Abonament gratuit

CLAUDIU CREŢU, ADMINISTRATOR SPECIAL ELCEN:"RomInsolv dezinformează opinia publică"

A consemnat RAMONA RADU
Ziarul BURSA #Companii #Energie /

Claudiu Creţu

Claudiu Creţu

(Interviu cu domnul Claudiu Creţu, administrator special ELCEN)

"Este esenţială asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil în ceea ce priveşte relaţiile contractuale dintre ELCEN şi compania de distribuţie"

Divergenţele dintre ELCEN şi RADET continuă, cele două companii acuzându-se, reciproc, de purtarea unor interese ascunse, de omiterea şi/sau necunoaşterea unor aspecte ale legii, precum şi de dorinţa de a se falimenta una pe cealaltă.

În timp ce Electrocentrale Bucureşti (ELCEN) ameninţă cu sistarea furnizării agentului termic către Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice (RADET), în cazul în care aceasta din urmă nu-şi va achita creanţele pe care le datorează producătorului de energie termică şi electrică, reprezentanţii Regiei susţin că reprezentanţii ELCEN îşi doresc falimentul RADET, pe care l-au provocat utilizând toate mijloacele pe care le au la dispoziţie.

Claudiu Creţu, administratorul special al ELCEN, ne-a vorbit în cadrul unui interviu despre situaţia actuală dintre cele două entităţi, precum şi despre soluţiile pe care le are în vedere ELCEN, răspunzând, totodată, celor mai recente afimaţii făcute de reprezentanţii RADET într-un interviu acordat ziarului BURSA.

Reporter: Care este soluţia pe care o vedeţi-sau la care se gândeşte ELCEN- pentru a remedia situaţia dintre cele două companii?

Claudiu Creţu: ELCEN are disponibilitatea de a asigura energia termică necesară populaţiei în condiţiile asigurării plăţii energiei termice şi a subvenţiei de către PMB.

Creşterea datoriilor RADET faţă de ELCEN, precum şi neplata subvenţiei de către PMB reprezintă o ameninţare directă la adresa întregii acţiuni de reabilitare a sistemului de termoficare din Capitală. În acest context, ELCEN manifestă deschidere şi disponibilitate pentru identificarea unor soluţii legale care să permită funcţionarea optimă a serviciului public de termoficare.

Se evidenţiază o nevoie majoră de asumare şi de comunicare eficientă între toţi factorii implicaţi în asigurarea serviciului public de termoficare. Este necesară o reevaluare a acceptabilităţii nivelului tarifar existent la energia termică pentru a se asigura viabilitatea financiară a companiei în ceea ce priveşte acoperirea costurilor de producţie a energiei termice.

De asemenea, este esenţială asigurarea unui cadru legal stabil şi predictibil în ceea ce priveşte relaţiile contractuale dintre ELCEN şi compania de dis­tribuţie, astfel încât să se elimine ris­curile de neachitare la timp a subvenţiei sau a obligaţiilor de plată aferente livrării agentului termic.

Reporter: Cum comentaţi afirmaţia reprezentanţilor RADET privind modul de calcul al costului cu energia termică, potrivit căreia bucureştenii au fost induşi în eroare ani de zile de către ELCEN, care a inclus în tariful pentru termie şi costurile cu energia termică şi pe cele cu electricitatea?

Claudiu Creţu: Tarifele pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare (care beneficiază de schema de sprijin, respectiv de bonusul pentru cogenerare de înaltă eficienţă) sunt stabilite prin metodologie de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) prin Ordinul 15/2015 modificat prin Ordinul 12/2019, această instituţie având competenţe clare de luare a deciziilor în activitatea de reglementare. De asemenea, ANRE exercită controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei electrice a reglementărilor emise, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare şi aplică sanc­ţiuni în cazul nerespectării acestora. ELCEN nu are atribuţii de stabilire a tarifelor reglementate, întrucât nu îndeplineşte rolul de autoritate de reglementare în domeniul energiei. Mai mult decât atât, art. 7 litera l din Ordinul mai sus menţionat stipulează faptul că pentru determinarea preţului de referinţă pentru energia termică este luat în considerare şi cos­tul energiei electrice din SEN. Art. 25, alin 2 referitor la preţul de referinţă pentru energia electrică menţionează: "consumul propriu tehnologic de energie electrică al centralei nu include consumul de energie electrică aferent pompelor de adaos şi pompelor de termoficare, aceasta fiind considerată energie electrică aferentă serviciului de transport al energiei termice".

Reporter: Ce părere aveţi despre afirmaţia RADET conform căreia Sierra Quadrant a propus, printr-o adunare generală, să i se stabilească un "onorariu de succes" de 2,75% din sumele încasate de ELCEN?

Claudiu Creţu: În ceea ce priveşte această afirmaţie, RomInsolv face afirmaţii în contradicţie cu realitatea, cu scopul de a dezinforma opinia publică. În realitate, nu a existat nicio convocare a niciunei Adunări a creditorilor pentru aprobarea vreunui onorariu efectuată de la desemnarea Sierra Quadrant Filiala Bucureşti SPRL în calitate de administrator judiciar, fapt ce poate fi verificat prin consultarea Buletinului Procedurilor de Insolvenţă.

Reporter: Reprezentanţii RADET sus­ţin că ANAF şi Engie (doi dintre creditorii Regiei) au depus un apel împotriva hotărârii de la Tribunal prin care s-a decis falimentul RADET, cerând desfiinţarea acesteia şi întoarcerea la judecătorul sindic pentru a ordona o altă adunare a creditorilor care să voteze planul de reorganizare. Conform administratorului judiciar al RADET, cei doi creditori consideră hotărârea respectivă ca fiind nelegală, pe motiv că, "în realitate, nu a existat o adunare a creditorilor, pentru că aceştia nu au votat, ci au cerut doar să se amâne această decizie".

Claudiu Creţu: Afirmaţiile RomInsolv cu privire la motivele ajungerii RADET în situaţie de faliment sunt total nefondate şi sunt în flagrantă contradicţie cu situaţia reală, constatată de către Judecătorul Sindic printr-o hotărâre judecătorească pe care noi o considerăm temeinică şi legală. Astfel, pe lângă faptul că Judecătorul Sindic a constatat că Planul de reorganizare al RADET este nelegal pentru că nu a fost votat de minim 30% din masa credală (aspect invocat de către ANAF, ENGIE şi ELCEN), infirmarea acestuia de către instanţă a fost determinată de nelegalitatea Planului propus de către RomInsolv, ches­tiune care s-ar fi produs independent de poziţiile creditorilor RADET în Adunarea Creditorilor. Astfel, Judecătorul Sindic a constatat faptul că Planul RADET propus de RomInsolv este nelegal deoarece creanţele creditorilor au fost reeşalonate în afara planului de reorganizare fără acordul prealabil al creditorilor, încălcându-se prevederile art. 133 alin. 2 din Legea insolvenţei. S-a reţinut faptul că, "deşi administratorul judiciar arată că toate creanţele debitoarei urmează a fi achitate, condiţia de mai sus nu este îndeplinită ..." precum şi faptul că "... prelungirea termenului de plată dincolo de cei trei ani în care se poate derula planul, nu poate avea loc decât cu acordul expres al creditorilor, or, din probatoriul administrat nu reiese existenţa unui astfel de acord". Încă de la depunerea Planului de reorganizare al RADET, ELCEN a atras atenţia, în acord cu poziţia creditorilor săi, asupra faptului că varianta de plan propusă nu întruneşte condiţiile de legalitate şi viabilitate pentru a putea fi votat de către creditori şi a solicitat în repetate rânduri modificarea acestuia, precum şi aprobarea de către CGMB. Punctul de vedere al ELCEN a fost însuşit şi de ceilalţi creditori ai RADET, conform deciziilor luate în Comitetul Creditorilor RADET. Prin Planul de reorganizare propus, RomInsolv nu a îndeplinit condiţiile solicitate prin Ordinul Minis­trului Energiei emis în data de 09.01.2019, şi anume: - aprobarea Planului de reorganizare al RADET de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti; - prezentarea resurselor financiare şi a surselor de provenienţă a acestora pentru plata obligaţiilor către ELCEN. Nu înţelegem de ce s-a evitat în permanenţă dezbaterea publică în cadrul CGMB a soluţiei de reorganizare a sistemului de termoficare. Mai mult decât atât, Judecătorul Sindic a fost nevoit să constate faptul că modalitatea de achitare a creanţelor creditorilor prin Planul RADET "...prin plata a 95% din datoriile debitoarei, respectiv după expirarea perioadei de reorganizare şi pe baza unor negocieri viitoare, este de natură a încălca în esenţa ei procedura insolvenţei şi scopul acesteia astfel cum este prevăzut de art. 2 din Legea nr. 85/2014" şi să pronunţe falimentul RADET. Judecătorul Sindic a reţinut, cu temei, faptul că "la sfârşitul perioa­dei de implementare a planului de reorganizare şi reinserarea debitoarei în circuitul economic conform art. 141 alin. 1 din Legea 85/2014, aceasta nu mai poate datora alte creanţe în afara celor pentru plata cărora sunt aplicate termenele prevăzute de art. 133 alin. 3 din Legea 85/2014, altfel toată procedura este lipsită de orice efect şi nu îşi mai atinge scopul prevăzut de lege". Concluzionând Planul de reorganizare al RADET este nelegal din următoarele motive: - Planul RADET nu a fost votat de 30% dintre creditorii societăţii, condiţie obligatorie pentru confirmarea acestuia; - Planul RADET prevede achitarea creanţelor creditorilor în proporţie de 95% în afara termenului de reorganizare fără acordul expres al creditorilor şi în contradicţie cu scopul procedurii de insolvenţă; - Planul de reorganizare al RADET prezintă, pe lângă lipsa aprobării acestuia de către CGMB, inconsistenţe privitoare la gradul de acoperire al creanţelor, precum şi inexistenţa unor surse concrete de finanţare; - Planul RADET nu era viabil din punct de vedere al soluţiei de reorganizare încă de la momentul propunerii acestuia, deoarece soluţia reţinută (fuziunea prin absorbţie a ELCEN de către RADET) pe lângă faptul că nu era posibil de implementat din punct de vedere legal, nu era aptă să ducă la reorganizarea celor două entităţi deoarece datoriile ELCEN ar fi urmat să fie preluate de către RADET fără indicarea modalităţii de achitare. Singurul efect al Planului RADET propus de RomInsolv era ştergerea datoriei RADET faţă de ELCEN în sumă de aproximativ 3,7 mld lei, obiectiv urmărit cu obstinenţă de RomInsolv cu neglijarea atribuţiilor pe care legea le stabileşte Administratorului Judiciar.

Reporter: Care este, de fapt, datoria pe care RADET o are la ELCEN?

Claudiu Creţu: Referitor la creanţa de 3,7 miliarde lei, reluăm explicaţia conform căreia prin Planul de Reorganizare a ELCEN aprobat de Adunarea Creditorilor şi confirmat de Judecătorul Sindic, creanţa de 3,7 miliarde lei a fost actualizată la valoarea de 1,095 miliarde lei. 1,095 miliarde lei este suma la care s-a ajuns după o reducere a creanţei iniţiale, în urma unei evaluări externe care ia în calcul, după metodele specifice acestei meserii de evaluator, valoarea reală de piaţă a creanţei iniţiale în ipoteza în care ea ar fi vândută. RADET dispune de active insuficiente pentru a acoperi integral creanţa acceptată în Tabelul definitiv de creanţe în valoare de 3,65 miliarde lei. Prin urmare, luând în calcul activele insuficiente ale RADET, s-a ajuns la concluzia că aceasta ar fi suma reală ce ar putea fi încasată pe piaţă la vânzarea creanţei RADET. În lipsa unui plan de reorganizare a RADET care să întrunească toate condiţiile legale şi economice, nesupus dezbaterii publice şi aprobării CGMB, precum şi fără indicarea unor surse de finanţare clare, această soluţie nu a putut fi pusă în aplicare. Odată cu intrarea în faliment a RADET şi ca urmare a faptului că PMB refuză să recunoască şi să plăteas­că această creanţă de 1,095 miliarde lei, am recurs la instanţă şi am solicitat Primăriei achitarea întregii sume de 3,7 miliarde lei.

Reporter: Administratorul judiciar al Regiei susţine că, "în prezent, nu există nicio motivaţie, nici juridică şi nici economică, pentru falimentul RADET, ci există doar motivaţia intereselor obscure ale celor care consiliază ELCEN de a obţine bani din acest faliment", iar "cei de la Electrocentrale Bucureşti sunt singurii care doresc falimentul RADET". Cum comentaţi aceste declaraţii?

Claudiu Creţu: Afirmaţiile RomInsolv referitoare la lipsa motivelor economice, juridice pentru falimentul RADET şi existenţa unor interese obscure sunt total nefondate, fiind pure speculaţii neîntemeiate făcute doar să justifice în ochii opiniei publice eşecul acestei societăţi în propunerea unei soluţii eficiente de reorganizare a RADET. În timp ce RomInsolv invocă doar speculaţii fără fundament, ELCEN se bazează pe prevederile Legii insolvenţei şi pe o hotărâre judecătorească care infirmă afirmaţiile RomInsolv. Prin aceste atacuri mediatice se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice în sensul în care ELCEN este considerată cauza falimentului RADET. Aces­te insinuări sunt vădit tendenţioase. Subfinanţarea RADET de către PMB este cauza principală a falimentului Regiei. Adevărata problemă a încălzirii din Bucureşti o reprezintă, de fapt, neplata la data scadentă a subvenţiei de către Primăria Municipiului Bucureşti, fapt ce periclitează funcţionarea sistemului de încălzire în acest sezon.

Reporter: Care sunt problemele cu care se confruntă ELCEN, în acest moment, şi cât de mult ameninţă ele consumatorii? Ce soluţii şi/sau alternative vedeţi în cazul falimentului Regiei şi care apreciaţi că ar fi/vor fi, în opinia dumneavoastră, paşii de urmat?

Claudiu Creţu: În prezent, ELCEN deţine resurse financiare limitate în ceea ce priveşte realizarea inves­tiţiilor necesare pe perioada 2019-2030 pentru retehnologizarea capacităţilor de producţie şi conformare la normele de mediu, iar contextul de insolvenţă în care se află societatea nu permite accesarea de fonduri structurale nerambursabile. Planul de reorganizare a companiei acordă prioritate Capitalei şi locuitorilor racordaţi la sistemul de termoficare şi prevede utilizarea tehnologiilor moderne de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în cadrul unei entităţi capabile să identifice soluţii sustenabile şi eficiente pe termen mediu şi lung şi să acceseze fonduri pentru investiţii. Mai mult decât atât, reorganizarea permite continuarea activităţii ce reprezintă principala sursă de energie termică a Municipiului Bucureşti. Astfel, pentru asigurarea continuităţii prestării acestei activităţi cu impact social semnificativ, trebuie să se asigure premisele atragerii de fonduri pentru realizarea investiţiilor urgente în menţinerea capacităţilor de producţie în mod sustenabil, pe termen lung.

Reporter: Vă mulţumesc!

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. Ce faceti dle adm special,ii dati lectii dlui profesor,nu-i frumos.De ce nu acceptati ca pentru cei 50000 euro/luna dl profesor trebuie sa spuna ceva.Lasand gluma amara cu insolventa/falimentul la o parte, care treneaza de 4 ani,ce fac factorii responsabili respectiv guvernele ,ME si primaria pentru a salva cogenerarea si a asigura conditii decente populatiei.Sper ca nu asteapta sa faca dl profesor licitatie pentru cei 10-15% din necesar de energie termica fara ELCEN si sa rezolve astfel problema.Ar fi o solutie si asta in fiecare zi da termoficare la 50000 de aprtamente din cele cca 500000-600000 ap prin rotatie,daca mai pune si regenrabilele montate pe blocuri cu centralele de apartament care mai sunt ar fi solutia ideala pentru Bucuresti.Apropo pentru necunoscatori ar fi interesant de stiut daca nu sunt date confidentiale ale procesului management al insolventei,tarifele si platile realizate pentru restul furnizorilor inafara de ELCEN sunt mai mici sau mai mari, plati facute la scadenta inainte sau dupa data scadentei,sunt convins ca sunt legal facute.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS

Curs valutar BNR

13 Aug. 2020
Euro (EUR)Euro4.8344
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.0836
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4894
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.3431
Gram de aur (XAU)Gram de aur253.5118

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Business Card
Cotaţii Emitenţi BVBCotaţii fonduri mutuale
BTPay
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
myTEX.ro
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatservicii curatenie