DIGI Comunications

ISTORICUL PRIVATIZĂRII ÎN ROMÂNIA (10)Participaţiile BTT la alte societăţi comerciale

Mircea Ursache
Ziarul BURSA #Macroeconomie / 02 martie

Mircea Ursache

Situaţia participaţiilor SC BTT SA la alte societăţi comerciale, valabilă la 30.11.2006, astfel cum a fost prezentată echipei de control, reflectă faptul că SC BTT SA are calitatea de asociat/acţionar la 17 societăţi comerciale, predominând ca modalitate de participare aportul în natură la capitalul social al acestora.

Ulterior, în cursul anului 2007, au survenit modificări în ceea ce priveşte participaţia SC BTT SA la două din societăţile în cauză.

Propunerile privind vânzarea participaţiilor deţinute de SC BTT SA la alte societăţi comerciale au fost cuprinse în planul de restructurare în vederea privatizării, înregistrat la societate sub nr. 176/23.01.2007, care a fost supus aprobării AGA a SC BTT SA.

Prin Hotărârea nr. 14/06.03.2007, AGA a "luat act", doar, de aceste propuneri, fără să le aprobe, însă.

Ulterior, Consiliul de Administraţie, prin decizia nr. 32/20.03.2007, a aprobat efectuarea unor rapoarte de evaluare a activelor prezentate în anexa intitulată "Titluri de participare deţinute de SC BTT SA la alte societăţi comerciale, propuse pentru cesiune" şi a mandatat conducerea executivă a SC BTT SA în vederea efectuării selecţiei de oferte pentru stabilirea evaluatorului.

Totodată, întrunit în şedinţa din data de 19.04.2007, Consiliul de Administraţie a amânat, prin hotărârea nr. 46, discutarea Notei conducerii executive privind cesiunea părţilor sociale deţinute de SC BTT SA la alte societăţi comerciale, în cote de participaţie mai mici de 50%, iar prin hotărârea nr. 26/29.05.2007 AGA a amânat vânzarea/cesionarea acţiunilor deţinute de SC BTT SA la alte societăţi comerciale.

a) Prin Hotărârea nr. 56/17.05.2007 a Consiliului de Administraţie, s-a aprobat vânzarea părţilor sociale deţinute de SC BTT SA la SC BTT Drobeta SRL, (aportul în natură al SC BTT SA la această societate constituindu-l sediul societăţii din Drobeta Turnu Severin şi un magazin, fără terenuri aferente) şi s-a mandatat conducerea executivă a SC BTT SA în vederea negocierii preţului de vânzare a părţilor sociale, stabilindu-se că preţul minim de începere a negocierii va fi 78.000 lei.

În temeiul Hotărârii nr. 37/17.07.2007 a AGA, întrunită în Sedinţa Extraordinară, a SC BTT SA, prin care s-a aprobat cesionarea părţilor sociale, s-a încheiat contractul de cesiune de părţi sociale nr. 2318/17.08.2007, prin care cedentul SC BTT SA a transmis cesionarului SC BTT Drobeta SRL un număr de 1.843 de părţi sociale reprezentând cota de 24,68% din capitalul social deţinut de SC BTT SA la SC BTT Drobeta SRL, pentru un preţ total de 78.000 lei, exclusiv TVA, care constituie valoarea negociată a părţilor sociale, conform Art. 2 din contract.

b) Referitor la cota de participare de 0,03% a SC BTT SA la capitalul social al Bank Leumi (SC Banca Dacia Felix SA), corespunzătoare aportului în natură constituit din investiţie sistată "Corp B" Complex Turistic Suceava, fără teren, mentionăm că reprezentanţii SC BTT SA au pus la dispoziţia echipei de control a AVAS numai documentele care evidenţiază preluarea acţiunilor SC BTT SA de către Bank Leumi, însă nu s-au prezentat înscrisurile care să ateste condiţiile de desfăşurare a operaţiunii, sens în care aceştia au prezentat o notă cu conţinutul explicativ la solicitarea echipei de control.

Astfel, prin hotărârea nr. 49/17.05.2007 a Consiliului de Administraţie al SC BTT SA s-a decis ridicarea contravalorii acţiunilor răscumpărate de Bank Leumi de la SC BTT SA, la preţul aprobat de CNVM, iar mandatul acordat de societate unui angajat pentru efectuarea operaţiunii, extrasul de cont şi foaia de ridicare numerar din data de 05.062007 atestă că SC BTT SA a încasat suma de 67.493,20 lei reprezentând contravaloarea a 117.543 acţiuni deţinute de SC BTT SA la Bank Leumi.

c)Prin Hotărârea AGA a SC BTT SA nr. 43/27.08.2007, s-a aprobat vânzarea acţiunilor deţinute de SC BTT SA la SC Dragon Medical Complex SA, prin metoda licitaţiei publice cu strigare, SIF Transilvania, prin reprezentant, votând împotriva valorificării pachetului de acţiuni în cauză.

Totodată, prin mandatul special nr. P/6216/24.08.2007, emis în temeiul Hotărârii Colegiului Director al AVAS nr. 38/23.08.2207, s-a mandatat reprezentantul AVAS în AGA a SC BTT SA să aprobe vânzarea acţiunilor deţinute de SC BTT SA la SC Dragon Medical Complex SA, prin metoda licitaţiei publice cu strigare.

Conform evidenţelor, cota de participare a SC BTT SA la capitalul social al acestei societăţi este de 20,68%, corespunzătoare aportului în natură constituit din Baza BTT Băneasa Bucureşti - clădire restaurant, terasă acoperită, anexă vestiar.

Ca urmare a modificării şi completării actului constitutiv al SC Dragon Medical Complex SA prin hotărârea AGA din data de 04.10.2007, în sensul prevederii unui drept de preemţiune în favoarea acţionarilor existenţi ai societăţii, în cazul cesionării parţiale sau totale a acţiunilor nominative, directorul general al SC BTT SA a întocmit o Notă de Informare pentru Consiliul de Administraţie, arătând că se impune convocarea AGA în vederea informării acesteia că nu mai poate fi dusă la îndeplinire hotărârea nr. 43/27.08.2007.

În raport de aceste aspecte, Consiliul de Administraţie al SC BTT SA, întrunit în sedinţa din data de 09.11.2007, a decis promovarea unei acţiuni în instanţă de anulare a hotărârii AGA prin care s-a modificat actul constitutiv al SC Dragon Medical Complex SA.

Evidenţele privind cauzele aflate pe rolul instanţelor, precum şi toate înscrisurile puse la dispoziţia echipei de control atestă faptul că aproape toate activele SC BTT SA constituie obiectul unor litigii complexe, aflate în diferite etape procesuale, la instanţe cu diferite grade de jurisdicţie.

Din situaţia privind realizarea BVC valabilă la data de 30.09.2007, reiese că toate cheltuielile privind onorariile avocaţilor se ridică la suma de 146.881 lei, faţă de 58.250 lei, cum s-a prognozat. Această situaţie cuprinzând cheltuieli imense de avocaţi s-a perpetuat an de an.

Una dintre cele mai complexe astfel de cauze este cea aflată pe rolul Judecătoriei Mangalia, cu termen de judecată la data de 19.11.2007, unde Comuna Costineşti şi Consiliul Local Costineşti, în contradictoriu cu SC BTT SA, Statul român - prin Ministerul Finanţelor şi Judeţul Constanţa - prin Consiliul Judeţean Constanţa reprezentat de preşedintele acestuia, revedinca terenul în suprafaţă de 246.772 mp pe care SC BTT SA îl deţine în staţiunea Costineşti, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M15, nr. 0033/12.08.1996 eliberat de MTS, invocându-se faptul că terenul aparţine domeniului public de interes local al Comunei Costineşti.

La data de 20.06.2007, SC BTT SA a formulat cerere de strămutare privind judecarea cauzei, însă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins această cerere.

Mentionăm faptul că în cauza penală privind fostul director general Vâclea Liviu Valentin, SC BTT SA s-a constituit parte civilă cu suma de 29.620.904.397 lei, însă Judecătoria Sectorului 1 a admis în parte acţiunea civilă, obligând inculpatul la plata sumei de 2.040.034.000 lei.

Totodată, instanţa de fond, în urma rejudecării, a dispus anularea unor hotărâri AGA şi CA, falsificate de inculpat, precum şi anularea a 67 de contracte de asociere în participaţiune încheiate de partea civilă SC BTT SA cu părţile vătămate, însă efectele anulării acestor contracte nu s-au produs, întrucât hotărârea instanţei nu a fost pusă în executare, aceasta nefiind irevocabilă.

Cauza penală, însă, a determinat suspendarea a 5 cauze civile, în temeiul art. 224 alin.1 pct.2 C.Pr.Civ., având ca obiect constatarea nulităţii absolute a unor contracte de asociere sau obligaţie de a face.

SC BTT SA are calitatea de pârâtă în cauza aflată pe rolul ICCJ - Secţia Comercială, în faza de recurs, cu termen la 22.11.2007, SC Luxor T&D Impex SRL promovând acţiune în constatare a nulităţii absolute a relaţiilor de asociere dintre părţi şi pretenţii în cuantum de 3.592.775 USD, avansate de reclamantă în temeiul unor contracte încheiate anterior cu SC BTT SA.

O serie de active importante constituie obiectul unor cauze referitoare la obligarea SC BTT SA la vânzare: teren în suprafaţă de 21.207 mp situat în Costineşti, Vilele Albatros Costineşti şi teren aferent, Vilele Delfin, restaurantul Perla Mării şi teren aferent Costineşti, complex alimentaţie publică Azur Costineşti, complex hotelier Parc din Sibiu, Berăria "Marea Neagră" Costineşti, căsuţele de piatră Meduza Costineşti etc, marea majoritate a cauzelor disputându-se în circumscripţia Curţii de Apel Constanţa.

În circumscripţia Curţii de Apel Braşov se desfăşoară litigii având ca obiect revedicări ale unor vile şi terenuri din staţiunea Pârâul Rece - Predeal, unde SC BTT SA are calitatea de pârâtă, precum şi acţiuni de granituire a terenului aparţinând societăţii, promovate de SC BTT SA.

În acelaşi timp, SC BTT SA a promovat o serie de acţiuni unde solicita fie rezilierea, fie constatarea nulităţii absolute a unor contracte de asociere în participaţiune, încheiate în anii 1998-2001, privind exploatarea unor importante active: restaurant Calul Bălan şi teren în suprafaţă de 13.500 mp, Hotel Azur şi teren aferent, Hotel Piatra Craiului şi Vila Carpaţi situate în staţiunea Pârâul Rece, discoteca "Vârful cu Dor" - Pârâul Rece, complex hotelier Bucegi etc.

Referitor la litigiul cu SC Complex Internaţional 2 Cocoşi SRL, prin care SC BTT SA a solicitat rezilierea contractului de asociere în participaţiune încheiat, având ca obiect asigurarea folosinţei unui teren în suprafaţă de 15.190 mp situat în Şoseaua Bucureşti-Târgovişte nr. 11, sector 1, menţionăm faptul că SC BTT SA a renunţat la judecarea recursului împotriva încheierii de suspendare a cauzei din 10.01.2007, pronunţată de TMB - Secţia a VI-a Comercială, în temeiul unei tranzacţii judiciare încheiată la 16.03.2007, în baza Deciziei nr. 12/28.02.2007 a Consiliului de Administraţie.

Prin această tranzacţie, părţile şi-au făcut concesii reciproce, în sensul că SC BTT SA a renunţat la continuarea procesului referitor la constatarea rezilierii contractului de asociere în participaţiune în schimbul renunţării SC Complex Internaţional 2 Cocoşi SRL la plângerea împotriva ordonanţei procurorului de neîncepere a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de fals intelectual, fals material în înscrisuri private şi uz de fals cu privire la contractul de asociere în cauză, societatea-pârâtă angajându-se, totodată, să respecte clauzele contractului de asociere.

Şi în preocuparea constantă pentru privatizarea acestei societăţi au fost mai multe etape, la care mă refer în continuare, fără însă a nu putea consemna faptul că în prezent acest proces este uitat complet de statul român.

Dar concluzia mea este fermă, chiar înainte de vă vorbi despre procesul de privatizare, neîncheiat nici astăzi: "are dreptate cel ce spune că statul este cel mai prost administrator".

(Va urma)

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Dtlawyers
Apanova
BTPay
Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

Curs valutar BNR

13 Apr. 2021
Euro (EUR)Euro4.9225
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.1367
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.4720
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.6963
Gram de aur (XAU)Gram de aur229.6754

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

FINANCIAL FORUM 2021
Pagini Aurii
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro