Abonament gratuit
EDUCAŢIA 2020

ANUNŢ PUBLICPRIVIND SELECŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI MUNICIPALE STRĂZI, PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A.

A.M.
Comunicate de presă /

PRIVIND SELECŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI MUNICIPALE STRĂZI, PODURI ŞI PASAJE BUCUREŞTI S.A.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aplicare normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Primăria Municipiului Bucureşti, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procesul de selecţie pentru 7 poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.

Cerinţe generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administraţie al Companiei Municipale Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A. :

1. Să aibă cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiţia să aibă domiciliul în România;

2. Cunoaşterea foarte bună a limbii române (scris şi vorbit);

3. Să fie absolvent(ă) unui program de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în cadrul unei instituţii de învăţământ superior;

4. Să nu fi fost destituit(ă) dintr-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

5. Să nu fi fost revocat/ă din funcţia de administrator în ultimii 5 ani;

6. Este apt(ă) din punct de vedere medical (atestată pe bază de documente medicale);

7. Are capacitate deplină de exerciţiu;

8. Sa nu fie într-o situaţie prevăzută de art. 6 din O.U.G. nr.109/2011;

9. Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

10. Să nu facă parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale întreprinderilor publice (regii autonome sau societăţi comerciale), conform art. 7 din O.U.G. nr. 109/2011;

11. Să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar.

Competenţe specifice:

a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator;

b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung;

c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;

d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

 cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

 cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie sunt administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 cel puţin un membru al consiliului de administraţie trebuie să deţină competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

 nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Profilul fiecărui membru al Consiliului de Administraţie

Administrator 1 - Profil Generalist, este necesar să aibă:

1. studii superioare finalizate cu diploma de licenţă

2. minimum 1 an de experienţă în specialitatea studiilor

3. cunoaştere a procesului strategic, poate evalua opţiunile strategice şi riscuri, identifică priorităţile strategice şi contribuie prin prezentarea de direcţii strategice executivului, în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru organizaţie pe termen lung.

4. managementul riscului: înţelege importanţa evaluării şi atenuarea riscurilor organizaţionale şi este familiarizat/ă cu metodologiile şi procesele pentru îndeplinirea cerinţelor managementului de risc.

5. managementul capitalului uman - cunoştinţe şi experienţă̆ de management strategic al resurselor umane şi poate asista consiliul la evaluarea strategiilor de resurse umane ale societăţii, în vederea alinierii cu viziunea, valorile şi obiectivele societăţii.

6. o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi de reglementare în care operează̆ societatea.

Administrator 2 - Profil Economic, este necesar să aibă:

1. studii superioare finalizate cu diploma de licenţă în domeniul economic

2. minimum 5 ani de experienţă în specialitatea studiilor

3. experienţă în identificarea de oportunităţi de afaceri

4. experienţă în domeniul controlului financiar, analiză financiară, trezorerie, raportări financiare

5. experienţă în domeniul pieţelor de capital

6. managementul riscului: înţelege importanţa evaluării şi atenuarea riscurilor organizaţionale şi este familiarizat/ă cu metodologiile şi procesele pentru îndeplinirea cerinţelor managementului de risc.

7. o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi de reglementare în care operează̆ societatea.

Administrator 3 - Profil Juridic, este necesar să aibă:

1. studii superioare finalizate cu diploma de licenţă în domeniul juridic

2. minimum 5 ani de experienţă în specialitatea studiilor

3. managementul riscului: înţelege importanţa evaluării şi atenuarea riscurilor organizaţionale şi este familiarizat/ă cu metodologiile şi procesele pentru îndeplinirea cerinţelor managementului de risc.

4. experienţă în aspecte care privesc dreptul comercial

Competenţe personale:

1. Abilitatea de a construi bune reţele şi relaţii în cadrul şi în afara organizaţiei pentru a putea sprijini luarea deciziilor în beneficiul organizaţiei şi pentru o viitoare realizare a scopurilor acesteia.

2. Relaţionează̆ cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru.

3. Eficient/ă în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează̆ respect şi integritate.

Competenţe:

A. Competenţe specifice sectorului de activitate - membrii consiliului posedă cunoştinţe despre sectorul în care funcţionează societatea;

B. Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnice - membrii consiliului vor avea experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţii, bună capacitate strategică şi de evaluare a impactului deciziilor consiliului privind societatea şi părţile interesate ale acesteia:

bune cunoştinţe în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: economie/finanţe, managementul de proiect, achiziţii, drept, ştiinţe inginereşti, etc în vederea sprijinirii analizei strategice a operaţiunilor organizaţionale;

cunoştinţe despre procesul strategic şi abilitatea de a evalua opţiuni strategice şi riscuri, de a identifica priorităţi strategice şi de a contribui la direcţia strategică a companiei;

cunoştinţe despre management financiar inclusiv abilitatea de a folosi date financiare pentru evaluarea poziţiei financiare şi de a comunica în clar aşteptările şi acţiunile necesare pentru a maximiza performanţa financiară a organizaţiei;

cunoştinţe de sisteme pentru managementul proiectelor, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica şi propune strategii pentru managementul proiectelor;

cunoştinţe funcţionale în domeniul legislaţiei aplicabile societăţilor;

cunoştinţe despre procesele tehnologice/operaţionale din domeniul de activitate al companiei;

cunoştinţe despre trăsăturile pieţei in care acţionează societatea, comportamentul si aşteptările clienţilor, precum şi criterii de măsurare a gradului de satisfacţie al acestora.

C. Competenţe de guvernanţă corporativă - o puternică înţelegere a principiilor şi practicilor de guvernanţă corporativă inclusiv, dar nu limitat la rolurile şi responsabilităţile consiliului, luarea deciziilor, gândire strategică şi previziuni, monitorizarea performanţei companiei.

D. Competenţe sociale şi personale - de la candidatul ideal se aşteaptă:

să se comporte cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu ceilalţi şi cu compania;

să construiască bune relaţii în cadrul şi în afara organizaţiei, să relaţioneze bine cu ceilalţi, indiferent de poziţie, putere, influenţă sau statut;

să gestioneze cu eficacitate conflicte, să găsească un interes comun şi să obţină cooperare atunci când are de-a face cu opinii contrare;

să negocieze cu succes în situaţii de criză atât cu grupuri interne cât şi cu grupuri externe;

E. Experienţă pe plan local şi naţional/internaţional - participarea în organizaţii naţionale sau internaţionale constituite în domeniul de activitate al societăţii si alte domenii relevante.

Criterii de evaluare a candidaţilor:

1. Etapa I - Selecţia dosarelor depuse - verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare, dovedite prin conţinutul dosarului depus de candidat;

2. Etapa II - Candidaţii ale căror dosare de candidatură îndeplinesc cerinţele minime, vor fi înştiinţaţi pentru a depune Declaraţia de intenţie, pe baza scrisorii de aşteptări aprobată prin H.C.M.B. nr. 368/2019.

3. Etapa III - Susţinerea interviului de către candidaţii rămaşi în lista scurtă, în cadrul căruia se vor evalua competenţele şi trăsăturile necesare postului pentru care candidează.

În cadrul procedurii de selecţie criteriile folosite vor fi diferenţiate după cum urmează:

Criterii de evaluare a competenţelor profesionale:

1. Competenţe specifice domeniului de activitate;

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică;

3. Gândire strategică şi previziuni, guvernanţa întreprinderii, cultura organizaţională, managementul riscului;

4. Competenţă de guvernanţă corporativă - înţelegerea principiilor şi a practicilor de guvernanţă corporativă;

5. Competenţe sociale şi personale;

6. Experienţă pe plan local şi naţional.

Interviu:

1. Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă;

2. Cunoştinţe privind funcţionarea societăţilor comerciale;

3. Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:

- Capacitate de luare a deciziei

- Orientare către rezultate

- Capacitate de rezolvare a problemelor

- Capacitate de analiză şi sinteză

- Capacitate de control

- Abilităţi de comunicare

4. Alinierea declaraţiei de intenţie la scrisoarea de aşteptări.

Bibliografie:

1. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată;

2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016;

3. Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

4. Lege nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

5. Lege nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

6. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

7. Legea Contabilităţii nr. 82/1991;

8. Hotărârea Guvernului nr. 26/2003 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul anumitor întreprinderi;

9. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;

10. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism;

11. Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;

12. Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019.

Dosarul de candidatură (dosar din carton plic/cu şină) în mod obligatoriu trebuie să cuprindă:

1. Formular înscriere;

2. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;

3. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;

4. Cazierul judiciar;

5. Cazierul fiscal;

6. Copie după actul de identitate;

7. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;

8. Copia diplomei de licenţă;

9. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (copie carnet de muncă şi/sau adeverinţe eliberate de angajatori, contracte de mandat/management);

10. Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informaţiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate;

11. Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

12. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie;

13. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit(ă) dintr-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

14. Declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o situaţie prevăzută de art. 6 din O.U.G. nr.109/2011 actualizată prin Legea nr. 111/2016;

15. Declaraţie pe propria răspundere că nu face parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale întreprinderilor publice (regii autonome sau societăţi comerciale), conform art. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 actualizată prin Legea nr. 111/2016;

16. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost revocat(ă) dintr-o funcţie de administrator în ultimii 5 ani (conform art. 30 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 )

17. Declaraţie pe propria răspundere privind ocuparea unei funcţii publice sau a altei categorii de funcţii din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

18. Avizul psihologic care priveşte evaluarea psihologică complexă a candidatului şi avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului. Certificatele trebuie să fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului. Cele două certificate trebuie emise in urma unei sesiuni unitare de examinare realizate de către acelaşi psiholog. Lista personalului şi a entităţilor acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice complexe şi de integritate se află pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din România.

Dosarele de candidatură vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, respectiv de la 01.11.2019, pe suport de hârtie, la Secretariatul Comisiei de selecţie - Direcţia Guvernanţă Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, B-dul. Regina Elisabeta, nr. 47, Bucureşti, etaj 1, birou nr. 118, de luni până vineri între orele 10.00-15.00. Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunţ de selecţie, este obligatorie.

Formularele necesare depunerii dosarelor de candidatură se regăsesc pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti (www.pmb.ro - la rubrica Anunţuri).

Dosarele de candidatură depuse în termenul menţionat vor forma lista lungă, ce are caracter confidenţial şi nu va fi publicată.

Candidaţii respinşi vor fi informaţi în scris.

Candidaţii care, în urma verificărilor, îndeplinesc cerinţele minime, formează lista scurtă şi vor fi contactaţi în termen de două zile lucrătoare de la ultima zi a depunerii dosarelor, pentru a depune Declaraţia de intenţie, cu termen de depunere de 15 zile calendaristice de la data înştiinţării.

Declaraţia de intenţie se va întocmi în baza elementelor din Scrisoarea de aşteptări - aprobată prin H.C.M.B. nr. 368/2019, document ce poate fi consultat la adresa: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/acte_int/afisint.php?f=40056

Interviul se va organiza după ultima zi de depunere a Declaraţiei de intenţie, pe baza programării stabilite de către comisia de selecţie, în funcţie de numărul candidaţilor, aceştia urmând a fi contactaţi.

SECRETARIAT COMISIE DE SELECŢIE - telefon 021/3055500, int. 1126, persoane de contact:

- Camelia Roxana BĂLĂCESCU - Secretar comisie de selecţie

e-mail: camelia.balacescu@pmb.ro

Publicat în data de 01.11.2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS

Curs valutar BNR

07 Aug. 2020
Euro (EUR)Euro4.8375
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0949
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4794
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3607
Gram de aur (XAU)Gram de aur271.0003

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Business Card
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
myTEX.ro
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie