidare - art.295, mărturie mincinoasă - art.273, dare de mită - art.290, luare de mită - art.289, prevăzute în Codul Penal, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată.

  14. Nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege, sens în care candidatul va depune o declaraţie notarială;

  15. Nu intră sub incidenţa Art. 6 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

  Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:

  1. Scrisoare de intenţie.

  2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004), cu referinţe detaliate privind activitatea profesională, realizări remarcabile.

  3. Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.

  4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, studii aprofundate, master, doctorat sau alte cursuri de specializare / perfecţionare în domeniul managementului).

  5. Documente / adeverinţă în original, din care să rezulte experienţa în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, din domeniul de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani.

  6. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională.

  7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitatea deplină de exerciţiu şi aviz psihologic pentru exercitarea unei funcţii de conducere; Adeverinţa trebuie să fie eliberată cu cel mult 1 lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

  8. Declaraţie de consimţământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi acordul de a permite comisiei verificarea informaţiilor furnizate.

  9. Copie după carnetul de muncă şi extras din REVISAL sau adeverinţă, după caz.

  10. Declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare / management în cadrul unei regii sau unei societăţi comerciale din domeniul de activitate al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani, aceasta a înregistrat profit, cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar.

  11. Declaraţie notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii.

  12. Declaraţie pe propria răspundere, potrivit căreia, în ultimii 10 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau/şi nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile candidatului la funcţia de director general.

  Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria, sau în copii legalizate.

  Dosarele de participare şi documentele solicitate se vor depune personal la Secretariatul Consiliului de Administraţie al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului pe site-ul societăţii, (până la data de 25.09.2014, ora 16:00), la sediul din Str. Moldovei,nr.33, Municipiul Paşcani, Jud. Iaşi, în plic închis şi sigilat, care va avea menţionat: Candidatura pentru funcţia de Director General al S.C. PREST SERV APA S.A. Paşcani numele şi prenumele.

  Documentele solicitate se vor depune obligatoriu în limba română (se pot depune şi exemplare în orice limbă europeană, referinţa pentru interpretarea conţinutului fiind exemplarul de limba română).

  Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii. Dosarele depuse după acest termen nu se vor lua în considerare. După expirarea termenului de depunere de 30 zile calendaristice, plicurile sigilate, cuprinzând dosarele candidaţilor, vor fi desigilate şi analizate de către specialistul în recrutare şi selecţie.

  Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora, pe siteul societăţii www.serv-apa.ro

  Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi admişi după etapa I - evaluarea / selecţia dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data şi ora la care va avea loc etapa II - interviul, la numărul de telefon şi adresa de email precizate în Curriculum Vitae.

  În urma propunerii expertului independent în recrutare şi selecţie, Consiliul de Administraţie - prin votul său - va numi persoanele alese, în funcţia de conducerea executivă a societăţii, şi va încheia contractele de mandat pe o perioadă de 4 ani cu Directorul General.

  Cotaţii Internaţionale

  vezi aici mai multe cotaţii

  Bursa Construcţiilor

  www.constructiibursa.ro

  Avocat Ianul Alexandra
  cautavocat.ro
  BTPay
  danescu.ro
  arsc.ro

  Curs valutar BNR

  01 Feb. 2023
  Euro (EUR)Euro4.9148
  Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5152
  Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9264
  Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.5638
  Gram de aur (XAU)Gram de aur279.6982

  convertor valutar

  »=
  ?

  mai multe cotaţii valutare

  Cotaţii Emitenţi BVB
  Bursele din regiune
  Cotaţii fonduri mutuale
  Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
  Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
  Carte - The crisis solution terminus a quo
  www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro